2016 –2017 ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2016 –2017 ÇALIŞMA RAPORU

Genel Pratisyenlik / Aile Hekimliği (GP / AH) eğitiminin süreçleri, tıbbın her alanında olduğu gibi mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası uzmanlık ve sürekli tıp eğitimi aşamalarından oluşur.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) örgütsel yapısı içinde 1989 yılında kurulan Pratisyen Hekimler Kolu’nda (PHK) bir araya gelen pratisyen hekimler, pratisyen hekimlik alanında başarılı olmuş ülke örneklerini inceleyerek ve ülkenin var olan bilgi birikimini özümseyerek, Türkiye’ye uygun bir pratisyen hekim eğitimini somutlaştırma çabasına girmişlerdir. Söz konusu çabalar olgunlaşmış ve kurumsallaşma gereksinimi ile Temmuz 1998’de Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE) çatısı altında çalışmalarına devam etmiştir.

Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kuruluş amacı; birinci basamak hekimlerinin mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerini ve sürekli mesleki gelişimini gerçekleştirmektir. TTB’nin örgütsel sorumluluğunda özerk bir iç işleyişi olan bir eğitim kurumu olarak; genel pratisyenliğin bir tıp disiplini olarak yaşama geçirilmesi için mesleki eğitim programının oluşturulması; eğitici genel pratisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi programlarının belirlenmesi ve başlatılması; eğitim ortamlarının standartlarının saptanması; mesleki eğitimin sertifikalandırılması; bu alanda yürütülecek araştırmaların özendirilmesi ve desteklenmesi; akademik kariyer yapısının oluşturulması; yayın, arşiv ve dokümantasyon çalışmalarının merkezileştirilmesi, bu alandaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonu üstlenmesi gibi rolleri bulunmaktadır.

Meslek eğitiminin amacı, eğitime katılan hekimlerin nitelikli bir birinci basamak hekiminin sahip olması gereken genel pratisyenlik mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmalarıdır. Eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır.

Mesleki eğitim programı 6 temel, 12 klinik modülden oluşmaktadır:

Temel Modüller: Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri, Eğitim Becerileri, İletişim Becerileri, Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı, Birinci Basamakta Epidemiyoloji, Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi,

Klinik Modüller: Acil Tıp, Adli Tıp, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü, Çalışanların Sağlığı, Çevre Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Geriatri, Kronik Hastalıklar, Küçük Cerrahi Girişimler, Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı, Ruh Sağlığı ve Üreme Sağlığı’dır

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü 1998 – 2000, 2000 – 2002, 2002 – 2004, 2006 – 2008 Çalışma Raporları, Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Temel Modüller Eğitim programı kitaplaştırılmış, Hollanda Ulusal Genel Pratisyenler Birliği tarafından yayımlanan “Genel Pratisyenin Temel İş Tanımı” İstanbul Tabip Odası tarafından Türkçeye çevrilerek 1996 yılında yayımlanmış, 2007 yılında TTB GPE tarafından ikinci baskısı yayımlanmıştır. 2012 – 2014 Yönetim Kurulu hedeflerinden biri olan alanındaki özgün eğitim programı olarak “Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi 1998 – 2014 I. Gelişim II. Program” isimli kitap Nisan 2015’te yayımlanmıştır.

01 Mayıs 2016 – 15 Mayıs 2017 Çalışma Dönemi TTB GPE Etkinlikleri:

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 5. Genel Kurulu’nu 19 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO)’nın ev sahipliğinde İTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu 2015 – 2017 çalışma dönemi için Özen AŞUT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Aylin Sena BELİNER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile seçilmiş ve Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır (Ek 1, 2). Yüzyüze Yönetim Kurulu toplantısı 5 Kasım 2016 (Ek 3) tarihinde gerçekleştirilmiş, öncesi ve sonrasında iletişim yöntemi olarak eposta kullanılmıştır. Geçiş Dönemi Meslek Eğitiminin . alan deneyimlerinin paylaşıldığı süreci içeren kitap sonlandırılmak üzeredir. Hedeflerden olan, Bilim Kurulu’nu ve eğitimleri aktifleştirme süreci beklenen sürede gerçekleştirilememiştir.

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları kapsamında çalışmalar yürütülmüş ve 3-6 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşen Kongremize GPE Yönetim Kurulu üyeleri ve Eğitim Koordinatörleri Kongre Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve oturumlarında görev almışlardır. Kongre Sonuç Bildirgesi’nde “10 yılı aşkın süre önce Aile Hekimliği Sistemi tanımlanırken tarif edilmesine rağmen alanımıza özgün bilimsel bir mesleki eğitim uygulaması hayata geçirilememiştir. Yeni yeni tanımlamalar yapılmakta, uygulamaları birbirinden çok farklı olan, eğitici kriteri belli olmayan, eşit fırsat yaratmayan, çalışma barışını bozan ve bu haliyle sürdürülebilirliği olmayan mesleki eğitim adlı uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. 1990’lardan günümüze büyük bir emekle özgün bir mezuniyet sonrası birinci basamak mesleki eğitimi inşa eden TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü mesleki eğitim programının hayata geçirilmesi için mücadelemiz sürecektir” denilerek meslek eğitimine yönelik sorun ve çözüm önerisi vurgulanmıştır.

“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” grubunun sağlıkta şiddet konulu Çalıştay hazırlıklarında Bilim Kurulumuz yer almıştır.

Pratisyen Hekimler Kolu’nun 13 Mayıs 2107 tarihinde gerçekleşen toplantısında 21. Pratisyen Hekimlik Kongresinin Mart – Nisan 2018 tarihlerinde yapılması ilke olarak benimsendi.

Hedeflerden olan, Bilim Kurulu’nu ve eğitimleri aktifleştirme süreci için çalışmalar devam etmektedir.

EKLER:

Ek 1. TTB GPE 2015 – 2017 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Özen AŞUT (YK Başkanı)
 • Aylin Sena BELİNER (G. Sekreter)
 • Alper BÜYÜKAKKUŞ
 • Serdar ÖZDEMİR
 • Hisar ALTUNOL
 • Zafer ÇELİK
 • Ümit Kağan ARPACI
 • Figen ŞAHPAZ
 • C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi

Ek 2. Temel ve Klinik Modülllerin Modül Sorumlusu – Bilim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Adına Sorumlu Üyesi

Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa SÜLKÜ, Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Aylin Sena BELİNER
Sağlık Yönetimi Naciye DEMİREL, İbrahim PADIR Naciye DEMİREL Alper BÜYÜKAKKUŞ
İletişim Becerileri  Özen AŞUT,
Hüseyin DEMİRDİZEN,
Tuğrul ERBAYDAR
Ö. Sürel KARABİLGİN Özen AŞUT
Epidemiyoloji Zerrin KURŞUN Zerrin KURŞUN Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Hakan ŞEN Hakan ŞEN A. Hisar ALTUNOL
Eğitim Becerileri Serdar ÖZDEMİR Serdar ÖZDEMİR Aylin Sena BELİNER
Çevre Sağlığı Mustafa SÜLKÜ Mustafa SÜLKÜ Serdar ÖZDEMİR
Ruh Sağlığı Alper BÜYÜKAKKUŞ,
Suat YALÇINSOY
Alper BÜYÜKAKKUŞ Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı İbrahim PADIR İbrahim PADIR Ümit Kağan ARPACI
Adli Tıp İsmail AYHAN Durmuş EVCÜMAN Figen ŞAHPAZ
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü Naciye DEMİREL Fatih Şua TAPAR Zafer ÇELİK
Acil Tıp Ümit Kağan ARPACI Riyat KIRMIZIOĞLU Ümit Kağan ARPACI
Çalışanların Sağlığı Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Serdar ÖZDEMİR
Küçük Cerrahi Girişimler Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ
Çocuk Sağlığı A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL
Üreme Sağlığı Lale TUNA Lale TUNA Aylin Sena BELİNER
Kronik Hastalıklar Özen AŞUT,
Aylin Sena BELİNER
Özen AŞUT Özen AŞUT
Geriatri Özen AŞUT Özen AŞUT Aylin Sena BELİNER
Bilim Kurulu TTB STED temsilcisi   Orhan ODABAŞI  
Bilim Kurulu PHD temsilcisi   Hakan ŞEN  

 

Ek 3. Yönetim Kurulu Toplantısı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TARİH: 05.11.2016

YER: 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi – Antalya

KATILIMCILAR: FİLİZ ÜNAL, ÖZEN AŞUT, ZAFER ÇELİK, ALPER BÜYÜKAKKUŞ, FİGEN ŞAHPAZ, AYLİN SENA BELİNER

GÜNDEM ve KARARLAR:

 1. 2015 – 2017 çalışma dönemi TTB GPE Yönetim Kurulu çalışma planının gözden geçirilmesi:
  • Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde TTB GPE adına Birinci Basamak Meslek Eğitimi temalı oturumda oturum başkanı olarak Özen Aşut, konuşmacı olarak Aylin Sena Beliner görev almıştır. Kongre’nin gerek bilimsel gerek ise sosyal bölümlerine TTB GPE adına katkıda bulunulmuştur.
  • Geçmişte büyük bir özveri ile gerçekleştirilen temel ve klinik modüllerin alan eğitimlerini kitaplaştırma hazırlıkları devam etmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası kongrelerde serbest bildiriler ile katılım ile verilmiş emeklerin paylaşımını sağlama ile ilgili 2017 yılında gerçekleştirilecek tema olarak uygun kongreler takip edilecektir.
  • GPE Bilim Kurulu’nu aktif hale getirmek:
   • Yönetim Kurulu’ndan modül adına sorumlular modül sorumluları ile 25 Kasım’a kadar iletişime geçecektir.
   • Modül sorumluları 25 Kasım 2016 tarihine kadar Hülya Yüksel’e modülün Bilim Kurulu sorumlusunu ileteceklerdir. Geri dönüş olmadığında Hülya Yüksel 25 Kasım 2016 tarihinde modül sorumlularından telefon ile isim alacaktır.
   • Modül sorumluları Düzce Çalıştayı’nda görev alan (Ek 1), geçmiş yıllarda süreç içinde yer alan (Ek 2-4) ve ek olarak önereceği GPE Koordinatörlerinden oluşan modül çalışma grubu ile üç ay içinde modül içi toplantıları gerçekleştirerek Bilim Kurulu’na sunulacak şekilde güncellemeleri yapacaktır.
   • Ocak – Şubat 2017’de GPE Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.
 1. TTB Birinci Basamak Okulu: Sürekli mesleki gelişim algısı oluşturduğu geribildirimleri kapsamında Birinci Basamak Okulu yerine lisans üstü eğitim formatında bir eğitim süreci için hazırlıkların yürütülmesi kararı verilmiştir. Eylül ayında duyurusunun yapılacağı lisans üstü eğitim formatında bir eğitim süreci ilk GPE Bilim Kurulu Toplantısında gündeme alınacaktır.
 2. Diğer: Modül adına Yönetim Kurulu temsiliyetlerinde iş yükü açısından yeniden düzenleme yapılmıştır (Ek 5).
 3. EKLER:

Ek 1. Düzce Çalıştayı Çalışma Grupları

Temel Modüller:

 1. Bilgisayar Modülü: Hakan Şen, A. Hisar Altunol
 2. Eğitim Becerileri: Serdar Özdemir, Aylin Sena Beliner
 3. Epidemiyoloji: İbrahim Padır, Zerrin Kurşun, Naciye Demirel
 4. Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri: Mustafa Sülkü, Selma Okkaoğlu, Mutlu, Filiz Ünal İncekara, Sevinç Özgen
 5. İletişim Becerileri: Hüseyin Demirdizen, Özen Aşut
 6. Sağlık Yönetimi: Naciye Demirel, İbrahim Padır, Zerrin Kurşun

Klinik Modüller:

 1. Acil Tıp: Ümit Kağan Arpacı, Filiz Kurtoğlu, Figen Şahpaz, Emel Demir
 2. Adli Tıp: Durmuş Evcüman, İsmail Ayhan, Aylin Sena Beliner
 3. Bulaşıcı Hastalıklar: Naciye Demirel, Zerrin Kurşun, Selma Okkaoğlu Mutlu
 4. Çalışanların Sağlığı: Hüseyin Demirdizen, Özen Aşut
 5. Çevre Sağlığı: Mustafa Sülkü, Sevinç Özgen
 6. Çocuk Sağlığı: Ömer Önal, Filiz Ünal İncekara, A. Hisar Altunol
 7. Geriatri: Hüseyin Demirdizen, Özen Aşut
 8. Kronik Hastalıklar: Özen Aşut, Aylin Sena Beliner
 9. Küçük Cerrahi Girişimler: Figen Şahpaz, Ümit Kağan Arpacı, Filiz Kurtoğlu, Emel Demir
 10. Laboratuvar ve Radyoloji Kullanımı: İbrahim Padır, Aylin Sena Beliner
 11. Ruh Sağlığı: Alper Büyükakkuş
 12. Üreme Sağlığı: Lale Tuna

Ek 2. Modül Geliştirici Ekipler (GPE Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı – 2015)

Temel Modüller:

 1. Bilgisayar Modülü: Hakan Şen, Şamih Demli, A. Hisar Altınol, Ümit Kağan Arpacı, Hasan Değirmenci, Aylin Sena Beliner
 2. Eğitim Becerileri: Nihat Şahbaz, Şanda Çalı, Özlem Sarıkaya, Havva Özden, Alper Büyükakkuş, Sema İlhan Akalın, İsfendiyar Eyyüboğlu, Aylin Sena Beliner, Ahmet Batu, Hüseyin Darıcı, Mahmut Akdağ, Serdar Özdemir, Hayati Çakır, Sevinç Özgen, Canan Özel, Ercan Tanrıkulu, İbrahim Şapçılı, Gülden Aykanat, Erkan Kapaklı
 3. Epidemiyoloji: Mustafa Vatansever, Onur Hamzaoğlu, Feride Saçaklıoğlu, Şafak Taner Gürsoy, Meral Türk, Ali Osman Karababa, İsfendiyar Eyyüboğlu, Nejat Uysal, Hasan Değirmenci, Hülya Ellidokuz, Nadi Bakırcı, Hatice Şahin, Reyhan Uçku, Meltem Çiçeklioğlu, Asuman F. Güzelant.
 4. Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri: Mustafa Sülkü, Hüseyin Demirdizen, Muharrem Baytemür, Mustafa Vatansever, Kevser Vatansever, Aylin Sena Beliner, Lale Tuna, Melek Karademir, Selma Okkaoğlu, İbrahim Oktay, Ata Soyer, Özen Aşut, Onur Hamzaoğlu, Şanda Çalı, Erdoğan Mazmanoğlu, Mahmut Akdağ
 5. İletişim Becerileri: Tuğrul Erbaydar, Özen Aşut, Hüseyin Demirdizen, Adile Öniz Tınç, Hakan Şen, Derya Karakaya, Nevruz Gürceğiz, Nilgün Arpacı, Hatice Birgün Uz, Perihan Etiz, Sürel Karabilgin, Beyza Kutay, Gülden Aykanat
 6. Sağlık Yönetimi: Hamdi Aytekin, Şanda Çalı, Nadi Bakırcı, Dilşad Save, Sema İlhan, Mithat Kıyak, Naciye Demirel, Alper Büyükakkuş, Nevruz Gürceğiz, Filiz G. Kurtoğlu, Havva Özden, Yalçın Ertaş, Mehmet Özen, Alfert Sağdıç, Mustafa Esim, Zeynep Gürışık, Arif Süer

Klinik Modüller:

 1. Acil Tıp: Ümit Kağan Arpacı, Dr. Kevser Vatansever ve Dr. Aylin Sena Beliner
 2. Adli Tıp: Dr. Nihat Şahbaz, Dr. İsmail Ayhan, Dr. Serdar Özdemir, Dr. Durmuş Evcüman, Dr. Aylin Sena Beliner
 3. Bulaşıcı Hastalıklar: Dr. Akif Akalın, Dr. Serhat Ünal, Dr. Nuray Yolsal, Dr. Arsen Fırat Olgun, Dr. Hüseyin Nantu, Dr. Naciye Demirel, Dr. Nevruz Gürceğiz, Dr. İsmail Ayhan, Dr. Muzaffer Eskiocak, Dr. Fatih Şua Tapar
 4. Çalışanların Sağlığı: Hüseyin Demirdizen, Prof. Dr. Sudi Bülbül, Dr. Celal Emiroğlu, Dr. Aylin Sena Beliner, Dr. Haldun Sirer
 5. Çevre Sağlığı: Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Cavit Olgun, Dr.Ahmet Levent Okurer, Dr.Oytun Çalışkan, Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Nejat Uysal, Dr. Hülya Biriken, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu. (Ahmet Levent Okurer daha sonraki çalışmalara katılamamıştır)
 6. Çocuk Sağlığı: Dr. Havva Özden, Prof. Dr. Songül Yalçın, Dr. Hatice Birgün Uz
 7. Geriatri: Dr. R. Şamih Demli, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Şanda Çalı, Dr. Şengül Gülaçtı
 8. Kronik Hastalıklar: Dr. Sema İlhan Akalın, Dr. Sevtap Kocasarı, Dr. Volkan Çilingiroğlu, Dr. Aylin Sena Beliner, Dr. Özen Aşut, Dr. Ekrem Kutbay.
 9. Küçük Cerrahi Girişimler: Dr. Filiz G. Kurtoğlu, Dr. Figen Şahpaz, Dr. Hakan Şen, Dr. Ümit Kağan Arpacı, Dr. Emel Demir, Dr. Gülden Aykanat
 10. Laboratuvar ve Radyoloji Kullanımı: Dr. Nihat Şahbaz, Dr. Mahmut Akdağ, Dr. Gülden Karataş, Dr. Sevgi Eskiocak, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Müşerref Tatman-Otkun, Dr. Şaban Gürcan, Dr. N. Göl, Dr. İbrahim Padır
 11. Ruh Sağlığı: Dr. Kültegin Ögel, Dr. Gazi Alataş, Dr. Suat Yalçınsoy, Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Beyza Çelenligil Kutay, Dr. Turabi Yerli
 12. Üreme Sağlığı: Dr. Muharrem Baytemür’un modül sorumluluğunda Dr. Sevtap Kocasarı, Dr. Lale Tuna, Dr. Şanda Çalı, Dr. Özden Tunç oluşturmuştur. Dr. Lale Tuna, Dr. Sevtap Kocasarı ve Dr. Levent Korkmaz

Ek 3. Temel Modüller Çekirdek Grupları (1998)

 1. Genel Pratisyenliğin Felsefesi Ve Temel Özellikleri: Şanda Çalı, Mustafa Sülkü, Orhan Odabaşı, İbrahim Oktay, Erdoğan Mazmanoğlu, Akif Akalın, Mahmut Akdağ
 2. Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı: Tacettin İnandı, Mustafa Vatansever, Hakan Şen, Musa Uğur
 3. Genel Pratisyenler İçin Eğitim Becerileri: Hüseyin Demirdizen, Naciye Demirel, Nihat Şahpaz, Sema İlhan Akalın, M. Engin Çelikoğlu, Sibel Kalaça
 4. Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Epidemiyoloji: Filiz Kurtoğlu, Şengül Evcüman, Onur Hamzaoğlu, Zuhal Amato, Turabi Yerli, Mahmut Yardım
 5. Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi: Özen Aşut, İlknur Uçar, Sedat Sağır, Havva Özden
 6. Genel Pratisyenler İçin İletişim Beceriler: Muharrem Baytemür, Suat Yalçınsoy, Mustafa Vatansever, Fatih Tapan, Necla Aytekin

Ek 4. Klinik Modüller Çekirdek Grupları (2003)

 1. Çevre Sağlığı: Mustafa Sülkü, Hülya Biriken, Alper Büyükakkuş, Erdoğan Mazmanoğlu, Nejat Uysal, Ahmet Levent Okurer
 2. Ruh Sağlığı: Alper Büyükakkuş, Suat Yalçınsoy, Ercan Tanrıkulu
 3. Laboratuvar: Erdoğan Mazmanoğlu, Nihat Şahbaz, Mahmut Akdağ, Gülden Karataş
 4. Adli Tıp: Nihat Şahbaz, Gülden Aykanat, İsfendiyar Eyüboğlu, İsmail Ayhan
 5. Bulaşıcı Hastalıklar: Naciye Demirel, Nevruz Gürceğiz, Hayati Çakır, Erkan Kapaklı
 6. Acil Tıp: Ümit Kağan Arpacı, Mehmet Derviş, Cumhur Çetin, Aylin Sena Beliner
 7. Çalışanların Sağlığı: Hüseyin Demirdizen, Hakan Şen, Özen Aşut, Şanda Çalı, A. Hisar Altunol, Hasan Değirmenci.
 8. Küçük Cerrahi: Gülden Aykanat, Ümit Kağan Arpacı, Figen Şahpaz, Aydan Sargon
 9. Çocuk Sağlığı: Havva Özden, H. Birgün Uz, Birgül Öztürk, Şamih Demli.
 10. Üreme Sağlığı: Muharrem Baytemür, Sevtap Kocasarı, Lale Tuna, Şanda Çalı, Özden Tunç
 11. Kronik Hastalıklar: Özen Aşut, Sema İlhan Akalın, Aylin Sena Beliner, Ekrem Kutbay, Sevtap Kocasarı, Hayati Çakır
 12. Geriatri: Şamih Demli, Hüseyin Demirdizen, Şanda Çalı

Ek 5. Klinik Modül  Çalıştay 2005

 1. Çevre Sağlığı: H. Değirmenci, H. Biriken, E. Mazmanoğlu, N. Uysal, A. L. Okurer, M. Sülkü, A. O. Karababa
 2. Ruh Sağlığı: A.Büyükakkuş, S. Yalçınsoy, T. Yerli, B. Kutay
 3. Laboratuvar: N. Şahbaz, M. Akdağ, E. Mazmanoğlu, S. Eskiocak, M. Okutan
 4. Adli Tıp: G. Aykanat, İ. Eyyüboğlu, İ. Ayhan
 5. Bulaşıcı Hastalıklar: N. Demirel, N. Gürceğiz, H. Çakır, E. Kapaklı, F. Şua Tapar, H. Nantu, M. Eskiocak
 6. Acil Tıp: Ü. K. Arpacı, M. Derviş, C.Çetin, A. S. Beliner, K.Vatansever, İ. Oktay, Ö.Minareci, H. Çakır, B. Önder
 7. Çalışanların Sağlığı: H. Demirdizen, H. Altunol, C. Emiroğlu , A. S. Beliner, S. Bülbül, H. Sirer
 8. Küçük Cerrahi: G. Aykanat, Ü. K. Arpacı, F. Şahpaz, H. Şen, Y. Özbek
 9. Çocuk Sağlığı: H. Özden, B. Öztürk, A. Işılak, A. Sargon, S. Yalçın, B. Eminoğlu
 10. Üreme Sağlığı: M. Baytemür, S. Kocasarı, L. Tuna, Ş.Çalı, Ö.Tunç, A. Akın, D. Bediz, S. Yeltekin
 11. Kronik Hastalıklar: Ö. Aşut, S. İlhan Akalın, E. Kutbay, S. Kocasarı, B. Başaran, C. Özboyacı
 12. Geriatri: R. Ş. Demli, H. Demirdizen, Ş.Çalı, F. G. Kurtoğlu, N. Sökeli, Ş. Gülaçtı

Ek 6. Temel ve Klinik Modüllerin Modül Sorumlusu – Bilim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Adına Sorumlu Üyesi

Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa SÜLKÜ, Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Aylin Sena BELİNER
Sağlık Yönetimi Naciye DEMİREL, İbrahim PADIR Naciye DEMİREL Alper BÜYÜKAKKUŞ
İletişim Becerileri  Özen AŞUT,
Hüseyin DEMİRDİZEN,
Tuğrul ERBAYDAR
Ö. Sürel KARABİLGİN Özen AŞUT
Epidemiyoloji Zerrin KURŞUN Zerrin KURŞUN Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Hakan ŞEN Hakan ŞEN A. Hisar ALTUNOL
Eğitim Becerileri Serdar ÖZDEMİR Serdar ÖZDEMİR Aylin Sena BELİNER
Çevre Sağlığı Mustafa SÜLKÜ Mustafa SÜLKÜ Serdar ÖZDEMİR
Ruh Sağlığı Alper BÜYÜKAKKUŞ,
Suat YALÇINSOY
Alper BÜYÜKAKKUŞ Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı İbrahim PADIR İbrahim PADIR Ümit Kağan ARPACI
Adli Tıp İsmail AYHAN Durmuş EVCÜMAN Figen ŞAHPAZ
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü Naciye DEMİREL Fatih Şua TAPAR Zafer ÇELİK
Acil Tıp Ümit Kağan ARPACI Riyat KIRMIZIOĞLU Ümit Kağan ARPACI
Çalışanların Sağlığı Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Serdar ÖZDEMİR
Küçük Cerrahi Girişimler Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ
Çocuk Sağlığı A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL
Üreme Sağlığı Lale TUNA Lale TUNA Aylin Sena BELİNER
Kronik Hastalıklar Özen AŞUT,
Aylin Sena BELİNER
Özen AŞUT Özen AŞUT
Geriatri Özen AŞUT Özen AŞUT Aylin Sena BELİNER
Bilim Kurulu TTB STED temsilcisi   Orhan ODABAŞI  
Bilim Kurulu PHD temsilcisi   Hakan ŞEN