SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

TARİH: 01.02.2005

SAYI:    349

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen  hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kuruluşlarda yapılan muayene, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

 
Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar.

 
Hukukî Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

           

Tanımlar

            Madde 4- Bu Yönergede geçen;

            a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kuruluş: İl genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan ve döner sermayeli olan (İl sağlık müdürlükleriyle bunların bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocağı, sağlık evi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzerlerinin tamamı) birinci basamak sağlık kuruluşlarını,

c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personeli, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ve kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli,

d) Girişimsel İşlemler: Bu Yönergeye ekli  (5) sayılı listede yer alan işlemleri,

e) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

f) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen  görevleri,

g) Geçici veya Re’sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri,

h) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin o ödeme dönemi içinde Yönergeye ekli  (5) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

i) İdari Bölge Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, İlçe ve İl merkezinde bulunmasına göre, bu Yönergenin 11 inci maddesine göre belirlenen puanı,

j) Koruyucu Sağlık Hizmetler puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında bu yönergenin 12 nci maddesinde belirlenen koruyucu sağlık hizmetleri karşılığında alınacak puanı,

k) Tabip Performans Puanı: Tabip ve Diş Tabiplerinin Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı, İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamını,

l) Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması: 13 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

m) Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

n) İl Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, sağlık kurulu veya tek tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri, ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel 1 gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü 1 dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=30 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 30/31=0,96 dır.)

ö) Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalamasına göre puanları hesaplanan personelin, geçici görevler ve benzeri sebeplerden dolayı değişken tabip sayılarından etkilenmemelerini sağlamak üzere yönergenin 10 uncu maddesine göre hesaplanan sayıyı,

p) Serbest Meslek Katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,7), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,

r) Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı: Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı,

s) Net Performans Puanı: Yönerge kapsamında çalışan tüm personel için Yönergenin 15 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı,

ş) İl Toplam Puanı: Personelin Yönerge kapsamında belirlenen Net Performans Puanlarının toplamını,

t) Dönem Ek Ödeme Katsayısı: Bu yönergenin 9 uncu maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye  tutarının, il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

u) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, Ek (1) listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

v) Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını,

y) Taban Puan : Döner sermaye komisyonunca o ödeme dönemi için bütün personele verilecek, İl Performans Puan Ortalamasının %5’i ile % 25’i arasında belirlenecek puanı,

z) Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin (20) ile çarpılması sonucu bulunan puanı,

ifade eder.

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar

 

Temel Esaslar

Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir.

İlgili kuruluşun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 35’i, 209 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b) Ek ödeme, personelin kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kuruluşta görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kuruluşun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 65’ini aşamaz.

c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.

d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında, idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Sağlık Müdürleri sorumludur. Söz konusu idari soruşturma raporuna  istinaden hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.

e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici görevle görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu Yönerge kapsamındaki kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele yukarıdaki süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kuruluştan ek ödeme yapılır.

Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kuruluşundan ek ödeme yapılmaz.

İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kuruluştan alır.

Personelden kurumunca uygun görülmek suretiyle hizmet içi eğitim kurslarına katılanlara ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan ek ödeme yapılır.

Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez.

f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönerge’de belirlenen oranda ek ödeme yapılır.

g) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

h) Bu Yönerge kapsamında olan kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez. Bu Yönerge kapsamındaki kuruluşlarda 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.      

ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

i) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.

Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

j) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.

Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

k) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.

l) İhtiyaç sebebiyle, kuruluşlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın, aşağıdaki şekilde hesaplanarak asıl kuruluşundan yapılır.

Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

m) Geçici veya re’sen görevlendirmeler sonucunda o ödeme dönemi içinde birden çok yerde çalışan personelin çalıştığı yerler için ayrı ayrı hesaplanan net performans puanları toplanmak suretiyle bulunan toplam puana göre ek ödeme yapılır.

n) Tabip ve Diş Tabiplerinden idari görevi de bulunanların, idari görevleri esas alınarak hesaplanan Net performans Puanları ile kendi Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları esas alınarak hesaplanan Net Performans Puanları birlikte değerlendirilerek, yüksek olan Net Performans Puanına göre ödeme yapılır.

o) Tabip ve Diş Tabipleri tarafından, muayene ve girişimsel işlemleri yapılan hastalardan, resmi sevkli hastaların tahakkuk fişi, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzu, Yeşil Karnesi olan hastalardan  Yeşil Karnenin fotokopisi veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formu bulunması kaydıyla, Ek (3) deki Sağlık Ocağı Muayene ve Girişim Formunda işlem adedi olarak gösterilir. Tahakkuk ettirilmemiş veya Yeşil Karne fotokopisi veya Yeşil Karne işlem formu olmayan hasta puanlandırılamaz. Ek ödeme tutarlarının hesaplanmasına esas teşkil eden o sağlık kuruluşunda çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanlarının, personelin çalışma gün sayılarının ve diğer bilgilerin bulunduğu Ek (3) deki çizelgenin doğru, eksiksiz doldurulmasından ve çizelgelerin takip eden ayın en geç 5 inci günü mesai saati sonuna kadar Sağlık Müdürlüklerine ulaştırılmasından, Tabiplerin ve Diş Tabiplerinin yapmış oldukları muayene ve girişimsel işlemlerin karşılığı olan, resmi hastalar için tahakkuk fişlerinin, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzlarının, Yeşil Karnesi olan hastalar için Yeşil Karnenin fotokopisinin veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formlarının kontrolünden Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabipleri ve Sağlık Grup Başkanları sorumludur.

p) Tabibi bulunmayan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki personelin Net Performans Puanları, Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır. Sağlık evlerinde görevli ebelerin Net Performans Puanları bağlı bulundukları sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

r) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir.

s) İl merkezinde, Merkez İlçe Sağlık Grup Başkanlığı kurulmamış olsa dahi Merkez ilçe Sağlık Grup Başkanlığı puanları da hesaplanır. (Örneğin Tabibi olmayan merkez ilçeye bağlı bir köy Sağlık Ocağında çalışan personelin puanlarının hesaplanmasında, Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması esas alınacaktır.

t) Personelin Yaptığı İşe İlişkin Bilgi ve Yeteneği, İşini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız İş Yapabilme ve İnisiyatif Kullanabilme, Verilen İşi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan İşlerin Geliştirilmesine Katkısı, İşin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Sağlık Müdürünün teklifi, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için İl Performans Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriteler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Sağlık Müdürünün gerekçeli teklifi üzere, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmiyorsa, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa Tavan Ek ödeme Tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir.

u) İhale satın alma  komisyonu üyeleri için İl Performans Puan Ortalamasının %10’u, muayene komisyonu üyeleri için ise % 5’i oranında ek puan verilir.

Ödeme dönemi içinde her iki komisyonda da görev alan personele sadece İl Performans Puan Ortalamasının % 10’u kadar ek puan verilir.

v) Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlıkları ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personele İl Performans Puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir.

y) Sağlık kuruluşları ile entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında İl Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili

Madde 6- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında dağıtılacak döner sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, İl Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir.

İl Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl Sağlık Müdürü,

b) Sağlık Ocaklarından ve İdari Mali İşlerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcıları,

c) İdarî ve Malî İşler Şube Müdürü,

d) Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürü,

e) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü,

f) Varsa İl Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü,

g) İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarından bir Sağlık Grup Başkanı,

h) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ı) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

i) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını temsilen bir temsilci,

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi.

k) Pratisyen Tabip,

l) Diş Tabibi

 (g), (h), (ı), (i), (k), (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

 

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında İl Döner Sermaye Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları

Madde 7- Komisyonun başkanı İl Sağlık Müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.

Ancak, komisyon Aralık ödeme dönemine ilişkin toplantıyı 30/12/2005 tarihinde yapar.

Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl Döner Sermaye Komisyonunun sekreterya hizmetlerini İdarî ve Malî İşler Şube Müdürlüğü yürütür.

 

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Tavan Ek Ödeme Oranı

Madde 8- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele yapılacak döner sermaye ek ödemesinin hesabında, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile her bir personelin bu Yönergede belirtilen işlemler karşılığında elde edecekleri puanların çarpımı esas alınır. Ancak personele yapılacak ek ödeme, personelin Tavan Ek Ödeme Tutarını aşamaz.

 

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Dağıtılacak Döner Sermaye  Tutarının Belirlenmesi

Madde 9- Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 65’ ini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak tutarı belirleyebilir.

Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını ve tahakkuku yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.

 

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı

Madde 10-Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm Tabip ve Diş Tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan Sağlık Grup Başkanı hariç, Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi dahil) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının toplamı, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısıdır.

Örnek:

Dönem Ocak 2005

Gün Sayısı :31

Tabip A, 10 gün raporlu, Çalışılan gün sayısı 21, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,68

Tabip B, O ay tam çalışmış, Çalışılan gün sayısı 31, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 1,00

Tabip C, Geçici görevle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39

Tabip D, Naklen Tayinle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39

Toplam 4 Tabibin çalıştığı bu sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı şu şekilde hesaplanır:

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı= 21/31 + 31/31 + 12/31 + 12/31

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı=2,45 olarak bulunacaktır.

 

İdari Bölge Puanı

Madde 11-Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, İlçe, İl merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre, Döner Sermaye Komisyonunca, bir yıl geçerli olmak üzere Sağlık Ocakları aşağıdaki bölgelere göre sınıflandırılarak Sağlık Kuruluşlarının İdari Bölge Puanları belirlenir.

 

5. bölge

İl genelinde ulaşım şartları  zor olan  Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

7000-8.000 arası Puan

4. bölge

5. Bölge Dışında Kalan Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları ile Ulaşım şartları İl içinde zor olan Nüfusu az olan İlçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları 

6.000-7000 arası Puan

3. bölge

Diğer İlçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

4.000-6000 arası Puan

2. bölge

İl Merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan Sağlık Kuruluşları 

2.000-4000 arası  Puan

1. bölge

İl Merkezinde bulunan diğer Sağlık Kuruluşları

0-2000 arası Puan

 

 

Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı

Madde 12 –Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

1-Bebek izlem sayısı:

            Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki bebek izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek izlem sayısı=B

B>=A              ise        “1000” puan verilir

B<A                ise           “ 0” puan verilir.

2-Gebe İzlem Sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki gebe izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe izlem sayısı=B

B>=A              ise        “1000” puan verilir

B<A                ise            “0” puan verilir.

3- DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi:

DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi o ay için % 80 ve üzerinde ise “2000” puan, bir önceki yılın aynı ayına eşit veya yüksekse 1000 puan  değilse “0” puan verilir.

4-Tarama testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi vb…) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki Tarama testleri numune alma yüzdesi =A

Sağlık kuruluşunun o ay ki Tarama testleri numune alma yüzdesi =B

B>=A              ise        “1000” puan verilir

B<A                ise           “ 0” puan verilir.

5-Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =A

Sağlık kuruluşunun o ay ki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =B

B>=A              ise        “1000” puan verilir

B<A                ise           “ 0” puan verilir.

Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu, sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna Koruyucu Hizmetler Puanı verilmez. Verilerin zamanında Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmasından Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri ve Sağlık Grup Başkanları sorumludur.

Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır.

Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır.

Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir.

Yukarıdaki Koruyucu Sağlık Hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen Verem Savaş Dispanserlerinin o ay ki Verem Savaş Dispanserleri Aylık Çalışma Formu ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile Ruh Sağlığı Dispanserlerinin çalışmaları, Döner Sermaye Komisyonu tarafından değerlendirilerek Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı karşılığı olarak 6000 puana kadar puan verilebilir.

 

Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması Hesaplanması

Madde 13- Sağlık kuruluşunda Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Sağlık Grup Başkanı ve Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi de dahil) puanları toplanır. Toplam puan, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısına bölünür. Bulunan sonuca, sağlık kuruluşunun İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler puanı eklenerek Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması bulunur.

 

İl Performans Puan ve Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalamasının Hesaplanması

Madde 14- Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı sağlık kuruluşlarının Düzeltilmiş Tabip Sayısına bölünür, bulunan sonuca Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı bulunan Sağlık Kuruluşlarının İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamının, Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek bulunur.

İldeki sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, ilde bulunan sağlık kuruluşlarının Düzeltilmiş Tabip Sayılarının toplamına bölünür, bulunan sonuca ildeki sağlık kuruluşlarının İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamının ilde bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek bulunur.

 

 

 

Net Performans Puanlarının Hesaplanması

Madde 15-

a) İdari kadrolarda görevli  (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil sağlık hizmetlerinde çalışan ve Halk sağlığı laboratuarlarında çalışan personel

Net Performans Puanı= (İl performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )+((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı(varsa)

b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde,  koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= (Sağlık Grup Başkanlığı(İlçe) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı(varsa)

 

c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile  Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1-Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi)X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  )

2-Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi) X Serbest Meslek Katsayısı) +((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  )

 

d) Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip Ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  )

 

e) Sağlık Kuruluşlarında çalışan Tabip dışı Personel

Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +((Taban  Puan +Ek  Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X  Serbest Meslek Katsayısı  ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı(varsa)

 

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı

Madde 16- Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı, personele ait Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunur. (Personelin Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı bulunur.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum ve Kuruluş Döner Sermayelerinde Yapılacak Ek Ödemenin Matrahı, Zamanı ve Diğer Hususlar

Ek Ödeme Matrahı

Madde 17- Kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı ile özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

 

 

 

 

Ek Ödeme Zamanı

Madde 18- Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

 

            Ek Ödeme Yapılmayacak Personel ve İstisnalar

Madde 19- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine ve 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmeyen personel ile Bakanlık dışındaki diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen ve kadrosu Bakanlığa ait olmayan personel ek ödemeden faydalanamaz. Ancak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen ve kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönergede belirlenen çerçevede ek ödeme yapılır.

 

Kanunî kesintiler

Madde 20- Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- 2004 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2004 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2005 yılında ödenebilir.

 

Yürürlük

Madde 21- Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK –1

Bu Yönerge Kapsamındaki  Çalışan  Personel İçin Tavan  Ek Ödeme Tutarına

                                        Esas Belirlenen Katsayılar

 

 

Katsayı

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışanlar

2,5

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar

5

Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar

3,5

Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar

7

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

 

 

 

 

 

 

EK-2

Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayıları

 

Katsayı

İl Sağlık Müdürü

6,00

Sağlık Müdür Yardımcısı (Gelir Tahakkuk Memuru)

3,25

Sağlık Müdür Yardımcısı

3,00

Şube Müdürü (İdari ve Mali İşler,Gider Tahakkuk Memuru)

1,75

Şube Müdürü

1,50

Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü

1,50

Uzman Tabipler ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar,

1,25

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

1,00

Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlıklarında ve Sağlık Kuruluşlarında çalışan Tabip ve Diş Tabipleri

1,00

Eczacılar, Avukatlar, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Kimyager, Tıbbi Teknolog ve benzeri

0,75

Sağlık Müdürlüğünde görevli Birim Amiri, Sağlık Müdürlüğü Ayniyat Saymanı

0,75

Sağlık Grup Başkanı

1,75

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi ve Baştabipler

1,25

112 Acil Sağlık Komuta  Merkezi Baştabibi

1,50

112 Acil sağlık istasyonlarında çalışan Sorumlu Tabip

1,25

Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli

0,40

Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli

0,40

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli

0,35

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

0,30

Sağlık Kuruluşu Döner Sermaye Sayman Mutemetleri

0,60

İlçe ve AÇS/AP Merkezleri Ayniyat Saymanları ile diğer ayniyat saymanları ve Sağlık Müdürlüğünde görevli şefler

0,50

Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 

1,00

Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı

0,70

Döner Sermaye Saymanlıklarında görevli diğer personel

0,50


 

                                                

 

EK-3

…. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAĞLIK KURULUŞU FORMU

Sağlık Kuruluşu       :

Dönemi                  :

 

 

No

Adı soyadı

Banka Hesap No

Uvanı

Çalışılan Gün Sayısı

Tabip M. Ve G. İşl.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Kuruluşu  Sorumlu Tabibi                                                           Sağlık Grup Başkanı                                                    

                                                  İMZA                                                                                              İMZA 

…… SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU DÖNER SERMAYE

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURULUŞU FORM DOLDURMA KLAVUZU

 

Sağlık Kuruluşu Sorumlu hekimi tarafından ,o ay içinde Sağlık Kuruluşunda Çalışan Tüm personelin isimleri, ünvanları ve çalıştıkları gün sayısı forma işlenecektir. Sağlık kuruluşunda çalışan Tabiplerin ve Diş Tabiplerinin, ilave olarak “Sağlık Ocağı Muayene ve Girişim Formu”     kullanılarak “Tabip Muayene Ve Girişim İşlem  Toplam Puanı” yazılacaktır.

Çalışılan gün sayısı sütununa o ay içinde tam çalışan personel için o ay içindeki toplam gün sayısı (Örnegin Haziran için 30 Temmuz için 31) yazılacaktır. Eksik çalışan personelin ise eksik gün sayısı o ay içindeki toplam gün sayısından çıkartılarak yazılacaktır.

Nöbet izni ( Kuruluşta tutulan nöbet) hariç olmak üzere, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ile benzeri ve diğer nedenlerle görevinden ayrı kalan personelin bu dönemlerde katkı sağlamadığı kabul edilir.

 Tabibi bulunmayan Sağlık Kuruluşlarının formları Sağlık Grup Başkanı tarafından doldurulacaktır.Sağlık evlerinde çalışan ebeler bağlı olduğu Sağlık Ocağının formunda gösterilecektir.

Form Sağlık Kuruluşu Sorumlu Hekimi tarafından doldurularak, ilçelerde Sağlık Grup Başkanı il merkezinde Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

İlgili aya ait form bir sonraki ayın en geç 5 ine kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

ÖRNEK:

Örnek Sağlık Ocağı

Dr. Mehmet DEMİR, Sorumlu Tabip, Haziran ayında 5 gün rapor almış, 20000 toplam puanı var.

Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Tabip, Haziran ayında tam çalışmış , 50000 puanı var.

Dr. Zeynel A.TUNCEL ,Tabip, Haziran ayında tam çalışmış, 40000 puanı var.

Dr.Osman ŞAHİN 16/Haziran/2003 tarihinde göreve yeni başlamıştır, 6000 Puanı var.

Ayşe GÜL, Ebe , 20/Haziran/2003 den itibaren 20 gün rapor almış

Fatma ÇELİK, Hemşire, 2/Haziran/2003 tarihinden itibaren 10 gün yıllık izin almış.

Burhan ARI, Sağlık Memuru, 10/Haziran/2003 tarihinde 3 ay geçici görevle Sağlık Ocağına gelmişti

….. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAĞLIK KURULUŞU FORMU

Sağlık Kuruluşu     ÖRNEK SAĞLIK OCAĞI

Dönemi                 :HAZİRAN (30 Gün)

 

No

Adı soyadı

Banka Hesap No

Ünvanı

Çalışılan Gün Sayısı

Tabip M. Ve G. İşl.P.

1

Mehmet DEMİR

1234567897

Tabip (Sorumlu Tabip)

25

20000

2

Abdullah ÖZTÜRK

1234567896

Tabip

30

50000

3

Zeynel A.TUNCEL

1234567895

Tabip

30

40000

4

Osman ŞAHİN

1234567894

Tabip

15

  6000

5

Ayşe GÜL

1234567893

Ebe

19

 

6

Fatma ÇELİK

1234567892

Hemşire

20

 

7

Burhan ARI

1234567891

Sağlık Memur

21

 

…..

 

…..

….

 

 

Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi                                                   Sağlık Grup Başkanı                                                   

                                                  İMZA                                                                                              İMZA


SAĞLIK OCAĞI MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER FORMU

Tabibin Adı Soyadı:

Sağlık Ocağının Adı:

TARİH

 

İŞLEMİN İSMİ

ADEDİ

PUAN

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Doktorun Adı Soyadı         Sağlık Kuruluşu         Sağlık Grup Başkanı

                                          Sorumlu Tabibi

           İMZA                                İMZA                          İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK OCAĞI MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER FORMU

Diş Tabibinin Adı Soyadı:

Sağlık Kuruluşunun Adı:

TARİH

 

İŞLEMİN İSMİ

ADEDİ

PUAN

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Doktorun Adı Soyadı         Sağlık Kuruluşu         Sağlık Grup Başkanı

                                          Sorumlu Tabibi

           İMZA                                İMZA                          İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4 

 YEŞİL KARNE İŞLEM FORMU

 

HASTA BİLGİLERİ

 

ADI SOYADI       :                                                                       SEVK

     

T.C. KİMLİK NO :                                                                       MUAYENE   

                                                                                                        

YEŞİL KARNE NO:                                                                        TETKİK        

 

ADRES                 :

                                                                                                    

KURUM BİLGİLERİ

 

KURUM ADI – KODU:                                                 PROTOKOL NO :

 

ÖN TANI :                                                                       TARİH :

 

SEVK EDİLEN BRANŞ :                                               

 

TETKİK – GİRİŞİM    :                                                    TABİP ..................

                                                                                            KAŞE İMZA MÜHÜR                                                                    

 1-

                                                                                      

 2- 

                                                                                   

 3-

 

 

EK-5 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ