2006–2007 ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2006–2007 ÇALIŞMA RAPORU

1998 yılında kurulan TTB GPE “pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak benimsenmesi istihdam – hizmet sunumu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin finansmanı sorunlarının çözümü ile bir bütün olarak düşünülmelidir” diyerek ve bunun öneminin altını çizerek çalışmalarına başlamıştır. Buradan da açıkça anlaşılacağı gibi hedefini sadece birinci basamak hekim insan gücünün (Genel Pratisyenlik) tanımlanması ve yetiştirilmesi ile sınırlandırmamıştır. Yetişecek bu hekimin nasıl bir ortamda verimli ve etkili olabileceğini de ifade etmiş, yetişecek bu insan gücü ile birlikte bu sürece müdahale edeceğini belirtmiştir.

TTB GPE kuruluşundan itibaren bu hedefe doğru programlı bir çalışma yürütmüştür. Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü kuruluş raporunda tanımladığı gibi, kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra önüne üç ana hedef koymuştur.

 1. Mesleki eğitim programını oluşturmak.
 2. Eğitici eğitimi programı oluşturmak ve kendi eğiticilerini yetiştirmek.
 3. Sahada yapılandırılacak eğitimlerle pratisyen hekimleri yaptıkları işler temelinde eğitmek, birinci basamak hekim insan gücünün tanımlanması ve yetiştirilmesini sağlamaktır.

GPE, ayrıca yetişecek hekimlerin nasıl bir ortamda verimli ve etkili olabileceğini, kendi süreçlerine nasıl müdahale edebileceklerini de tanımlamıştır.

Bugüne kadar önüne koyduğu bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışma içine giren TTB GPE mesleki eğitim programını oluşturmuş, eğitici eğitimlerine başlayarak GPE geçiş dönemi için uygulanacak program öncesi,  yeterli sayı ve nitelikte farklı bölgelere dağılmış kendi eğiticilerini yetiştirmiştir. Beş yıldır süren Eğitici Eğitimi Kurslarına; Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Aydın, Muğla, Uşak, Balıkesir, Manisa, İçel, Hatay, K.Maraş, G.Antep ve çevre illerden yaklaşık 250 Hekim katıldı.  6 Temel Modülü bitiren 250 Genel Pratisyenler Eğitici sertifikalarını almıştır.  7 Bölgede sahada geçiş dönemi eğitimlerine başlamıştır. Gönüllülüğün temel alındığı bu programlarda mesleki yetkinliğin geliştirilip/sürdürülebilmesinin olanakları yaygınlaştırılacaktır.

Bu çalışmalar göstermektedir ki, mesleki deneyimi olan ve pratisyen hekimliği bir meslek olarak seçen hekimler projeyi tanıdıkça daha çok sahiplenmektedir. Hatta ilk eğitimlerden sonra bunların sonuçlarını hizmetlerine de yansıtmaya başlamaktadırlar.

TTB GPE tarafından yürütülen çalışmalar kendi hedeflerinden bağımsız olarak meslek örgütümüzün temas yüzeyinin genişlemesinde, çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

2006-2007 çalışma döneminde Sağlıkta Dönüşüm Projesinin birinci basamak ayağını oluşturan Aile Hekimliğine karşı mücadele önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca bu dönem TTB GPE eğitim ve örgütlenme çalışmalarının da sürdürüldüğü ve yaygınlaştırıldığı bir dönem oldu. Yapılan tanıtım toplantılarının yanı sıra bölgelerde geçiş dönemi eğitimleri, çeşitli tıp eğitimi sempozyum ve kongrelerine, uzmanlık derneklerinin birinci basamakla ilgili etkinliklerine katılım; Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün pratisyen hekimler ve akademisyenler tarafından daha fazla benimsenmesine neden oldu.

Türk Tabipleri Birliği’nin çeşitli etkinliklerinde Türkiye sağlık sisteminin temel ve öncelikli gereksinimi olan birinci basamak sağlık hizmetinin önemi ilgililere ve yetkililere sıklıkla hatırlatıldı. Bu ortak sese ağırlıkla pratisyen hekimler kulak verdi.

Bu durum gösteriyor ki, pratisyen hekimler TTB yapısı içinde kendi sorunları ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetini ve kendi mesleki eğitimlerini ele almakta çok haklıdırlar.

Dünyanın pek çok başka ülkesinde olduğu gibi ülkemizde genel pratisyenlik mesleki eğitimi, genel pratisyenler tarafından geliştirilecek ve bu eğitim, temel sağlık hizmetinin niteliğinin yükseltilmesine bir ivme kazandıracaktır. Genel Pratisyenliğin mesleki eğitimi, yalnızca pratisyen hekimleri değil, birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden sağlık sistemini direkt ilgilendirmektedir.

8-10 yıllık bir çalışma üzerine son bir yıldır eklenen eğitici eğitimi programı kurslarının düzenlendiği bölgelerde bir dinamizm yaratmaktadır. Ayrıca pek çok pratisyen hekimin kendi mesleğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini daha fazla kavramasına yol açmaktadır. Eş zamanlı olarak Pratisyen Hekimlik Derneği çalışmaları ve örgütlenmesinin sürmesi de süreci son derece olumlu etkilemektedir.

TTB GPE II. Genel Kurulu

27 Mayıs 2006 tarihinde İzmir’de TTB GPE II. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

 • Saha eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitimlere katılan hekim sayısının hızla arttırılması
 • Sağlık politikalarına müdahil olmak,
 • AH politikalarına karşı duruşumuz olması, Sağlık Bakanlığı ve TAHUD’a karşı net tutum alınmalı ve AH eğitimlerine katılmama, AH olmayı kabul etmeme.
 • GP mesleki eğitimlerinin ülkede yaygınlaştırılması, yeni illerde eğitici eğitimi yapılması.
 • Araştırma projesine yaygın katılımın sağlanması, desteklenmesi.
 • Klinik modüllerin hazırlıklarının tamamlanması ve klinik modüllerin saha eğitimlerine başlanması.
 • UEMO ve WONCA ile ısrarlı yakın temas kurulması.
 • Temel modüllerin kaynak kitaplarının çıkarılması

Kararlarının bu çalışma döneminde önceliklerimiz olmasının kararının alındığı genel kurulda yönetim kuruluna genel kuruldan katılacak 5 üyenin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Mustafa Sülkü, Havva Özden, Nejat Uysal, Nihat Şahbaz, Hakan Şen yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

TTB GPE Eğitim Koordinatörleri Kurulu

TTB GPE Bölge Eğitim Koordinatörleri tarafından seçilen eğitim koordinatörü temsilcileri 8 Temmuz 2006 Ankara’da toplanarak TTB GPE Yönetim Kuruluna EKK tarafından seçilmesi gereken 5 üyenin seçimini gerçekleştirdiler. Yapılan seçim sonucunda Ercan Tanrıkulu, Alper Büyükakkuş,  Ekrem Kutbay,  Naciye Demirel, Riyat Kırmızıoğlu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler. Ayrıca bu toplantıda EKK Çalışma Yönergesinin Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmasına karar verildi.

4 Kasım 2006 tarihinde yapılan toplantıda;

1- EKK Yönergesinin GYK’na götürülmesine ve BEKK Çalışma Yönergesinin hazırlanması ve bölgedeki arkadaşlara bu konuda çalışma yapılması için yazı yazılmasına, karar verildi.

2- TTB GPE eğitici eğitimi almış arkadaşların aynı zamanda hem koordinatör, hem de aile hekimi olmak isteyenlerin durumunun enstitünün tüm kurullarında tartışılarak karar verilmesi gerektiğine karar verildi.

3- Eğitim koordinatörleri listesinin güncellenmesi için bir form geliştirilmesine ve her koordinatör kendi bölgesinde bu formu eğitim koordinatörlerine uygulamasına karar verildi.

13 Ocak 2007 tarihinde yapılan toplantıda; EKK 2007 programı tartışılarak Temel Amaçlar ve Temel Hedefler başlıklarına uygun olarak hazırlanan program şu şekilde planlandı.

A:TEMEL AMAÇLAR:

 1. EKK eğitimine başlanmayan bölgelerde eğitimin başlatılması konusunda ısrarcı olmak.
 2. Temel eğitimlerini bitiren bölgelerde klinik modüllere başlanmasını amaçlamak
 3. Tanıtım faaliyetlerini yaygınlaştırmak.

B.TEMEL HEDEFLER:

 1. Diyarbakır, Güney Ege bölgelerinde geçiş dönemi eğitimine başlamak
 2. Başlanmış olan eğitimlerin bitirilmesi ve yeni grupların açılması
 3. Klinik modüllerin öncelikle Ankara bölgesinde olmak üzere temel modüllerin bittiği bölgelerde başlatılması
 4. Her bölgede mümkün olduğunca tabana inerek gönderilecek materyaller üzerinden yüzyüze görüşme
 5. Hazırlanacak olan tanıtım programının tüm bölgelerde kullanımını sağlamak
 6. Bölge eğitim koordinatörlerinin seçeceği kişilerin üniversitelerle işbirliğine giderek planlamak ve yapmak.
 7. ETKİNLİK TAKVİMİ

2 ayda bir GPE-EKK Toplantısı organize edilecek. Ayda bir bölge EKK toplantısı. Yerel temsilciler planlayacak. Her bölgede BEKK çalışma yönergesi çıkarılabilir.

24 Mart 2007 tarihinde yapılan toplantıda;

1- TTB/GPE Eğitim Koordinatörü Bilgi ve Değerlendirme Formu değerlendirildi Bu güne kadar anketlerin sınırlı sayıda Eğitim Koordinatörü tarafından doldurulduğu görüldü. Bu anketler için “geçerlilik değerlendirmesi” yapıldı. Bazı değişiklikler yapılmasına gerek olduğu tespit edildi. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ankete son halinin verilmesi kararlaştırıldı.

2- Bölge Eğitim Koordinatörleri Kurulu Çalışma Yönergesi görüşüldü.  Kuzey Marmara Bölge eğitim Koordinatörleri Kurulunun oluşturduğu yönerge taslağının tüm bölgeler için uygun bir yönerge olduğu görüşüne varıldı. Bir sonraki toplantıda görüşülerek yönergenin son haline karar verilmesi benimsendi.

3- Eğitim koordinatörü listesinin güncellenmesi görüşüldü. İstanbul ve Kuzey Marmara BEKK temsilcileri tarafından güncellenmiş eğitim koordinatörleri listeleri kurulumuza iletildi. Anket çalışmasının ardından güncelleştirmenin sürdürülmesi gerektiği karar verildi.

4- 12.Pratisyen Hekimlik Kongresinde Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Pratisyen Hekimlik alanına ilişkin konuların sağlık ocaklarındaki uygulamalarının paylaşılmasının, düzenlenecek oturumlarda daha fazla yer alması,

TTB GPE Yönetim Kurulu

16 Eylül 2006 tarihinde yeni seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Bir önceki dönem önceliklerimizin ve hedeflerimizin

 • Eğitici eğitimi programları
 • Geçiş dönemi mesleki eğitim programları
 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili çalışmalar

olduğu hatırlatılarak yeni dönem çalışma programına ilişkin öneriler tartışılarak yeni dönem çalışma programı içerisinde;

 • UEMO/WONCA ilişkileri,
 • Halk Sağlığı ve diğer Uzmanlık dalları ile ilişkilerin geliştirilmesi
 • Eğitim izleme/değerlendirme ölçütlerinin(karne) oluşturulması
 • Merkezi ve bölgesel arşivlerin oluşturulması,
 • Eğitim Koordinatörleri portfolyolarının oluşturulması,
 • Geçiş dönemi mesleki eğitimlerinin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması,
 • Pratisyen hekimler kolu ve Pratisyen hekimlik derneği ile ilişkiler,
 • Yayın politikamızın gözden geçirileriek geliştirilmesi,
 • Bilimsel araştırmaların desteklenmesi,
 • Modüllere son şekillerinin verimesi,
 • Eğitim koordinatörlerinin motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlenmesi

olmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu 14 Ocak 2007 tarihinde ikinci toplantısını yaparak şu kararları almıştır.

 EKK tarafından hazırlanan kuruldan geldiği şekliyle Çalışma Yönergesi kabul edildi.

Çalışma Programı kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 15.04.07 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

TTB GPE Araştırma Projesi

 Dr. Muzaffer ESKİOCAK’ın projesine, Edirne Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonunun dahil edilerek Yönetim Kurulumuzun olumlu görüşü ile birlikte Proje değerlendirme kurulunca değerlendirilmesine karar verildi. Araştırma projesi değerlendirme jürisinin

Ali Osman KARABABA (Genel Pratisyenlik Enstitüsü Akademisyen Üye)

Özen AŞUT (Genel Pratisyenlik Enstitüsü temsilcisi)

Naciye DEMİREL (Pratisyen Hekimlik Derneği temsilcisi)

Nadi BAKIRCI (Genel Pratisyenlik Enstitüsü Akademisyen Üye)

Ö. Sürel KARABİLGİN (Genel Pratisyenlik Enstitüsü Akademisyen Üye)

Aylin Sena BELİNER (TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcisi)

Nural KİPER (TTB Merkez Konseyi temsilcisi)’den

oluşmasına karar verildi.

TTB Komşu ülkelerle ilişkiler programı çerçevesinde yapılacak olan Yunanistan gezisine GPE adına Mustafa Sülkü ve Nihat Şahbaz’ın katılmasına karar verildi.

5 bölgede (Antalya, Bursa, Samsun, Mersin, Diyarbakır) Mayıs 2007’den itibaren yeni eğitici eğitimi açılmasına karar verildi.

TTB GPE Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu 23 Aralık 2006 tarihinde İstanbul’ toplandı.

 • Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 2007 Çalışma Programı hazırlandı.
 • EKK tarafından hazırlanan Çalışma Yönergesinin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.
 • EKK tarafından hazırlanan anketin koordinatörlere yapılmasının sağlanmasına karar verildi.

27 Ocak 2007 tarihinde Yürütme Kurulu Samsun’da toplandı

TTB GPE Bilim Kurulu

08 Temmuz 2006, 17 Eylül 2006, 13 Ocak 2007 ve 14 Nisan 2007 tarihlerinde toplanmış ve ağırlıklı olarak geçiş dönemi mesleki eğitimi ve klinik modüllerin hazırlanmasına çalışmıştır.

Örgüt İçi İlişkiler

 • 24 Haziran 2006 tarihinde yapılan TTB Genel Kuruluna katılarak görüşlerimiz ve taleplerimiz aktarıldı.
 • 14 ve 15 Temmuz 2006 tarihinde yapılan Pratisyen Hekim Kol yürütme ve toplantısına katılarak GPE temsil edildi.
 • Merkez konsey tarafından Eskişehir’de organize edilen ve 29 Temmuz 2006’da yapılan aile hekimliğine geçen ve geçme hazırlığı yapan pilot iller değerlendirme toplantısında GPE adıan Genel Sekreter Alper Büyükakkuş katıldı.
 • 23 Eylül 2006 TTB GYK toplantısında katılım sağlandı.
 • Pratisyen Hekimlik Kongresinde üstlendiğimiz oturum ve çalıştaylar başarıyla gerçekleştirildi.
 • 01 Aralık 2006’da Uzmanlık Dernekleri Kurultayında tüm çalışma gruplarında yer alarak görüşlerimizi aktardık.
 • 25 Aralık 2007 tarihinde Denizli’de Aile Hekimliği yerleştirme toplantısına katılarak tepkimizi gösterdik ve aile hekimliğini seçmeyen hekim arkadaşlarımıza desteğimizi verdik.
 • 26 Aralık 2006’da İzmir Aile Hekimliğine Hayır Mitingine katılım sağlandı.
 • 27 Ocak 2007 tarihinde Samsun’da Aile Hekimliği yerleştirme toplantısına katılarak tepkimizi gösterdik ve aile hekimliğini seçmeyen hekim arkadaşlarımıza desteğimizi verdik.
 • 10 Şubat 2007 tarihinde TTB GYK Toplantısına katılarak GPE’nin program ve görüşleri aktarıldı.
 • 31 Mart 2007 Tarihinde düzenlenen II. Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Bulaşmasına Genel Sekreterimiz Alper Büyükakkuş katılmış ve GPE ile ilgili bir sunum yapmıştır.
 • 31 Mart 2007 tarihinde İzmir’de Aile Hekimliği yerleştirme toplantısına katılarak tepkimizi gösterdik ve aile hekimliğini seçmeyen hekim arkadaşlarımıza desteğimizi verdik.
 • 14 Mart programlarında beyaz etkinliklere katılım sağladık.
 • Çanakkale Tabip Odası tarafından 14 Nisan 2007 tarihinde yapılan “Aile Hekimliği” konulu toplantıya Genel Sekreterimiz Alper Büyükakkuş panelist olarak katılmıştır.

Kurumsal İlişkiler

 • Merkez Konsey tarafından 26 Ocak 2007 tarihinde Aile Hekimliği konusunda düzenlenen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmeye katılarak Aile hekimliği hakkındaki görüşlerimizi aktardık.
 • HASUDER tarafından düzenlenen “Kentlerde Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetlerini Entegrasyonu” çalıştayına katılarak görüşlerimiz aktardık.
 • TEGED’in 4-5 Mayıs 2007 tarihinde düzenlediği “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumuna” sözel bildiri ile katılarak GPE’yi tanıttık.
 • Uzaktan mesleki eğitimle ilgili olarak düzenlenen “ Project Globe Consortium” toplantısına 20 Eylül 2007 tarihinde katıldık.
 • Çeşitli Üniversitelerde GPE’yi tanıtım toplantıları düzenleyerek tıp öğrencileriyle buluşmalarımız sürdürüldü.