TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ

(Yayım Tarihi: R.G.: 21 Aralık 2002 Sayı: 24970)

Amaç ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci ve 59 uncu maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 5 inci maddesine göre işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esaslarının saptanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, işyeri hekimi olarak çalışan ve çalışmak isteyen hekimleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni,

b) Oda: Tabip Odası'nı,

c) İşyeri Hekimi: Yürürlükteki mevzuata göre işyeri hekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan hekimi,

d) Çalışma Onayı: İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimin belli bir işyerinde çalışabilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen onayı,

ifade eder.

Çalışma Onayı İçin Gerekli Belgeler

Madde 4- Çalışma onayı verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin, ilgilisi tarafından Oda'ya verilmesi gerekir:

a) İşyeri Hekimliği Sertifikası ve varsa sürekli eğitim katılım belgelerinin fotokopileri,

b) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

c) Hekimin mevcut çalışma saatlerini gösterir belge, (İşyeri Hekimliğine başlaması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerden 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun'a göre kısmi zamanlı çalışmaya başladığına dair yazı istenir),

d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği (İlk ücret alındığında) Odaya iletilir,

f) İşyeri Hekimliği Sözleşmesi,

g) Çalışan işçi sayısını gösteren son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

h) İşyeri Tanıtım Formu.

Yukarıda belirtilen belgelerden (g) ve (h) bendinde belirtilen belgeler ilgili işverenden; diğer belgeler ise ilgili hekimden istenir.

Çalışma Bakanlığı'nda Hekim İş Güvenliği Müfettişi olarak üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen hekimler ile İş Sağlığı veya İşyeri Hekimliği alanında uzmanlık ya da doktora derecesi bulunanlardan (a) bendindeki İşyeri Hekimliği Sertifikası istenmez.

Yukarıda belirtilen belgelere, Tabip Odası tarafından verilen İşyeri Hekimi Çalışma Onayı'nın eklenmesiyle oluşturulacak İşyeri Hekimi dosyası Tabip Odası'nda saklanır. Oda tarafından, işe başlayan ve işten ayrılan işyeri hekimlerinin bilgileri değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Birliğe bildirilir.

İşyeri Hekimleri Sıralama Listesi

Madde 5- Bölgesinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin listesi ilgili Oda tarafından hazırlanır. Hekimler, bu listede, hizmet verilecek işçi sayısına göre ayırabilecekleri süre dikkate alınarak sıralanırlar. Aynı durumdaki hekimlerin sıralaması 6 ncı maddedeki esaslara göre düzenlenir.

Çalışma Onayı Verilmesinin Koşulları

Madde 6- Oda, işyeri hekimi olarak çalışma onayı vereceği hekimlere ilişkin istemleri;

a) İşyerinde çalışan işçilerin sayısına göre ayrılması gereken çalışma süresini,

b) Hekimin varsa diğer görevlerini,

c) İşin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikleri,

d) İşyerine ulaşım için ayrılması gereken süreyi,

e) Hekimin işyeri hekimleri listesindeki sırasının 6023 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (c) bendinde ve 5 inci maddesinde belirtilen işlerin hekimler arasında adaletli dağıtılması ilkesine aykırı olmamasını, inceleyerek karara bağlar.

İşyeri hekimi çalıştıracak işyerlerine, bu maddede belirtilen unsurlar yönünden durumu uygun olan hekim veya hekimlerin isimleri esas olarak sıralama listesine göre bildirilir.

İşyeri hekimi olarak görev alacak hekimlerin her türlü mesleki etkinliklerinin toplam çalışma süresinin aylık 220 saati aşmaması gözetilir.

Çalışma Onayının Yenilenmesi

Madde 7- Çalışma Onayı, her yıl Şubat ayı sonuna kadar aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenerek yenilenir.

a) Son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

b) İşyeri Tanıtım Formu,

c) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği,

istenir.

Çalışma Onayının İptali

Madde 8- Bu Yönetmelikte çalışma onayının verilmesi için aranılan koşullardan herhangi birisinin ortadan kalkması halinde çalışma onayı iptal edilir.

Madde 9- Tabip odalarının, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin işlemlerinin birbiri ile uyum içinde olması 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca Merkez Konseyi tarafından çıkartılacak yönergelerle sağlanır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği yürütür.