TTB UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu

“Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi” Madde 16’da UYEK Genel Kurulu tanımlanmaktadır: “UYEK Genel Kurulu; Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında kurulan ve UYEK tarafından belirlenen ilke ve asgari standartlara uygunluğu onaylanan Yeterlik Kurullarının başkanları ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş temsilcilerinden, TTB-UDEK Yürütme Kurulunca belirlenen üç TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesinden ve ATUB temsilcisinden oluşur. UYEK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan ve o tarihte aktif konumda olan komisyonların başkanları UYEK Genel Kuruluna bilgi sunma amaçlı davet edilir.”          

TTB-UDEK-UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu Gündemi

-Divan Başkan ve Üyelerinin Seçimi

-Açılış Konuşmaları

-Faaliyet Raporunun okunması

-Faaliyet Raporunun Genel Kurul tarafından tartışılması

-2016-2018 Dönemi TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Seçimi

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Tarih  : 17.12.2016

Saat    : 10.00-15.00

Yer     : TTB Merkez Konsey Yerleşkesi - Ankara