28 Kasım 2015 Toplantı Raporu

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya TTB Özel Hekimlik Kolu Üyeleri Dr. Cemil Tugay, Dr. Ekrem Duman, Dr. Özcan Çakmak, Dr. Ümit Şen, Dr. Güray Kılıç, Dr. Erdem Birgül, Dr. Halil Duran, TTB MYK Özel Hekimlik Kolu Sorumlusu Dr. Fatih Sürenkök, İTO Özel Hekimlik Komisyonundan Dr. Hasan Ogan ve Dr. Ayşegül Aksakal katılmışlardır. TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Giritlioğlu ile telekonferans yoluyla bağlantı kurulmuştur.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1219 nolu Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesine göre hekimler reklam yapamaz. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne göre reklam mahiyetinde teşekkür yazısı yazdıramaz, Reklam Yönetmeliği’ne göre hiç bir şekilde hasta fotoğrafı kullanamaz. 6023 nolu Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun 28. Maddesi’ne göre, hekimlerin reklam yapmasını engellemek ve bu konuda denetimler yapmaktan Tabip Odaları sorumlu olup, disiplin soruşturmasından, eylemin ağırlığına göre uyarma, para cezası ya da 15 günden 6 aya kadar meslekten men cezası verme yetkileri mevcuttur. Son zamanlarda özellikle dijital ortamlarda, yoğun şekilde ve giderek artan oranda etik ihlaller yapıldığı gözlemlenmektedir. TTB Özel Hekimlik Kolu içerisinde bir çalışma grubu oluşturularak, etik dışı uygulamaların denetlenmesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun verdiği yetkiler doğrultusunda gerekli yaptırımların uygulanması konularında TTB Hukuk Bürosu ile koordineli olarak aktif görev alması planlanmıştır.

23.04.2015 tarihli 6645 sayılı Torba Yasa, SGK anlaşmalı Özel Sağlık Kurumlarında kadrolu çalışan “bordrolu” hekimleri şirket kurdurmak yoluyla “hizmet satan taşeron firma” pozisyonuna geçirerek, hekimleri hak kayıplarına uğratacak şekilde düzenlenmiştir. Yasanın yürürlüğe girdiği günden itibaren, hekimlerimize özel hastaneler tarafından şirket kurmaları konusunda yoğun baskı uygulanmaktadır. Ancak, bordrolu çalışma, iş güvenliği ve özlük hakları açısından çok daha avantajlı olup, hekim sözleşmeleri, hekimlerin rızası olmadan hizmet alımına dönüştürülemez. TTB Özel Hekimlik Kolu, önümüzdeki dönemde özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin iş güvencesinin sağlanması ve çalışma koşullarındaki kanunsuzlukların giderilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerini sürdürecek, her ortamda hak kaybına uğrayan ya da uğrayamaya zorlanan meslektaşlarımızı bilgilendirmeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edecektir.

TTB HUV çalışma grup toplantılarından alınan izlenim, tüm özel sigortaların 1 Ocak 2016 itibariyle TTB HUV’a geçmeyi planladıkları yönündedir. Ancak, bazı özel sigortaları geçiş sürecini, her iki tarifeyi de kullanıp, değeri düşük olana göre ücretlendirerek suistimal etmektedirler. TTB HUV’a geçişte gecikme yaşanması durumunda, özel sigortaların suistimallerinin önüne geçilmesi için alanacak tedbirlerin belirlenmesi planlanmıştır.

Ayrıca, HUV katsayı artışı ve bu konuda Tabip Odalarından iletilen eleştiriler görüşülmüş, katsayının daha yüksek olması gerektiği yönündeki eleştiriler dikkate alınarak, özellikle dahili branşlarda mağduriyetin önüne geçmek için, TTB HUV listesindeki hekim muayene biriminde artış yapılması için girişimde bulunulması planlanmıştır.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından talep edilen muayenehanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılarak güncellenmesi, acil durumlarda bulunması gereken ilaç listesinin hazırlanması, gereksiz ilaçların listeden çıkarılması, miyadı geçmiş ilaçların imhasında kolaylık sağlanması konularında detaylı bir rapor hazırlanarak, yönetmelik değişikliği talep edilmesi ve Muayenehane Uygunluk Belgesi düzenleme yetkisinin (bütün Avrupa örneklerinde olduğu gibi) Sağlık Bakanlığı’ndan, Meslek Odalarımıza devri için çalışmalarımızı ısrarla ve genişleterek sürdürmemiz planlanmıştır.

TTB Özel Hekimlik Kolu’nda aşağıdaki yeni çalışma grupları oluşturulmuştur:

Tıbbi Etik Çalışma Grubu: Özcan Çakmak, Ümit Şen, Ekrem Duman, Erdem Birgül, Atilla Ilıman

Özel Sektörde Taşeron Hekimlik Çalışma Grubu: Kemal Özay, Ekrem Duman

Muayenehane Uygunluk Belgesi Sorunları Çalışma Grubu:  Cemil Tugay, Ekrem Duman, Erdem Birgül.

Özel Hekimlik Çalıştayı’nın 20 - 21 Şubat 2016’da İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Çalıştay Başkanı: Ekrem Duman 

Çalıştay Genel Sekreteri: Özcan Çakmak

Düzenleme Komitesi:

Cemil Tugay

Fatih Sürenkök

Hasan Ogan

Erdem Birgül

Ümit Şen

Güray Kılıç