UYEK Çalışma Raporu

UYEK son yıllarda uzmanlık eğitiminin ayrı bir bilimsel platformda hızla gelişmesine paralel olarak ihtiyaç duyulan bir kurumsallık  gereksiniminden doğmuştur  ve  UYEK aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur:
•    Yeterlilik kurullarının etkinliklerini izlemek koordine etmek ve yönlendirmek
•    Yeterlilik kurullarının mesleki ve eğitsel standartları geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarına yardım ederek tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi ve sürdürmek  
•    Yeterlilik kurullarınca belgelenen bir uzman hekimin ,standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendiren sınavları başarıyla tamamladığı konusunda topluma güvence vermek
•    Tıpta uzmanlaşma ve belgelendirme konularında kamuoyuna uzmanlık derneklerine yeterlilik kurullarına ve hekimlere bilgi sağlamak .

9 Mayıs 2004’ de Yürütme Kurulu’nun da seçildiği ilk toplantısını 25 Yeterlilik Kurulunun temsilcileri ile gerçekleştirmiştir.  Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr.  Münir  Kınay; başkan yardımcılığı ve muhasip üyeliğe Prof. Dr. Tolga Dağlı; sekreterliğe Dr. Pelin Zorlu seçilmişlerdir.
Yeterlilik Kurullarının gerek uzmanlık eğitim müfredat programı hazırlamada, gerekse ölçme ve değerlendirmedeki standardizasyonu ve eşgüdümü  sağlamayı, çıkabilecek sorunlarda harmonizasyon çalışmaları yapmayı görev edinen UYEK,  ikinci toplantısını 12 Haziranda 20 katılımcı ile gerçekleştirdi. Bu  toplantıda yeterlilik kurulu yönerge taslağını revize etmek üzere  5 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ön çalışmaları tamamlanmış olup, yönerge taslağının son hali 20 Mart TTB-UDKK ara genel kurulunda görüşülmek üzere gündeme alındı.

UYEK’ in kısa sürede  gerçekleştirdiği ve katılımcılara oldukça önemli katkılarının olduğu düşünülen  “Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Programlama, Uygulama, Değerlendirme Çalıştayı “ 5 – 10 Kasım 2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin de katkılarıyla gerçekleştirildi. Çalıştay’a uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurulların da görevli 29 temsilci ile TTB-UDKK  temsilcileri ve tabip odası temsilcileri olmak üzere 35 kişi katıldı. Katılım isteği yoğun olmasına rağmen programın kısıtlı bir grupta uygulanabilir olması nedeniyle sayı bu düzeyde sınırlandı. Ancak yoğun katılım isteği nedeniyle, kursun tekrarı düşünülmektedir.

Çalıştay sonunda, katılımcıların beklentilerinin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği, ancak çalıştayın geliştirilerek devamı konusunda geri bildirimler alındı.

Tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu, denetimi, izlemi  ve geliştirilmesinin giderek önem kazandığı bu dönemde, her biri kendi dalında yetkin uzman ve eğitici olan katılımcıların interaktif ortamda yoğun ilgi ile izledikleri, sosyal olarak ta dostça paylaşımda bulundukları 5 gün boyunca uzmanlık eğitimi tanımı, uzmanlık eğitim programı geliştirilmesi teknik süreçleri, profesyonellik, etik, bilişim  teknolojileri, öğrenme-öğretme süreçleri ve teknikleri, ölçme – değerlendirme, eğitim yönetimi, eğitici gelişiminde temel kavramlar gibi konular tartışıldı. Derneklerin deneyimi paylaşıldı. Çalıştay sonunda hazırlanan posterler uzmanlık eğitim kurultayında sunuldu.

Çalıştay katılımcıları yeterlilik kurulu ve dernek başkanlarının katılımı ile Ocak ayında gerçekleştirilen 3. toplantıda birlikte bir yol haritası çizildi. Bu toplantıda, yeni taslak yönerge tartışıldı ve derneklere yol gösterebilecek bir el kitabı yapısında “ compendium “ hazırlığı için gönüllülerden oluşan bir komite saptandı.

Özetle, 9 Mayıs 2004 de kurulan TTB-UDKK-UYEK  kısa sayılacak sürede epeyi bir mesafe katetmiştir.  Üç adet geniş katılımlı toplantı dışında , bir tane uzmanlık  eğitimi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Üyelerinin önerileri ile, bundan sonraki yol haritasını belirlemiş olan UYEK in çalışmalarının aynı heves ve heyecanla sürmesi için dernek ve yeterlilik kurullarının katkıları dileğiyle.