SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

(07.02.2005 tarih ve 462 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir)

 

 

Amaç

Madde 1- 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli uzman tabip ve pratisyen tabiplerden, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde bulunan illerin, Bakanlıkça bu Yönergeyle belirlenen yerlerinde çalışanlara, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına aktarılan merkez payından yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde bulunan illerin bu Yönergeye ekli (3) sayılı listede yer alan yerlerinde çalışan sözleşmeli uzman tabip ve pratisyen tabipleri kapsar.

 

Hukukî Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Personel :10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde bulunan illerin bu yönergeye ekli (3) sayılı listede yer alan yerlerinde çalışan sözleşmeli uzman tabip ve pratisyen tabipleri,

c) Ödeme Dönemi: Bakanlık döner sermaye merkez saymanlığına aktarılan merkez payından yapılacak aylık ek ödeme dönemlerini,

d) Performans Yönergesi: Bu Yönerge kapsamındaki personelin tabi olduğu, “Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” yi,

e) Bölge Gelişmişlik Katsayısı: Personelin çalıştığı yer için, bu Yönergeye ekli (3) sayılı listede belirlenen katsayıyı,

f) Aktif Çalışma Gün Katsayısı: Personelin tabi olduğu performans yönergesine göre kurumunda hesaplanan ve yönergeye ekli (2) sayılı listede yer alan aktif çalışma gün katsayısını,

g) Kurum Brüt Ek ödeme Tutarı: Personelin tabi olduğu performans yönergesine göre kurumunda hesaplanan ve yönergeye ekli (2) sayılı listede yer alan brüt ek ödeme tutarını,

h) Personel Toplam Puanı: Personelin, yönergeye ekli (2) sayılı listede yer alan, bağlı olduğu performans yönergesine göre hesaplanan net performans puanının, bölge gelişmişlik katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan puana, il merkezindeki kadrolarda çalışanlar için 100, ilçe merkezindeki kadrolarda çalışanlar için 500, diğer yerlerde çalışanlar için 1000 puan eklenmesi sonucu bulunan puanı,

ı) Sözleşmeli Uzman Tabip Toplam Puanı: Bu Yönerge kapsamındaki tüm uzman tabiplerin personel toplam puanlarının toplamını,

j) Sözleşmeli Pratisyen Tabip Toplam Puanı: Bu Yönerge kapsamındaki tüm pratisyen tabiplerin personel toplam puanlarının toplamını,

k) Sözleşmeli Uzman Tabiplere Dağıtılacak Toplam Ek Ödeme Tutarı : O ek ödeme dönemi için Bakanlıkça belirlenen, uzman tabiplere dağıtılacak toplam ek ödeme tutarını, 

l) Sözleşmeli Pratisyen Tabipler Dağıtılacak Toplam Ek Ödeme Tutarı: O ek ödeme dönemi için Bakanlıkça belirlenen, pratisyen tabiplere dağıtılacak toplam ek ödeme tutarını, 

m) Sözleşmeli Uzman Tabip Dönem Ek Ödeme Katsayısı: Uzman tabiplere dağıtılacak toplam ek ödeme tutarının, uzman tabipler toplam puanına bölümü sonucu bulunan katsayıyı,

n) Sözleşmeli Pratisyen Tabipler Dönem Ek Ödeme Katsayısı: Pratisyen tabiplere dağıtılacak toplam ek ödeme tutarının, pratisyen tabipler toplam puanına bölümü sonucu bulunan katsayıyı,

o) Bakanlık Merkez Payından  Yapılacak Brüt Ek Ödeme Tutarı: Bu Yönerge esaslarına göre tespit edilen brüt ek ödeme tutarını,

p) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsalinin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, sözleşmeli uzman tabipler için (7), pratisyen tabipler için (5) ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ifade eder.

 

Temel Esaslar

Madde 5-

a)           Bu Yönerge kapsamında personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarı, personelin tabi olduğu performans yönergesi kapsamındaki ek ödeme tutarının toplamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsalinin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, sözleşmeli pratisyen tabipler için % 500’ ünü, sözleşmeli uzman tabipler için % 700’ ünü geçemez.

b)           Bu Yönergeye ekli (1) sayılı listede yer alan illerin Sağlık Müdürlükleri illerindeki, yönergeye ekli (3) sayılı listedeki yerlerde çalışan personele ilişkin, ödeme dönemine ait bilgilerin bulunduğu yönergeye ekli (2) sayılı listeyi, en geç ödeme dönemini takip eden ayın son gününe kadar Bakanlığa ulaştırırlar.

c)           Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, İllerden kendisine ulaşan personele ilişkin (2) sayılı listeleri birleştirerek bu Yönerge esaslarına göre, kapsama dahil personelin ek ödeme tutarlarını belirler. Anılan Başkanlık, listelerin kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar, belirlenen bu tutarları, gönderme yapılacak her bir saymanlık adına tahakkuk ettirerek personelin bağlı olduğu kurum veya kuruluş saymanlığına aktarılmak üzere Bakanlık Merkez Döner Sermaye Saymanlığına teslim eder. Başkanlık, tahakkuk evrakı ekine, Bakanlıkça belirlenen personel bürüt ek ödeme tutarlarını gösteren  listeyi  iki nüsha olarak ekler.

    Bakanlık Merkez Döner Sermaye Saymanlığı, kendisine teslim edilen tahakkuk evrakı üzerinde en geç 2 iş günü içerisinde gerekli incelemeleri yaparak aktarılması gereken tutarları, ilgili personelin görev yaptığı kurum veya kuruluş saymanlığının banka hesabına, tahakkuk evrakı ekinde alınan listelerin bir nüshasını da saymanlığa gönderir.

    Hesabına aktarma yapılan Saymanlık, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydeder. Merkezden gönderilen listeler ilgili saymanlığa ulaştıktan sonra, aktarılan tutar üzerinden, personele daha önce ödenen aylık ücret ve döner sermaye ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle personele ek ödeme yapar.

d)           Yönergeye ekli (2) sayılı cetvelde yer alan personelin kurum brüt ek ödeme tutarı, personelin tavan ek ödeme tutarına eşit veya fazlaysa,  Bakanlık merkez payından ek ödeme yapılmaz.

e)           Ödeme dönemleri için personelin tabi olduğu performans yönergesi kapsamında ek ödeme kesintisi yapılması durumunda, aynı şekilde bu Yönerge esaslarına göre yapılan ek ödemede de kesinti yapılır. Sonradan yapılan kesintiler, Bakanlık Merkez Döner Sermaye Saymanlığına iade edilir.

f)             Bu Yönergeye ekli (1) sayılı listede yer alan İllerin Sağlık Müdürlükleri yönergeye ekli (2) sayılı listeyi yönergede belirtilen zamanda Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına ulaştırmaktan sorumludurlar.

 

Ek Ödemenin Hesaplanması

Madde 6-

Bakanlık merkez payından personel için yapılacak brüt ek ödeme tutarı; uzman tabipler için, personel toplam puanının sözleşmeli uzman tabip dönem ek ödeme katsayısı, pratisyen tabipler için ise sözleşmeli pratisyen tabip dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın, aktif çalışma gün katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde bulunan tutar ile personelin kurum brüt ek ödeme tutarının toplamı, personelin tavan ek ödeme tutarından fazla ise Bakanlık merkez payından yapılacak brüt ek ödeme tutarı, personelin tavan ek ödeme tutarından kurum brüt ek ödeme tutarının çıkarılması sonucu bulunur.

Personelin bağlı olduğu saymanlık bu ödemeyi yaparken bütün hususları da göz önünde tutarak her dönem için personelin tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ödeme yapar.

 

Yürürlük

Madde 7- Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

İLLER

 

1

Adıyaman            

2

Ağrı                 

3

Ardahan              

4

Batman               

5

Bayburt              

6

Bingöl               

7

Bitlis                

8

Diyarbakır              

9

Elazığ                

10

Erzincan                

11

Erzurum                 

12

Gümüşhane            

13

Hakkari              

14

Iğdır                

15

Kahramanmaraş           

16

Kars                 

17

Malatya                 

18

Mardin               

19

Muş                  

20

Siirt                

21

Sivas                  

22

Şanlıurfa               

23

Şırnak               

24

Tunceli              

25

Van                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

PERSONEL BİLGİLERİ

 

 

DÖNEMİ

 

KURUMU

 

SAYMANLIĞI VE SAYMANLIK HESAP NO

 

DÜZENLENME TARİHİ

 

NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

İLİ

İLÇESİ

GÖREV YERİ

ÜNVANI

TAVAN EK ÖDEME

TUTARI

KURUMUNCA YAPILAN BÜRÜT EK ÖDEME TUTARI

KURUMUNCA HESAPLANAN NET PERFORMANS PUANI

AKTİF ÇALIŞMA GÜN KATSAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA                                                 İMZA                                      İMZA

Sayman                              Kurum Tah. Mem.                       Kurum  Amiri

 

 

 

Açıklama : 1 inci basamakta çalışan sözleşmeli personel için tek liste olarak  doldurulacaktır.Kurumu bölümüne Sağlık Müdürlüğü yazılacaktır.

Aynı şekilde her 2 inci basamak Sağlık Kurumu için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Bilgiler ayrıca elektronik ortamda (Microsoft excel) düzenlenerek yazıya eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN, YÖNERGE KAPSAMINDA YERALAN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN BULUNDUĞU YERLER VE BÖLGE GELİŞMİŞLİK KATSAYISI

 

 

1

ADIYAMAN    Besni

Tüm yerler

1,19

2

ADIYAMAN    Çelikhan

Tüm yerler

1,26

3

ADIYAMAN    Gerger

Tüm yerler

1,5

4

ADIYAMAN    Gölbaşı

Tüm yerler

1,05

5

ADIYAMAN    Kahta

Tüm yerler

1,3

6

ADIYAMAN    Merkez

Tüm yerler

0,82

7

ADIYAMAN    Samsat

Tüm yerler

1,29

8

ADIYAMAN    Sincik

Tüm yerler

1,49

9

ADIYAMAN    Tut       

Tüm yerler

1,33

10

AĞRI Diyadin

Tüm yerler

1,66

11

AĞRI Doğubeyazıt

Tüm yerler

1,53

12

AĞRI Eleşkirt

Tüm yerler

1,6

13

AĞRI Hamur

Tüm yerler

1,65

14

AĞRI Merkez

Tüm yerler

1,14

15

AĞRI Patnos

Tüm yerler

1,6

16

AĞRI Taşlıçay

Tüm yerler

1,63

17

AĞRI Tutak

Tüm yerler

1,63

18

ARDAHAN Çıldır

Tüm yerler

1,5

19

ARDAHAN Damal

Tüm yerler

1,53

20

ARDAHAN Göle

Tüm yerler

1,49

21

ARDAHAN Hanak

Tüm yerler

1,51

22

ARDAHAN Merkez

Tüm yerler

1,22

23

ARDAHAN Posof

Tüm yerler

1,43

24

BATMAN Merkez

Tüm yerler

0,84

25

BATMAN Beşiri

Tüm yerler

1,52

26

BATMAN Gercüş

Tüm yerler

1,51

27

BATMAN Hasankeyf

Tüm yerler

1,46

28

BATMAN Kozluk

Tüm yerler

1,52

29

BATMAN Sason

Tüm yerler

1,54

30

BAYBURT Aydıntepe

Tüm yerler

1,25

31

BAYBURT Demirözü

Tüm yerler

1,36

32

BAYBURT Merkez

Tüm yerler

0,99

33

BİNGÖL Adaklı

Tüm yerler

1,59

34

BİNGÖL Genç

Tüm yerler

1,55

35

BİNGÖL Karlıova

Tüm yerler

1,57

36

BİNGÖL Kiğı

Tüm yerler

1,03

37

BİNGÖL Merkez

Tüm yerler

1,09

38

BİNGÖL Solhan

Tüm yerler

1,57

39

BİNGÖL Yayladere

Tüm yerler

1,16

40

BİNGÖL Yedisu

Tüm yerler

1,53

41

BİTLİS Adilcevaz

Tüm yerler

1,28

42

BİTLİS Ahlat

Tüm yerler

1,22

43

BİTLİS Güroymak

Tüm yerler

1,61

44

BİTLİS Hizan

Tüm yerler

1,65

45

BİTLİS Merkez

Tüm yerler

1,12

46

BİTLİS Mutki

Tüm yerler

1,65

47

BİTLİS Tatvan

Tüm yerler

1,05

48

DİYARBAKIR  Bismil

Tüm yerler

1,39

49

DİYARBAKIR  Çermik

Tüm yerler

1,43

50

DİYARBAKIR  Çınar

Tüm yerler

1,47

51

DİYARBAKIR  Çüngüş

Tüm yerler

1,41

52

DİYARBAKIR  Dicle

Tüm yerler

1,47

53

DİYARBAKIR  Eğil

Tüm yerler

1,47

54

DİYARBAKIR  Ergani

Tüm yerler

1,23

55

DİYARBAKIR  Hani

Tüm yerler

1,47

56

DİYARBAKIR  Hazro

Tüm yerler

1,47

57

DİYARBAKIR  Kocaköy

Tüm yerler

1,46

58

DİYARBAKIR  Kulp

Tüm yerler

1,46

59

DİYARBAKIR  Lice

Tüm yerler

1,42

60

DİYARBAKIR  Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,69

61

DİYARBAKIR  Silvan

Tüm yerler

1,43

62

ELAZIĞ Ağın

Tüm yerler

0,58

63

ELAZIĞ Alacakaya

Tüm yerler

0,98

64

ELAZIĞ Arıcak

Tüm yerler

1,18

65

ELAZIĞ Baskil

Tüm yerler

1,04

66

ELAZIĞ Karakoçan

Tüm yerler

0,95

67

ELAZIĞ Keban

Tüm yerler

0,67

68

ELAZIĞ Kovancılar

Tüm yerler

0,78

69

ELAZIĞ Maden

Tüm yerler

0,97

70

ELAZIĞ Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,42

71

ELAZIĞ Palu

Tüm yerler

1,11

72

ELAZIĞ Sivrice

Tüm yerler

1,04

73

ERZİNCAN    Çayırlı

Tüm yerler

1,26

74

ERZİNCAN    İliç

Tüm yerler

1,21

75

ERZİNCAN    Kemah

Tüm yerler

1,24

76

ERZİNCAN    Kemaliye

Tüm yerler

0,95

77

ERZİNCAN    Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,71

78

ERZİNCAN    Otlukbeli

Tüm yerler

1,14

79

ERZİNCAN    Refahiye

Tüm yerler

1,06

80

ERZİNCAN    Tercan

Tüm yerler

1,1

81

ERZİNCAN    Üzümlü

Tüm yerler

1,03

82

ERZURUM Aşkale

Tüm yerler

0,95

83

ERZURUM Çat

Tüm yerler

1,4

84

ERZURUM Hınıs

Tüm yerler

1,36

85

ERZURUM Horasan

Tüm yerler

1,37

86

ERZURUM Ilıca

Tüm yerler

1,07

87

ERZURUM İspir

Tüm yerler

1,22

88

ERZURUM Karaçoban

Tüm yerler

1,45

89

ERZURUM Karayazı

Tüm yerler

1,45

90

ERZURUM Köprüköy

Tüm yerler

1,43

91

ERZURUM Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,63

92

ERZURUM Narman

Tüm yerler

1,31

93

ERZURUM Oltu

Tüm yerler

1,01

94

ERZURUM Olur

Tüm yerler

1,31

95

ERZURUM Pasinler

Tüm yerler

1,18

96

ERZURUM Pazaryolu

Tüm yerler

1,2

97

ERZURUM Şenkaya

Tüm yerler

1,39

98

ERZURUM Tekman

Tüm yerler

1,46

99

ERZURUM Tortum

Tüm yerler

1,3

100

ERZURUM Uzundere

Tüm yerler

1,23

101

GÜMÜŞHANE Kelkit

Tüm yerler

1,28

102

GÜMÜŞHANE Köse

Tüm yerler

1,25

103

GÜMÜŞHANE Kürtün

Tüm yerler

1,42

104

GÜMÜŞHANE Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,87

105

GÜMÜŞHANE Şiran

Tüm yerler

1,26

106

GÜMÜŞHANE Torul

Tüm yerler

1,21

107

HAKKARİ Çukurca

Tüm yerler

1,27

108

HAKKARİ Merkez

Tüm Yerler

1,07

109

HAKKARİ Şemdinli

Tüm yerler

1,59

110

HAKKARİ Yüksekova

Tüm yerler

1,46

111

IĞDIR Aralık

Tüm yerler

1,36

112

IĞDIR Karakoyunlu

Tüm yerler

1,44

113

IĞDIR Merkez

Tüm Yerler

1,01

114

IĞDIR Tuzluca

Tüm yerler

1,48

115

K.MARAŞ Afşin

Tüm yerler

0,95

116

K.MARAŞ Andırın

Tüm yerler

1,18

117

K.MARAŞ Çağlayancerit

Tüm yerler

1,24

118

K.MARAŞ Ekinözü

Tüm yerler

1,26

119

K.MARAŞ Elbistan

Tüm yerler

0,71

120

K.MARAŞ Göksun

Tüm yerler

1,04

121

K.MARAŞ Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,54

122

K.MARAŞ Nurhak

Tüm yerler

1,14

123

K.MARAŞ Pazarcık

Tüm yerler

1,06

124

K.MARAŞ Türkoğlu

Tüm yerler

1,08

125

KARS Akyaka

Tüm yerler

1,43

126

KARS Arpaçay

Tüm yerler

1,47

127

KARS Digor

Tüm yerler

1,5

128

KARS Kağızman

Tüm yerler

1,38

129

KARS Merkez

Tüm Yerler

0,85

130

KARS Sarıkamış

Tüm yerler

1,26

131

KARS Selim

Tüm yerler

1,45

132

KARS Susuz

Tüm yerler

1,46

133

MALATYA Akçadağ

Tüm yerler

1,08

134

MALATYA Arapkir

Tüm yerler

0,84

135

MALATYA Arguvan

Tüm yerler

1,15

136

MALATYA Battalgazi

Tüm yerler

0,89

137

MALATYA Darende

Tüm yerler

1,03

138

MALATYA Doğanşehir

Tüm yerler

1,05

139

MALATYA Doğanyol

Tüm yerler

1,15

140

MALATYA Hekimhan

Tüm yerler

1

141

MALATYA Kale

Tüm yerler

1,14

142

MALATYA Kuluncak

Tüm yerler

1,11

143

MALATYA Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,44

144

MALATYA Pötürge

Tüm yerler

1,22

145

MALATYA Yazıhan

Tüm yerler

1,13

146

MALATYA Yeşilyurt

Tüm yerler

0,75

147

MARDİN Dargeçit

Tüm yerler

1,53

148

MARDİN Derik

Tüm yerler

1,54

149

MARDİN Kızıltepe

Tüm yerler

1,29

150

MARDİN Mazıdağı

Tüm yerler

1,53

151

MARDİN Merkez

Tüm Yerler

0,92

152

MARDİN Midyat

Tüm yerler

1,38

153

MARDİN Nusaybin

Tüm yerler

1,24

154

MARDİN Ömerli

Tüm yerler

1,45

155

MARDİN Savur

Tüm yerler

1,54

156

MARDİN Yeşilli

Tüm yerler

0,99

157

MUŞ Bulanık

Tüm yerler

1,65

158

MUŞ Hasköy

Tüm yerler

1,63

159

MUŞ Korkut

Tüm yerler

1,66

160

MUŞ Malazgirt

Tüm yerler

1,63

161

MUŞ Merkez

Tüm yerler

1,45

162

MUŞ Varto

Tüm yerler

1,6

163

SİİRT Aydınlar

Tüm yerler

1,4

164

SİİRT Baykan

Tüm yerler

1,54

165

SİİRT Eruh

Tüm yerler

1,51

166

SİİRT Kurtalan

Tüm yerler

1,5

167

SİİRT Merkez

Tüm Yerler

0,9

168

SİİRT Pervari

Tüm yerler

1,58

169

SİİRT Şirvan

Tüm yerler

1,59

170

SİVAS Akıncılar

Tüm yerler

0,99

171

SİVAS Altınyayla

Tüm yerler

1,27

172

SİVAS Divriği

Tüm yerler

0,77

173

SİVAS Doğanşar

Tüm yerler

1,23

174

SİVAS Gemerek

Tüm yerler

1

175

SİVAS Gölova

Tüm yerler

1,02

176

SİVAS Gürün

Tüm yerler

0,93

177

SİVAS Hafik

Tüm yerler

1,26

178

SİVAS İmranlı

Tüm yerler

1,08

179

SİVAS Kangal

Tüm yerler

1,07

180

SİVAS Koyulhisar

Tüm yerler

1,21

181

SİVAS Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,58

182

SİVAS Suşehri

Tüm yerler

0,96

183

SİVAS Şarkışla

Tüm yerler

1,01

184

SİVAS Ulaş

Tüm yerler

1,2

185

SİVAS Yıldızeli

Tüm yerler

1,27

186

SİVAS Zara

Tüm yerler

1,08

187

ŞANLIURFA Akçakale

Tüm yerler

1,48

188

ŞANLIURFA Birecik

Tüm yerler

1,08

189

ŞANLIURFA Bozova

Tüm yerler

1,46

190

ŞANLIURFA Ceylanpınar

Tüm yerler

1,39

191

ŞANLIURFA Halfeti

Tüm yerler

1,48

192

ŞANLIURFA Harran

Tüm yerler

1,53

193

ŞANLIURFA Hilvan

Tüm yerler

1,46

194

ŞANLIURFA Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,82

195

ŞANLIURFA Siverek

Tüm yerler

1,43

196

ŞANLIURFA Suruç

Tüm yerler

1,43

197

ŞANLIURFA Viranşehir

Tüm yerler

1,36

198

ŞIRNAK Beytüşşebap

Tüm yerler

1,58

199

ŞIRNAK Cizre

Tüm yerler

1,13

200

ŞIRNAK Güçlükonak

Tüm yerler

1,59

201

ŞIRNAK İdil

Tüm yerler

1,62

202

ŞIRNAK Merkez

Tüm Yerler

1,08

203

ŞIRNAK Silopi

Tüm yerler

1,17

204

ŞIRNAK Uludere

Tüm yerler

1,53

205

TUNCELİ Çemişgezek

Tüm yerler

1,03

206

TUNCELİ Hozat

Tüm yerler

0,85

207

TUNCELİ Mazgirt

Tüm yerler

1,22

208

TUNCELİ Merkez

Tüm Yerler

0,61

209

TUNCELİ Nazımiye

Tüm yerler

1,02

210

TUNCELİ Ovacık

Tüm yerler

0,89

211

TUNCELİ Pertek

Tüm yerler

1,1

212

TUNCELİ Pülümür

Tüm yerler

0,94

213

VAN Bahçesaray

Tüm yerler

1,61

214

VAN Başkale

Tüm yerler

1,61

215

VAN Çaldıran

Tüm yerler

1,61

216

VAN Çatak

Tüm yerler

1,6

217

VAN Edremit

Tüm yerler

1,45

218

VAN Erciş

Tüm yerler

1,41

219

VAN Gevaş

Tüm yerler

1,53

220

VAN Gürpınar

Tüm yerler

1,6

221

VAN Merkez

Merkez ilçe dışında, merkez ilçeye bağlı (köy, belde,gibi) yerleşim yerlerindeki ptarisyen tabip kadroları

0,89

222

VAN Muradiye

Tüm yerler

1,58

223

VAN Özalp

Tüm yerler

1,6

224

VAN Saray

Tüm yerler

1,59