Amaç

Madde 1 –Bu Yönerge’nin amacı, Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan hukuksal girişimler dolayısıyla yapılan yargılama giderlerine tabip odalarının yapacağı katkının usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge üye sayısı ikiyüzün üzerinde olan tabip odalarını kapsar.

 

Fon oluşturulması

Madde 3- Türk Tabipleri Birliği tarafından; tüm tabip odalarının görev alanına giren ve hekimlik ve sağlık alanını ilgilendiren konularda merkezi düzeyde hukuksal çalışmaların yapılması, hukuka aykırı işlemlerin yanı sıra münferit olma özelliği göstermeyen olaylarda pilot davaların açılması ve yürütülmesi, gerektiğinde konunun uzmanlarından mütalaa alınması, ulaşım ve konaklama masrafları ile dava sonunda aleyhe hükmolunan yargılama giderlerinin karşılanması gibi nedenlerle yapılacak harcamaların karşılanabilmesi amacıyla bir fon oluşturulacaktır.

 

Katkı payı

Madde 4-Tabip odası, Madde 3’te sözü edilen fona, bir önceki yılda oda gelirleri tahsilatının %10’u oranında tahakkuk eden Birlik payının toplam tutarının %5’i oranında para aktaracaktır.

 

Ödeme zamanı

Madde 5-Tabip odası fon katkı payını, Mart ayı sonuna kadar defaten ödeyecektir.

 

Ödemenin kaydı

Madde 6- Tabip odası, fon katkı payını “Genel Yönetim Giderleri” içinde “DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER”altında“TTB DİĞER ALIM ÖDEMELERİ”kalemi içinde mali tablolarında gösterecektir.

 

Hüküm Olmaması Hali

Madde 7 – Bu Yönerge’de hüküm olmayan konularda, TTB Merkez Konseyi’nin kararı uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 8 – Bu Yönerge TTB Merkez Konseyi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9 – Bu Yönergeyi TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Yönetim Kurulları yürütür.