Vardık, Varız, Var Olacağız!

Yazılı tarihin bize sunduğu demokrasi örneklerine baktığımızda hak sahiplerini tanımlama açısından ayrımcılık içerdiği görülür. Egemen olanların kapsamı, hakları ve eşitliği kapsam dışı bırakılmış olanların eşitlik özgürlük ve haklar mücadelesi ile sürekli geliştiriliyor. Her kapsam dışı bırakılma egemen olanın egemenliğini korurken, bu egemenlik kapsam dışı bırakılanların hak sahibi olmanın gerektirdiği insan olma, yurttaş olma, meslektaş olma vb. özelliklerini içermediğini anlatan bir ideolojik söylem ile pekiştirilmektedir. Bunlar aşılır, insan olmak, yurttaş olmak, hak sahibi olmak yaygınlaşırken egemen olmak ve egemen olmanın ayrıcalıkları bu sefer ben-biz sizin adınıza daha iyi düşünürüz, sizin iyiliğinizi biz de savunabiliriz yaklaşımıyla, “muhafazakar demokrat” bir yaklaşımla devam ettirilir. Muhafaza edilen egemen olma ayrıcalığıdır; başkası yerine, öteki yerine, “temsil” ettiklerini iddia ettikleri yerine karar verme hakkıdır. Yani sürdürülen mücadelelerle alınmış olan hakların sahibi özneler tarafından kullanılmasını engellemek üzere oluşturulmuş söylem ve uygulamalar.

Egemenliği ve ayrıcalıkları devam ettirmenin bir diğer yolu yeni hak sahiplerinin ezilmesi, sömürülmesi, emeklerine el koyulması üzerine şekillenmiş toplumsal ilişkilerin yarattığı zemin üzerinde demokratik hakların kullanılmasıdır. Sınıfsal iş bölümü ve bütün sınıfları kesen ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi işbölümünün üzerinde yaşama geçirilen demokrasi, bu işbölümünün yarattığı eşitsizlikleri yeniden üretir ve gerçek bir demokratik katılım yerine göstermelik bir katılıma yol açarak eski egemenlik ilişkilerinin süreklileşmesine hizmet eden bir araca dönüşür.

Çocukların bakımı, yaşlı bakımı, günlük yeniden üretimin yerine getirilmesi üzerinden yaratılan cinsiyetçi, erkek egemen işbölümü, kamusal yaşamın; iş ve sosyal yaşamın tarihsel olarak yaratılmış erkek değerlerine göre yaratılmış olması, kadınların dışlanmış olması ve katıldıklarında aşağı ve ikincil görülmeleri demokratik işleyişi kadınlar açısından zorlaştırır.

Kadınlar sürdürdükleri eşitlik ve özgürlük mücadelesinde sonucunda elde ettikleri eşit yurttaşlık, seçme seçilme haklarını ne yazık ki, yukarıda saydığımız ve sayamadığımız pek çok nedenden dolayı kullanmakta zorlanmaktadırlar. Biz, ülkemizin kadınları ise dünya üzerinde haklarını çok sınırlı kullanabilen grupta yer alıyoruz. Kadın milletvekili, yönetici, siyasal partiler ve demokratik kitle örgütlerine üyelik oranlarına baktığımızda durumun içler acısı olduğu ortaya çıkmaktadır.

İki bin yıl önce dışlandığımız mesleğimizi yeniden öğrenme ve uygulama hakkımızı sürdürdüğümüz mücadele ile yaklaşık 150 yıl önce elde ettik. Meslek içinde kadın hekim oranı giderek artarken, son yıllarda tıp fakültesine giriş ve mezuniyet oranımız en az yüzde 50 olarak seyretmektedir. Meslek örgütü üyeliğimiz giderek artarken, meslek örgütüne katılım ve kurullarında yer alma isteğimizi cinsiyet kotası ile somut hale getirdik. Başarıyla sürdürdüğümüz meslek yaşantımızı daha demokratik, insan dostu dolayısıyla kadın dostu, insan yaraşır koşullarda sürdürmek için mücadelemiz artarak devam ediyor.

Hem biz kadınlara yönelik başta İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi olmak üzere artan saldırılar hem de kadın hekim oranının artışı göz önüne alınarak, mesleğin ve çalışma ortamının kadınların varlığına göre şekillenmesinin sağlanması için tüm kurullarda yer almak istiyoruz ve almalıyız. Dünyanın, ülkenin, mesleğin ve örgütümüzün ayrımcılıktan azade olması, herkesin yönetime katılabileceği bir sistem haline gelecek şekilde engelleri kaldırarak demokratikleşmesi, ancak bizim etkin katılımımızla, mümkün olacak. Bu nedenle TTB 74. Büyük Kongresi’nde görev almak üzere seçimlere katılacak tüm dinamiklerin;

1. Demokratik işleyiş ve katılımı gözeten, TTB ve sağlık ortamının demokratikleşmesini hedefleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kişileri aday göstermelerini,

2. En az cinsiyet kotasının gerektirdiği oranda kadınların aday olmasını sağlayacak listelerle seçimlere girmelerini önemli buluyoruz.

Görev alacak tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu