Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Meslektaşlarımızı 14-15 Mart’ta Bütün Türkiye’de Yapılacak Büyük G(ö)REV’e Destek Vermeye Çağırıyoruz

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir sonucu olarak kamusal sağlık hizmetinin özel sektöre devredilmesi teşvik edilerek hızla büyüyen özel sağlık sektörü ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle piyasa dinamikleriyle hareket eden özel sağlık sektörünün binlerce sağlık çalışanının çalışma koşullarının serbest piyasa koşullarına göre yeniden oluştuğu bir ortam doğrulmuştur. Neticede özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın iş güvencesi devlet ve tekelci sağlık sermayesi işbirliği ile ortadan kaldırılmıştır.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız uygun olmayan çalışma süreleri ve koşulları, nitelikli ücret gaspı, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik ve yetersiz mesleki eğitim gibi her geçen gün giderek artan birçok sorun ile yüzleşmektedir.

Meslektaşlarımız çeşitli nitelikte şirketler/işletmeler kurarak hizmet verdiği kurum tarafından sosyal güvence sağlanmadan kendi sigorta primini ödemeye mecbur bırakılarak açıkça taşeron haline getirilmiştir. Böylelikle tekelci özel hastane sahipleri pek çok kalem vergiyi usulüne uygun şekilde daha az ödeyebilmiş, sosyal güvencelerine ise hiç müdahil olmamıştır. Ancak bu ve benzeri durumlar meslektaşlarımızın çok ciddi çeşitli hak kayıpları yaşanması ve özlük haklarının yitirilmesi anlamına gelmektedir. Özel sağlık kuruluşlarında taşeron olarak çalışma iş güvencesinin ortadan kalktığı, ödemelerde aksamaların yaygınlaştığı, gerekli artışların yapılmadığı gayri nizami bir “düzene” dönüşmüştür.

Türk Tabipleri Birliği olarak;

  • Özel sağlık kuruluşlarında şirket kurarak, taşeronlaşarak değil, iş güvencesine, örgütlenme ve grev hakkına sahip olarak iyi hekimlik yapmak istiyoruz.
  • Özel sağlık kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan hekimlere dayatılan sözleşmeler iş güvencesinden yoksun olup hekimler aleyhine birçok madde içermektedir. Bu dayatmacı sözleşmelere son verilmesini, meslek örgütümüz bu süreçlere müdahil olabilmesini, tabip odaları muhatap alınarak meslektaşlarımızın emek sömürüsünün önüne geçilebilmesini talep ediyoruz.
  • Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın “resmi tatil” günlerinde çalışmaya zorlanmamasını, dileyen hekimlere tatil yapma olanağı tanınmasını istiyoruz.
  • Meslektaşlarımız özel hastanelerde penceresiz dar alanlarda, yetersiz gün ışığı, karanlık ortam, yetersiz havalandırma gibi uygunsuz ortamlarda uzun süreler çalışmaya zorlanmaktadır. Hekimlerin çalışma koşullarının normlar dahilinde düzeltilmesini talep ediyoruz.

 

Sağlık emek-meslek örgütleri ile birlikte uzun süredir emeğimizin karşılığını alamadığımız, uzun süre çalışmak durumunda kaldığımız, sağlık alanını kaotik duruma getiren karanlık tabloya karşı var olan haklarımız için, neticede tüm toplumun daha iyi bir sağlık ortamına kavuşması için mücadele ediyoruz. Bizi yok sayanlara, kulaklarını tıkayanlara karşı taleplerimizi Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbet ve Beyaz GöREV'de pek çok kez dile getirdik.

Bir kez daha emeğimiz için, haklarımız için, taleplerimiz için 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri bütün Türkiyede, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REVde olacağız.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızı 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri bütün Türkiyede yapılacak GöREV etkinliğine, tabip odalarımızın öncülüğünde yapılacak eylemlere destek vermeye çağırıyoruz.

Emek Bizim, Söz Bizim!

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu