17 Mart 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28590

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4397

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/2/2013 tarihli ve 6131 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

 

22/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4397 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 38 – Sağlık Bakanlığı Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemine kayıtlı kornea nakli bekleyen hastalar; yurtiçi donörlerden yeterince kornea dokusu temin edilememesi nedeniyle korneaya bağlı göz rahatsızlıklarının tedavi edilmesinin sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığınca yurt dışı doku bankalarından temin edilecek 4968 adede kadar korneadan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

2/1/2012 TARİHLİ VE 2012/2688 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Resmi Gazete:24.1.2012 - 28183MADDE 1 ‒ 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.
"MADDE 52 ‒ 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."
MADDE 2 ‒ Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı tarafından müştereken belirlenir.
MADDE 3 ‒ Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

17/1/2011 TARİHLİ VE 2011/1333 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Resmi Gazete : 13.2.2011 - 27845

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 47 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 47 – Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar; sayıları 250.000’i geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak Nikotin Replasman Tedavisi ile Sağlık Bakanlığınca temin edilerek bu sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


20/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1178 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

30.12.2010-27801 

MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 30 − 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2010 yılı için muaftır."

MADDE 2 Bu Karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

MADDE 3 Bu Karar, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

27/9/2010 TARİHLİ VE 2010/948 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 Karar Sayısı : 2010/948

Resmi Gazete:2.11.2010-27747 

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 46 ncı madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir. 

"MADDE 46 - Kanserli hastalar; herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığınca temin edilip dağıtımı yapılacak ağrı tedavisinde kullanılan Morfin Sülfat (MS) Contin tablet, Morfin Sülfat (MS) Immediate Release tablet - kapsül ve Elixirs (Roxanol) isimli ilaçlardan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır." 

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 


12/7/2010 TARİHLİ VE 2010/725 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             Karar Sayısı : 2010/725

Resmi Gazete: 5.8.2010 - 27663

                MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 45 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

                "Madde 45 - Veremli hasta ve temaslıları; herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığınca temin edilip dağıtımı yapılacak veremle ilgili her türlü ilaçtan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

                MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete: 27.7.2010 - 27654 

Karar Sayısı : 2010/592

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 9/4/2010 tarihli ve 6113 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

14/6/2010 TARİHLİ VE 2010/592 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara 22/4/2010 tarihli ve 2010/404 sayılı Kararname ile eklenen 42 nci maddenin madde numarası 43 olarak değiştirilmiş, aynı Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             "MADDE 44 - Üniversiteler, üniversite hastanelerine ait ambulansların otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerinde, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

             MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

29 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27477

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15758 

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/11/2009 tarihli ve 33839 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

4/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15758 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR 

 

             MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 42 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             "MADDE 42 - 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci ve 64 üncü maddeleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinden aynı Bakanlıkça belirlenecek hastalıklar ve silikozis hastalığı ile ilgili olarak verilen sağlık hizmetlerinden yararlanmada hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

             MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete:8.3.2008- 26810

             Karar Sayısı : 2008/13284

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 13/2/2008 tarihli ve 920 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.


18/2/2008 TARİHLİ VE 2008/13284 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 18 - (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler,Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2008 yılı için muaftır."

             MADDE 2 - Bu Karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

             MADDE 3 - Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

********************************************************* 

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete: 29.7.2007 - 26597

Karar Sayısı : 2007/12436

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 22/6/2007 tarihli ve 654 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9/7/2007 TARİHLİ VE 2007/12436 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 37 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"MADDE 37 - 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, son yoklama ve askere sevkleri sırasında, resmi sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık ve verem savaş muayene hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

__________________________________________________________

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete:20.7.2007-26588

Karar Sayısı : 2007/12377

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 5/7/2007 tarihli ve 7987 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

9/7/2007 TARİHLİ VE 2007/12377 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 36 - 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları tarafından verilecek birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri halinde,Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen diğer hizmetler bakımından sözleşme kapsamında bulunanlar ve aynı kuruluşlarda verilen tüm hizmetler için sözleşme kapsamı dışında kalanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

MADDE2 -Bu Karar, 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 -Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete: 3.5.2007 - 26511

Karar Sayısı : 2007/12013

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı'nın 26/4/2007 tarihli ve 4752 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/4/2007 TARİHLİ VE 2007/12013 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Resmi Gazete: 3.5.2007 - 26511

 

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 36 ncı madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"MADDE 36 - 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri halinde Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara verilecek sağlık hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

MADDE 2 - Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCÎ MADDE 14 - 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2007 yılı için muaftır."

MADDE 3 - Bu Karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

MADDE 4 - Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/1/2006 Tarihli ve 2006/9970 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

Resmi Gazete: 8 Şubat 2006 - Sayı : 26074

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 34 üncü madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 34 � Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslıları; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilecek veremle ilgili tanı, tedavi, takip ve koruma hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2 � Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

3/8/2005 Tarihli ve 2005/9250 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete: 2 Eylül 2005 - Sayı : 25924

Madde 1 �
28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 31 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

�Madde 31 � Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, kanser tarama ve eğitim merkezlerinde kanser tarama programı çerçevesinde mamografi filmi çekimi ile pap smear testi hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrası hükmünden muaftır.�

Madde 2 � Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.KAMU HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ YARARLANMA İLE İLGİLİ BAZI KARARLAR14/4/2005 Tarihli ve 2005/8748 sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete: 5 Mayıs 2005 - 25806

 

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara 26/05/2004 tarihli ve 2004/7379 sayılı Kararname ile eklenen 25 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 � Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, acil hastalık ve/veya yaralanma hallerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi yardım ve ambulans hizmetleri ile şehir içi veya şehir dışındaki diğer bir sağlık kurum veya kuruluşuna ambulansla şevkinin gerektiği ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2 � Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

1/2/2005 Tarihli ve 2005/8456 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete : 22 Şubat 2005 SALI - Sayı : 25735

 

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 28 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 28 � 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca sağlık sigortası kapsamına girenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları bakımından; koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olan ve sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen;

a) Ana Sağlığı Hizmetleri;

1) Gebe ve lohusa takipleri,

2) Gebe aşıları ve bu takipler sırasında yapılması gereken laboratuvar tetkikleri.

b) Çocuk Sağlığı Hizmetleri;

1) 0 ila 6 yaş arası bebek ve çocuk takipleri ve bu takipler sırasında yapılması gereken laboratuvar tetkikleri,

2) Fenilketonüri için kan alımı ve tetkiki.

c) Aile Planlaması Hizmetleri; Gebelikten korunma amacına yönelik her türlü aile planlaması yöntemi uygulaması ve kontrol muayeneleri.

d) Okul Sağlığı Hizmetleri;

1) Aşılar,

2) Sağlık taramaları,

3) Sağlık eğitimleri.

e) Adlî Tabiplik Hizmetleri,

f) Verem ile Savaş Hizmetleri; Verem aşısı.

g) Sıtma ile Savaş Hizmetleri,

h) Kamu Sağlığının Korunması ile İlgili Hizmetler; Kamu sağlığını ilgilendiren doğal afet ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü hallerde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan numuneler,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Birinci fıkrada belirtilen kişilere, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmek kaydıyla poliklinik muayene ücreti, birinci basamak sağlık tesisleri için her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında (Tedavi Yardımı) belirtilen ücret üzerinden; tetkik, tahlil ve tedavi işlemlerine ilişkin ücretler ise aynı Talimatta belirlenen indirim üzerinden uygulanır."

Geçici Madde � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara, bu Kararla eklenen 28 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerinde (göğüs, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve onkoloji hastaneleri hariç) ayakta veya yatarak yapılacak tedavilerdeki bütün tetkik ve/veya tahlil işlemlerine ilişkin ücretler, 1/5/2003 ila 31/12/2003 tarihleri arasında Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ücretler üzerinden %20 indirimli olarak uygulanır.

Madde 2 � Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

[if !supportEmptyParas] [endif]26/5/2004 TARİHLİ VE 2004/7379 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Resmi Gazete: 12 Haziran 2004 - 25490

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 25 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 25 � Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, acil hastalık ve/veya yaralanma hallerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi yardım ve ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2 � Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/5/2004 Tarihli ve 2004/7295 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete:15.05.2004 - 25463 (Asıl)

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara

aşağıdaki madde 24 üncü madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer

madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 24- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre istihdam

edilmek üzere, yetkili sağlık kuruluşlarına Türkiye İş Kurumu aracılığı ile

özründen kaynaklanan çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti için başvuran ve

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında bulunmayan özürlü

vatandaşlarımız, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

16/3/2004 Tarihli ve 2004/7134 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

KARAR

Resmi Gazete : 30.01.2004 - 25448

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara 4/9/2002 tarihli ve 2002/4735 sayılı Kararname ile eklenen 13 üncü maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren kişiler ile işsizlik ödeneği alan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları bakımından; usul ve esasları Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmek kaydıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerinde; birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemlerine ilişkin ücretler her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında (Tedavi Yardımı) belirlenen esaslara göre uygulanır."

Geçici Madde � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın, bu Kararla değişik 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere verilecek muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerinde, 1/7/2003 ila 31/12/2003 tarihleri arasında;

a) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca birinci basamak sağlık tesislerinden ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine sevk edilen hastalar için sevki yapan birinci basamak sağlık tesisi muayene ücreti %30,

b) Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerinde ayakta veya yatarak yapılacak her türlü muayene, tetkik ve/veya tahlil işlemleri mezkur Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ücretler üzerinden %20,

indirimli olarak uygulanır.

Madde 2 � Bu Karar 1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/12/2003 Tarihli ve 2003/6565 Sayılı Kararnamenin Eki

KARARResmi Gazete : 02.01.2004 - 25334

Madde 1 �28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 22 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

�Madde 22 �Türk Ceza Kanunu�nun 201/b maddesine göre insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklu hastalar, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.�

Madde 2 �Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 �Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/9/2003 Tarihli ve 2003/6254 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete: 23.10.2003 - 25268

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 21 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

�Madde 21 � Sağlık Bakanlığına ait resmi ambulansların otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerinde, adı geçen Bakanlık 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.�

Madde 2 � Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/4/2003 Tarihli ve 2003/5933 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete:06.08.2003 � 25191

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- Suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla sağlık muayenesi yaptırılacak kişiler ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerince muayene, tetkik ve tedavi için resmi sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, 31/12/2003 tarihine kadar uygulanmak üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/5/2003 Tarihli ve 2003/5629 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete : 10.06.2003 � 25134

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara

aşağıdaki maddeler 19 uncu ve 20 nci maddeler olarak eklenmiş ve söz konusu

Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir. "Madde 19- Okul,

cami, hastane, spor tesisleri, sağlık ocağı, karakol, Hükümet binası gibi kamu

hizmetlerine ayrılan veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerle Türkiye

Kızılay Derneği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait taşınmaz

mallara yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak

aplikasyon, kadastro sonrası değişiklik işlemleri ve bunların kontrollük

hizmetleri ile verilecek bilgi, belge ve harita örneklerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası

hükmünden muaftır."

"Madde 20- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18, 21, 22, 23 ve 42 nci

maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak afet

kadastrosu ve tescil işlemlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736

sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/12/2002 Tarihli ve 2002/5125 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete: 29.01.2003 - 25008

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara

aşağıdaki madde 17 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde

numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 17- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan diğer

sosyal güvenlik kurumlarına tabi personele, birinci basamak sağlık

kuruluşlarınca verilen muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerine ilişkin

olarak 2002 yılında, fatura düzenlenmiş olmakla birlikte henüz tahsil

edilmemiş hizmet bedelleri ile hizmet verilmiş olmasına rağmen henüz fatura

düzenlenmemiş hizmet bedellerinin toplamı üzerinden %20 indirimli tarife

uygulanır."

Madde 2- Bu Karar 19/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/12/2002 Tarihli ve 2002/5094 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete:10.01.2003 � 24989

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 15 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

�Madde 15 �Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır;

a) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşlarca işletilen telsiz, televizyon, radyo veya uydu haberleşme istasyonlarını istasyon sahibi kuruluşlarla yapılacak protokoller çerçevesinde kullanılan ve haberalma, istihbarat, güvenlik, savunma, sivil savunma, sağlık ve eğitim hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Kanunun 1 inci maddesindeki kuruluşlarca hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirlenen ve 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış gönüllü teşekküller,

b) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluşların bina, arsa ve arazilerinde sivil savunma ve güvenlik amaçlı kurulan ikaz ve alarm sistemlerinden yararlananlar,�

Madde 2 � Bu Karar 19/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 � Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/9/2002 Tarihli ve 2002/4735 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete:05.10.2002 � 24897

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara

aşağıdaki madde 13 üncü madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer

madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 13- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren kişiler ile işsizlik ödeneği alan

sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları

bakımından; koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olan ve sağlık ocakları,

ana-çocuk, sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, acil sağlık

istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları gibi birinci basamak sağlık

kuruluşlarınca verilen;

a) Ana Sağlığı Hizmetleri;

1) Gebe ve lohusa takipleri,

2) Gebe aşıları ve bu takipler sırasında yapılması gereken laboratuvar

tetkikleri.

b) Çocuk Sağlığı Hizmetleri;

1) 0 ila 6 yaş bebek ve çocuk takipleri ve bu takipler sırasında yapılması

gereken laboratuvar tetkikleri,

2) Fenilketonüri için kan alımı ve tetkiki.

c) Aile Planlaması Hizmetleri; Gebelikten korunma amacına yönelik her

türlü aile planlaması yöntemi uygulaması ve kontrol muayeneleri.

d) Okul Sağlığı Hizmetleri;

1) Aşılar,

2) Sağlık taramaları,

3) Sağlık eğitimleri,

e) Adli Tabiplik Hizmetleri,

f) Verem ile Savaş Hizmetleri; Verem aşısı.

g) Sıtma ile Savaş Hizmetleri,

h) Kamu Sağlığının Korunması ile İlgili Hizmetler; Kamu sağlığını

ilgilendiren doğal afet ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü hallerde Sağlık

Bakanlığı tarafından alınan numuneler,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası

hükmünden muaftır.

Usul ve esasları Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca

düzenlenmek kaydıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki poliklinik

ücretlerinde %50'yi ve tetkik, tahlil ve tedavi ücretlerinde ise %20'yi

aşmamak; göğüs hastalıkları hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon

hastaneleri ile onkoloji hastaneleri hariç olmak üzere, ikinci basamak sağlık

kuruluşlarındaki yatarak tedavi hizmetlerindeki, tetkik ve tahlil ücretlerinde

%20'yi aşmamak şartıyla;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre hastalık sigortası yönünden

sağlık yardımından yararlandırılanlara,

b) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre hastalık

sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlara,

c) İşsizlik ödeneği alan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü

oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına,

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında verilecek

muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirimli tarife uygulanır."

Madde 2- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen 13

üncü maddenin birinci fıkrası 19/1/2002, ikinci fıkrası 1/9/2002 tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/5/2002 Tarihli ve 2002/4273 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Resmi Gazete : 28.06.2002 - 24799

Madde 1 � 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 9 uncu madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

�Madde 9 � Temel amacı tıp eğitimi olan üniversite hastahaneleri ile diğer sağlık kuruluşlarında tıp eğitimine katkı sağlamak amacıyla �eğitim vakası� olarak tedavi gören hastalar ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayıp sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan hastalar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.�

Madde 2 �Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 �Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: http: rega.basbakanlik.gov.tr