TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Dayanak

Madde 1: Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4, 59.maddeleri ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinin 23. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2: Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği’nin özel sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; özel sağlık alanında çalışan hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu faaliyetlerinin çalışma esaslarını, ilke ve yöntemlerini belirler.

Tanımlar

Madde 3: Bu yönergede geçen;

  1. “TTB” Türk Tabipleri Birliği’ni,
  2. “Konsey” TTB Merkez Konseyi’ni,
  3. “ÖHK” Özel Hekimlik Kolunu,
  4. “Kol Yürütme Kurulu” kolun sevk ve idaresini üstlenen, etkinliklerini planlayan ve Konseye karşı sorumlu olan kurulu,
  5. “Odalar” Tabip Odaları’nı,
  6. “Komisyon” Tabip Odalarında yapılanmış özel hekimlik komisyonlarını, ifade eder.

Madde 4:Çalışma Alanları

  1. İyi hekimlik ortamı için mücadele vermek.
  2. Hekimlerin müstakil çalışma haklarını (muayenehane,  tıbbi laboratuarlar, görüntüleme merkezleri vs) savunmak.
  3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesleki, ekonomik,  özlük ve demokratik haklarını savunmak.

İşleyiş

Madde 5: ÖHK tabip odası komisyonlarının gönüllü üyelerinden oluşur. Gerektiğinde alt çalışma komisyonları oluşturabilir, kişilerden görüş alabilir.

Madde 6: ÖHK iç işleyişinde özerk, ancak TTB Merkez Konseyi’ne karşı sorumludur. ÖHK TTB Organları Çalışma Yönergesinde belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

Madde 7: Kol yılda en az bir kere Eylül ayında toplanır ve yürütme kurulunu oluşturur. Yürütme kurulu kol başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreterden oluşur. Üyelerden ikisinin görevden ayrılması durumunda kol olağanüstü olarak toplanır ve yeni yürütme kurulunu o yılın Eylül ayına kadar olan süre için belirler.

Yürürlük

Madde 8: Bu Yönerge Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer .           

Yürütme

Madde 9: Bu yönergeyi TTB Özel Hekimlik Kolu yürütmesi yürütür.