TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Madde-1 Amaç:

Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB/GPE) kurullarının işleyişini ve tanımlarını yaparak; TTB/GPE çalışmalarında yer alanların aralarındaki tutum ve davranışların ortaklaştırılmasını, dil birliğinin sağlanmasını ve belirlenen ortak kurallar doğrultusunda etkili ve verimli bir çalışma gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Madde-2 Kapsam:

TTB/GPE’de kullanılan kavramların tanımını, TTB/GPE kurullarının işleyişini, TTB/GPE merkezi ve bölgesel kurullarında görev alacakların bileşimini kapsar.

Madde-3 Tanımlar:

a- Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB/GPE):

Türk Tabipleri Birliği’nin örgütsel sorumluluğunda, ilgili diğer kurumların da temsil edildiği, genel pratisyenlik meslek eğitimini vermek üzere kurulmuş iç işleyişinde özerk yapıya sahip bir kurumdur.

b- Genel Pratisyen:

TTB/GPE tarafından birinci basamakta sağlık hizmeti sunabilecek hekim yetiştirmek amacıyla düzenlenen özgün mesleki eğitimi tamamlamış hekimdir. (Kapsamlı tanım, TTB/GPE KURULUŞ ÇALIŞMALARI BROŞÜRÜ 13. sayfada yapılmaktadır.)

c- Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi:

Tıp fakültesini bitirerek birinci basamakta çalışmak isteyen hekimlerin genel pratisyen olabilmeleri için TTB/GPE tarafından verilen süre, müfredatı, eğiticileri, eğitim şekli tanımlanmış standart eğitim programıdır.

d- Birinci Basamak:

Basamaklandırılmış sağlık örgütlenmesinde bir ülkedeki yaygın ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri ile birey ve topluma dönük koruyucu hizmetlerin verildiği en yaygın birimdir. Ülkemizde birinci basamak tanımı ile sağlık ocakları kastedilmektedir.

e- Geçiş dönemi (Gönüllü eğitim dönemi):

Genel pratisyenliğin ülkemizde de bağımsız bir tıp disiplini olarak ulusal otoriteler tarafından resmen onaylanmasına kadar olan süreçtir.

f- Geçiş dönemi mesleki eğitim programı:

Birinci basamakta çalışacak hekimler için, genel pratisyenlik mesleki eğitiminin zorunlu olacağı döneme kadar olan süreçte, birinci basamak mesleki deneyimi olan ve pratisyen hekimlik yapma yetkisini kullanan, gönüllü hekimlere uygulanacak, süresi ve kapsamı TTB/GPE tarafından belirlenen programdır.

g- Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı:

Müfredat programı (TTB/GPE Kuruluş Çalışmaları Broşürü Sayfa:18-19 ve TTB/GPE Çalışma Raporu 2002 Ek:3’te belirtilen) asgari süresi 3 yıl olup, bu sürenin yarıdan fazlası birinci basamakta geçirilen, eğitici genel pratisyenlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, küçük gruplarda (6 – 16), modüler eğitime dayalı olarak sorun çözmeye yönelik ve öğrenen merkezli eğitimi temel alan, konusunu ilk yılın sonunda belirlediği birinci basamak çalışmalarını kapsayan bitirme tezi ile son bulan programdır.

h- Eğitim ortamı:

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ve bu kanunla ilgili 154 sayılı Yönerge’de tanımlanan sağlık ocaklarıdır.

ı. Rotasyonlar:

“Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi”nin sağlık ocakları dışında edinilecek bilgi, beceri ve tutumlarının öğrenileceği ortamlardır. (hastaneler ve diğer kurumlar)

j- Eğitici Genel Pratisyen:

Eğitici olmaya gönüllü, mesleki deneyimi olan, genel pratisyenlik mesleki eğitim programında yer alan, 6 temel modülün eğitici eğitimi kursuna katılmış, 6 temel modül ya da klinik modüllerden birinde eğiticilik yapabilen genel pratisyendir. Eğiticiliğin sürmesi, TTB/GPE tarafından belirlenecek koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

k- Eğitim Koordinatörü:

Eğitici olmaya gönüllü, mesleki deneyimi olan, genel pratisyenlik mesleki eğitim programında yer alan, 6 temel modülün eğitici eğitimi kursuna katılmış ve bunların altısında da eğiticilik yapabilen hekimdir. Eğitim koordinatörlüğünün sürmesi TTB/GPE tarafından belirlenecek koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

m- Eğitici Eğitimi Programı:

Genel pratisyenlik mesleki eğitimini birinci basamakta çalışan hekimlere uygulamak amacıyla TTB/GPE tarafından düzenlenen eğitim koordinatörü yetiştirmeye yönelik programdır. Geçiş döneminde 6 temel modülden oluşur.

Madde-4 Kurullar:

a-TTB/GPE Genel Kurulu:

Tüm eğitim koordinatörlerinin katılımıyla 2 yılda bir toplanan, TTB/GPE ile ilgili ana politikaların belirlendiği kuruldur. TTB/GPE Genel Yönetim Kurulu’nda yer alacak 3, TTB/GPE Bilim Kurulu’nda yer alacak 3 üye genel pratisyeni seçer.

b- TTB/GPE Genel Yönetim Kurulu:

TTB/GPE Genel Kurulu’ndan seçilen 3, TTB/GPE Eğitim Koordinatörleri Kurulu’ndan seçilen 5, TTB/GPE Bilim Kurulu’ndan gelen 1, TTB organlarından gelen 3 (TTB PHK 1+ Merkez Konsey üyesi + Merkez Konsey temsilcisi), Pratisyen Hekimlik Derneği’nden gelen 1, T. C. Sağlık Bakanlığı’nı temsilen 1 üyenin katılımıyla oluşur. Kendi içinde başkan, sekreteri seçer. Görev, yetki ve sorumlulukları TTB/GPE Kuruluş Çalışmaları Broşürü’nde tanımlanmıştır. En az 3 ayda bir toplanır.

c- TTB/GPE Bilim Kurulu:

TTB/GPE mesleki eğitim programında yer alan 6 temel modül eğiticilerinden ikişer, klinik modülün eğiticilerinden birer, TTB/GPE Genel Kurulunda belirlenen üç üye, STED’i temsilen bir üye, PHD’yi temsilen bir üyeden oluşur. TTB/GPE Genel Yönetim Kurulu üyeleri Bilim Kurulu’nun doğal üyesidirler. Gerekli gördükleri toplantılara kendi aralarından belirleyecekleri en fazla beş üye ile katılabilirler. Görev, yetki ve sorumlulukları TTB/GPE Kuruluş Çalışmaları Broşürü’nde tanımlanmıştır. En geç üç ayda bir toplanır. TTB/GPE Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Bilim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.

d-TTB/GPE Eğitim Koordinatörleri Kurulu:

Bölgelerdeki eğitim koordinatörleri arasından belirli oranlara göre seçilen eğitim koordinatörlerinden oluşur. TTB/GPE Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlar dışında yılda iki kez toplanır.

f-TTB/GPE Bölge Kurulları:

Bölgelerdeki tabip odaları adına birer, tabip odaları pratisyen hekim komisyonları adına birer, il sağlık müdürlükleri adına birer, üniversiteler adına birer, bölge eğitim koordinatörleri arasından seçilen iki, bölge çalışma müdürlüğünü temsilen 1, PHD adına bir üyeden oluşur. genel pratisyenlik mesleki eğitiminin TTB/GPE adına bölge düzeyinde hayata geçirilmesinden sorumludur. En geç üç ayda bir toplanır.

Madde-5 İşleyiş:

a-Tüm kurullar dönemsel çalışma planlarını ve altı aylık değerlendirmelerini TTB/GPE Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir

b-TTB/GPE Yönetim Kurulu dışındaki diğer kurullar başka kurumlarla olan ilişkilerini Genel Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde yürütür.

c-Tüm kurullar için geçerli olmak üzere üst üste mazaretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği yer aldığı kurulda görüşülerek sonlandırılır. Kurul üyeliği düşen üyenin durumu temsilen/seçilerek geldiği kurula bildirilerek yerine yeni üyenin gönderilmesi istenir.

Madde-6 TTB/GPE Genel Yönetmeni:

TTB/GPE de profesyonel olarak görevlendirilen pratisyen hekimdir. Enstitü’nün idari işlerinin, yurt içi ve dışı ilişkilerinin, organlarının takibi ve koordinasyonundan, yayın, arşiv, sekreterya, vb. işlerin düzenlenmesinden sorumludur.

Madde-7 TTB/GPE Sekreteri:

TTB/GPE de tam gün profesyonel olarak görevlendirilen en az lise mezunu olan, bilgisayar kullanabilen, her tür yazışma, haberleşme vb. işlerin yürütülmesinden sorumlu olan elemandır.