İlk Başvuru

17 Mayıs 2006

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ’NE

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gro Brundtland, 2000 yılında, yeni bir milenyum için yaptığı konuşmada

"Tıp -en azından Batılı, beyaz önlüklü haliyle- her zaman bir erkek alanı olmuştur. Büyük oranda hala da öyle. Fakat geçtiğimiz otuz yılda tıbbi işgücü kompozisyonunda, belki hiçbir akademik meslekte olmadığı kadar, radikal bir değişiklik var. Dünyanın bir çok ülkesinde kadın doktor sayısı hiç olmadığı kadar artıyor, ve onlar tıbbi uygulamaları yeniden şekillendiriyorlar." demiştir. Bu durum ülkemizde de benzer şekilde yaşanmaktadır. Kadın hekim ve tıp öğrencisi sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanında hekimleri temsil eden bir meslek ve demokratik kitle örgütüdür. Bünyesinde Pratisyen Hekimlik Kolu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu gibi özgün örgütsel yapıları barındırmaktadır.

Aşağıda ismi olanlar ve diğer bir çok kadın hekim arkadaşımız uzun süredir TTB çatısı altında tabip odalarında kadın hekimlik ve kadın sağlığı konularında çalışmalar yapmaktadır. Kamuoyunun ve ülke gündeminin bu alanda hekimlik meslek örgütü görüşüne ihtiyaç duyduğu noktalarda görüş oluşturmaktadır. Tabip odalarında yürüttüğümüz bu çalışmaları TTB çatısı altında daha organize hale getirebilmeyi, bu alanda daha yetkin ve örgütlü hale gelebilmeyi, ve TTB görüşü oluşturabilmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla, TTB anlayışına ve değerlerine uygun olarak kol benzeri bir örgütlenme ihtiyacı duymaktayız. Bu aşamada "Kadın Çalışmaları Grubu" olarak adlandırabileceğimiz örgütlenme ihtiyacımızı görüşlerinize sunuyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Didem Gediz Gelegen

Dr. Hülya Biriken

Dr. Figen Şahpaz

Dr. Havva Özden

Dr. Şebnem Korur Fincancı

Dr. Gülsüm Önal

Dr. Ful Uğurhan

Dr. Serap Şahinoğlu

Dr. Yeşim İşlegen