İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Strasbourg, 26. XI. 1987

Gayri resmi tercümedir

DİBAÇE

Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi devletler, İnsan Haklarının ve Temel özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerini dikkate alarak;

Aynı Sözleşmenin, "hiç kimse işkenceye veya gayrı insani veya küçültücü ceza veya muameleye tabi tutulmayacaktır'' şeklindeki 3. maddesini hatırda tutarak;

3. Madde ihlallerinin mağdurları olduklarını iddia eden kişilerle ilgili olarak bu Sözleşmede öngörülen mekanizmanın işlemekte olduğunu kaydederek;

Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve gayrı insani ya da küçültücü ceza veya muameleye karşı korunmalarının, ziyaretlere dayanan, önleyici nitelikte, adli olmayan yollarla kuvvetlendirilebileceğine kani olarak;

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

Bölüm I

Madde 1

İşkencenin ve gayri insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi için bir Avrupa Komitesi teşkil olunacaktır. (bundan sonra "Komite" olarak anılacaktır). Komite, ziyaretler yapmak suretiyle, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilere yapılan muameleyi, gerekli ise bu gibi kişilerin işkence ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muameleden korunmalarının kuvvetlendirilmesi amacıyla inceleyecektir.

Madde 2

Her bir Taraf, bu Sözleşmeye uygun olarak, yetkili olduğu ve bir kamu makamı tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu herhangi bir yere ziyaretler yapılmasına izin verecektir.

Madde 3

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Komite ve ilgili Tarafın yetkili milli makamları birbirleriyle işbirliği yapacaklardır.

Bölüm II

Madde 4

1. Komite, Tarafların sayısına eşit sayıda üyelerden oluşacaktır.

2. Komite üyeleri, Sözleşmenin kapsadığı alanlarda insan hakları konusunda yetkileriyle tanınan veya mesleki deneyimi olan yüksek ahlaki karaktere sahip kişiler arasından seçilecektir.

3. Komitenin iki üyesi aynı devletin vatandaşı olmayacaktır.

4. Üyeler kendi kişisel sıfatları ile görev yapacaklar, bağımsız ve tarafsız olacaklar, ve Komiteye etkin şekilde hizmet vermeye hazır olacaklardır.

Madde 5

1. Komite üyeleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu tarafından hazırlanacak isim listesinden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından mutlak çoğunlukla seçilecektir; tarafların Parlamenter Meclisteki milli heyetleri, asgari ikisi kendi vatandaşı olan, üç aday gösterecektir. .

2. Arızi olarak boşalan üyelikler için aynı usul takip edilecektir.

3. Komite üyeleri dört yıllık süre için seçilecektir. Üyeler sadece bir kez yeniden seçilebilirler. Bununla birlikte, ilk seçimde seçilen üyelerden üçünün süresi, iki yıl sonunda bitecektir. Görev süreleri ilk iki yıllık süre sonunda bitecek üyeler Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından ilk seçimin tamamlanmasından hemen sonra kura ile tayin olunacaktır.Madde 6

1. Komite gizli olarak toplanacaktır. Toplantı için yeterli üye sayısı Komite üyelerinin çoğunluğuna eşit olacaktır. Komite kararları, 10. maddenin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınacaktır.

2. Komite, çalışma tüzüğünü kendi hazırlayacaktır.

3. Komitenin Sekreterya hizmetleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından sağlanacaktır.

Bölüm III

Madde 7

1. Komite, 2. maddede belirtilen yerlere ziyaretler düzenleyecektir. Devrevi ziyaretlerden ayrı olarak; Komite şartların gerektirmekte olduğunu gördüğü takdirde, bu nitelikte başka ziyaretler de düzenleyebilir.

2. Genel bir kural olarak, ziyaretler en az iki Komite üyesi tarafından yapılacaktır. Komite, gerekli gördüğü takdirde, uzmanlardan ve tercümanlardan yararlanacaktır.Madde 8

1. Komite, ilgili Taraf Hükümetine ziyaret yapma niyetini bildirecektir. Bu bildirimden sonra Komite, 2. maddede belirtilen herhangi bir yeri, herhangi bir zamanda ziyaret edebilir.

2. Taraf ülke, Komiteye görevini ifa etmesi için aşağıdaki kolaylıkları sağlayacaktır :

a Ülkesine giriş ve kısıtlama olmaksızın seyahat hakkı;

b Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulundukları yerler hakkındaki tüm bilgilerin sağlanması;

c Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu her türlü yere, buralarda kısıtlama olmadan dolaşma hakkı dahil olmak üzere, sınırsız giriş;

d İlgili tarafın elinde olup da, Komitenin görevini yapması için gerekli olan diğer bilgilerin sağlanması. Bu gibi bilgilerin istenmesinde, Komite, milli hukuk ve mesleki ahlakın uygulanabilir kurallarını dikkate alacaktır.

3. Komite, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerle özel olarak görüşebilir.

4. Komite, ilgili bilgi verebileceğine inandığı herhangi bir kişi ile serbestçe muhabere edebilir.

5. Komite, gerekiyorsa, ilgili tarafın yetkili makamlarına gözlemlerini derhal bildirebilir.

Madde 9

1. İstisnai şartlarda, ilgili Tarafın yetkili makamları, Komite tarafından teklif olunan belirli bir ziyaret yerine veya ziyaret zamanına karşı Komiteye girişimde bulunabilirler. Bu gibi girişimler, yalnızca, milli savunma, kamu güvenliği, kişilerin hürriyetlerinden yoksun bırakıldıkları yerlerde ciddi karışıklık, bir kişinin sağlık durumu veya ciddi bir suça taalluk eden acil bir sorgulamanın yürütülüyor olması gerekçeleriyle yapılabilir.

2. Bu gibi girişimleri takiben, Komite ve ilgili Taraf, durumu açıklığa kavuşturmak ve Komitenin görevini süratle yerine getirmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde mutabık kalmak üzere hemen yekdiğeri ile danışmalara girişecektir. Bu düzenlemeler, Komitenin ziyaret etmeyi önerdiği herhangi bir şahsın başka bir yere nakledilmesini kapsayabilir. Ziyaret yapılıncaya kadar ilgili Taraf, Komiteye alakalı kişi hakkında bilgi sağlayacaktır.

Madde 10

1. Her ziyaretten sonra Komite, ilgili Tarafın sunabileceği gözlemleri de dikkate alarak, ziyaret sırasında tespit ettiği vakıalar hakkında bir rapor düzenleyecektir. Komite, gerekli gördüğü takdirde tavsiyelerine de yer verebileceği raporunu ilgili Tarafa gönderecektir. Komite, ilgili Taraf ile, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin daha iyi korunmaları konusunda gerekli ise önerilerde bulunmak maksadıyla, danışmalarda bulunabilir.

2. İlgili Taraf işbirliği yapmadığı, ya da Komitenin tavsiyeleri ışığında durumun iyileştirilmesini reddettiği takdirde, Komite, ilgili Tarafa görüşlerini bildirme imkanının verilmesini müteakip, üyelerinin üçte-iki çoğunluğu ile, konu hakkında kamuya bir açıklama yapılmasına karar verebilir.

Madde 11

1. Komite tarafından ziyaret ile ilgili olarak toplanan bilgiler, Komite raporu ve ilgili Taraf ile danışmalar gizli olacaktır.

2. Komite, ilgili Tarafın talep etmesi halinde, ilgili tarafın yorumları ile birlikte raporunu yayınlayacaktır.

3. Bununla birlikte, ilgili şahsın açık rızası olmaksızın hiçbir şahsi bilgi yayınlanmayacaktır.

Madde 12

Komite, 11. maddede yer alan gizlilik kurallarına bağlı olarak, her yıl faaliyetleri konusunda Bakanlar Komitesine bir genel rapor sunacak, bu rapor Parlamenter Meclise de gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır.

Madde 13

Komite üyeleri, Komiteye yardım eden uzman ve diğer şahıslar, görevleri sırasında ve görevlerinin sona ermesini müteakip, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında edindikleri bilgilerin ve öğrendikleri vakıaların gizliliğini muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Madde 14

1. Komiteye yardım eden kişilerin isimleri, 8. maddenin 1. fıkrası gereğince yapılacak bildirimde belirtilecektir.

2. Uzmanlar, Komitenin talimatı ve yetkisi altında faaliyet göstereceklerdir. Bunlar, bu Sözleşmenin kapsadığı alanlarda özellikle bilgi ve deneyim sahibi olacaklar ve Komite üyeleri gibi aynı şekilde bağımsızlık, tarafsızlık ve hizmete hazır bulunma kurallarıyla bağlı olacaklardır.

3. Bir Taraf, istisnai olarak, Komiteye yardım eden herhangi bir uzman veya başka bir şahsın, ülkesinde bir yere yapılacak ziyarette yer almasına müsaade edilmeyebileceğini beyan edebilir.

Bölüm IV

Madde 15

Her bir Taraf, Hükümetine yapılacak bildirimleri almaya yetkili merciin ve tayin edebileceği herhangi bir irtibat görevlisinin isim ve adresini Komiteye bildirecektir.

Madde 16

Komite, Komite üyeleri ve 7. maddenin 2. fıkrasında atıf yapılan uzmanlar, bu Sözleşmenin Eki’nde yer alan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaklardır.

Madde 17

l. Bu Sözleşme, hürriyetinden yoksun bırakılan kişiler için daha fazla koruma sağlayan iç mevzuat veya uluslararası herhangi bir anlaşma hükmüne zarar vermeyecektir.

2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi organlarının yetkilerini veya bu Sözleşme gereğince Taraflarca üstlenilen yükümlülükleri sınırlar veya bunlardan sapmaya imkan verir şekilde yorumlanamaz.

3. Komite, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve buna bağlı 8 Haziran 1977 tarihli Ek Protokoller uyarınca, himayeci Devlet veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilci veya delegelerinin müessir şekilde düzenli olarak ziyaret ettikleri yerleri ziyaret etmeyecektir.

Bölüm V

Madde 18

Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açık olacaktır. Sözleşme, onaylama kabul veya tasvibe tabi olacaktır. Onaylama, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.

Madde 19

1. Bu Sözleşme, 18. madde hükmüne uygun olarak yedi Avrupa Konseyi üyesi devletin Sözleşme ile bağlı olduklarına dair rızalarını beyan ettikleri tarihi takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

2. Bu Sözleşme ile bağlı olduğuna dair rızasını sonradan beyan eden herhangi bir üye devletle ilgili olarak, Sözleşme, onaylama, kabul veya tasvip belgesinin tevdii tarihini takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde 20

1. Herhangi bir devlet, imzalama sırasında veya onaylama, kabul veya tasvip belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacağı toprağı veya toprakları belirleyecektir.

2. Herhangi bir devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacağı bir beyan ile, bu Sözleşmenin uygulanmasını, beyanında belirlediği diğer herhangi bir toprağa teşmil edebilir. Bu toprak ile ilgili olarak Sözleşme, böyle bir beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

3. Bundan önceki iki fıkra uyarınca yapılmış herhangi bir beyan, bu beyanda zikredilen herhangi bir toprak ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapılacak bir bildirim ile geri alınabilir. Geri almak, böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü geçerli olacaktır.

Madde 21

Bu Sözleşme hükümleri ile ilgili olarak çekince konulamaz.

Madde 22

1. Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile Sözleşmenin feshini ihbar edebilir.

2. Böyle bir ihbar, beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden on iki aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü geçerli olacaktır.

Madde 23

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyine üye Devletlere :

a Her imza işlemini,

b Her onaylama, kabul veya tasvip belgesinin tevdi edilmesini,

c Bu Sözleşmenin 19. ve 20. maddelerine uygun olarak yürürlüğe girdiği her tarihi,

d Sözleşmenin 8. ve 10. maddelerine uygun olarak yapılan işlem hariç olmak üzere, bu Sözleşmeyi ilgilendiren herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı bildirecektir.

Usulüne göre yetkili kılınmış olan, aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivinde saklanacak her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde 26 Kasım 1987' de Strasbourg' ta imzalanmış olup onaylanmış kopyalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu Sözleşmenin hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan devletlere ve bu Sözleşmeyi onaylamak üzere davet edilmiş olan herhangi bir devlete gönderilecektir.EK

Ayrıcalık ve Bağışıklıklar

( Madde 16)

1. Bu ekin maksadı bakımından, Komite üyelerine yapılan atıflar, 7. maddenin 2. paragrafında söz konusu olan uzmanlara da şamil olacak şekilde anlaşılacaktır.

2. Komite üyeleri, görevlerinin ifası sırasında ve görevlerini yerine getirirken yaptıkları seyahatlerde aşağıdaki ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

a Şahsi tutuklanma veya gözaltına alınma ve şahsi bagajlara el konmasından bağışıklık ve resmi sıfatları ile sarf ettikleri yazılı veya sözlü ifadeleri ve her türlü fiilleri bakımından her türlü adli takibattan bağışıklık;

b İkamet ettikleri ülkelerden çıkış ve bu ülkelere dönüş, görev ifa ettikleri ülkelere giriş ve bu ülkelerden çıkış sırasında hareket serbestileri üzerindeki her türlü kısıtlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yabancıların tabi oldukları tescil işlemlerinden bağışıklık.

3. Komite üyeleri, fonksiyonlarının ifası ile ilgili seyahatleri sırasında gümrük ve döviz denetim işlemleri bakımından aşağıdaki kolaylıklardan yararlandırılacaklardır :

a Kendi hükümetlerince, geçici resmi görev ile yurt dışına seyahat eden yüksek seviyeli yetkililere tanınan kolaylıklar;

b Diğer Tarafların hükümetlerince, yabancı hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tanınan kolaylıklar.

4. Komitenin belge ve evrakına, Komitenin işi ile ilgili olduğu sürece dokunulamaz. Komitenin resmi yazışmaları ve diğer muhaberatı engellenemez veya sansüre tabi tutulamaz.

5. Komite üyeleri için tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin ifasında tam bir bağımsızlık temin etmek amacıyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi, görevlerinin ifası sırasındaki sözlü veya yazılı ifadeleri ve her türlü fiilleri bakımından adli takibattan bağışık tutulurlar.

6. Ayrıcalık ve bağışıklıklar, Komite üyelerine kendi şahsi çıkarları için değil, görevlerinin bağımsız biçimde ifasını güvence altına almak üzere tanınmıştır. Sadece Komite, üyelerine tanınmış olan bağışıklıklarını kaldırmaya yetkilidir. Komite, üyelerinden birinin bağışıklığından bunun adaleti engelleyici olduğu kanaatine vardığı herhangi bir halde ve bağışıklıktan, bunun tanınma maksadına zarar vermeden kaldırılabileceği hallerde, kaldırma hakkına sahiptir ve aynı zamanda bununla yükümlüdür.

İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesine 2 Nolu Ek

Strasbourg, 2.XI.1993

26 Kasım 1987’de Strasbourg’da imzalanmış olan İşkencenin ve Gayr insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine (bundan böyle “Sözleşme” olarak ifade edilecektir) ek işbu Protokolü imzalayan Devletler, İşkencenin ve Gayri İnsani ve Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Komitesi üyelerinin (bundan böyle “Komite” olarak ifade edilecektir) iki kez yeniden seçilmelerinin yararına ikna olarak ve komite üyelerinin düzenli yenilenmesini sağlama ihtiyacını belirterek aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

Madde 1

1 5. maddenin 3. paragraf 2.cümlesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

"üyeler iki kez yeniden seçilebilirler."

2 Sözleşmenin 5.maddesine aşağıdaki 4 ve 5. paragraflar eklenecektir:

"4 Komite üyelerinin yarısının iki yılda bir yenilenmesini mümkün olduğu ölçüde sağlamak amacıyla Bakanlar Komitesi. sonraki bir seçime geçmeden önce, bir ya da daha fazla üyenin görev süresi veya sürelerinin 6 yıldan çok ve 2 yıldan az olmamak şartıyla 4 yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir.

5 Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu ve Bakanlar Komitesinin yukarıdaki paragrafı uyguladığı durumlarda üyelerin görev sürelerinin tespiti Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura çekimi sonucu belirlenecektir.”

Madde 2

1 İşbu Protokol. Sözleşmeyi imzalamış olan veya ona taraf olma işlemlerini tamamlamakta olan Devletlerin imzasına acık olup bunlar,

a Onay, kabul veya tasvip ihtirazı kaydı olmadan imzalanması veya,

b Onay, kabul veya tasvip kaydı altında imzalayıp, sonra onaylamak, kabul veya tasvip etmekle Protokole taraf olabilirler.

2 Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

Madde 3

İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlerin 2. Maddeye uygun olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren üç aylık b,ir sürenin sona ermesinden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 4

Avrupa Konseyi Genel Sekreter:

a herhangi bir imzalamayı;

b herhangi bir onay kabul veya tasvip belgesinin verilmesini;

c işbu Protokolün 8. Madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini;

d işbu Protokol ile ilgili diğer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avrupa Konseyine üye olan veya olmayan Devletlere bildirecektir.

Aynı geçerlikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde 4 Kasım 1993 tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiş olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye Devletin her birine tasdikli örneklerini iletecektir.

İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesine

Ek 1 No'lu Protokol

Strasbourg, 4.XI.1993

26 Kasım 1987’de Strasbourg’da imzalanmış olan İşkencenin ve Gayri insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (bundan böyle “Sözleşme” olarak ifade edilecektir) ek işbu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye Devletler Avrupa Konseyi’ne üye olmayan Devletlerin de Bakanlar Komitesi’nin daveti üzerine Sözleşmeye taraf olabilmelerini dikkate alarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

Madde 1

Sözleşmenin 5. madde 1. paragrafına aşağıda belirtilen alt paragraf eklenecektir:

“Avrupa Konseyi'ne üye olmayan bir Devletin Komite üyesini belirlemek üzere, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Bürosu. söz konusu Devletin Parlamentosunu. en az 2'si kendi vatandaşı olan 3 aday göstermeye davet edecektir. Bakanlar Komitesi'nce yapılacak seçim, ilgili Devlete danışıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.”

Madde 2

Sözleşmenin 12. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

“Komite, 11. maddede yer alan gizlilik kurallarına bağlı olarak. her yıl faaliyetleri konusunda Bakanlar Komitesi'ne bir genel rapor sunacak, bu rapor Danışma Meclisi'ne ve Sözleşmeye taraf olup Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlere gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır."

Madde 3

Sözleşmenin 18. maddesi söz konusu maddenin ilk paragrafı haline gelecek ve aşağıdaki 2. paragrafla tamamlanacaktır.

“2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Avrupa Konseyi'ne üye olmayan herhangi bir devleti Sözleşmeye taraf olmaya davet edebilecektir."

Madde 4

Sözleşmenin 19. Maddesi 2. paragrafındaki “üye” kelimesi kaldırılacak ve “veya tasvip” kelimeleri “tasvip veya “taraf olma” olarak değiştirilecektir.

Madde 5

Sözleşmenin 20. Maddesi 1. Paragrafındaki “veya” “tasvip” kelimeleri “tasvip veya katılma” olarak değiştirilecektir.

Madde 6

1 Sözleşmenin 23. maddesi giriş cümlesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

“Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleşmeye Taraf Avrupa Konseyi’ne üye olan ve üye olmayan Devletlere:”

2 Sözleşmenin 23. maddesi b fıkrasındaki "veya tasvip" kelimeleri "tasvip veya katılma" olarak değiştirilecektir.

Madde 7

1 Bu Protokol, Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin imzasına açık olup, bunlar,

a onay, kabul veya tasvip itirazı kaydı olmadan imzalanması veya,

b onay, kabul veya tasvip kaydı altında imzalayıp, sonra onaylamak, kabul veya tasvip etmekle Protokole taraf olabilirler.

2 Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne verilecektir.

Madde 8

Bu Protokol. Sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin. 7. maddeye uygun olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten' itibaren 3 aylık bir sürenin sona ermesinden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 9

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:

a herhangi bir imzalamayı;

b herhangi bir onay kabul veya tasvip belgesinin verilmesini:

c bu Protokolün 8. Madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini:

d bu Protokol ile ilgili diğer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avrupa Konseyi’ne üye Devletlere bildirecektir.

Aşağıda imzaları bulunan yetkililer bu Protokolü imzalamışlardır.

Aynı geçerlilikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde 4 Kasım 1993 tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiş olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin her birine tasdikli örneklerini iletecektir.