Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günlerde elektif cerrahilerin ve endoskopik işlemlerin ertelenmesini önermişti. Elektif işlemlerin yapılamadığı iki aylık dönemde biriken sağlık talebinin hastalık yaygınlığının azaldığı dönemde nasıl karşılanacağını, elektif işlemlerde hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için hangi önlemlerin alınması gerektiğini görüşmek üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) cerrahi uzmanlık derneği temsilcilerinin, TTB Merkez Konseyi ve İTO yöneticilerinin, TTB-COVID-19 İzleme Grubu ve TTB Özel Hekimlik Kolu üyelerinin katılımıyla, Zoom Programı üzerinde online toplantı gerçekleştirildi. 19 Mayıs günü 21.00’de başlayan ve yaklaşık 4 saat süren toplantı canlı olarak Youtube üzerinden de yayınlandı ve 2532 kişi tarafından izlendi.

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç’ın ve TTB-Özel Hekimlik Kolu Başkanı Prof. Dr. Özcan Çakmak’ın yönettiği toplantıda açılış konuşmalarını TTB MK Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İstanbul Tabip Odası YK Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, TTB-UDEK Başkanı Prof. Dr. Umut Akyol ve TTB MK Üyesi Dr. Samet Mengüç yaptı.

Toplantıda TTB COVID-19 izleme Grubu üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Epidemiyolojik Veriler Işığında Pandemide Son Durum”u anlattı. Türk Yoğun Bakım Derneği adına Prof. Dr. Ercüment Yentür COVID-19’un anestezi komplikasyonlarını neden yükselttiğinden söz etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek tanısal COVID-19 testleri hakkında bilgi verdi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Jülide Ergil pandemi döneminde elektif ameliyatlarda pre-operatif değerlendirmenin nasıl olması gerektiğinden söz etti. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan elektif ameliyatlarda hasta seçimi ve hangi hastaların ameliyat edilebileceği konularını irdeledi. KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Mazhar Çelikoyar elektif ameliyat hastalarının muayeneleri ve ameliyatları esnasında alınması gereken tedbirler üzerinde konuştu. Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi ve Tıp Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Atilla Arıncı pandemi döneminde elektif ameliyatlardan sonra yaşanabilecek komplikasyonlarda hukuki sorumlulukların neler olabileceğine, bu dönemde ameliyatla ilgili onamın yanı sıra COVID-19 hastalığı ile ilgili onamın alınmasının önemine değindi.

Daha sonra Türk Cerrahi Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Seher Demirer, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Ateş Karateke, Türk Nöroşirurji Derneği’ni temsilen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Ürolojik Cerrahi Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Bülent Ünal, Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Kürşat Gökcan, Türk Oftalmoloji Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Huban Atilla, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ni  temsilen Prof. Dr. Kahraman Öztürk uzmanlık derneklerinin konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Tartışma bölümünde başta elektif kanser cerrahileri olmak üzere, ötelenen tedavi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir düzenleme yapması gerektiği, uzmanlık derneklerinin “yeniden açılma” olarak adlandırılabilecek yeni dönemde girişimler öncesi hazırlıkların neler olacağına dair özgül öneriler geliştirmesinin gerekli olduğu belirtildi.