2014 –2016 ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2014 –2016 ÇALIŞMA RAPORU

Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kuruluş amacı; birinci basamak hekimlerinin mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerini ve sürekli mesleki gelişimini gerçekleştirmektir. TTB’nin örgütsel sorumluluğunda özerk bir iç işleyişi olan bir eğitim kurumu olarak; genel pratisyenliğin bir tıp disiplini olarak yaşama geçirilmesi için mesleki eğitim programının oluşturulması; eğitici genel pratisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi programlarının belirlenmesi ve başlatılması; eğitim ortamlarının standartlarının saptanması; mesleki eğitimin sertifikalandırılması; bu alanda yürütülecek araştırmaların özendirilmesi ve desteklenmesi; akademik kariyer yapısının oluşturulması; yayın, arşiv ve dokümantasyon çalışmalarının merkezileştirilmesi, bu alandaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonu üstlenmesi gibi rolleri bulunmaktadır.

Meslek eğitiminin amacı, eğitime katılan hekimlerin nitelikli bir birinci basamak hekiminin sahip olması gereken genel pratisyenlik mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmalarıdır. Eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır.

Mesleki eğitim programı 6 temel, 12 klinik modülden oluşmaktadır:

Temel Modüller: Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri, Eğitim Becerileri, İletişim Becerileri, Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı, Birinci Basamakta Epidemiyoloji, Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi,

Klinik Modüller: Acil Tıp, Adli Tıp, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü, Çalışanların Sağlığı, Çevre Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Geriatri, Kronik Hastalıklar, Küçük Cerrahi Girişimler, Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı, Ruh Sağlığı ve Üreme Sağlığı’dır.

Eğitim, mesleki eğitim karnesi ile değerlendirilerek, eğitim sonunda sertifikalandırılmaktadır.

01 Mayıs 2014 – 15 Mayıs 2016 Çalışma Dönemi TTB GPE Etkinlikleri:

 1. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO)’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 4. Genel Kurulu sonrası 2012 – 2014 çalışma döneminin ilk toplantısında Özen AŞUT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Aylin Sena BELİNER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile seçilmiş ve Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır. Yönetim Kurulu, 2012 – 2014 çalışma dönemi toplantılarından 2014 yılına ait 20.09.2014 tarihinde son toplantısını gerçekleştirmiştir. Pratisyen Hekimlik Derneği adına bulunan Zerrin KURŞUN’un yerine Derneğin yeni çalışma döneminde İbrahim PADIR görevi devralmıştır.
 2. 01 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi’ne Doç Dr. Özen AŞUT katılmıştır.
 3. 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’na Doç Dr. Özen AŞUT katılmıştır.
 4. TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sağlık çalışanları; Çalışma Koşulları ve Mesleki Risk Değerlendirme Anketi” yüksek katılım sağlanması amaçlı tüm Eğitim Koordinatörlerine iletilmiştir.
 5. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bologna Süreci Danışma Kurulu’nun Tıp Fakültesi Program Çıktıları Revizyonu kapsamında 09 Mart 2015’de gerçekleştirilen dış paydaş toplantısına Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gerçekleştirilmiştir.
 6. 03 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarında İş kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı”na Çalışan Sağlığı Modülünden modül geliştiricilerimiz ve Eğitim Koordinatörlerimiz katılmıştır.
 7. 2012 – 2014 Yönetim Kurulu hedeflerinden biri olan alanındaki özgün eğitim programı olarak “Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi 1998 – 2014 I. Gelişim II. Program” isimli kitap Nisan 2015’te yayımlanmıştır (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/gpe_meslekiegitim.pdf).
 8. 15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Savunacağız ! İyi Hekimliği, Sağlık Hakkını, Barışı, Dayanışmayı, Yaşamı ” ana teması ile İstanbul’da 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi gerçekleştirilmiştir. Düzenleme ve Bilim Kurullarında TTB GPE adına Özen AŞUT, Alper BÜYÜKAKKUŞ, Aylin Sena BELİNER, Rıdvan YILMAZ ve Zerrin KURŞUN yer almıştır. Kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak Eğitim Koordinatörlerimiz ile katkı sağlanmıştır.
 9. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 5. Genel Kurulu’nu 19 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO)’nın ev sahipliğinde İTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
 10. TTB Kollar ve çalışma grupları toplantısına 08.11.2015 tarihinde Özen AŞUT katılmıştır.
 11. 10.2015 Füsun SAYEK anma, 03.11.2015 Prof. Dr. Nusret FİŞEK etkinliklerine YK düzeyinde katılım sağlanmıştır.
 12. 11.2015 tarihinde GPE Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir ve 2015 – 2017 dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı gerçekleştirilmiştir (Ek 1).
 13. Dönem boyunca TTB GYK toplantılarına TTB GPE adına katılım sağlanmıştır.
 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
 15. 2015-2017 çalışma döneminde; öncelikli temel ve klinik modüllerin kitaplaştırılması hedefleri gerçekleştirilmiştir. Alan eğitimlerine yönelik kitap sonlandırılmak üzeredir. Hedeflerden olan, Bilim Kurulu’nu ve eğitimleri aktifleştirme süreci için çalışmalar devam etmektedir.

EKLER:

Ek 1. TTB GPE 2015 – 2017 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Özen AŞUT (YK Başkanı)
 • Aylin Sena BELİNER (G. Sekreter)
 • Alper BÜYÜKAKKUŞ
 • Serdar ÖZDEMİR
 • Hisar ALTUNOL
 • Zafer ÇELİK
 • Figen ŞAHPAZ
 • Ümit Kağan ARPACI
 • Orhan ODABAŞI
 • C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi

Ek 2. TTB GPE Yönetim Kurulu Toplantı Raporu (14.11.2015)

TARİH: 14.11.2015

YER: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEY BİNASI – ANKARA

KATILIMCILAR: FİLİZ ÜNAL, ÖZEN AŞUT, A. HİSAR ALTUNOL, ZAFER ÇELİK, ALPER BÜYÜKAKKUŞ, AYLİN SENA BELİNER

GÜNDEM ve KARARLAR:

 1. 2015 – 2017 çalışma dönemi TTB GPE Yönetim Kurulu görev dağılımı: Mayıs 2015’te gerçekleştirilen Genel Kurul ve temsiliyetler üzerinden oluşturulan Yönetim Kurulu (Ek 1) görev dağılımını gerçekleştirmiştir (Ek 2).
 2. 2015 – 2017 Çalışma Planının oluşturulması:
  • Geçmişte büyük bir özveri ile gerçekleştirilen temel ve klinik modüllerin alan eğitimlerini kitaplaştırma hazırlıkları;
  • Ulusal ve uluslararası kongrelerde serbest bildiriler ile katılım ile verilmiş emeklerin paylaşımını sağlama;
  • GPE Bilim Kurulu’nu aktif hale getirilerek, kurul üyelerinin değerli görüşlerinin GPE’ye yol göstermesini sağlama;
  • Haziran 2016’ya kadar meslek eğitim programının güncellenerek, sonrasında eğitimlere kalınan yerden devam etme olarak belirlenmiştir.
 3. 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi: Antalya’da Kasım 2016’da gerçekleştirilecek olan 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme, Sosyal Komite ve Bilim Kurulu için GPE adına katılacaklar: Özen Aşut (Başkan olarak), Aylin Sena Beliner (Bilim Kurulu), Alper Büyüakkuş (Bilim Kurulu) ve Figen Şahpaz (Bilim Kurulu), Hakan Şen (Sosyal Komite), olarak belirlenmiştir. Düzenleme Kurulu’nda yer alacak 8 bölgedeki Eğitim Koordinatörleri Kurullarını temsilen Eğitim Koordinatörlerinin belirlenmesi için YK içinde görev dağılımı yapılmıştır. 27 Kasım 2015 tarihine kadar sekreteryaya iletilecektir. İstanbul (Sena), Ankara (Özen), Ege (Sena), GİTOP (Hisar), Samsun (Alper), Diyarbakır (Nevruz), Adana (Hisar), Marmara (Alper). Aralık ayı içinde Ankara’da gerçekleştirilecek ilk Kongre Düzenleme Kurulu toplantısında sunulmak üzere kongre tema ve kurs – oturum konu önerileri ile ilgili ön hazırlık yapılması gerekmektedir.
 4. Diğer:
  • TTB Acil Çalıştayı için İzmir’de Tabip Odası tarafından organize edilen çalıştaya TTB GPE adına katılan Aylin Sena BELİNER görüşlerini paylaşmış ve hazırlanan çalıştay raporunu MK ve TTB PHK ile paylaşmıştır.
  • TTB Birinci Basamak Okulu: TTB çatısı altında TTB GPE, TTB PHK, TTB AH ve TTB Halk Sağlığı Kolu işbirliğinde birinci basamak sağlık çalışanlarına (ASM, TSM, Kurum hekimliği, vd) yönelik 4 yarım günden oluşan 4 ayda tamamlanacak TTB GPE Modülleri temalı ayda bir eş zamanlı belirlenen 3-4 ilde gerçekleştirilecek kurs ve panel tarzı eğitim etkinlikleri planlanmaya başlandı (Ek 3). Taslak program oluşturulduktan sonra her kol yürütmesi ile Filiz Ünal iletişime geçerek program ve içerik konusunda görüş alacaktır. Bu hazırlık için her modülün modül sorumlusu koordinatör olarak görev alacaktır. İkincil amaç modül geliştirme ekiplerinin bu etkinlik hazırlıkları için toplandığında modülün güncellenmesini de sağlamaktır.

GELECEK TOPLANTI TARİH VE YERİ: Egrup üzerinden kararlaştırılacaktır.

GÜNDEM ÖNERİLERİ: Egrup üzerinden kararlaştırılacaktır.

Ek a. 2015-2017 TTB GPE YÖNETİM KURULU

 

Adı Soyadı İl TEMSİLİYET GSM EMAİL
Özen Aşut Ankara GPE GENEL KURUL 0 532 484 12 96 [email protected]
Alper Büyükakkuş İzmir GPE GENEL KURUL 0 542 271 05 75 [email protected]
Serdar Özdemir İstanbul GPE GENEL KURUL 0 542 594 94 81 [email protected]
A.Hisar Altunol Adana GPE GENEL KURUL 0 507 930 60 33 [email protected]
Aylin Sena Beliner İzmir TTB MERKEZ KONSEY 0 532 436 13 30 [email protected]
Zafer Çelik Ankara TTB PHK 0 532 687 81 09 [email protected]
Figen Şahpaz Ankara TTB GPE BK 0 532 622 90 76 [email protected]
Ümit Kağan Arpacı İzmir PHD 0 532 294 34 54 [email protected]
T. C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi   T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI    
Hülya Yüksel Ankara TTB GPE SEKRETERİ 0 312 231 31 79/125 [email protected]

 

Ek b. Temel ve Klinik Modüllerin Modül Sorumlusu – Bilim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Adına Sorumlu Üyesi

Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa SÜLKÜ, Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Özen AŞUT
Sağlık Yönetimi Naciye DEMİREL, İbrahim PADIR Naciye DEMİREL Alper BÜYÜKAKKUŞ
İletişim Becerileri  Özen AŞUT,
Hüseyin DEMİRDİZEN,
Tuğrul ERBAYDAR
Ö. Sürel KARABİLGİN Özen AŞUT
Epidemiyoloji Zerrin KURŞUN Zerrin KURŞUN Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Hakan ŞEN Hakan ŞEN A. Hisar ALTUNOL
Eğitim Becerileri Serdar ÖZDEMİR Serdar ÖZDEMİR Aylin Sena BELİNER
Çevre Sağlığı Mustafa SÜLKÜ Mustafa SÜLKÜ Serdar ÖZDEMİR
Ruh Sağlığı Alper BÜYÜKAKKUŞ,
Suat YALÇINSOY
Alper BÜYÜKAKKUŞ Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı İbrahim PADIR İbrahim PADIR Aylin Sena BELİNER
Adli Tıp İsmail AYHAN Durmuş EVCÜMAN A. Hisar ALTUNOL
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü Naciye DEMİREL Fatih Şua TAPAR Zafer ÇELİK
Acil Tıp Ümit Kağan ARPACI Riyat KIRMIZIOĞLU Ümit Kağan ARPACI
Çalışanların Sağlığı Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Serdar ÖZDEMİR
Küçük Cerrahi Girişimler Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ Ümit Kağan ARPACI
Çocuk Sağlığı A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL A. Hisar ALTUNOL
Üreme Sağlığı Lale TUNA Lale TUNA Aylin Sena BELİNER
Kronik Hastalıklar Özen AŞUT,
Aylin Sena BELİNER
Sema İLHAN Özen AŞUT
Geriatri Özen AŞUT Özen AŞUT Aylin Sena BELİNER
Bilim Kurulu TTB STED temsilcisi   Orhan ODABAŞI  
Bilim Kurulu PHD temsilcisi   Hakan ŞEN  

 

Ek c. Türk Tabipleri Birliği Birinci Basamak Okulu Program Taslağı

Eğitimin Adı: Türk Tabipleri Birliği Birinci Basamak Okulu

Paydaşlar: TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Halk Sağlığı Kolu

Amaç: TTB çatısı altında TTB GPE, TTB PHK, TTB AH ve TTB Halk Sağlığı Kolu işbirliğinde birinci basamak sağlık çalışanlarına (ASM, TSM, Kurum hekimliği, vd) yönelik TTB GPE Modülleri temalı sürekli mesleki gelişim etkinliği düzenlemek.

Süre: Her ilde ayda bir hafta sonu yarım gün sürecek 4 ayda tamamlanacak 4 eğitim etkinliği. T. C. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde hafta içi de düzenlenebilecektir.

Etkinlik: Kurs, panel

Hedef kitle: Birinci basamakta çalışan (ASM, TSM, Kurum hekimi), ikinci basamakta çalışan ancak sürekli mesleki gelişim kapsamında eğitim almak isteyen hekimler

Katılımcı sayısı: Kurs etkinliğinin olduğu eğitim günü için kurs ve katılımcı sayısı kadar, paneller için katılım sayı sınırı olmadan TTB PHK ve TTB AH kollarının koordinasyonunda belirlenecektir.

Yer: Katılımcı sayısına ve etkinlik tipine (kurs, panel) uygun olarak yerel TTB olanakları ile planlanacaktır.

İller: TTB PHK ve TTB AH kollarının duyuru yaparak katılımcı potansiyeline uygun olarak belirlenecektir.

Konular: Alandaki tüm hekimlerin gereksinimini karşılayacak konular üzerinden TTB GPE modüllerindeki oturumların içeriği kapsamında kurgulanacaktır. TTB PHK, AH ve HS kollarının koordinasyonunda ve önerileri ışığında belirlenecektir

Örneğin;

Kurs: Küçük cerrahi girişimler, kendi kendine meme muayenesi, eleştirel okuma, birinci basamakta araştırma yapma, ortopedik aciller, temel yaşam desteği gibi

Panel: TTB GPE’nin temel ve klinik modüllerinden gereksinimlere uygun konulardan geliştirilen oturumlar

Mesleki eğitim programı 6 temel, 12 klinik modülden oluşmaktadır:

Temel Modüller: Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri, Eğitim Becerileri, İletişim Becerileri, Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı, Birinci Basamakta Epidemiyoloji, Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi,

Klinik Modüller: Acil Tıp, Adli Tıp, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü, Çalışanların Sağlığı, Çevre Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Geriatri, Kronik Hastalıklar, Küçük Cerrahi Girişimler, Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı, Ruh Sağlığı ve Üreme Sağlığı’dır

Belgelendirme: Gerçekleşen 4 etkinliği de katılanlara “TTB Birinci Basamak Okulu” katılım belgesi, daha az etkinliğe katılım durumunda o etkinlik gününe ait katılım belgesi verilecektir. Tüm etkinlikler TTB STE kapsamında Kredilendirilecektir.