15 Kasım 2014-15 Mayıs 2016 Faaliyet Raporu

15 Kasım 2014 tarihinde TTB Ankara Binası’nda yapılan toplantı sonunda 2014-2016 dönemi TTB Özel Hekimlik Kolu yönetim kadroları seçimi için oylama yapıldı:

Başkan olarak Cemil Tugay seçildi.

Abdullah Yeniocak, Erdem Birgül ve Atila Ilıman başkan yardımcısı olarak seçildi.

Kol sekreteri olarak Özcan Çakmak seçildi.

Halil Duran, İsmet Aktaş, Ekrem Duman, Kemal Özay, Ergun Çil, Ümit Şen ve Hilmi Or kol yürütmesine seçildi.

TTB Özel Hekimlik Kolu içerisinde oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi.

1.HEKİMLİK UYGULAMALARI VERİ TABANI (HUV):

TTB Özel Hekimlik Kolu altında TTB HUV Çalışma Grubu kurulduğu tarihten itibaren, Ankara ve İstanbul’da yapılan HUV Çalışma Grubu Toplantılarının tamamına aktif olarak katılınmış, listelerin hazırlanması, HUV konusunda gelen öneri ve eleştirilerin değerlendirilmesi, uzmanlık dernekleri ile koordinasyonunun sağlanarak gerekli revizyonların planlaması, TTB HUV’a geçişin hızlandırılması için özel sigortalar tarafından talep edilmiş olan eşleştirme listelerinin hazırlanması konularında aktif görevler alınmıştır. Çalışma Grubu’nun girişimiyle, 20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda "2008 TTB Asgari Ücret Tarifesinden (AÜT) 2015 TTB HUV'a Geçiş” konulu bir toplantı yapılmış, 3 Mayıs 2016 tarihinde TTB Özel Hekimlik Çalıştayı’nda HUV konusunda konferans verilmiş, hekimlere TTB HUV'da özel sigortalarla yaşanan süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

2. ÖZEL HEKİMLİK REHBER ASGARİ ÜCRETİ:

TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin rehber asgari ücretini belirlemeye yönelik geniş katılımlı bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları, piyasalaşma sürecinin ve hastane yönetimlerinin dayattığı ödeme formülleri nedeniyle özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük haklarıyla ve özellikle tazminatlarla ilgili kayıplarla karşı karşıya kalmaları durumunda, ihtilaflar dava konusu edildiğinde, TTB'nin mahkemelerden gelen emsal (hekimin kazanabileceği) ücret taleplerine hekim emeğinin değerini koruyan bir yanıt verilebilmesini sağlamak üzere kullanılacaktır.

3. TIBBİ ETİK:

Son zamanlarda özellikle dijital ortamlarda çok yaygın olarak yaşanmakta olan etik ihlallerin engellenmesine yönelik, TTB Özel Hekimlik Kolu içerisinde TTB Hukuk Bürosu ile koordineli çalışan bir Tıbbi Etik Çalışma Grubu oluşturuldu. Tıbbi Etik Çalışma Grubu’nun çalışmaları doğrultusunda Aralık 2015’de TTB tarafından "Sağlıkta Reklam Genelgesi” yayınlandı, tüm hekimlere, uzmanlık derneklerine ve kamuoyuna duyuruldu. Ek olarak, etik dışı faaliyetlere mecra oluşturarak hekimler üzerinden kazanç sağlayan, hasta yorumları ve fotoğrafları yayınlayan, hekimleri değişik işaretlendirmeler ile derecelendiren, randevu sistemleri oluşturarak aracılık yapan internet sitelerine yönelik yürütülen hukuki işlemler başlatılmasına ön ayak olundu. Çalışma Grubu ve TTB Hukuk Bürosu’nun işbirliğiyle hekimler ve sağlık kurum - kuruluşlarının dijital ortamlarda paylaşımlarına yönelik bir klavuz hazırlandı, hazırlanan klavuzun TTB Genel Kurulu’na sunulmasını takiben yayınlanması planlandı.

4. TAŞERON HEKİMLİK: 23.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, çalışma yaşamı ile ilgili maddeleriyle özellikle SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin fatura keserek ücretlendirilmesine imkan tanımasıyla damga vurdu. Özel hastanelerde çalışan özel hekimler “alt-işveren – taşeron” olarak çalıştırılmaya zorlanmakta, ikamet ettikleri evi şirket olarak gösterip, çalıştıkları hastanelere hakedişleri tutarında makbuz veya fatura kesmek zorunda bırakılmaktadır. Bu uygulamalar, özel hastanelerin ödemeleri gereken vergi yükünü hekime  yüklemenin yanısıra; kıdem tazminatı, emeklilik maaşları gibi hekimlik özlük hakları aleyhine ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Sadece bir hastanede çalışan, yani tek işverene bağlı bir hekim, özlük hakları gereği sadece bordrolu olmalıdır. TTB Özel Hekimlik Kolu her ortamda özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve işveren tarafından şirket kurarak taşeron olmaya zorlanan meslektaşlarımıza aşağıdaki uyarılarda bulunmaktadır: “ 1) Şirket kurarak hizmet satmak hizmet akdi ile çalışmaktan daha avantajlı değildir, 2) Şirket kurup hizmet satar hale gelmeden, normal çalışma ilişkisi içinde bordrolu olarak hizmet sunmanızın önünde hiçbir engel yoktur, 3) Şirket kurmanız işverenin SGK’ya hizmet satabilmesi için bir zorunluluk değildir, 4) Rızanız olmaksızın, işveren kendiliğinden bu işlemi gerçekleştiremez, 5) Şirket kurarak hizmet satar gibi göründüğünüzde de sözleşmenize hüküm koyarak SSK’lı olmaya devam edebilirsiniz, 6 )Hizmet sözleşmesiyle çalışırken şirket kurarak hizmet satar hale gelseniz de öncesine ilişkin olarak işçilik haklarınız saklıdır, 7)İşveren ile aranızdaki çalışma ilişkisi hizmet sözleşmesinin unsurlarını koruduğu sürece, iş ilişkisi taraflarca fatura karşılığı hizmet satışı olarak nitelense de taraflar arasında hizmet akdinin varlığı devam eder ve bu sebeple de işçilik haklarının istenebileceği de akılda tutulmalıdır, 8) İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımına dönüştürme baskısını kabul etmediğiniz için sözleşmenizin feshedilmesi halinde işçilik haklarınızı alabilirsiniz. -Kıdem tazminatı, (İşyerinde bir yıldan uzun çalışma olması koşuluyla çalışılan her yıl için, 2015yılında en fazla 3.828 lira ile sınırlı olarak, bir aylık brüt maaş ve diğer parasal haklar toplamı.) -İhbar tazminatı, (İşyerindeki çalışma süresine bağlı olarak iki haftadan sekiz haftaya kadar ücret tutarı.) -İşe iade tazminatı (İşyerinde altı aydan daha fazla çalışma olması ve otuzdan çok çalışanın bulunması koşuluyla, Mahkemenin verdiği işe iade kararının uygulanmaması halinde 8 ila 12 aylık ücret tutarında tazminat) –Kötü niyet tazminatı (İşe iade isteminde bulunabilmek için gerekli koşullardan işçi sayısı veya kıdem süresini sağlayamayan işçilerin süresi belirsiz sözleşmelerinin işveren tarafından kötü niyetle feshedilmesi halinde ödenecek ihbar tazminatının üç katı tutarında tazminat) 9) İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımı (taşeronluk) olarak değiştirmeye yönelen baskılarına karşı özel sağlık kuruluşunda çalışanlar olarak birlikte hareket edebilirsiniz, 10)Bu uygulamalarla ilgili sorunları tabip odalarına iletip yardım alabilirsiniz.”

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun girişimleriyle TTB Merkez Konseyi üzerinden tüm odaların katılımına sunulan 6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Yasa’ya eklenen 10.Madde ve sonuçlarını değerlendirme anketi yapıldı. 12 Ocak 2016 tarihinde, Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, hekimle sağlık kurumu arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı edilerek, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerden işverenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirket kurarak sağlık kurumuna hizmet satması (taşeron) ve fatura kesmesi istenmesi konusundaki dayatma ile ilgili İstanbul Tabip Odası’nda basın açıklaması yaptı. Aynı gün akşam İstanbul Tabip Odası’nda İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından taşeron hekimlik ve SGK anlaşmalı hastanelerde çalışan hekimlerin çalıştıkları hastanenin SGK kurum zararına neden olması halinde kendilerinin de müştereken sorumlu olacağına ilişkin imzalatılmak istenen sözleşme dayatması ile ilgili geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. İstanbul Tabip Odası’nın yoğun girişimleriyle Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Avukatı Mustafa Güler, SGK Başkanı ile görüşme yaptı. Görüşmenin ana gündem konusunu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere imzalatılmaya çalışılan müteselsil sorumluluk içeren sözleşmelerden vazgeçilmesi talebi oluşturdu. Meslek odamızın girişimleri sonucunda SGK, özel sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeye eklediği ve hekimlere akıl almaz bir külfet yükleyen 14.8 maddesini yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.

5. MUAYENEHANELERDEN TALEP EDİLENLER İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Komisyonu olarak Ağustos-2015 döneminde uyum süreci dolacak muayenehane hekimlerinin yangın raporlarının temininde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak İstanbul Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu kategorideki hekimlerin önlemlerin alındığına ilişkin beyanının yeterli kabul edilmesi sağlandı. Gerek yangın önlemleri gerekse istenilen diğer şartlar ile ilgili eksikler olsa bile, mevcut belgeler ile 3 Ağustos 2015 tarihinden önce cezai işlem ve hak kayıpları ile karşı karşıya kalınmaması için İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulması gerektiği meslektaşlarımıza bildirildi.

6.ÖZEL HEKİMLİK ÇALIŞTAYI: 3 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda, TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından, özel hekimlik sorunlarının detaylı olarak değerlendirildiği Özel Hekimlik Çalıştayı düzenlenmiştir.