Kol toplantısı yapıldı

24 Eylül 2016 Cumartesi Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimlik Kol toplantısı Ankara,İstanbul,Van,Mardin,Muğla,Adana,Gaziantep,Eskişehir,Bursa,Antalya,Mersin illerinden temsilcilerin katılımı ile Ankara Tabip Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi hakkında Rıdvan Yılmaz ve İsmet Sayman bilgilendirmede bulundular.

70. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yerleştirmesi ile atanan pratisyen hekimlerin çalışma yer ve alanlarına dair illerde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yönetimleri başta olmak üzere atanan hekimlerle iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine yıl içinde yapılacak sunumlar ile mezuniyet sonrası Pratisyen Hekimlik hareketi ile iletişimin arttırılması sağlanabileceği görüşü paylaşıldı.

2 ayda bir yapılan devlet hizmet yükümlülüğü kurası başta olmak üzere yapılan atamaların Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile paylaşılarak illerde Tabip Odası yönetimlerine listelerin dağıtılmasının sağlanması ile mesleğe yeni başlayan hekimlerle iletişimin arttırılması hedeflendi.

Pratisyen Hekimlerin çalışma alanları ile ilgili (kurum hekimliği,acil hekimliği,işyeri hekimliği,cezaevi hekimliği,aile hekimliği vb) çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Kol yürütmesi seçimi yapıldı.

Dr. Kamiran Yıldırım kol başkanlığı ve Dr. Onur Çeçen kol sekreterliğinde Arzu Kellecioğlu, Nevzat Duman,Zafer Çelik,İsmail Bulca,Çağlayan Üçpınar’dan oluşan 2016-2018 Pratisyen Hekimlik Kolu yürütmesi seçildi.

Kol yürütmesi torba yasa ile çıkan nöbet düzenlemesi ve sonrasında çıkan nöbet genelgesinin büyükşehirler dışında hak kazanımı sağlamadığı düşüncesiyle belediyelerin hekim istihdamı başta olmak hekim istihdamının arttırılması ile hekimlerin azami haftalık 40 saat çalışmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması için çaba sarfetmek üzere karar aldı.

2004 yılında çıkan Aile Hekimliği pilot kanunundan bu yana yeni açılan aile sağlığı merkezlerine dair bina ve bina içi demirbaş ve sarf malzemelerinin sözleşme imzalayan hekim tarafından temini sebebiyle yaşanan yeni aile sağlığı merkezi birimlerinin açılamaması ve açıldığı zaman da sıfır nüfus ile plansız bir şekilde kurulmasına dair çalışma yürütülmesi için karar alındı.