GENEL PRATİSYENLİK ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNERGESİ

Proje Sahipleri                      : Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği

Proje Koordinatörü             : Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü

AMAÇ:

Genel Pratisyenlik alanında Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi’nin amacı:

−  Pratisyen hekimleri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek,

−  Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak,

−  Pratisyen hekimliğin akademik geleceğine katkıda bulunmaktır.

GENEL İLKELER:

1-  Proje araştırma başvuruları 2002’den başlamak üzere yapılacaktır.

2 – Son başvuru tarihi söz konusu yılın 15 Mayıs’tır.

3 – Değerlendirme aşağıdaki bilişimdeki jüri tarafından yapılır.

  1. a) TTB Merkez Konseyi temsilcisi,
  2. b) Pratisyen Hekimlik Deneği temsilcisi,
  3. c) TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcisi,
  4. d) Genel Pratisyenlik Enstitüsü temsilcisi,
  5. e) Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından belirlenecek 3 akademisyen üye.

4 – Verilecek proje desteği her yıl Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından belirlenir.

5 – Gönderilen ve değerlendirilen araştırmalar Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sunulacak ve araştırmacı kongreye ücretsiz olarak katılacaktır.

6- Katılım için pratisyen hekim olmak koşulu aranır. Birden fazla araştırma projesi ile katılınabilir. Araştırmalar tek kişi ya da bir ekip tarafından yapılmış olabilir. Ancak araştırmanın birinci derecede sorumlusu pratisyen hekim olmalıdır.

7 – Ek 1 katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

8 – Araştırmanın konusu genel pratisyenlik uygulama alanına girmelidir.