SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ İSTENDİ

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin iptali istemi ile dava açıldı.

Yönetmelikte, tıp fakülteleri de dahil olmak üzere kamu ya da özel farketmeksizin bütün sağlık kuruluşlarının açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği miktar üzerinden açık arttırma usulüyle satılacak lisansa sahip olmak koşulu getirilmiştir.

Muayenehane niteliğinde olup ayakta sağlık hizmeti verecek yerleri yalnızca hekimlerin, diş hekimlerinin açabileceğine dair de istisna düzenlenmemiş, en yüksek parayı vererek lisansı kim alırsa sağlık kuruluşunu onun açabileceği düzenlenmiştir.

Yönetmelikteki düzenlemelerin sağlık hizmetini hak olmaktan uzaklaştırdığı, hekimlerin diplomaya dayalı çalışma hakkını Anayasaya aykırı olarak sınırlandırdığı hekim ve sağlık çalışanları için güvencesiz çalışma biçiminin benimsendiği gerekçeleri ile iptal edilmesi istenmiştir.

Lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri ile lisans sürelerini planlama konusunda Sağlık Bakanlığı’na sınırsız takdir yetkisi tanınmasının da hukuka aykırı olduğu açıklanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 663 sayılı KHK’nin 57. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş olup 14 Şubat 2013 günlü Mahkeme gündeminde görüşüleceği duyurulmuştur.

Dava ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.