Yönetmelik, 55. Büyük Kongre'de kabul edilip 1.12.2006 tarihli Tıp Dünyası Gazetesindeyayımlanarak yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik'in  20. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ � UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU�NUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(30 Haziran/1Temmuz 2001 tarihli 50.Büyük Kongre�de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ve aşağıda ismi yazılı olan Türkiye'deki tıpta uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluşturdukları Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK)�nun kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-UDKK örgütlenmesinde yer alan kişi ve meslek kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu�nun 59. Maddesinin �e� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik�te geçen;

�TTB�, Türk Tabipleri Birliği�ni,

�Uzmanlık dernekleri�, belli bir ana veya yan dalda uzmanlık eğitim ve uygulamasıyla ilgili olarak çalışmalar yapmakta olan dernekleri,

�YÖK� Yükseköğrenim Kurulu�nu,

�ATUB�, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği�ni,

�Ana dal�, tıp mesleğinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana bölümlerini,

�Yan dal�, bir ana dalda uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapılanma, Görevler

Yapılanma

Madde 5- TTB-UDKK, TTB temsilcileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındaki dernek temsilcilerinden oluşur. TTB-UDKK, TTB�nin bir çalışma organıdır. TTB Eğitim Kolu ve diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDKK Genel Kurulu, TTB-UDKK�nın en yüksek karar organıdır.

Madde 6- TTB-UDKK Genel Kurulu�nda Türk Tabipleri Birliği TTB Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği 4 asıl, 2 yedek üye; Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları'ndan seçilen 2'şer asıl, 2'şer yedek üye ile temsil edilir. Uzmanlık dallarının temsiliyeti her dalda dernek yönetim kurulları tarafından seçilen ve resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek üye tarafından gerçekleştirilir.

Tababet Uzmanlık Tüzüğü�nde yer almayan dallarda belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında etkinlik gösteren uzmanlık dernekleri, �Gözlemci üye� statüsüyle TTB-UDKK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar. Bu durumdaki temsilciler, Genel Kurul�da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. �Gözlemci üye� konumundaki dernekler bunun dışında kalan haklara sahiptir. % 50 oranında yıllık katkı payı öderler.

Madde 7- TTB-UDKK'da temsil edilmek isteyen derneklerin, o uzmanlık dalının tüm alanlarında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor olması gereklidir. Bu koşulu yerine getiren dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık durumu, başlıca etkinliklerini içeren bir dosya ile TTB Merkez Konseyi Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. TTB-UDKK Yürütme Kurulu, Yönerge�ye uygun koşulları sağlayan üyeleri kaydederek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunar.

Aynı uzmanlık dalında TTB-UDKK ile ilişkiye geçen birden fazla dernek varsa; bu derneklerin uzlaşması ile 2 asil, 2 yedek temsilci saptanmasına çalışılır.

Dernekler kendi aralarında uzlaşamazlar ise, TTB-UDKK Yürütme Kurulu hakem olarak derneklerin aidat yatıran aktif üye sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak o dalla ilgili temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu karar, takip eden ilk Genel Kurul�da gündeme alınarak onaya sunulur.

Uzmanlık dalının daha önceden belirlenmiş temsilcisi varsa, yeni başvuran derneklerin durumu, dernekler arasında varılmış bir uzlaşma olmadıkça, mevcut üyelerin görev sürelerinin bitiminden itibaren geçerli olacak şekilde değerlendirmeye alınır.

TTB-UDKK�nın Amaçları

Madde 8- TTB-UDKK, aşağıdaki amaçlarla çalışır:

a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak,

b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak,

c. �Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için demokratik kurumlara daha çok işlerlik kazandırılması, standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak, özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak,

d. Türk Tabipleri Birliği�nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)�ne üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

e. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Ve İşleyiş

Genel Kurul Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 9- TTB-UDKK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yıllarda Ağustos ayında TTB-UDKK Başkanlığına bildirilir. Temsilcilerin o dalda en az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Temsilcilerin Görevleri

Madde 10- TTB-UDKK temsilcileri; görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm vb. gibi nedenler dışında;

a. Dernek temsilcileri için dernek Yönetim Kurulu veya genel kurullarının alacağı kararla,

b. TTB temsilcileri için Merkez Konseyi'nin, Tabip Odaları temsilcileri için ilgili Tabip Odası Yönetim Kurulu�nun kararıyla görevlerinden alınabilir.

Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelik durumları tartışılmak üzere derneklere bildirilir.

TTB-UDKK Genel Kurulu

Madde 11- TTB-UDKK Genel Kurulu, TTB ve TTB-UDKK Başkanlarının ortak çağrısı üzerine yılda en az 2 kez toplanır. Kurul, TTB ve TTB-UDKK Başkanlarının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

Toplantı tarihi ve gündemi sekreter tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir.

Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, TTB-UDKK sekreterine yazılı olarak başvurarak yerlerine yedek üyelerin katılmasını ve oy kullanmasını sağlayabilirler.

Asıl üyeler dışında tartışılan konular ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullanamazlar.

TTB-UDKK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Sonu tek rakamla biten yıllardaki sonbahar Genel Kurulu�nda, Genel Kurul asıl üyeleri arasından 9 kişilik Yürütme Kurulu, ATUB 1 asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nün gerektirdiği temsilciler gizli oylama ile seçilir. Yürütme Kurulu sekreteri TTB temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk 8 aday asıl, sonraki 9 aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığına bildirilir. TTB-UDKK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye�yi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır.

Her yılın ilk Genel Kurulu�nda uzmanlık derneklerinin TTB aracılığıyla ödeyecekleri yıllık katkı payı belirlenir. Üye sayıları ve gelirleri yetersiz olan dernekler, katkı payından muaf tutulmalarını veya indirim yapılmasını talep edebilir. Bu konudaki başvurular her sene Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlandıktan sonra Genel Kurul tarafından onaylanır. Muaf olmadıkları halde katkı payını ödemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde durum düzelmediği takdirde üyelikleri düşürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımları

Madde 12- TTB-UDKK Yürütme Kurulu�nun görevleri:

Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık uygulaması konusunda TTB, ATUB, Sağlık Bakanlığı, YÖK ile ilişkileri yürütmek,

TTB Merkez Konseyi�ne her yıl faaliyet raporu vermek,

Uzmanlık eğitimi ile ilgili yeni gelişmeleri değerlendirmek, Genel Kurul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek.

TTB-UDKK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak.

Madde 13- Başkanın Görevleri;

TTB-UDKK toplantıları ile ilgili gündemi sekreterya ile birlikte oluşturmak.

TTB-UDKK toplantılarına başkanlık etmek,

TTB-UDKK'yı ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

TTB-UDKK'nın işleyişi ve yazışmalar ile ilgili genel sekreterden bilgi almaktır.

Madde 14- Başkan Yardımcısının görevi; Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini yüklenmektir.

Madde 15- Sekreterin Görevleri:

Üyelerden ve başkandan gelen gündem önerilerini TTB Merkez Konseyi ve TTB-UDKK başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

Arşiv tutmak,

Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları başkanın bilgisi içinde yürütmek,

TTB-UDKK'nın günlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek,

Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini teşvik etmek, denetlemek ve ilgili ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,

Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin, sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.

Madde 16- Muhasip üyenin görevleri;

Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak katkı payını saptamak ve toplanmasını sağlamak,

Toplanan para ile ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak ve giderleri karşılamak,

Yıllık gelir-gider tablosu tutarak Genel Kurul�a rapor vermektir.

Madde 17- Uzmanlık dalı temsilcilerinin görevleri;

TTB-UDKK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDKK ile ilişkide olan tüm dernekleri temsil etmek,

TTB-UDKK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dallarındaki TTB-UDKK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yöneticilerine bildirmek,

Alanları ile ilgili TTB-UDKK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını dallarında TTB-UDKK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,

Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık aidat yükümlülüğünün yerine getirilmesini kendi derneği nezdinde sağlamak.

Madde 18- ATUB temsilcilerinin görevleri;

a. TTB-UDKK'yı ATUB toplantılarında temsil etmek,

b. ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul�u sürekli bilgilendirmektir.

Yürürlük

Madde 19. Bu Yönetmelik, TTB Büyük Kongresi�nde onaylandıktan sonra yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmeliği TTB Merkez Konseyi yürütür.

Geçici Madde 1- II. Madde C bendi 2.paragrafında sözü edilen 5 yıllık uzman olma koşulu, Tababet Uzmanlık Tüzüğü�nde yer alalı 5 yıl olmamış yeni dallarla ilgili dernek temsilcilerinde aranmaz.