15 Kasım 2014-31 Mayıs 2015 Faaliyet Raporu

15 Kasım 2014 tarihinde TTB Ankara Binası’nda yapılan toplantı sonunda 2014-2016 dönemi TTB Özel Hekimlik Kolu yönetim kadroları seçimi için oylama yapıldı:

Başkan olarak Cemil Tugay seçildi.

Abdullah Yeniocak, Erdem Birgül ve Atila Ilıman başkan yardımcısı olarak seçildi.

Kol sekreteri olarak Özcan Çakmak seçildi.

Halil Duran, İsmet Aktaş, Ekrem Duman, Kemal Özay, Ergun Çil, Ümit Şen ve Hilmi Or kol yürütmesine seçildi.

Özel Hekimlik Grubu içerisinde işbölümü açısından 7 çalışma grubu oluşturuldu:

1. HUV Grubu

Sorumlu: Dr. Özcan Çakmak

Üyeler: Hilmi Or, İsmet Aktaş, Güray Kılıç

2. Özel Hekim Rehber Asgari Ücret Tarifesi Grubu

Sorumlu: Dr. Ümit Şen

Üyeler: Kemal Özay, Halil Duran, Abdullah Yeniocak, Cemil Tugay, Halil Duran

3. Hekim Dostu Hastane sertifikasyonu grubu

Sorumlu: Dr. Kemal Özay

Üyeler: Ekrem Duman, Abdullah Yeniocak, Cemil Tugay

4. Muayenehane Standartlarını Belirleme grubu

Sorumlu:  Dr. Hilmi Or

Üyeler: Özcan Çakmak, Erdem Birgül, Ergun Cil, Ekrem Duman, Ümit Şen, Abdullah Yeniocak

5. E-mail Örgütlenme grubu

Sorumlu: Dr. Ergun Cil

Üyeler: Halil Duran, Erdem Birgül, Ergun Cil, Cemil Tugay

6. Özel Hekim Rehber Kitapçık Oluşturma Grubu

Sorumlu: Dr. Abdullah Yeniocak

Üyeler: Kemal Özay, Halil Duran, Erdem Birgül, Atila Ilıman

7. Hukuk Havuzu Grubu

Sorumlu: Dr Atila Ilıman

Üyeler: Ekrem Duman, Ümit Şen, Cemil Tugay

Çalışma Grup Başkanları’nın geri bildirimleri ışığında aşağıdaki Faaliyet Raporu’muz hazırlanmıştır:

  1. TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) konusundaki faaliyetler:

TTB Özel Hekimlik Kolu altında TTB HUV Çalışma Grubu kurulduğu tarihten itibaren, Ankara ve İstanbul’da yapılan HUV Çalışma Grubu Toplantılarının tamamına aktif olarak katılınmış, listelerin hazırlanması, HUV konusunda gelen öneri ve eleştirilerin değerlendirilmesi, uzmanlık dernekleri ile koordinasyonunun sağlanarak gerekli revizyonların planlaması, TTB HUV’a geçişin hızlandırılması için özel sigortalar tarafından talep edilmiş olan eşleştirme listelerinin hazırlanması konularında aktif görevler alınmıştır. Çalışma Grubu’nun girişimiyle, 20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda "2008 TTB Asgari Ücret Tarifesinden (AÜT) 2015 TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)'a Geçiş” konulu bir toplantı yapılarak, hekimlere TTB HUV'da özel sigortalarla yaşanan süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

TTB HUV konusunda gelinen son noktada HUV listeleri konusunda tüm pürüzler ortadan kalkmış olup, ülke genelinde topyekün geçiş için, TTB’nin hazırlayacağı protokolün taraflarca imzalanması beklenmektedir.

2. Özel Hekim Rehber Asgari Ücret Tarifesi konusundaki faaliyetler:

HEKİM ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİ, İSTANBUL TABİP ODASI DENEYİMİ

Oda bilgisayar programından çıkarttığımız rakamlara göre oda kayıtlarında özel çalışması görünen hekim sayısı 14.257.

Doğa olarak bu hekimlerin 1 veya birden fazla çalışma yeri de olabiliyor. (özellikle özel hastane çalışmasında).  Tam gün uygulaması ile beraber kamuda çalışan hekimlerin neredeyse tamamı muayenehanelerini kapatmak zorunda kaldılar.

Aşağıda özel sektörde çalışma yerlerinin bir listesi mevcut.

Bildirim ve belge alma zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle. kabaca en fazla hekimin çalıştığı alanlar şöyle :

Muayenehane : 2466

Özel Hastane : 6684

Tıp Merkezi : 2702 (dal merkezi dahil)

Özel Poliklinik : 422

Diyaliz Merkezi : 158

Evde Bakım : 65

Özel Ambulans : 47

İlaç firmaları : 104

(Laboratuvar, görüntüleme merkezi vb. ruhsatlı branşlar farklı kurum tiplerinde olduğundan ortaklaştıralamadı, ama kabaca bu alanda da 500-600 hekimin çalışıyor olabileceği tahmin edilmekte.)

Doğal olarak bunlar şu an itibariyle programda görülen rakamlar. Gerçek rakamlarla uyuşmaması da olası.

Bu zorlukların yanında hekimler çok farklı alanlarda mesleki faaliyetlerini sürdürmekte.  Bu alanlar şu şekilde özetlenebilir:

MUAYENEHANE

ÖZEL HASTANE

TIP MERKEZİ

ÖZEL POLİKLİNİK

DAL MERKEZİ (YÖNETMELİKLE TIP MERKEZİNE DÖNENLER A TİPİ B TİPİ C TİPİ)

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ

GENETİK TANI MERKEZİ

ÜYTE (ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER MRK.) (ÖZEL HAST. VE KAMUYA BAĞLI)

MÜSTAKİL BİYOKİMYA LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL RADYOLOJİ LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL RADYOTERAPİ LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL FİZİK TEDAVİ LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL PATOLOJİ LABORATUVARLARI

MÜSTAKİL NÜKLEER TIP LABORATUVARLARI

AKUPUNKTUR ÜNİTESİ/MUAYENEHANESİ

DİYALİZ MERKEZLERİ

PSKİTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ

ÖZEL ÜNİVERSİTELER (AKADEMİK ÇALIŞMA  / HASTANE / UYGUALAM MERKEZİ VB.)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YADA İLÇE BELEDİYELERİNE BAĞLI ÖZEL SÖZLEŞMELİ ÇALIŞILAN KURUMLAR (TIP MERKEZİ, KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ VB.)

EVDE BAKIM MERKEZLERİ

ÖZEL AMBULANS HİZMETLERİ

İLAÇ FİRMALARI

BANKA SANDIKLARINDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ HEKİMLER

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLER (İYH DIŞINDA)

GÜZELLİK MERKEZLERİ

GEMİ ADAMLARI / SÜRÜCÜ KURSU SAĞLIK  KURULLARI

Bu farklı çalışma alan ve biçimlerinin yanı sıra, özel sektörde çalışan hekimlerin ücretlendirmeleri de büyük farklılıklar içermektedir.  Özel hastanelerde belirli bir sabit ücret; sabit ücret ve hak ediş; yalnızca hak ediş; gibi birbirinden çok farklı ücretlendirmeler söz konusudur.

Görüldüğü gibi neredeyse her hekim için her hekime özgü, birbirinden farklı çalışma ve ücretlendirme biçimleri ile karşı karşıyayız.  Tüm bu çalışma ve ücretlendirme biçimlerinin ortak özelliği güvencesiz çalışma, esnek ve uzun saatler çalışma, buna eklenen kısmi ve bütünüyle kayıt dışılık.  Pratik olarak gerçek hayatta karşılaştığımız hekimlerin emekliliğe yansıyan sigorta primlerinin kendileri tarafından asgari tutar üzerinden ödenmesi.  Bunun sonucu hekimlerin emeklilik maaşlarının çok düşük olması.   Tüm bu belirsizlik, yasa dışılık vb durumların nedeni de meslektaşlarımızın hastane sahipleri ile bire bir anlaşmalar yapması, başka ifade ile hastane patronlarına teslim olması.

Bu teslimiyeti kırmak ve hekimlerin özlük haklarını korumak için sözleşme örnekleri hazırlandı.  Hekimlere, en azından alacakları ücret, kullanacakları ücretli yıllık izin süresi, çalışma saatlerinin belirlenmesi ve tarafımıza bildirilmesi konusunda önerilerde bulunuldu.

Gerek özel hastanelerde kadro uygulaması, gerekse çok sayıda işsiz hekimin olması nedeniyle, tarafımızdan hazırlanan sözleşmelerin, en azından ücret, izin ve çalışma saatlerinin belirlenmesi konusunda önerilerimizin hayata geçirilmesi mümkün olamadı.

Sonuç olarak meslektaşlarımızın özel sektörde haklarını savunacak bir sendikal faaliyet yürütme konusunda başarılı olamadık.

Bu konuda hekimlerle yürütülmeye çalışılan anket faaliyetlerinde ve birebir görüşmelerde meslektaşlarımız, aylık kazançları konusunda bilgi vermek istememekteler.  Yakın çevremizden edindiğimiz izlenim, yaklaşık olarak aylık fiks ücretin 8 bin lira, gecelik nöbet ücretinin ise 400-500 lira olduğu yönünde.  Son beş - altı yıllık değerlerle kıyaslandığında bu ücretlerde hemen hemen hiç bir artış olmamış durumda.

Bu eğilim bu şekilde devam ettiği takdirde hekim ücretlerinde önemli bir azalma yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  Bu durum bu alanda sendikal bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.  Bunun tabip odaları ve TTB önderliğinde yürütülüp yürütülemeyeceği ayrı bir tartışma konusudur.  Ancak bu duruma hazırlıklı olunması ve bu mücadelenin örgütlenmesi gereklidir.

Olayın bir diğer yönü, kamuoyunda ve resmi kurumlar üzerinde hakkımızda oluşmuş güvenilir niteliğimiz gereği, mahkemelerin odalarımızdan emsal ücret konusunda görüş istemeleridir.  Bu konu tüm tabip odalarının müşkül bir çalışma alanıdır.

İstanbul Tabip Odası olarak, özelde çalışan pratisyen hekimler için, emsal ücreti Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretlerinin tam gün ücreti temel alınmıştır.  Bu değer 2015 yılı için 11 bin lira olarak hesaplanmıştır.

Uzman hekimler için bu değer alt sınır 11 bin, üst sınır 16 bin lira olmak üzere bildirilmektedir. Hekimin branşı (Cerrahi branş olup olmadığı, poliklinik yapıp yapmadığı, nöbet tutup tutmadığı, ameliyat yapıp yapmadığı); akademik bir ünvana sahip olup olmadığı; mesleki kıdem ve deneyiminin yanı sıra, aynı branşta kaç hekimin çalıştığı; özel hastanenin/ sağlık kuruluşunun SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmasının bulunup bulunmadığı, hekimin reel ücretini belirlemektedir ve bu durumlarda tarafımızdan belirtilen ortalama 11-16 bin lira ortalama değeri de aşabilir ifadesi ile belgelerimiz düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, resmi kurum ve mahkemelerin emsal hekim ücretinin bildirilmesi talepleri teknik bir çalışmayı gerektirir. Tarafımızdan yapılan çalışma asgari hekim ücretinin işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretinin temel alınması, uzman hekimler için alt sınır olarak bu değerin, üst sınır bazı hekimler için daha yüksek olabilse de, bu değerin 1.45 katı olarak bildirilmektedir.  Bu konuda farklı çalışmalar yapılabilir.  Konunun diğer boyutu hekimlerin güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya zorlanmalarıdır.  Bunun önlenmesi için özel sektörde örgütlenme, hekimlerle hastane yönetimleri arasında yapılan sözleşmelerde tabip odalarının hakem olarak yer alması, sözleşmenin tabip odalarınca belirlenmesi, hekim ücretlenlerinin asgari düzeyinin tabip odalarınca belirlenmesi gereklidir.  Bu konu özel bir çalışmayı, örgütlenmeyi ve özel sektörde çalışan hekimler tarafından sahiplenmeyi gerektirir.

Özel Hekim Rehber Asgari Ücret Tarifesi Çalışma Grubunun değerlendirmeleri yukarıda özetlenmiştir. Ancak, TTB MYK’nın talebi nedeniyle, Özel Hekimlik Kolu 23 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da toplanarak, konuyu tekrar değerlendirecektir.

3. Hekim Dostu Hastane sertifikasyonu:

Gerek TTB Özel Hekimlik Kolu gerekse de İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu bundan birkaç yıl önce "Hekim Dostu Hastane Projesi"ni değişik gerekçeler ile gündeme getirdiler.

Gerekçelerin en önemli ve en güçlüsü özel sağlık sektöründe bizim " nitelikli ücret gaspı" dediğimiz hekim ücretlerinin ödenmemesi veya gecikmeli olarak ödenmesini bu proje ile gündeme getirmekti.

Bu proje ile hekim ücretlerini zamanında ve düzenli ödeyen özel sağlık kuruluşlarının isimlerini kamuoyu ile paylaşıp bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştık.

Bu konu hakkında çalışmaya başladığımızda daha önce öngöremediğimiz pek çok şeye tanık olduk.

Bunların başında bu projede ilan edeceğimiz " hekim dostu hastane" lerin bunu bir ticari reklam unsuru şeklinde görme eğilimleri idi.

Bir diğer ve asıl can yakıcı sorun ise pek çok hastanenin hekim ücretlerini zamanında ödemesine rağmen hekimlere karşı başka alanlarda ciddi haksızlıklar- usülsüzlükler yaptığı gerçeği idi.

Pek çok hastane yıllık izin haklarını ücretli olarak kullandırmamaktan tutunda hekimlerin SKG primlerini asgari ücretten göstermeleri, haftalık çalışma saatlerinin aşırı fazlalığı, kongre dönemlerinde hekimlere izin vermek istememeleri, hakediş ücretlerinde sürekli ve periyodik kesintiler yapmaları şeklinde pek  de hekim dostu sayılamayacak işler yapıyorlardı.

Bu uygulamaların bazen hepsi birarada bazen ikisi bir arada bazen de hiç tanık olmadığımız başka bir uygulama ile karşımıza çıkıyordu.

Kısaca gerek TTB ilkeleri gerek hukuki açıdan gerçek bir " hekim dostu" hastaneye rastlamadık.

Tüm bu sonuçlar ışığında gerçek bir hekim dostu hastanenin ülkemizde olmadığına kanaat getirdik.

Bu nedenle bu projeden geçtiğimiz yıl içinde vazgeçtik.

4. Muayenehane Standartlarını Belirleme konusundaki faaliyetler:

Çalışma Grubu e-mail üzerinden örgütlenmesini tamamlamış olup, önümüzdeki dönemde aşağıdaki konularda çalışmalarına devam etmektedir:

Yurt dışındaki -varsa- muayenehane standartlarını bulmak ve bu standartları sistematik olarak düzenlemek, geçmişte Ankara Tabip Odası tarafından uygulanmış olan "İyi muayenehane" belgesi için gereken şartları irdelemek, grup üyelerimizin muayenehanelerde olması gerektiğini düşündüğü (örnekleri başka ülkelerde olmasa da) standartları belirlemek.

 

5. E-mail Üzerinden Örgütlenme konusundaki faaliyetler:

E-mail üzerinden TTB Özel Hekimlik Grubu ve tüm alt çalışma gruplarının kendi içinde iletişimini sağlayacak örgütlenme tamamlanmıştır.

6.Özel Hekim Rehber Kitapçık Oluşturma konusundaki faaliyetler: 

Tarafımızca kitapçık oluşturulması tamamlanmış, kitapçığın 2. Bölümü’nü oluşturan soru cevap kısmının sık değişen yasa-yönetmelikler açısından kontrolünün yapılması amacıyla 6 ay önce Hukuk Bürosu’nun görüşüne sunulmuştur. Hukuk Bürosu’ndan bu süre içinde yanıt alınamamıştır.  Hukuk Bürosu’nun yasal düzenlemeler ışığında güncellemeleri tamamlanması için gerekli girişimlerde bulunularak en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

7. Hukuk Havuzu Grubu konusundaki faaliyetler:

TTB MYK ile yapılan görüşmeler sonrasında, öncelikle TTB websitesi içinde “Özel Hekimlikte Hukuk” başlıklı bir kısım oluşturulmasına karar verilmiştir. Ayrıca site içerisinde soru cevap şeklinde özel hekimlik sorunlarının dile getirilerek çözüm aranacağı dinamik bir kısım oluşturulması planlanmıştır. TTB MYK’nın yönetim kurulunda kararların onaylandığı, websitesinde gerekli düzenlemelerin en kısa zamanda gerçekleştirileceği öğrenilmiştir. Konu tarafımızdan takip edilerek en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.