KURULUŞ BİLDİRGESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de, Dünya Bankası ve Uluslar arası sermayenin direktifleri ile 1980 tarihinde başlayan ve 2002 tarihi ile hızlanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sonucu sağlık hizmetinin %30-35’i artık “özel sağlık sektörü” tarafından verilmektedir.

Dönüşümün temel hedefi de sağlık hizmetinin tamamının özel sağlık sektörünce verilmesidir.

663 Sayılı KHK bu hedefi açıkça ortaya koymakta ve Türkiye’de ki yeni sağlık hizmetini belgelemektedir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçilerinin;

  • Emekleri değersizleştirilmiş
  • İş güvenceleri ortadan kaldırılmış
  • Özlük hakları yok sayılmış
  • Ücretleri üzerinde nitelikli-sistematik ücret gaspı uygulanmıştır.

Bunların yanı sıra özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçileri; esnek çalışmaya, performans ve hak ediş kavramlarıyla etik dışı çalışmaya zorlanmıştır.

Ayrıca tüm hekimlerin mesleki serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak ya da bu hakkın kullanılmasına karşı anti demokratik uygulamalar yapılarak hekimler zorunlu olarak özel sağlık sektöründe çalışmaya zorlanmış, zorlanmakta; sağlık sermayesine karşı alternatifsiz bırakılmaktadır.

Önümüzdeki süreç açısından yukarıda sayılan olumsuzlukların daha da artacağı açıktır.

Tüm yaşananlar karşısında bugüne dek özel sağlık sektöründe TTB önderliğinde yürütülen mücadele genelde odaların etkinliği, gücü oranında sürdürülmüş, yürütülmüştür. Sorunun devasa boyutlara ulaşmasına rağmen bugün ne yazık ki çok az tabip odası komisyon düzeyinde aktif çalışma yürütmektedir.

663 Sayılı KHK göstermiştir ki; özel hastanelerin yanı sıra Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri Birliği ve Kamu Özel Ortaklığı uygulamaları ile Devlet sağlık alanında ticarileşmekte, şirketleşmektedir. Sonuçta tüm hekimler özel sağlık sektörü ve de taşeron sistemi içerisinde çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalacaktır.

Özel sağlık sektörü alanında yer alan, çalışan biz hekimleri zor koşulların beklediği açık olup, yaşanan ve yaşanacak olan tüm olumsuzluklara karşı ancak örgütlü mücadele ile karşı durulabileceğimiz, yaşadığımız deneylerin ortaya çıkardığı bir gerçektir.

Bu nedenle biz aşağıda imzaları bulunan tabip odaları olarak özel hekimlik alanına özgü gerek komisyon gerekse de temsilci düzeyinde yürüttüğümüz TTB önderliğindeki mücadelemizi bundan sonra daha etkin ve kapsayıcı olarak ve de ortaklaştırarak Türk Tabipleri Birliği bünyesinde “TTB Özel Hekimlik Kolu” yapısı içerisinde sürdürme kararı almış bulunmaktayız.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde özel hekimlik alanına özgü özel hekimlik kolunun kurulabilmesi yönünde gereğinin yapılmasını arz ederiz.

ADANA TABİP ODASI

ANKARA TABİP ODASI

ANTALYA TABİP ODASI

BURSA TABİP ODASI

ESKİŞEHİR TABİP ODASI

GAZİANTEP TABİP ODASI

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI

İSTANBUL TABİP ODASI

İZMİR TABİP ODASI

MANİSA TABİP ODASI

TEKİRDAĞ TABİP ODASI