2012 –2015 ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ 2012 –2015 ÇALIŞMA RAPORU

Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kuruluş amacı; birinci basamak hekimlerinin mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerini ve sürekli mesleki gelişimini gerçekleştirmektir. TTB’nin örgütsel sorumluluğunda özerk bir iç işleyişi olan bir eğitim kurumu olarak; genel pratisyenliğin bir tıp disiplini olarak yaşama geçirilmesi için mesleki eğitim programının oluşturulması; eğitici genel pratisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi programlarının belirlenmesi ve başlatılması; eğitim ortamlarının standartlarının saptanması; mesleki eğitimin sertifikalandırılması; bu alanda yürütülecek araştırmaların özendirilmesi ve desteklenmesi; akademik kariyer yapısının oluşturulması; yayın, arşiv ve dokümantasyon çalışmalarının merkezileştirilmesi, bu alandaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonu üstlenmesi gibi rolleri bulunmaktadır.

Meslek eğitiminin amacı, eğitime katılan hekimlerin nitelikli bir birinci basamak hekiminin sahip olması gereken genel pratisyenlik mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmalarıdır. Eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır.

Mesleki eğitim programı 6 temel, 12 klinik modülden oluşmaktadır:

Temel Modüller: Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri, Eğitim Becerileri, İletişim Becerileri, Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı, Birinci Basamakta Epidemiyoloji, Birinci Basamakta Sağlık Yönetimi,

Klinik Modüller: Acil Tıp, Adli Tıp, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü, Çalışanların Sağlığı, Çevre Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Geriatri, Kronik Hastalıklar, Küçük Cerrahi Girişimler, Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı, Ruh Sağlığı ve Üreme Sağlığı’dır

Eğitim, mesleki eğitim karnesi ile değerlendirilerek, eğitim sonunda sertifikalandırılır.

12 Mayıs 2012 – 19 Mayıs 2015 Çalışma Dönemi TTB GPE Etkinlikleri:

 1. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 4. Genel Kurulu’nu 12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO)’nın ev sahipliğinde İTO Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu 2012 – 2014 çalışma döneminin ilk toplantısını ise; 15.09.2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Özen AŞUT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Aylin Sena BELİNER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile seçilmiş ve Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır (Ek 1). Yönetim Kurulu, 2012 – 2014 çalışma dönemi toplantılarını 15.09.2012, 09.11.2012, 16.12.2012, 26.01.2013 ve 20.09.2014 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Pratisyen Hekimlik Derneği adına bulunan Zerrin KURŞUN’un yerine Derneğin yeni çalışma döneminde İbrahim PADIR görevi devralmıştır. 22 – 23 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Düzce Temel ve Klinik Modüller Çalıştayı’nda modül sorumluları yeniden belirlenmiştir (Ek 2).

Yönetim Kurulu ilk toplantısında öncelikli hedefler olarak;

 • Genel Kurul kararlarını yürürlüğe sokma çalışmaları (Ek 3, 4);
 • Geçmişte büyük bir özveri ile gerçekleştirilen klinik modül çalışmaları ile İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen temel ve klinik modüllerin alan eğitimlerini kitaplaştırma hazırlıkları (Ek 5);
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde serbest bildiriler ile katılım ile verilmiş emeklerin paylaşımını sağlama;
 • GPE Bilim Kurulu’nu aktif hale getirilerek, kurul üyelerinin değerli görüşlerinin GPE’ye yol göstermesini sağlama;
 • Uzak erimli ancak hazırlıkların şimdiden başlaması gereken bir diğer hedef de 2013 yılı sonuna kadar alan eğitimlerine kalınan yerden devam etme olarak belirlenmiştir.
 1. Çalışma döneminde; öncelikli olan Genel Kurul kararlarını yürürlüğe sokma ve temel ve klinik modüllerin kitaplaştırılması hedefleri gerçekleştirilmiştir. Alan eğitimlerine yönelik kitap sonlandırılmak üzeredir. Hedeflerden olan, Bilim Kurulu’nu ve eğitimleri aktifleştirme süreci beklenen sürede gerçekleştirilememiştir.
 2. 08 – 11 Kasım 2012 tarihleri arasında Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Klinik Bağımsızlık ve Mesleki Eğitim Hakkı” ana teması ile Aydın’da 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi gerçekleştirilmiştir. Düzenleme Kurulu üyelikleri ile kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır. Kongre Bildirgesi’nde,

“Biz pratisyen hekimler, daha sağlıklı bir Türkiye için nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda da söylediğimiz gibi ‘mesleki ve sürekli eğitim hak’tır. Sürekli mesleki gelişim için Sağlık Bakanlığı, eğitim etkinliklerine katılan hekimlerin izinli sayılması ve ekonomik anlamda desteklenmesi konusunda yasal düzenlemeleri yaşama geçirmelidir.  Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm pratisyen hekimlerin mesleki eğitim hakkı en kısa sürede sağlanmalıdır. Meslek eğitimleri asıl olarak meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve akademik kurumların sorumluluğunda olmalı ve bu eğitim, meslek örgütümüz tarafından verilmelidir.  u süreçte Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün Geçiş Dönemi Alan Eğitimi, alanın gereksinimlerinden yola çıkarak etkin bir şekilde ve yaygınlaştırılarak sürdürülecektir” denilerek, bir kez daha mesleki eğitim ve sürekli mesleki gelişim hakkı vurgulanmıştır.

 1. 15 Aralık 2012 tarihinde TTB GPE Yönetim Kurulu TTB Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Pratisyen Hekimlik ve GPE için strateji belirleme ve yol haritası çizmek amaçlı toplanılmıştır. Hedefler belirlenmiş ve ortak eylem planı oluşturulmuştur.
 2. 29 Mart 2013 tarihinde geleneksel Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması’nın dördüncüsü “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Klinik Eğitimi” temasıyla Ankara’da gerçekleştirilmiş ve Özen AŞUT katılmıştır.
 3. 31 Mart 2013 tarihinde TTB Merkez Konsey’nin düzenlediği “Birinci Basamak Kollar Koordinasyon Toplantısı”na Özen AŞUT katılmıştır.
 4. 04 Mayıs 2013 tarihinde TTB Halk Sağlığı Kolu’nun koordinatörlüğünde “Kızamık Örneği ve Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Bulaşıcı Hastalıkların Denetimi Çalıştayı”na TTB GPE YK Başkanı Özen AŞUT, Bulaşıcı Hastalıklar Modülü sorumlusu Naciye DEMİREL ve Eğitim Koordinatörü Selma OKKAOĞLU MUTLU katılmıştır.
 5. 22 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen TTB Kollar ve Komisyonlar Toplantısı’na GPE adına YK Başkanı Özen AŞUT katılmıştır.
 6. 16 – 17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu’na TTB GPE adına Bilim Kurulu üyesi Dr. Figen ŞAHPAZ katılmıştır.
 7. 14 – 17 Kasım 2013 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Koruyacağız” ana teması ile Antalya’da gerçekleştirilen 18. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu’nda TTB GPE adına Özen AŞUT ve Aylin Sena BELİNER yer almıştır. Düzenleme Kurulu üyelikleri ile kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır. Kongre Sonuç Bildirgesi’nde, “Mesleki eğitim bakanlığın organize olmamış birimlerince hiçbir programa dahil olmadan rastgele verilmekte olup, hizmeti aksatmaya yol açmaktadır. Meslek örgütlerinin katılmadığı mesleki eğitimin zaten başarılı olması olanaksızdır. Bakanlığın uygulamaya çalıştığı AHUZEM projesi mesleki eğitim kavramından tamamen uzak teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün alana özgün mesleki eğitim programı ve deneyimi birinci basamak hekimleri için yapılacak mesleki eğitim programlarında mutlaka dikkate alınmalıdır. ” denilerek, bir kez daha mesleki eğitimin önemi ve eğitim program ve içeriğinin meslek örgütleri işbirliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 8. 01 Aralık 2013 ve 08 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen Birinci Basamak Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Özen AŞUT katılmıştır.
 9. 8 Aralık 2013 TTB Merkez Konsey yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz ?” çalıştayı ön hazırlıklarına Özen AŞUT katılmıştır.
 10. 01 Mart 2014 tarihinde İzmir Tabip Odası, TTB GPE ve konu ile ilgili derneklerin işbirliğinde gerçekleştirilen Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda “Acil Servislerde yoğunluk: nedenler, önlemler” çalışma grubunda GPE Genel Sekreteri Aylin Sena BELİNER; “Hizmet organizasyonundaki sorunlar” grubunda GPE Acil Tıp Modül Sorumlusu Ümit Kağan ARPACI katkı koymuştur.
 11. İzmir Tabip Odası’nın organizasyonunda 10 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nda Mart ayında gerçekleştirilen çalıştay sonuçları paylaşılmıştır. Sempozyuma Aylin Sena BELİNER ve Ümit Kağan ARPACI katılmıştır.
 12. 16 Şubat 2014 TTB GYK toplantısına GPE YK Başkanı Özen AŞUT katılmıştır.
 13. Sınırlı olanaklarla ve büyük özveriyle son dört yıldır Ankara ve İstanbul gruplarında eğitim etkinlikleri sürdürülmektedir. Ankara eğitim grubu birçok klinik modülü sahada ilk kez uygulayan il olmak ile birlikte, İstanbul ekibi de 3 grup halinde il bazında en fazla eğitim grubunu oluşturan il olmuştur. Ankara ekibi İstanbul gibi sınırlı olanaklar ve büyük özveri ile son modül olan Acil Tıp modülünü de 27 – 28 Mayıs 2013 tarihlerinde tamamlamıştır. 9 Haziran 2013’te 9 Genel Pratisyen “TTB GPE Meslek Eğitimi Belgesi” almıştır.
 14. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli ve verimli hizmet sunumuna yönelik mesleki eğitimi gerçekleştirme hedefiyle örgütlenmiş Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü, 22 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde Düzce’de Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT yürütücülüğünde Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri, modül sorumluları ve eğiticilerinin katılımı ile 15 yıllık çalışmasının ürünü olan temel ve klinik modüllerin revizyonu ve öyküsünün kitaplaştırılmasına yönelik bir çalıştay yürütmüştür. İki günlük yoğun programın yarım günü ise Merkez Konsey üyesi Filiz İNCEKARA tarafından gerçekleştirilen T. C. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak hekimlerine yönelik mesleki eğitim planı ile ilgili ve bu alanda Merkez Konsey çalışmalarını içeren sunumun ardından bu bağlamdaki TTB GPE yol haritasına ayrılmıştır. Aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri ve yarı zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim olmadığı; T. C. Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırması gerektiği yeniden vurgulanmıştır. Çalıştayda gönüllülük üzerinden yürütülen modül sorumluların görev devamlılıklarının sorgulanmasına karar verilmiş ve bu kapsamda bazı modül sorumlularının görevi başkalarına devretmeleri ile isimlerde değişikliklere gidilmiştir. Verimli geçen çalıştayın ardından modüllerin revizyonu ve kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmiştir (Ek 6).
 15. 01 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi’ne Doç Dr. Özen AŞUT katılmıştır.
 16. 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’na Doç Dr. Özen AŞUT katılmıştır.
 17. TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sağlık çalışanları; Çalışma Koşulları ve Mesleki Risk Değerlendirme Anketi” yüksek katılım sağlanması amaçlı tüm Eğitim Koordinatörlerine iletilmiştir.
 18. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bologna Süreci Danışma Kurulu’nun Tıp Fakültesi Program Çıktıları Revizyonu kapsamında 09 Mart 2015’de gerçekleştirilen dış paydaş toplantısına Naciye DEMİREL katılmıştır.
 19. 03 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Sağlık çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı”na Çalışan Sağlığı Modülünden modül geliştiricilerimiz ve Eğitim Koordinatörlerimiz katılmıştır.
 20. 2012 – 2014 Yönetim Kurulu hedeflerinden biri olan alanındaki özgün eğitim programı olarak “Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi 1998 – 2014 I. Gelişim II. Program” isimli kitap Nisan 2015’te yayımlanmıştır.
 21. 15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği birlikteliğiyle “Savunacağız ! İyi Hekimliği, Sağlık Hakkını, Barışı, Dayanışmayı, Yaşamı ” ana teması ile İstanbul’da 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi gerçekleştirilmiştir. Düzenleme Kurulu’nda TTB GPE adına Özen AŞUT, Alper BÜYÜKAKKUŞ ve Aylin Sena BELİNER yer almıştır. Kongre kurs ve oturumlarına gerek oturum başkanlığı, gerekse konuşmacı olarak Eğitim Koordinatörlerimiz ile katkı sağlanmıştır. Kongre Sonuç Bildirgesi’nde, “Birinci Basamakta çalışacak hekimlerin mesleki eğitimleri ve geçiş dönemi eğitimleri alana özgün olmalı, saha deneyimlerini göz ardı etmemeli, alan tecrübesi olan yetkin eğiticilerle sağlanmalıdır. Tüm ülkede uygulanabilirliği mümkün olmayan, eğiticilerinin kriterleri sürdürdüğü birinci basamak hizmetini aksatan, birlikte çalıştığı diğer meslektaşlarına aşırı iş yükü getiren ve hastaların sağlık hizmetine ulaşımını engelleyen Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilen Aile Hekimliği Uzmanlığı –  SAHU’dan derhal vazgeçilmelidir. Mesleki eğitimler asli olarak meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve akademik kurumların sorumluluğunda olmalıdır.  Bu süreçte Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün Geçiş Dönemi Mesleki Eğitimi ilkeleri ve deneyimi göz önüne alınmalıdır.” denilerek, bir kez daha mesleki eğitimin önemi ve eğitim program ve içeriğinin meslek örgütleri işbirliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 22. Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE)’nün beşinci Genel Kurulu İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 19 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dr. Naciye Demirel ve Dr. Erdoğan Mazmanoğlu divan üyesi olarak belirlenmiş, açılış konuşmalarının ardından TTB GPE’nin 2012 – 2015 Çalışma Dönemi Raporu ve basımı gerçekleştirilen “Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi 1998 -2014” kitabı Genel Sekreteri Dr. Aylin Sena Beliner tarafından paylaşılmıştır. Genel Kurul’un bir sonraki oturumunda söz alan Eğitim Koordinatörleri Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve faaliyetler üzerine görüşlerini bildirmişler ve Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde, 2015 -2017 dönemi için Enstitü Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’dan katılacak dört üye belirlenmiştir: A. Hisar Altunol, Özen Aşut, Alper Büyükakkuş, Serdar Özdemir. Genel Kurul, dönem Başkanı Özen Aşut’un kapanış konuşması ile sona ermiştir.

 

 1. C. Sağlık Bakanlığı pilot uygulamasını 04 Ocak 2005 tarihinde Düzce’de başlattığı birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi olan “Aile Hekimliği” uygulamasını 13 Aralık 2010 tarihinde tüm ülkeye yaygınlaştırmıştır. Eşzamanlı olarak da, aile hekimliği geçiş dönemi uyum eğitimlerinin ilk aşaması yürütülmektedir. Aile hekimliği ikinci aşama eğitimleri de değişik modeller “denenerek” “yürütülmeye” çalışılmaktadır. Halen ülkemizde aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri, gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim değildir. T. C. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırmalıdır.

Genel Pratisyenlik Enstitü’nün üzerinde, değerli akademisyenlerimizin, eğiticilerimizin ve eğitime katılan hekimlerin emeği yadsınamaz. Eğitim koordinatörleri olarak, bu değerli ve uluslararası örnek olacak eğitim modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak gibi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak, GPE’yi hak ettiği eğitim kurumu konumuna yükseltmek ve birinci basamağın gerçek akademik ortamı niteliğini kazandırmak olanaklıdır. Bu açıdan, GPE’yle ilişkilenmiş herkese görev ve sorumluluk düşmektedir.

Türk Tabipleri Birliği

Genel Pratisyenlik Enstitüsü

2012 – 2015 Dönemi Yönetim Kurulu

EKLER:

Ek 1. TTB GPE 2012 – 2014 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Özen AŞUT (YK Başkanı)
 • Aylin Sena BELİNER (G. Sekreter)
 • Alper BÜYÜKAKKUŞ
 • Nihat ŞAHBAZ
 • Rıdvan YILMAZ
 • Birtürk ÖZKAVAK
 • İbrahim PADIR (2012 – 2013 Zerrin KURŞUN)
 • Figen ŞAHPAZ
 • C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi

 

Ek 2. Temel ve Klinik Modülllerin Modül Sorumlusu – Bilim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Adına Sorumlu Üyesi

Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Mustafa SÜLKÜ, Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN İbrahim PADIR
Sağlık Yönetimi Naciye DEMİREL, İbrahim PADIR Naciye DEMİREL İbrahim PADIR
İletişim Becerileri  Özen AŞUT,
Hüseyin DEMİRDİZEN,
Tuğrul ERBAYDAR
Ö. Sürel KARABİLGİN Özen AŞUT
Epidemiyoloji Zerrin KURŞUN Zerrin KURŞUN Alper BÜYÜKAKKUŞ
Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanımı Hakan ŞEN Hakan ŞEN Aylin Sena BELİNER
Eğitim Becerileri Serdar ÖZDEMİR Serdar ÖZDEMİR Aylin Sena BELİNER
Çevre Sağlığı Mustafa SÜLKÜ Mustafa SÜLKÜ Rıdvan YILMAZ
Ruh Sağlığı Alper BÜYÜKAKKUŞ,
Suat YALÇINSOY
Alper BÜYÜKAKKUŞ Alper BÜYÜKAKKUŞ
Modül Adı Modül Sorumlusu Bilim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı İbrahim PADIR İbrahim PADIR İbrahim PADIR
Adli Tıp İsmail AYHAN Durmuş EVCÜMAN Aylin Sena BELİNER
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü Naciye DEMİREL Fatih Şua TAPAR Rıdvan YILMAZ
Acil Tıp Ümit Kağan ARPACI Riyat KIRMIZIOĞLU Alper BÜYÜKAKKUŞ
Çalışanların Sağlığı Hüseyin DEMİRDİZEN Hüseyin DEMİRDİZEN Rıdvan YILMAZ
Küçük Cerrahi Girişimler Figen ŞAHPAZ Figen ŞAHPAZ Aylin Sena BELİNER
Çocuk Sağlığı Ömer ÖNAL Ömer ÖNAL Özen AŞUT
Üreme Sağlığı Lale TUNA Lale TUNA Aylin Sena BELİNER
Kronik Hastalıklar Özen AŞUT,
Aylin Sena BELİNER
Sema İLHAN Özen AŞUT
Geriatri Özen AŞUT Özen AŞUT Özen AŞUT
 TTB STED temsilcisi Orhan ODABAŞI
PHD PHD adına 2012 – 2013 döneminde Zerrin KURŞUN; 2013 – 2015 döneminde İbrahim PADIR
TTB Pratisyen Hekimler Kolu Birtürk ÖZKAVAK
 T. C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi  

 

 

Ek 3. TTB GPE 4. Genel Kurul Kararları

Kararlar:

1-Rıdvan YILMAZ ve Erdoğan MAZMANOĞLU imzalı aşağıdaki karar önerisi Genel Kurulda tartışılarak oybirliği ile kabul edildi.

“Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aile hekimliği uyum eğitimleri ve geçiş dönemi mesleki eğitim önerileri (6 yılda uzaktan eğitim vb. olarak tanımlanan) eğitim programının içeriği, eğiticilerinin seçilip yetiştirilmesi, eğitim süresi, eğitim ortamı gibi kriterler açısında genel pratisyenlik mesleki eğitim anlayışına uymamaktadır. TTB GPE dünyadaki örneklerini de inceleyerek geliştirdiği genel pratisyenlik mesleki eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Genel pratisyenlik eğitimlerinin TTB GPE tarafından, kamu kaynakları ile finanse edilerek uygun ortamlarda sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı’na bildirilmek üzere, TTB Olağan Büyük Kongresi’ne karar önerisi olarak götürülmesine “

2- Adana eğitim koordinatörlerinden Hakan ŞEN tarafından iletilen karar önerisi Genel Kurul’da tartışılarak aşağıdaki şekilde düzeltilerek oybirliği ile kabul edildi:

‘GPE eğitimlerine katılmada, eğitici olmada ve TTB GPE organlarında yer almada hekimin çalıştığı kurum engelleyici bir faktör olarak göz önünde bulundurulmaz.’

3-Naciye DEMİREL imzalı aşağıdaki karar önerisi genel kurulda tartışılarak oybirliği ile kabul edildi:

“Halen tüm ASM ve TSM’lerde, hijerarşik ilişkiler ile ve otoriter bir tarzda yukarıdan aşağı istenen, hekim emeğinin kötüye kullanımına neden olan araştırmaların durdurulması için TTB GPE’nin gerekli girişimlerde bulunmasına.”

4-Nihat ŞAHBAZ, Teoman MİNARECİ ve Emel DEMİR imzalı karar önerisi ile yeni dönemde TTB GPE Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki şekilde belirlenmesi, Genel Kurul’da tartışılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

“TTB GPE Yönetim Kurulu’nun, GPE Genel Kurulu’ndan seçilen 4 üye, PHD den gelecek 1 üye, TTB PHK’den belirlenecek 1 üye, TTB MK tarafından belirlenecek 1 üye, TTB GPE Bilim Kurulu’ndan gelecek 1 üye, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek 1 üye olmak üzere 9 kişiden oluşmasına, yürütme kurulu olarak, başkan ve sekreterin çalışmasına.”

TTB GPE 2012-2014 çalışma dönemi Yönetim Kuruluna Genel Kurul’dan Dr. Özen AŞUT, Dr. Rıdvan YILMAZ, Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ, Dr. Nihat ŞAHBAZ yeni dönem yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmiştir.

 

Ek 4. TTB GPE 4. Genel Kurul Kararlarından 2. Maddenin Uygulaması

Sayın Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitim Koordinatörümüz,

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın birinci basamak sağlık hizmet sunumunu etkileyen Aile Hekimliği Geçiş Dönemi’nde TTB GPE Genel Kurulu tarafından aile hekimi olarak görev yapanların, bu görevde olduğu sürece askıya alınmış olan eğitim koordinatörlüğü sıfat ve görevleri 2012 – 2014 çalışma dönemi öncesindeki Genel Kurul’da oybirliği ile iade edilmiştir.

2013 yılının yine ve yeniden birlikte, yan yana duracağımız ve üreteceğimiz bir yıl olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla,

29.12.2012

Doç. Dr. Özen AŞUT

TTB GPE Yönetim Kurulu Başkanı

 

Not: Lütfen en kısa sürede çalıştığınız kurum, adresi, eposta ve telefon numaranızdan oluşan iletişim bilgilerinizi [email protected] epostasına veya 0 312 232 18 05 dahili 125’i tuşlayarak sekreterimiz Hülya Yüksel’e iletiniz.

 

 

 

Ek 5. TTB GPE Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Klinik Modüller ve Alan Eğitimleri Eğitim Programı Kitabı için Modül Yazı Formatı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

………. MODÜLÜ

ÖYKÜSÜ

 

ÖZET:

……

GİRİŞ:

……

MODÜL ÜN VE EĞİTİCİ EKİBİN GELİŞİM  ÖYKÜSÜ:

……..

MODÜL SORUMLUSU:

……

MODÜL GELİŞTİRİCİ EKİP:

…..

….. MODÜLÜ EĞİTİM PROGRAMI

MODÜLÜN AMACI: ……..

MODÜLÜN ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. ….
 2. ….

……. OTURUMUNUN AMACI: …….

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. …..
 2. …..

……. OTURUMUNUN AMACI: …….

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. …..
 2. …..

KATILIMCI SAYISI:

….

KATILIMCI SEÇİM ÖLÇÜTÜ:

…..

EĞİTİCİ SEÇİM ÖLÇÜTÜ:

…..

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:

……

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

…..

MODÜL PROGRAMI:

         
         
         

 

YAPILAN EĞİTİMLER:

……

TARİH:

YER: ….

KATILIMCI SAYISI VE ÇALIŞTIĞI KURUM DAĞILIMI: ….

EĞİTİCİLER: ….

TARİH:

YER: ….

KATILIMCI SAYISI VE ÇALIŞTIĞI KURUM DAĞILIMI: ….

EĞİTİCİLER: ….

 

MODÜLÜ GELİŞTİRME SIRASINDA OLUMLU VE KOLAYLAŞTIRICI ETMENLER:

……..

MODÜLÜ GELİŞTİRME SIRASINDA  YAŞANAN ZORLUKLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ:

…….

MODÜLÜ ALANDA UYGULAMA SIRASINDA OLUMLU VE KOLAYLAŞTIRICI ETMENLER:

……..

MODÜLÜ ALANDA UYGULAMA SIRASINDA  YAŞANAN ZORLUKLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ:

…….

MODÜLÜN TANITIM ETKİNLİKLERİ:

……

DİĞER PAYLAŞMAK İSTEDİKLERİNİZ:

……

 

Ek 6. Düzce Çalıştayı Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

TEMEL VE KLİNİK MODÜLLER

ÇALIŞTAYI

22 – 23 ŞUBAT 2014 – DÜZCE

 

Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı, asgari süresi 3 yıl olan; bu sürenin en az yarısı birinci basamakta geçirilen, eğitici Genel Pratisyenlerin koordinatörlüğünde, soruna dayalı, eğitileni esas alan, küçük grup dinamiğine göre yapılandırılmış, sürekli eğitim anlayışı ile yürütülen, katılımlı eğitim yöntemleri ile yerinde uygulanan bir modüler eğitim programıdır. Sınırlı olanaklarla ve büyük özveriyle geçiş dönemi eğitimleri Ankara ve İstanbul gruplarının bir kısmında tamamlanmış, bir kısmında da sürdürülmektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli ve verimli hizmet sunumuna yönelik mesleki eğitimi gerçekleştirme hedefiyle örgütlenmiş Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü, 22 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde Düzce’de Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT yürütücülüğünde Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri, modül sorumluları ve eğiticilerinin katılımı ile 15 yıllık çalışmasının ürünü olan temel ve klinik modüllerin revizyonu ve öyküsünün kitaplaştırılmasına yönelik bir çalıştay yürütmüştür. İki günlük yoğun programın yarım günü ise Merkez Konsey üyesi Filiz İNCEKARA tarafından gerçekleştirilen T. C. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak hekimlerine yönelik mesleki eğitim planı ile ilgili ve bu alanda Merkez Konsey çalışmalarını içeren sunumun ardından bu bağlamdaki TTB GPE yol haritasına ayrılmıştır. Aile hekimliği ikinci aşama uyum eğitimleri ve yarı zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi gereksinimleri karşılayan ve bu alanda çalışan hekimlere yönelik bir eğitim olmadığı; T. C. Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde birinci basamak hekimine yaraşır bir eğitim programını geç olmadan ülke geneline yaygınlaştırması gerektiği yeniden vurgulanmıştır. Verimli geçen çalıştayın ardından modüllerin revizyonu ve kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI:

A.Hisar ALTUNOL – ADANA

Alper BÜYÜKAKKUŞ – İZMİR

Aylin Sena BELİNER – İZMİR

Durmuş EVCÜMAN – İSTANBUL

Emel DEMİR – ESKİŞEHİR

Figen ŞAHPAZ – ANKARA

Filiz G. KURTOĞLU – İSTANBUL

Filiz ÜNAL İNCEKARA – ANKARA

Hakan ŞEN – ADANA

Hüseyin DEMİRDİZEN – İSTANBUL

İbrahim PADIR – İZMİR

İsmail AYHAN – ÇANAKKALE

Lale TUNA – İZMİR

Mustafa SÜLKÜ – İSTANBUL

Naciye DEMİREL – İSTANBUL

Ömer ÖNAL – ADANA

Özen AŞUT – ANKARA

Selma OKKAOĞLU MUTLU – İSTANBUL

Serdar ÖZDEMİR – İZMİR

Sevinç ÖZGEN – İSTANBUL

Ümit Kağan ARPACI – İZMİR

Zerrin KURŞUN – İSTANBUL

GPE Çalıştayı programı
22 Şubat 2014 Cumartesi
  8.30       Kayıt
9.00       Açılış ve amaç, çalışma yöntemi
9.30       Grup çalışmaları
10.45       Ara
11.00      Grup çalışmaları
12.30      Öğle yemeği
13.30      Grup çalışmaları
15.00      Ara
15.30      Grup Çalışmaları
17.00      Ortak toplantı-değerlendirme
19.00      Akşam yemeği

23 Şubat 2014 Pazar
 9.00       Grup çalışmaları
10.00        Ara
10.30       Genel toplantı – grup sunumları
13.00       Öğle yemeği
13.45       Grup sunumları ve değerlendirme
14.45        Ara
15.00        Aile hekimliği uzaktan eğitim programı – sunum
15.45       Tartışma
16.30        Kapanış

KARARLAR:

 1. Çalıştay ile birlikte çalışma grupları tarafından hazırlanmaya başlanan belirlenmiş formatta hazırlanan her modül öyküsü ve alan deneyimi örneği 10 Mart 2014 tarihine kadar [email protected] eposta adresine iletilecektir.
 2. Tüm modül sorumlularına modül sorumluluğu görevlerinin devamlılığı ile ilgili 13 Mart 2014 tarihine kadar yanıtlanması istenen yazılı görüş sorulacaktır. Devamlılığının isteği ile birlikte çalıştayda başlayan modül hazırlıklarının tamamlanması için çalıştay ekibi ile birlikte modül öyküsünü en kısa sürede GPE sekreteryasına eposta ile göndermesi, Bilim Kurulu üye adı ile modül eğitici ekip listesini iletmesi talep edilecektir.
 3. Her modül için beceri gerektiren uygulamalar için öğrenim rehberi listesi de rapora eklenecektir. Ayrıca modül öyküsü içinde kaç eğitici eğitimi, kaç alan eğitimi yapıldığı ve eğiticilerin isimleri de paylaşılacaktır.
 4. Her modül için eğitimlerin eşdeğerlilik kriterleri belirlenecektir. Doğrudan belirlenmiş var olan bir eğitim olabileceği gibi, modül sorumluları tarafından Bilimsel Danışma Kurulu görüşü sorulması da olabilecektir.
 5. Tüm modüllerde değişen sağlık sistemi uygulamasına göre modül içinde birinci basamak sağlık kurumu tanımlaması kullanılacaktır.
 6. TUS girişi ile 6 yıllık Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitiminin giriş koşullarından başlamak üzere uygulamasının yürümeyeceğinin ve olası sıkıntı ve zorlukların deklare edilmesi gerekmektedir.
 7. TTB GPE birinci basamak mesleki eğitimine taliptir ancak iş yükü ve iş gününü belirlenmesinden sonra Bakanlık tarafından yasal düzenlemeler ile yetki ve olanaklarının sağlanmış olması gerekmektedir. Eğiticilerin görev tanımları netleştirilmelidir.
 8. Modül öyküsünü yazmak amaçlı gerçekleştirilen çalıştay içinde modül güncelleme çalışmalarına da başlanmıştır ancak farklı bir zamanda modül güncelleştirme çalıştayı gerçekleştirme gereksinimi bulunmaktadır.

 

 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI:

TEMEL MODÜLLER

Genel Pratisyenliğin Felsefesi: Mustafa SÜLKÜ, Selma OKKAOĞLU MUTLU, Filiz ÜNAL İNCEKARA, Sevinç ÖZGEN

İletişim Becerileri: Hüseyin DEMİRDİZEN, Özen AŞUT

Bilgisayar Kullanımı: Hakan ŞEN, A. Hisar ALTUNOL

Eğitim Becerileri:  Serdar ÖZDEMİR, Aylin Sena BELİNER

Epidemiyoloji: İbrahim PADIR, Zerrin KURŞUN, Naciye DEMİREL

Sağlık Yönetimi: Naciye DEMİREL, İbrahim PADIR, Zerrin KURŞUN

 

KLİNİK MODÜLLER

Çevre Sağlığı: Mustafa SÜLKÜ, Sevinç ÖZGEN

Ruh Sağlığı: Alper BÜYÜKAKKUŞ

Laboratuvar: İbrahim PADIR, Aylin Sena BELİNER

Adli Tıp: Durmuş EVCÜMAN, İsmail AYHAN, Aylin Sena BELİNER

Bulaşıcı Hastalıklar: Naciye DEMİREL, Zerrin KURŞUN, Selma OKKAOĞLU MUTLU

Acil Tıp: Ümit Kağan ARPACI, Filiz KURTOĞLU, Figen ŞAHPAZ, Emel DEMİR

Çalışan Sağlığı: Hüseyin DEMİRDİZEN, Özen AŞUT

Küçük Cerrahi: Figen ŞAHPAZ, Ümit Kağan ARPACI, Filiz KURTOĞLU, Emel DEMİR

Çocuk Sağlığı: Ömer ÖNAL, Filiz ÜNAL İNCEKARA, A. Hisar ALTUNOL

Üreme Sağlığı: Lale TUNA

Kronik Hastalıklar: Özen AŞUT, Aylin Sena BELİNER

Geriatri: Hüseyin DEMİRDİZEN, Özen AŞUT

 

BİRİNCİ BASAMAK KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI (F. Ü. İNCEKARA)

 

Birkaç Tıp Fakültesi dışında Aile Hekimliği AD’larındaki kadrolar (yaklaşık 300) istekleri dışında açıldığı belirtiliyor. TAHUD da bu uygulamayı onaylamıyor. Bakanlık geçiş dönemi eğitimi gibi bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor. Eğitimin yürütümü sırasında hizmet sunumu, eğitimin detaylandırmasına ait bir mevzuat yok, yani net değil. Belirli bir sure uzaktan eğitim olacak ancak mesleki uygulama ve rotasyon zamanı yerine hekim bulması gerekecek. Ayrıca birçok ilde kadroya uygun sayıda AD bulunmuyor. Eğitim için başka bir ile gitmek durumunda kalacaklardır. Uzaktan eğitim, AHUZEM başarılı değil ve mesleki eğitime uygun değil. TUK çekirdek eğitim hazırlıkları yapıyor. Meslek eğitimi meslek örgütünün sorumluluğunda olması gerekir. Moral, deneyim ve birikim olarak içinde olabiliriz. Birinci basamak uzmanlık eğitiminin özgün yasası olmalıdır. Kazanılmış haklar reddedilmemelidir. Mesleki eğitim bir kısım hekim ile sınırlanamaz, tüm hekimlere açık olmalıdır. Gönüllülük esası temel olmalı. Format belirlenerek, GPE alt yapı, iş yükü ve işgücü değerlendirerek eylem planı yapmak için yoğun hazırlık yapmak gerekiyor daha iyi bir eğitim mümkündür diyebilmek için. Ayrıca online uzaktan eğitim olanakları açısından teknik alt yapı değerlendirilmelidir.