2012 – 2014 ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2012 – 2014 ÇALIŞMA RAPORU

Genel pratisyenlik / aile hekimliği (GP / AH) eğitiminin süreçleri, tıbbın her alanında olduğu gibi mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası uzmanlık ve sürekli tıp eğitimi aşamalarından oluşur.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) örgütsel yapısı içinde 1989 yılında kurulan Pratisyen Hekimler Kolu’nda (PHK) bir araya gelen pratisyen hekimler, pratisyen hekimlik alanında başarılı olmuş ülke örneklerini inceleyerek ve ülkenin var olan bilgi birikimini özümseyerek, Türkiye’ye uygun bir pratisyen hekim eğitimini somutlaştırma çabasına girmişlerdir. Söz konusu çabalar olgunlaşmış ve kurumsallaşma gereksinimi ile Temmuz 1998’de Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE) çatısı altında çalışmalar sürdürülmüştür.

Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kuruluş amacı; birinci basamak hekimlerinin mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerini ve sürekli mesleki gelişimini gerçekleştirmektir. TTB’nin örgütsel sorumluluğunda özerk bir iç işleyişi olan bir eğitim kurumu olarak; genel pratisyenliğin bir tıp disiplini olarak yaşama geçirilmesi için mesleki eğitim programının oluşturulması; eğitici genel pratisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi programlarının belirlenmesi ve başlatılması; eğitim ortamlarının standartlarının saptanması; mesleki eğitimin sertifikalandırılması; bu alanda yürütülecek araştırmaların özendirilmesi ve desteklenmesi; akademik kariyer yapısının oluşturulması; yayın, arşiv ve dokümantasyon çalışmalarının merkezileştirilmesi, bu alandaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonu üstlenmesi gibi rolleri bulunmaktadır.

Genel pratisyenlik geçiş dönemi mesleki eğitiminin amacı, eğitime katılan hekimlerin nitelikli bir birinci basamak hekiminin sahip olması gereken genel pratisyenlik mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmalarıdır. Eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programı sürdürülür.

Mesleki eğitim programı 6 temel, 12 klinik modülden oluşmaktadır:

Temel Modüller:

 1. Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri
 2. Eğitim Becerileri
 3. İletişim Becerileri
 4. Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı
 5. Birinci Basamakta Epidemiyoloji
 6. Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi

Klinik Modüller:

 1. Acil Tıp
 2. Adli Tıp
 3. Bulaşıcı Hastalıklar
 4. Çalışanların Sağlığı
 5. Çevre Sağlığı
 6. Çocuk Sağlığı
 7. Geriatri
 8. Kronik Hastalıklar
 9. Küçük Cerrahi Girişimler
 10. Laboratuvar Kullanımı
 11. Ruh Sağlığı
 12. Üreme Sağlığı

Eğitim, mesleki eğitim karnesi ile değerlendirilerek, eğitim sonunda sertifikalandırılır.

 • – 2014 Çalışma Dönemi TTB GPE Etkinlikleri:
 1. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 4. Genel Kurulu’nu 12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO)’nın ev sahipliğinde İTO Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir. Birinci basamakta meslek eğitiminin tartışıldığı Genel Kurul’da karar önerilerini sonuçlandırarak, 2012 – 2014 çalışma dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirmiştir (Ek 1).
 2. Yönetim Kurulu 2012 – 2014 çalışma döneminin ilk toplantısını 15.09.2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Özen AŞUT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Aylin Sena BELİNER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile seçilmiş ve Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır (Ek 2). Yönetim Kurulu, 2012 – 2014 çalışma dönemi toplantılarını 15.09.2012, 09.11.2012, 16.12.2012 ve 26.01.2013 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Pratisyen Hekimlik Derneği adına Zerrin KURŞUN yerine Derneğin yeni çalışma döneminde İbrahim PADIR görevi devralmıştır.

Öncelikli hedefler olarak;

 • Genel Kurul kararlarını yürürlüğe sokma çalışmaları (Ek 3, 4);
 • Geçmişte büyük bir özveri ile gerçekleştirilen klinik modül çalışmaları ile İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen temel ve klinik modüllerin alan eğitimlerini kitaplaştırma hazırlıkları (Ek 5);
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde serbest bildiriler ile katılım ile verilmiş emeklerin paylaşımını sağlama;
 • GPE Bilim Kurulu’nu aktif hale getirilerek, kurul üyelerinin değerli görüşlerinin GPE’ye yol göstermesini sağlama;
 • Uzak erimli ancak hazırlıkların şimdiden başlaması gereken bir diğer hedef de 2013 yılı sonuna kadar alan eğitimlerine kalınan yerden devam etme olarak belirlenmiştir.
 1. 08 – 11 Kasım 2012 tarihleri arasında Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Klinik Bağımsızlık ve Mesleki Eğitim Hakkı” ana teması ile Aydın’da 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi gerçekleştirilmiştir. Düzenleme Kurulu üyelikleri ile kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır. Kongre Bildirgesi’nde,

“Biz  pratisyen hekimler, daha sağlıklı bir Türkiye için nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda da söylediğimiz gibi ‘mesleki ve sürekli eğitim hak’tır. Sürekli mesleki gelişim için Sağlık Bakanlığı,  eğitim etkinliklerine katılan hekimlerin izinli sayılması ve ekonomik anlamda desteklenmesi  konusunda yasal düzenlemeleri yaşama geçirmelidir.  Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm  pratisyen hekimlerin mesleki eğitim hakkı en kısa sürede sağlanmalıdır. Meslek eğitimleri asıl olarak meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve akademik kurumların sorumluluğunda olmalı ve bu eğitim, meslek örgütümüz tarafından verilmelidir.  Bu süreçte Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün Geçiş Dönemi Alan Eğitimi, alanın gereksinimlerinden yola çıkarak etkin bir şekilde ve yaygınlaştırılarak sürdürülecektir” denilerek, bir kez daha mesleki eğitim ve sürekli mesleki gelişim hakkı vurgulanmıştır.

 1. 15 Aralık 2012 tarihinde TTB GPE Yönetim Kurulu TTB Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Pratisyen Hekimlik ve GPE için strateji belirleme ve yol haritası çizmek amaçlı toplanılmıştır. Hedefler belirlenmiş ve ortak eylem planı oluşturulmuştur.
 2. 29 Mart 2013 tarihinde geleneksel Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması’nın dördüncüsü “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Klinik Eğitimi” temasıyla Ankara’da gerçekleştirilmiş ve Özen AŞUT katılmıştır.
 3. 31 Mart 2013 tarihinde TTB Merkez Konsey’nin düzenlediği “Birinci Basamak Kollar Koordinasyon Toplantısı”na Özen AŞUT katılmıştır.
 4. 04 Mayıs 2013 tarihinde TTB Halk Sağlığı Kolu’nun koordinatörlüğünde “Kızamık Örneği ve Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Bulaşıcı Hastalıkların Denetimi Çalıştayı”na TTB GPE YK Başkanı Özen AŞUT, Bulaşıcı Hastalıklar Modülü sorumlusu Naciye DEMİREL ve Eğitim Koordinatörü Selma OKKAOĞLU MUTLU katılmıştır.
 5. 22 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen TTB Kollar ve Komisyonlar Toplantısı’na GPE adına YK Başkanı Özen AŞUT katılmıştır.
 6. 16 – 17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu’na TTB GPE adına Bilim Kurulu üyesi Dr. Figen ŞAHPAZ katılmıştır.
 7. 14 – 17 Kasım 2013 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Koruyacağız” ana teması ile Antalya’da gerçekleştirilen 18. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu’nda TTB GPE adına Özen AŞUT ve Aylin Sena BELİNER yer almıştır. Düzenleme Kurulu üyelikleri ile kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır. Kongre Sonuç Bildirgesi’nde, “Mesleki eğitim bakanlığın organize olmamış birimlerince hiçbir programa dahil olmadan rastgele verilmekte olup, hizmeti aksatmaya yol açmaktadır. Meslek örgütlerinin katılmadığı mesleki eğitimin zaten başarılı olması olanaksızdır. Bakanlığın uygulamaya çalıştığı AHUZEM projesi mesleki eğitim kavramından tamamen uzak teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün alana özgün mesleki eğitim programı ve deneyimi birinci basamak hekimleri için yapılacak mesleki eğitim programlarında mutlaka dikkate alınmalıdır. ” denilerek, bir kez daha mesleki eğitimin önemi ve eğitim program ve içeriğinin meslek örgütleri işbirliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 8. 01 Aralık 2013 ve 08 Şubet 2014 tarihlerinde düzenlenen Birinci Basamak Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Özen AŞUT katılmıştır.
 9. 8 Aralık 2013 TTB Merkez Konsey yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz ?” çalıştayı ön hazırlıklarına Özen AŞUT katılmıştır.
 10. 01 Mart 2014 tarihinde İzmir Tabip Odası, TTB GPE ve konu ile ilgili derneklerin işbirliğinde gerçekleştirlen Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda “Acil Servislerde yoğunluk: nedenler, önlemler” çalışma grubunda GPE Genel Sekreteri Aylin Sena BELİNER; “Hizmet organizasyonundaki sorunlar” grubunda GPE Acil Tıp Modül Sorumlusu Ümit Kağan ARPACI katkı koymuştur.
 11. İzmir Tabip Odası’nın organizasyonunda 10 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nda Mart ayında gerçekleştirilen çalıştay sonuçları paylaşılmıştır. Sempozyuma Aylin Sena BELİNER ve Ümit Kağan ARPACI katılmıştır.
 12. 16 Şubat 2014 TTB GYK toplantısına GPE YK Başkanı Özen AŞUT katılmıştır.
 13. Sınırlı olanaklarla ve büyük özveriyle son dört yıldır Ankara ve İstanbul gruplarında eğitim etkinlikleri sürdürülmektedir. Ankara eğitim grubu birçok klinik modülü sahada ilk kez uygulayan il olmak ile birlikte, İstanbul ekibi de 3 grup halinde il bazında en fazla eğitim grubunu oluşturan il olmuştur. Ankara ekibi İstanbul gibi sınırlı olanaklar ve büyük özveri ile son modül olan Acil Tıp modülünü de 27 – 28 Mayıs 2013 tarihlerinde tamamlamıştır.  9 Haziran 2013’te 9 Genel Pratisyen “TTB GPE  Meslek Eğitimi Belgesi” almıştır.
 14. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli ve verimli hizmet sunumuna yönelik mesleki eğitimi gerçekleştirme hedefiyle örgütlenmiş Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü, 22 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde Düzce’de Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT yürütücülüğünde Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri, modül sorumluları ve eğiticilerinin katılımı ile 15 yıllık çalışmasının ürünü olan temel ve klinik modüllerin revizyonu ve öyküsünün kitaplaştırılmasına yönelik bir çalıştay yürütmüştür. İki günlük yoğun programın yarım günü ise Merkez Konsey üyesi Filiz İNCEKARA tarafından gerçekleştirilen T. C. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak hekimlerine yönelik mesleki eğitim planı ile ilgili ve bu alanda Merkez Konsey çalışmalarını içeren sunumun ardından bu bağlamdaki TTB GPE yol haritasına ayrılmıştır. Aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri ve yarı zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim olmadığı; T. C. Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırması gerektiği yeniden vurgulanmıştır. Çalıştayda gönüllülük üzerinden yürütülen modül sorumluların görev devamlılıklarının sorgulanmasına karar verilmiş ve bu kapsamda bazı modül sorumlularının görevi başkalarına devretmeleri ile isimlerde değişikliklere gidilmiştir. Verimli geçen çalıştayın ardından modüllerin revizyonu ve kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir (Ek 6, Ek 7).

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Kurulu (TTB – UDEK) ve TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim (STE / SMG) Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından kaleme alınan STE / SMG Ulusal Standartları kapsamında;

“*Meslek örgütleri, STE / SMG etkinliği yapacak kurumlar ve paydaşlarla birlikte belirlenen ulusal gereksinimler doğrultusunda STE / SMG amaç ve hedeflerini ve bunlar doğrultusundaki çıktılarını mutlaka tanımlamalıdır.

* STE / SMG etkinlikleri sonunda mutlaka bilgi, beceri ve tutum ile ilgili yeterlik kazanılmalıdır. Bu kavram uygun ve güncel sağlık hizmet sunumu, etik ve profesyonel yaklaşım, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, iletişim becerileri alanlarını kapsamalıdır

* STE / SMG etkinlikleri bütüncül bir çerçevede kuramsal ve uygulamalı bileşenleri mutlaka içermelidir.

* STE / SMG etkinlikleri düzenlenirken erişkin öğrenme ilkeleri ve hedeflerine uygun çoklu öğrenme model ve yöntemleri mutlaka kullanılmalıdır.

* STE / SMG etkinlikleri didaktik eğitim yöntemleri yanı sıra mutlaka bilgi ile uygulamaları bütünleyebilmelidir. Mümkün olduğunca eğitim aktif katılımlı olmalı ve hizmet sunumunu daha nitelikli kılacak bir çıktı ve sürekli öğrenmeyi sağlamalıdır.

* Hekimlerin eleştirel düşünme ve değerlendirme becerilerini mutlaka sağlamalıdır.

* Meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla iletişim ve işbirliğini mutlaka sağlamalıdır” denilmektedir.

 1. C. Sağlık Bakanlığı pilot uygulamasını 04 Ocak 2005 tarihinde Düzce’de başlattığı birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi olan “Aile Hekimliği” uygulamasını 13 Aralık 2010 tarihinde tüm ülkeye yaygınlaştırmıştır. Eşzamanlı olarak da, aile hekimliği geçiş dönemi uyum eğitimlerinin ilk aşaması yürütülmektedir. Aile hekimliği ikinci aşama eğitimleri de uzaktan eğitim kapsamında “yürütülmeye” çalışılmaktadır. Yukarıda belirtilen STE / SMG Ulusal Standartları kapsamında halen ülkemizde aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri, gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim değildir. T. C. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırmalıdır.

Genel Pratisyenlik Enstitü’nün üzerinde, değerli akademisyenlerimizin, eğiticilerimizin ve eğitime katılan hekimlerin emeği yadsınamaz. Eğitim koordinatörleri olarak, bu değerli ve uluslararası örnek olacak eğitim modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak gibi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak, GPE’yi hak ettiği eğitim kurumu konumuna yükseltmek ve birinci basamağın gerçek akademik ortamı niteliğini kazandırmak olanaklıdır. Bu açıdan, GPE’yle ilişkilenmiş herkese görev ve sorumluluk düşmektedir.

EKLER:

Ek 1. TTB GPE 2012 – 2014 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Özen AŞUT (YK Başkanı)
 • Aylin Sena BELİNER (G. Sekreter)
 • Alper BÜYÜKAKKUŞ
 • Nihat ŞAHBAZ
 • Rıdvan YILMAZ
 • Figen ŞAHPAZ
 • Birtürk ÖZKAVAK
 • İbrahim PADIR (2012 – 2013 Zerrin KURŞUN)
 • Orhan ODABAŞI
 • C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi

 

Ek 2. Temel ve Klinik Modülllerin Modül Sorumlusu – Bilim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Adına Sorumlu Üyesi

 Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa Sülkü Hüseyin Demirdizen Zerrin Kurşun
Sağlık Yönetimi Naciye Demirel Naciye Demirel Zerrin Kurşun
İletişim Hüseyin Demirdizen Sürel Karabilgin Özen Aşut
Epidemiyoloji Gülden Aykanat Gülden Aykanat Alper Büyükakkuş
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Şamih Demli Hakan Şen Aylin Sena Beliner
Eğitim Becerileri Nihat Şahbaz Serdar Özdemir Nihat Şahbaz
Çevre Sağlığı Gülden Aykanat Gülden Aykanat Rıdvan Yılmaz
Ruh Sağlığı Alper Büyükakkuş Alper Büyükakkuş Alper Büyükakkuş
Laboratuvar Kullanımı Nihat Şahbaz Leyla Bakırcı Nihat Şahbaz
Adli Tıp Durmuş Evcüman – Zerrin Kurşun Durmuş Evcüman Nihat Şahbaz
Bulaşıcı Hastalıklar Naciye Demirel Fatih Şua Tapar Rıdvan Yılmaz
Acil Tıp Riyat Kırmızıoğlu Riyat Kırmızıoğlu Alper Büyükakkuş
Çalışanların Sağlığı Hüseyin Demirdizen Hüseyin Demirdizen Rıdvan Yılmaz
Küçük Cerrahi Girişimler Figen Şahpaz Figen Şahpaz Aylin Sena Beliner
Çocuk Sağlığı Havva Özden Havva Özden Özen Aşut
Üreme Sağlığı Muharrem Baytemür Lale Tuna Aylin Sena Beliner
Kronik Hastalıklar Özen Aşut Sema İlhan Özen Aşut
Geriatri Şamih Demli Şamih Demli Özen Aşut
 STED   STED adına Orhan Odabaşı  
PHD   PHD adına 2012 – 2013 döneminde Zerrin Kurşun; 2013 – 2015 döneminde İbrahim Padır  

 

Diğer GPE YK üyeleri

      TTB GPE Bilim Kurulu temsilcisi
      TTB Pratisyen Hekimler Kolu adına Birtürk Özkavak
      PHD adına 2012 – 2013 döneminde Zerrin Kurşun; 2013 – 2015 döneminde İbrahim Padır
       T. C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi

 

Ek 3. TTB GPE 4. Genel Kurul Kararları

Kararlar:

1-Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Mazmanoğlu imzalı aşağıdaki karar önerisi Genel Kurulda tartışılarak oybirliği ile kabul edildi.

“Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aile hekimliği uyum eğitimleri ve geçiş dönemi mesleki eğitim önerileri (6 yılda uzaktan eğitim vb. olarak tanımlanan)  eğitim programının içeriği, eğiticilerinin seçilip yetiştirilmesi, eğitim süresi, eğitim ortamı gibi kriterler açısında genel pratisyenlik mesleki eğitim anlayışına uymamaktadır. TTB GPE dünyadaki örneklerini de inceleyerek geliştirdiği genel pratisyenlik mesleki eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Genel pratisyenlik eğitimlerinin TTB GPE tarafından, kamu kaynakları ile finanse edilerek uygun ortamlarda sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı’na bildirilmek üzere, TTB Olağan Büyük Kongresi’ne karar önerisi olarak götürülmesine “

2- Adana eğitim koordinatörlerinden Hakan Şen tarafından iletilen karar önerisi Genel Kurul’da tartışılarak aşağıdaki şekilde düzeltilerek oybirliği ile kabul edildi:

‘GPE eğitimlerine katılmada, eğitici olmada ve TTB GPE organlarında yer almada hekimin çalıştığı kurum engelleyici bir faktör olarak göz önünde bulundurulmaz.’

3-Naciye Demirel imzalı aşağıdaki karar önerisi genel kurulda tartışılarak oybirliği ile kabul edildi:

“Halen tüm ASM ve TSM’lerde, hijerarşik ilişkiler ile ve otoriter bir tarzda yukarıdan aşağı istenen, hekim emeğinin kötüye kullanımına neden olan araştırmaların durdurulması için TTB GPE’nin gerekli girişimlerde bulunmasına.”

4-Nihat Şahbaz, Teoman Minareci ve Emel Demir imzalı karar önerisi ile yeni dönemde TTB GPE Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki şekilde belirlenmesi, Genel Kurul’da tartışılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

“TTB GPE Yönetim Kurulu’nun, GPE Genel Kurulu’ndan seçilen  4 üye, PHD den gelecek 1 üye, TTB PHK’den belirlenecek 1 üye, TTB MK tarafından belirlenecek 1 üye, TTB GPE Bilim Kurulu’ndan gelecek 1 üye, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek 1 üye olmak üzere 9 kişiden oluşmasına, yürütme kurulu  olarak, başkan ve sekreterin çalışmasına.”

TTB GPE 2012-2014 çalışma dönemi Yönetim Kuruluna Genel Kurul’dan Dr. Özen AŞUT, Dr. Rıdvan YILMAZ, Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ, Dr. Nihat ŞAHBAZ yeni dönem yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmiştir.

 

Ek 4. TTB GPE 4. Genel Kurul Kararlarından 2. Maddenin Uygulaması

Sayın Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitim Koordinatörümüz,

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın birinci basamak sağlık hizmet sunumunu etkileyen Aile Hekimliği Geçiş Dönemi’nde TTB GPE Genel Kurulu tarafından aile hekimi olarak görev yapanların, bu görevde olduğu sürece askıya alınmış olan eğitim koordinatörlüğü sıfat ve görevleri 2012 – 2014 çalışma dönemi öncesindeki Genel Kurul’da oybirliği ile iade edilmiştir.

2013 yılının yine ve yeniden birlikte, yan yana duracağımız ve üreteceğimiz bir yıl olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla,

29.12.2012

Doç. Dr. Özen AŞUT

TTB GPE Yönetim Kurulu Başkanı

 

Not: Lütfen en kısa sürede çalıştığınız kurum, adresi, eposta ve telefon numaranızdan oluşan iletişim bilgilerinizi gpe@ttb.org.tr epostasına veya 0 312 232 18 05 dahili 125’i tuşlayarak sekreterimiz Hülya Yüksel’e iletiniz.

 

Ek 5. TTB GPE Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Klinik Modüller ve Alan Eğitimleri Eğitim Programı Kitabı için Modül Yazı Formatı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

………. MODÜLÜ

ÖYKÜSÜ

 

ÖZET:

……

GİRİŞ:

……

MODÜL ÜN VE EĞİTİCİ EKİBİN GELİŞİM  ÖYKÜSÜ:

……..

MODÜL SORUMLUSU:

……

MODÜL GELİŞTİRİCİ EKİP:

…..

….. MODÜLÜ EĞİTİM PROGRAMI

MODÜLÜN AMACI: ……..

MODÜLÜN ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. ….
 2. ….

……. OTURUMUNUN AMACI: …….

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. …..
 2. …..

……. OTURUMUNUN AMACI: …….

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. …..
 2. …..

KATILIMCI SAYISI:

….

KATILIMCI SEÇİM ÖLÇÜTÜ:

…..

EĞİTİCİ SEÇİM ÖLÇÜTÜ:

…..

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:

……

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

…..

MODÜL PROGRAMI:

         
         
         

 

YAPILAN EĞİTİMLER:

……

TARİH:

YER: ….

KATILIMCI SAYISI VE ÇALIŞTIĞI KURUM DAĞILIMI: ….

EĞİTİCİLER: ….

TARİH:

YER: ….

KATILIMCI SAYISI VE ÇALIŞTIĞI KURUM DAĞILIMI: ….

EĞİTİCİLER: ….

 

MODÜLÜ GELİŞTİRME SIRASINDA OLUMLU VE KOLAYLAŞTIRICI ETMENLER:

……..

MODÜLÜ GELİŞTİRME SIRASINDA  YAŞANAN ZORLUKLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ:

…….

MODÜLÜ ALANDA UYGULAMA SIRASINDA OLUMLU VE KOLAYLAŞTIRICI ETMENLER:

……..

MODÜLÜ ALANDA UYGULAMA SIRASINDA  YAŞANAN ZORLUKLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ:

…….

MODÜLÜN TANITIM ETKİNLİKLERİ:

……

DİĞER PAYLAŞMAK İSTEDİKLERİNİZ:

……

Ek 6. Düzce Çalıştayı Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

TEMEL VE KLİNİK MODÜLLER

ÇALIŞTAYI

22 – 23 ŞUBAT 2014 – DÜZCE

 

Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı, asgari süresi 3 yıl olan; bu sürenin en az yarısı birinci basamakta geçirilen, eğitici Genel Pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır. Sınırlı olanaklarla ve büyük özveriyle geçiş dönemi eğitimleri Ankara ve İstanbul gruplarının bir kısmında tamamlanmış, bir kısmında da sürdürülmektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli ve verimli hizmet sunumuna yönelik mesleki eğitimi gerçekleştirme hedefiyle örgütlenmiş Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü, 22 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde Düzce’de Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT yürütücülüğünde Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri, modül sorumluları ve eğiticilerinin katılımı ile 15 yıllık çalışmasının ürünü olan temel ve klinik modüllerin revizyonu ve öyküsünün kitaplaştırılmasına yönelik bir çalıştay yürütmüştür. İki günlük yoğun programın yarım günü ise Merkez Konsey üyesi Filiz İNCEKARA tarafından gerçekleştirilen T. C. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak hekimlerine yönelik mesleki eğitim planı ile ilgili ve bu alanda Merkez Konsey çalışmalarını içeren sunumun ardından bu bağlamdaki TTB GPE yol haritasına ayrılmıştır. Aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri ve yarı zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim olmadığı; T. C. Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırması gerektiği yeniden vurgulanmıştır. Verimli geçen çalıştayın ardından modüllerin revizyonu ve kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI:

A.HİSAR ALTUNOL – ADANA

ALPER BÜYÜKAKKUŞ – İZMİR

AYLİN SENA BELİNER – İZMİR

DURMUŞ EVCÜMAN – İSTANBUL

EMEL DEMİR – ESKİŞEHİR

FİGEN ŞAHPAZ – ANKARA

FİLİZ G. KURTOĞLU – İSTANBUL

FİLİZ ÜNAL İNCEKARA – ANKARA

HAKAN ŞEN – ADANA

HÜSEYİN DEMİRDİZEN – İSTANBUL

İBRAHİM PADIR – İZMİR

İSMAİL AYHAN – ÇANAKKALE

LALE TUNA – İZMİR

MUSTAFA SÜLKÜ – İSTANBUL

NACİYE DEMİREL – İSTANBUL

ÖMER ÖNAL – ADANA

ÖZEN AŞUT – ANKARA

SELMA OKKAOĞLU MUTLU – İSTANBUL

SERDAR ÖZDEMİR – İZMİR

SEVİNÇ ÖZGEN – İSTANBUL

ÜMİT KAĞAN ARPACI – İZMİR

ZERRİN KURŞUN – İSTANBUL

GPE Çalıştayı programı
22 Şubat 2014 Cumartesi
  8.30       Kayıt
9.00       Açılış ve amaç, çalışma yöntemi
9.30       Grup çalışmaları
10.45       Ara
11.00      Grup çalışmaları
12.30      Öğle yemeği
13.30      Grup çalışmaları
15.00      Ara
15.30      Grup Çalışmaları
17.00      Ortak toplantı-değerlendirme
19.00      Akşam yemeği

23 Şubat 2014 Pazar
 9.00       Grup çalışmaları
10.00        Ara
10.30       Genel toplantı – grup sunumları
13.00       Öğle yemeği
13.45       Grup sunumları ve değerlendirme
14.45        Ara
15.00        Aile hekimliği uzaktan eğitim programı – sunum
15.45       Tartışma
16.30        Kapanış

KARARLAR:

 1. Çalıştay ile birlikte çalışma grupları tarafından hazırlanmaya başlanan belirlenmiş formatta hazırlanan her modül öyküsü ve alan deneyimi örneği 10 Mart 2014 tarihine kadar [email protected] eposta adresine iletilecektir.
 2. Tüm modül sorumlularına modül sorumluluğu görevlerinin devamlılığı ile ilgili 13 Mart 2014 tarihine kadar yanıtlanması istenen yazılı görüş sorulacaktır. Devamlılığının isteği ile birlikte çalıştayda başlayan modül hazırlıklarının tamamlanması için çalıştay ekibi ile birlikte modül öyküsünü en kısa sürede GPE sekreteryasına eposta ile göndermesi, Bilim Kurulu üye adı ile modül eğitici ekip listesini iletmesi talep edilecektir.
 3. Her modül için beceri gerektiren uygulamalar için öğrenim rehberi listesi de rapora eklenecektir. Ayrıca modül öyküsü içinde kaç eğitici eğitimi, kaç alan eğitimi yapıldığı ve eğiticilerin isimleri de paylaşılacaktır.
 4. Her modül için eğitimlerin eşdeğerlilik kriterleri belirlenecektir. Doğrudan belirlenmiş var olan bir eğitim olabileceği gibi, modül sorumluları tarafından Bilimsel Danışma Kurulu görüşü sorulması da olabilecektir.
 5. Tüm modüllerde değişen sağlık sistemi uygulamasına göre modül içinde birinci basamak sağlık kurumu tanımlaması kullanılacaktır.
 6. TUS girişi ile 6 yıllık Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitiminin giriş koşullarından başlamak üzere uygulamasının yürümeyeceğinin ve olası sıkıntı ve zorlukların deklare edilmesi gerekmektedir.
 7. TTB GPE birinci basamak mesleki eğitimine taliptir ancak iş yükü ve iş gününü belirlenmesinden sonra Bakanlık tarafından yasal düzenlemeler ile yetki ve olanaklarının sağlanmış olması gerekmektedir. Eğiticilerin görev tanımları netleştirilmelidir.
 8. Modül öyküsünü yazmak amaçlı gerçekleştirilen çalıştay içinde modül güncelleme çalışmalarına da başlanmıştır ancak farklı bir zamanda modül güncelleştirme çalıştayı gerçekleştirme gereksinimi bulunmaktadır.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI:

TEMEL MODÜLLER

Genel Pratisyenliğin Felsefesi: Mustafa Sülkü, Selma Okkaoğlu Mutlu, Filiz Ünal İncekara, Sevinç Özgen

İletişim Becerileri: Hüseyin Demirdizen, Özen Aşut

Bilgisayar Kullanımı: Hakan Şen, A. Hisar Altunol

Eğitim Becerileri:  Serdar Özdemir

Epidemiyoloji:  İbrahim Padır, Zerrin Kurşun, Naciye Demirel

Sağlık Yönetimi: Naciye Demirel, İbrahim Padır, Zerrin Kurşun

 

 

KLİNİK MODÜLLER

Çevre Sağlığı: Mustafa Sülkü, Sevinç Özgen

Ruh Sağlığı: Alper Büyükakkuş

Laboratuvar: İbrahim Padır, Aylin Sena Beliner

Adli Tıp: Durmuş Evcüman, İsmail Ayhan, Aylin Sena Beliner

Bulaşıcı Hastalıklar: Naciye Demirel, Zerrin Kurşun, Selma Okkaoğlu,

Acil Tıp: Ümit Kağan Arpacı, Filiz Kurtoğlu, Figen Şahpaz, Emel Demir

Çalışan Sağlığı: Hüseyin Demirdizen,  Özen Aşut

Küçük Cerrahi: Figen Şahpaz, Ümit Kağan Arpacı, Filiz Kurtoğlu, Figen Şahpaz, Emel Demir

Çocuk Sağlığı: Ömer Önal, Filiz Ünal İncekara, A. Hisar Altunol

Üreme Sağlığı: Lale Tuna

Kronik Hastalıklar: Özen Aşut, Aylin Sena Beliner

Geriatri: Hüseyin Demirdizen, Özen Aşut

 

BİRİNCİ BASAMAK KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI (F. İNCEKARA)

 

Birkaç Tıp Fakültesi dışında Aile Hekimliği AD’larındaki kadrolar (yaklaşık 300) istekleri dışında açıldığı belirtiliyor. TAHUD da bu uygulamayı onaylamıyor. Bakanlık geçiş dönemi eğitimi gibi bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor. Eğitimin yürütümü sırasında hizmet sunumu, eğitimin detaylandırmasına ait bir mevzuat yok, yani net değil. Belirli bir sure uzaktan eğitim olacak ancak mesleki uygulama ve rotasyon zamanı yerine hekim bulması gerekecek. Ayrıca birçok ilde kadroya uygun sayıda AD bulunmuyor. Eğitim için başka bir ile gitmek durumunda kalacaklardır. Uzaktan eğitim, AHUZEM başarılı değil ve mesleki eğitime uygun değil. TUK çekirdek eğitim hazırlıkları yapıyor. Meslek eğitimi meslek örgütünün sorumluluğunda olması gerekir. Moral, deneyim ve birikim olarak içinde olabiliriz. Birinci basamak uzmanlık eğitiminin özgün yasası olmalıdır. Kazanılmış haklar reddedilmemelidir. Mesleki eğitim bir kısım hekim ile sınırlanamaz, tüm hekimlere açık olmalıdır. Gönüllülük esası temel olmalı. Format belirlenerek, GPE alt yapı, iş yükü ve işgücü değerlendirerek eylem planı yapmak için yoğun hazırlık yapmak gerekiyor daha iyi bir eğitim mümkündür diyebilmek için. Ayrıca online uzaktan eğitim olanakları açısından teknik alt yapı değerlendirilmelidir.

Ek 7. Çalıştay Sonrası Modül Sorumluları Görev Dağılımları

MODÜL ADI MODÜL SORUMLUSU
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa SÜLKÜ
Sağlık Yönetimi Naciye DEMİREL
İletişim Hüseyin DEMİRDİZEN
Epidemiyoloji İbrahim PADIR
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Hakan ŞEN
Eğitim Becerileri Serdar ÖZDEMİR
Çevre Sağlığı Mustafa SÜLKÜ
Ruh Sağlığı Alper BÜYÜKAKKUŞ
Laboratuvar Kullanımı İbrahim PADIR
Adli Tıp İsmail AYHAN
Bulaşıcı Hastalıklar Naciye DEMİREL
Acil Tıp Ümit Kağan ARPACI
Çalışanların Sağlığı Hüseyin DEMİRDİZEN
Küçük Cerrahi Girişimler Figen ŞAHPAZ
Çocuk Sağlığı Ömer ÖNAL
Üreme Sağlığı Lale TUNA
Kronik Hastalıklar Aylin Sena BELİNER
Geriatri Özen AŞUT