ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Çalışma Yönergesi

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Çalışma Yönergesi DAYANAK

Madde: 1-Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4, 59.maddeleri ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi‘nin 23. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

AMAÇ

Madde: 2-Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği’nin olağandışı durumlarda sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu faaliyetlerinin çalışma esaslarını, ilke ve yöntemlerini belirler.

TANIMLAR

Madde: 3-Bu yönergede geçen;

 1. ”TTB” Türk Tabipleri Birliği’ni
 2. ”ODSH” Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti’ni
 3. “Konsey” Merkez Konseyi’ni
 4. ”Odalar” Tabip Odaları’nı
 5. ”Kol” ODSH Kolu’nu
 6. ”Komisyon” Tabip Odalarında yapılanmış ODSH komisyonlarını ifade eder.

ETKİNLİK ALANLARI

Madde: 4-Kol aşağıdaki başlıklarda çalışma yürütmeyi kendine hedef olarak koyar :

 1. Olağandışı durumlara hazırlık ve gereken müdahalede bulunmaya katkı sağlamayı amaçlayan hekimlere ODSH sunumu konusunda bilgi ve donanım kazandırmaya yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 2. Bu eğitim programlarına katılan hekimlerle olağandışı durumlarda işbirliği yapmak, gerekli görülen durumlarda ileri eğitim programlarını planlamak, hazırlanıp uygulanmasını sağlamak.
 3. Olağandışı durumları değerlendirmek ve gerektiğinde müdahale etmek amacıyla çalışmalar yürütmek, TTB-ODSH Hızlı Değerlendirme Ve Müdahale Birimi“nin kurulmasına katkıda bulunmak.(TTB-ODSH Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Birimi’nin çalışma esasları Ek-1’de belirtilmiştir)
 4. ODSH sunumu ile ilgili kitap, broşür, el ilanı ve süreli yayın çıkartılmasına katkıda bulunmak, bu konudaki güncel bilimsel çalışmaları ve yayınları izlemek, arşiv oluşturmak, gerek görülen yayınların Türkçe’ye çevrilip yayınlanmasını sağlamak.
 5. ODSH ile ilgili gerek görüldüğünde Kongre, Sempozyum, Panel ve toplantılar düzenlemek. Konuyla ilgili toplantıları izlemek ve gerek görülen toplantılara TTB adına katılımı sağlamak.
 6. ODSH ile ilgili bilgi toplamak, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla ve kamuoyuyla paylaşmak, gerektiğinde başta kamu kurumları olmak üzere ilgilileri uyarmak.
 7. ODSH ile ilgili ulusal/uluslararası örgütleri izlemek, gerekli görüldüğünde bilgi alışverişine ve işbirliğinde bulunmaya katkı sağlamak.
 8. ODSH ile ilgili toplumsal ve mesleki duyarlılığı artırmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
 9. ODSH ile ilgili hizmet ve izlem standartlarını belirlemek ve geliştirmek.
 10. Olağandışı durumlarda yukarıda tanımlanan etkinlik alanlarından gerekli görülenlerde çalışma birimleri oluşturmak.

İŞLEYİŞ

Madde: 5-TTB-ODSH Kolu ve oda komisyonları gönüllü üyelerden oluşur. ODSH Kolu iç işleyişinde özerk, ancak TTB Merkez Konseyi’ne karşı sorumludur.

Madde: 6-ODSH Kolu, Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi’nde belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

YÜRÜRLÜK

Madde: 7-Bu Yönerge Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Konsey tarafından yürütülür.

 

EK-1

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ODSH KOLU HIZLI DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

 1. Görevlendirme:

Hızlı değerlendirme ve müdahale birimi TTB Merkez Konseyi yada Olağandışı Durum Kolu tarafından görevlendirilir.

 1. Yapılanma:

Oluşan Olağandışı Durumun özelliğine göre iki gruptan oluşur ve görevlileri ve işlevleri şunlardır:

 1. Hızlı Değerlendirme Birimi: Olağandışı duruma göre bir veya birden fazla belirlenecek Değerlendirme Sorumlusu ile Kayıt ve Raporlama Sorumlusu’ndan oluşur. Hızlı Değerlendirme Birimi işlevleri;
  1. Her olağandışı durum için önceden belirlenmiş hızlı değerlendirme protokolleri oluşturmak.
  2. Bu protokoller çerçevesinde eğitim yapmak.
  3. Olağan dışı durum gerçekleştiğinde hızlı değerlendirmeyi yapmak.
  4. Hızlı değerlendirme sonuçlarını raporlamak.
 2. Müdahale birimi; Koordinasyon ve Temsil Sorumlusu, Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu ve Lojistik Destek Sorumlusundan oluşur.
  1. Koordinasyon ve Temsil Sorumlusu’nun Görevleri:
   1. Sağlık kriz merkezi yerel yöneticiler, sivil veya kamu sağlık kuruluşları nezdinde TTB’ni temsil etmek ve basın ve halkla ilişkiler ve haberleşme çalışmalarını sürdürmek.
   2. ODD bölgesindeki il-çilçe kriz masalarında ve yerel düzeyde TTB’ni temsil etmek, hizmetleri izlemek, müdahale önerileri geliştirmek.
   3. Kamuoyu, TTB, ilgili tabip odaları ve TTB gönüllüleri arasında haberleşme, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
   4. Sağlık ve diğer gönüllülerin organizasyonuna katkıda bulunmak.
   5. Başta hekimler olmak üzere sağlık personelinin çalışma ortamı, süresi, karşılaştıkları riskler, güvenliği ve sosyal olanakları konusunda çalışma yürütmek.
   6. Gereği halinde TTB Koordinasyon merkezini oluşturma çalışmalarını başlatmak.
  2. Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu’nun Görevleri:
   1. Olay yeri, hastane acil servis(ler)i, 112 ve diğer hastane öncesi acil sağlık hizmeti ekiplerinin reorganizasyonu çalışmalarını izlemek, bilimsel danışmanlık sağlamak, olay yeri ve sağlık kurumu yönetimi çalışmalarındaki aksaklıkları gözlemek ve müdahale önerileri geliştirmek.
  3. Lojistik Destek Sorumlusu’nun Görevleri:
   1. Hızlı değerlendirme ekip(ler)i, TTB gönüllüleri, koordinasyon merkezi ve müdahale biriminin ulaşım, haberleşme, barınma, beslenme, temizlik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak.

 

"Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Çalışma Yönergesi" indirmek için tıklayın...