8 Kasım 2015 Toplantı Raporu

Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya TTB Özel Hekimlik Kolu Üyeleri  Dr. Ekrem Duman, Dr. Özcan Çakmak, Dr. Halil Duran, Dr. Atila Ilıman ve TTB MYK’nın Özel Hekimlik Kolu Sorumlusu Dr. Fatih Sürenkök katılmışlardır.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Son zamanlarda dijital ortamlarda, yoğun şekilde ve giderek artan oranda etik ihlaller ile ilgili sunum yapılmış, konu hakkındaki düşüncelerimiz ve önerilerimiz aktarılmıştır.  TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından hazırlanmış olan;  “TTB’nin etik dışı uygulamaları tespit etmesi durumunda hem gerekli hukuki girişimlerde bulunup yetkili yerlere şikayetçi olmak, hem de 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun düzenlemeleri doğrultusunda gerekli yaptırımları uygulamak üzere kararlı olduğunu bildiren; yanısıra tüm Uzmanlık Derneklerinden, kendi uzmanlık alanları kapsamındaki hekimlerin etik dışı uygulamalarını bizzat takip ederek, tespit ettikleri uygunsuzlukları odalarımıza bildirmelerini isteyen” metin, TTB MYK tarafından  tüm hekimlere ve uzmanlık derneklerine gönderilmek üzere kabul edilmiştir.

SGK anlaşmalı Özel Sağlık Kurumlarında kadrolu çalışan “bordrolu” hekimlere şirket kurdurmak yoluyla “hizmet satan taşeron firma” pozisyonuna geçiren; bu nedenle de hekimin iş kanununun sağladığı bütün özlük haklarının ve güvencelerinin yok olmasına yol açan uygulamanın yasal hale getirildiği  23.04.2015 tarihli 6645 sayılı Torba Yasa tartışılmıştır. Bu nedenle hak kaybına uğrayan ya da uğrayamaya zorlanan meslektaşlarımız için, çalıştıkları hastanenin yönetimlerine verilmek üzere, İTO Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçe örnekleri ve bu yolla hekimlere baskı kuran bazı hastane yönetimlerine İTO YK olarak  gönderilen uyarı yazıları TTB MYK ve toplantı katılımcıları ile paylaşılmıştır.

Muayenehanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılarak güncellenmesi , gereksiz ilaçların listeden çıkarılması, muayenehanede zorunlu hale getirilen buzdolabı ısı takibi, adli rapor defteri, paravan bulundurulması, vb. gibi anlamsız ve gereksiz zorunlulukların ortadan kaldırılması, miyadı geçmiş ilaçların imhası konusunda muayenehane hekimlerine kolaylık sağlanması konularında Sağlık Bakanlığı veya Müdürlükleri ile kurumsal olarak görüşme yapılması yönünde TTB MYK’dan talepte bulunulmuştur.

Sürenin kısalığı dolayısıyla Özel Hekimlik Kolu’nun diğer çalışmaları ve takip edilen davaların hukuksal süreçleri hakkında özet bilgi aktarılmıştır.

TTB MYK Başkanı Dr. Bayazıt İlhan tarafından önümüzdeki aylarda İstanbul’da “Özel Hekimlik Çalıştayı” yapılması önerilmiştir.