TARİH: 01.02.2005
SAYI: 349


30.09.2005 tarihli değişiklikler metne işlenmiştirBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görevli personele, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli kapsar.

Hukukî Dayanak
Madde 3-
Bu Yönerge, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,
c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli,
d) Ödeme Dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
e) İkinci Görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,
f) Geçici veya Re'sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri,
g) Girişimsel İşlemler: Bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan işlemleri,
h) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı: Kurumlarda bulunan çeşitli Ünitelerde (Poliklinik, Ameliyathane, Acil Servis, Diyabet Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği ve Servisler gibi) hasta bakan, girişimsel işlemler yapan, Radyolojik, Patolojik tetkik işlemleri yapan Hastane Baştabip, Baştabip Yardımcıları da dahil Uzman Tabip, Tabip ve Diş Tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,
ı) Klinik Hizmet Toplam Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, bir Klinikte çalışan Tabiplerin bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanlarının toplamını,
j) Klinik Hizmet Puan Ortalaması : Klinik Hizmet Toplam Puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde Klinik Hizmet Puanına katkısı olan tabiplerin (asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,
k) Hastane Hizmet Puan Ortalaması: Devlet hastanelerinde her Tabip için ayrı ayrı hesaplanan, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı hesaplanan Tabiplerin Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Hizmet Toplam Puanları ve klinikler dışında çalışan Tabiplerin, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan Tabiplerin (Asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistanlar ve Uzmanlara bir önceki yıl içerisinde Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre 40 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Şef ve Şef Yardımcılarına % 30'u, Başasistanlar ve Uzmanlara %10'u oranında verilen ek puanı,
m) Eğitici Destekleme Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef ve Şef Yardımcılarına, o ay içinde 60 saat eğitim (Dahili Klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat, laboratuar klinikleri için 60 saat eğitim çalışması yapıldığı) ve 10 saat teorik asistan eğitim çalışma programını, Başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde belgelendirdikleri takdirde, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Klinik Şefine % 30'u, Şef Yardımcısına % 20'si, oranında verilen ek puanı,
n) Net Performans Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde çalışan personel için Yönergenin 8 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı,
o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, Sağlık Kurulu veya tek Tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri ve ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel (1) gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü (1) dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=30 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 30/31=0,96 dır.)
p) Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin 20 ile çarpılması sonucu bulunan puanı,
r) Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personel için (0,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,
s) Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı : Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı,
ş) Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan Katsayısı : Eğitim ve Araştırma hastanelerinde, Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman, Yan Dal Asistanları ve Asistanların bu Yönergeye ekli (3) sayılı listedeki katsayılarını,
t) Hastane Toplam Puanı : Bütün personelin Net Performans Puanlarının toplamını,
u) Dönem Ek Ödeme Katsayısı : Bu yönergenin 7 nci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının, Hastane Toplam Puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
ü) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönergeye ekli (1) sayılı listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
v) Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını,
y) Taban Puan : Döner sermaye komisyonunca o ödeme dönemi için bütün personele verilecek, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının %10'una (30.09.2005 tarihli değişiklik) kadar belirlenecek puanı,
z) Kurum Performans Katsayısı : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan "Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri" hükmü uyarınca düzenlenen, ödeme dönemi için "Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi"ne göre tespit edilen (1) veya (1) den küçük olan katsayıyı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar


Temel Esaslar
Madde 5-
Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir.
İlgili kurumun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 50'si, 209 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.
b) Ek ödeme, personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kurumun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 50'sini aşamaz.
c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.
d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği halde girişimsel işlemleri arttıranlar hakkında Başhekim tarafından idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Başhekimler sorumludur.Başhekimce, Hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan girişimsel işlemlerin, Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur.
Heyet, girişimsel işlemlerin, yapılmasından itibaren tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde Başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış (yok ise daha az çalışmış) ve disiplin cezası almamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef, Şef Yardımcıları ve Başasistanlar, Devlet Hastanelerinde Uzman Tabipler (yok ise diğer Tabipler) arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirmesi ve denetlenmesi Başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, Hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3'ten az, 9'dan fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibariyle sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluk ile alır. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. İnceleme heyeti çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını Hastane Müdürü yapar.
İnceleme heyeti kararları Başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir.
İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.
2004 yılında verilen cezalardan dolayı ek ödeme kesintisi yapılan personelin kesinti işlemlerine 2005 yılında devam edilir.
e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum ve kuruluşlar arasında geçici veya re'sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurumdan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu yönerge kapsamındaki kurumlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurumundan ek ödeme yapılır. Ancak;
Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re'sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurumun ek ödemesinden faydalanır. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele yukarıdaki süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır.
Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kurumundan ek ödeme yapılmaz.
İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kurumdan alır.
Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilen tabiplere kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır.
Kurumunca hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.
Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez.
f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönerge'de belirlenen oranda ek ödeme yapılır.
g) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
h) Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez.
ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
i) Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır.
j) Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
g) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
h) Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez.
ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
i) Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır.
j) Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
1) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yıla ait istatistik verilerine göre yaptığı işlemlerin aylık ortalamasının o ay ki verilere oranı,
2) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yılda döner sermayeye sağladığı aylık ortalama gelirinin, o ay ki döner sermayeye sağladığı gelire oranı,
3) İlgili laboratuar biriminin bir aylık test kiti sarf miktarının o ayda yapılan tetkik sayısına oranı
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri, Devlet Hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için Yönergenin 8 inci maddesinde Biyokimya ve Mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve Başhekimce onaylanması kaydıyla Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirilebilir.
1- Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması halinde de kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak,
2-Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak,
3- Meslek içi eğitim programını (bireysel veya gruplar halinde) planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idari personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek,
4- Hastanede, hastane enfeksiyonları ile ilgili sürveyans çalışmaları yapmak,
5- Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak,
6- Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak,
7- Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak,
8- Bulaşıcı hastalıkların tespiti ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının, Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonu, Devlet Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısını % 10 oranında azaltabilir veya artırabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir.
k) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için, Devlet Hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak burada kişi yerine Klinik Şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanı hesaplanmasında Klinik Hizmet Puan Ortalaması, Klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Ancak klinikte çalışan Tabip dışı personelin Net Performans Puanının hesaplamasında, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir.
Yan Dal Klinikleri, Ana Dal içinde değerlendirilebilir.
Kurumlara bağlı Semt Poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerine bağlı Semt Poliklinikleri (Gündüz Hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu Klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve benzeri Laboratuar hizmetlerini yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler ile diğer personelin Net Performans Puanlarının hesaplanmasında, Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır.
Özel dal hastanelerinde (Göğüs Hastalıkları ve benzeri) hizmetin sürdürülebilmesi için Döner Sermaye Komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (Tüberküloz servisi ve benzeri) ve özel birimlerde (Uyku Laboratuar, Kemoterapi, Solunum fizyolojisi, Hasta Eğitim poliklinik, İndükte balgam ünitesi ve benzeri) çalışan Tabipler için, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, Klinik Hizmet Puan Ortalaması ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan Klinik veya Hastane Hizmet Puan Ortalaması, Net Performans Puan hesaplamasında esas alınır.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Kliniklerde çalışan Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler puanlandırılır.
Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara, rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarından bağlı olduğu kliniğin, Klinik Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Asistanlar, aynı kurum içindeki rotasyonlarda ise kendi kliniğinde değerlendirilir. Ancak asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler (Temel Tıp Bilimleri Uzmanları) ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi tıbbi ve idari ünitelerde çalışan Uzman Tabip ve Tabipler Hastane Hizmet Puan Ortalamasından, (0,8) Kadro Unvan Katsayısı esasınca değerlendirilir.
Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puan hesaplamasında bağlı olduğu kliniğin Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine, koordinatör şefin kararıyla ilgili kliniklerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, puanı olan tabiplerin (asistan dahil) aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölümü sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanabilir.
(30.09.2005 tarihli değişiklik ile eklenmiştir) Bu Yönergeye ekli (4) sayılı girişimsel işlem listesinde yer alan, puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.
l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı, Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzmanlara Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre 40 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde uygulanır.
m) Eğitici Destekleme Puanı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcılarına o ay içinde 60 saat eğitim çalışma programını (Dahili Klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat), Baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirdikleri takdirde, o dönem için verilir.
n) Baştabip Yardımcıları veya Hastane Müdür Yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise Net Performans Puanı hesaplamasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının Hastane Hizmet Puan Ortalaması ile çarpımının, Baştabip Yardımcısı veya Hastane Müdür Yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır.
o) Bakanlık, Hasta Hakları Kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 30 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.
p) Devlet Hastanelerinde özellik arz eden riskli bölümler Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Üniteleridir.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Devlet Hastaneleri için sayılan bölümlere ilave olarak Döner Sermaye Komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile, özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Ünitelerinde çalışan personel için belirlenen, Tavan Ek ödeme Katsayıları ve Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları esas alınır.
Personelin Yaptığı İşe İlişkin Bilgi ve Yeteneği, İşini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız İş Yapabilme ve İnisiyatif Kullanabilme, Verilen İşi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan İşlerin Geliştirilmesine Katkısı, İşin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Hastanede çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, Hastane Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin gerekçeli teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmiyorsa Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından % 20 oranında kesinti de yapılabilir.
r) Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile, Hastane Hizmet Puan ortalamasından değerlendirilecek; branşı gereği hasta sayısı çok düşük olan, fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinikleri, Devlet Hastanelerinde branşları (Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) belirler. Ancak, Hastane Hizmet Puan Ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı ile klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda Hastane Hizmet Puan Ortalaması Devlet Hastanelerinde Tabip sayısına, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise klinik sayısına bölünerek Devlet Hastanelerinde tabiplere, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklere bölüştürülür.
s) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kurumundan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.
t) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.
u) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.
v) İhtiyaç sebebiyle, kurumlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak asıl kurumlarından yapılır.
Hastanelerle entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır.
y) İhale - satın alma komisyonu üyeleri, ayniyat saymanları, muayene komisyonu üyeleri, sayman mutemetleri ile kalite yönetimi çalışmaları için oluşturulan ekiplerde, (kalite konseyi, kalite geliştirme ekibi, eğitici ekip, kalite çemberleri) hasta hakları kurulu ve birimlerinde, bu yönerge kapsamında oluşturulan inceleme heyetinde ve Döner Sermaye Komisyonunda görevli personel için Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 10'u oranında ek puan verilir. Ancak o dönem birden çok yerde görevli personele sadece bir kez ek puan verilir.
z) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar


Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili
Madde 6-
Yönerge ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her hastanede Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir.
Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Baştabip
b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı,
c) Hastane Müdürü,
d) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü,
e) Başhemşire,
f) Dahili ve Cerrahi Klinikleri ile Laboratuar ve Röntgen birimlerini temsilen birer Sorumlu Uzman Tabip (Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Şefi),
g) Bir Pratisyen Tabip,
h) Bir Diş Tabibi,
ı) Bir Sağlık Lisansiyeri (Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog gibi)
i) Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hemşire, Ebe veya Sağlık Memuru Temsilcisi,
j) Bir Teknik Hizmetler Sınıfı Temsilcisi,
k) Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi,
l) Bir Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcisi,
m) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi. (f), (g), (h) bentlerinde belirtilen üyeler Baştabip, (ı), (i), (j), (k), (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur. Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyonun Çalışma Usûl ve Esasları İle Dağıtılacak Döner Sermaye Tutarının Belirlenmesi
Madde 7-
Komisyonun başkanı kurum Baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Ancak, komisyon Aralık ödeme dönemine ilişkin toplantıyı 30/12/2005 tarihinde yapar.
Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 50 sini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak miktarı belirleyebilir. Ancak, bu şekilde belirlenen miktar sonucu o dönem dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, o dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı düşüldükten sonra kalan miktarın %50 sinin, Kurum Performans Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez.
Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.
Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Hastane Müdürlüğü yürütür.

Net Performans Puanı Hesaplanması
Madde 8-

A-Devlet Hastaneleri

1-Baştabip ve Baştabip Yardımcıları (30.09.2005 tarihli değişiklik)
a-Baştabip
Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan + Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (1,8), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

b- Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları :
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan + Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (1,8), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları:
Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır.
Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (1,8), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1) katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )"

2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
(30.09.2005 tarihli değişiklik) 3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya , Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar
Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.
(Kadro yatak sayısı 250 veya 250' den az ise 1 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 250' den fazla, 500 veya 500' den az ise 2 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 500' den fazla, 1000 veya 1000' den az ise 3 Uzman Tabip
Kadro yatak sayısı 1000' den fazla ise 4 Uzman Tabip)
Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
Ancak o branşta, Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı fazla ise, her bir tabip için Net Performans Puanı hesaplanırken, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınmayıp, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen Uzman tabip sayısıyla çarpımının, tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Net Performans Puanı= ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı / O branştaki Tabip sayısı) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
4- Diyaliz, Yanık, Yeni Doğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Sürekli Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabipler
Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
5-Döner Sermaye Komisyonu Tarafından Yönergenin 5 inci Maddesinin (r) Bendine Göre Belirlenen Branşlarda Çalışan Uzman Tabipler
Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
Net Performans Puanı = (( Hastane Hizmet Puan Ortalaması / O branştaki Tabip sayısı ) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
6-Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)
Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
B-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
1-Baştabip ve Baştabip Yardımcıları (30.09.2005 tarihli değişiklik)
a-Baştabip
Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )+(Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

b-Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )+(Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları
Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır.
Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar.
2.1-Klinik Şefleri
Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2.2- Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar
Net Performans Puanı=(Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
2.3-Asistanlar
Net Performans Puanı=( Klinik Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )
2.4-Diğer Personel
Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Personel
3.1-Klinik Şefi
Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
3.2- Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar.
Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
3.3-Asistanlar
Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )
3.4-Diğer Personel
Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı
4-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar.
4.1-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı - (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
4.2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı veya Yönerge esaslarında belirlenen katsayı esas alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )
4.3 -Diğer Personel
Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı
Madde 9-

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı, personele ait Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunur. (Personelin Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı bulunur.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Döner Sermayelerinde Yapılacak Ek Ödemenin Matrahı, Zamanı ve Diğer Hususlar


Ek Ödeme Matrahı
Madde 10-
Kurumlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.
Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek 13'üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı ile özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Ek Ödeme Zamanı
Madde 11-
Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek Ödeme Yapılmayacak Personel ve İstisnalar
Madde 12-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine ve 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmeyen personel ile Bakanlık dışındaki diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen personel, ek ödemeden faydalanamaz. Ancak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilenler ile kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönergede belirlenen çerçevede ek ödeme yapılır.

Kanunî kesintiler
Madde 13-
Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler


Geçici Madde 1- Teknik alt yapısı ve kayıt sistemi hazır olmayan, Bakanlığa devredilen kurumlarda, Döner Sermaye Komisyonunun kararıyla, hazırlık çalışmaları tamamlanıncaya kadar, personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, Uzman tabip, Tabip ve Diş Tabipleri için % 100 ünü, diğer personel için % 80'ini aşmayacak şekilde, Döner Sermaye Komisyonunca belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılabilir. Personel için ödemeye esas alınan tutar, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile çarpılır, bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülür.

Geçici Madde 2- Bakanlık Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girinceye kadar kurum performans katsayısı (1) dir.

Geçici Madde 3- 2004 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2004 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2005 yılında ödenebilir.

Yürürlük
Madde 15-
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16-
Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK ?1 / Bu Yönerge Kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde Çalışan Personel İçin Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Belirlenen Katsayılar

EK ?2 / Personelin Unvanı, Görevi, Çalışma Şartları, Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık , Diyaliz , Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Gibi Özellik Arz Eden Riskli Bölümlerde Çalışma Gibi Unsurlar Dikkate Alınarak Hazırlanan Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı Çizelgesi

EK ?3 / Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayıları

EK-4 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
1. YATAK ÜCRETLERİ

2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

3. GENEL UYGULAMALAR

4. AMELİYATLAR

5. ANESTEZİ VE REANİMASYON

6. CERRAHİ UYGULAMALAR
6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ

6.2.BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ

6.3.GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER

6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ

6.5.SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ

6.6.SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ

6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ

6.8.SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ

6.9.GÖZ VE ADNEKSLERİ

6.10.KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ

6.11.ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ

6.12.ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ

6.13.KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI

6.14.ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ

7. TIBBİ UYGULAMALAR
7.1.DERMİS VE EPİDERMİS

7.2.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

7.3.SOLUNUM SİSTEMİ

7.4.SİNDİRİM SİSTEMİ

7.5.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

7.6.SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI

7.7.SİNİR SİSTEMİ

7.8.GÖZ VE ADNEKSLERİ

7.9.SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

7.10.ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİALİZ

7.11.KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMLERİ

7.12.HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ

8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ
8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ

8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ

8.3.RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ

9. LABORATUVAR İŞLEMLERİ
9.1.BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ

9.2.HEMATOLOJİ LABORATUVARI

9.3.MİKROBİYOLOJİ

9.4.SEROLOJİ

9.5.İMMUNOLOJİ-GENETİK

9.6.TIBBİ GENETİK

9.7.PATOLOJİ

DİŞ