76. Büyük Seçimli Kongremiz Yaklaşırken: Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Desteklemek Mor Çizgimizdir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, bulunduğumuz her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme ve cinsiyetçi şiddeti önleme mücadelesi veriyoruz. Bu kapsamda meslek örgütümüzde yapılan çalışmaların tümü, işyerlerimizde, evde, sokakta ve yaşamın her alanında haklarımız için yürütülen mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Meslek örgütümüzde Dr. Füsun Sayek’in başkanlığı döneminde başlattığımız ve kadına yönelen şiddete karşı hekimler olarak gerçekleştirdiğimiz perspektif, 2006 yılında yapılan Büyük Kongre kararlarına yansımakla kalmamış; süreç içinde hem bilimsel üretimlerimize hem de örgütlenmemize dayanak oluşturmuştur. Hemen her Büyük Kongre’de TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu öncülüğünde kadın hekimlerin önerisiyle alınan kararlar, meslek örgütümüzde kadın temsiliyetini artırmaya dönük adımlar, hekimlik uygulamalarında ve örgütsel çalışmalarda eril perspektifin değişmesine ilişkin yapılan katkılar ve edinilen kazanımlar bunun en bariz örneğidir.

Günümüzde kadınların örgütlü mücadelesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ilişkin tutum ve politika belgeleri vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda, meslek örgütümüzün 2017’de yapılan 68. Büyük Kongre’de oybirliği ile kabul edilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”, kadın hekimlerin mücadele sürecinde kritik ve çok değerli bir eşiğin aşılması anlamına gelmektedir. TTB ve bağlı tabip odalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak ve bu yaklaşıma uygun iklimi yaratmak amacını güden bu belge, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından, konuyla ilgili uluslararası bağlayıcı metinlerin yanı sıra ulusal yasalar ve mesleki etik düzenlemeler temel alınarak hazırlanmıştır. Bunlar arasında Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2003 yılında onaylanmasını uygun bulduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kararları ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları yer almaktadır.

Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de hekimlik uygulamalarının meslek etiğine uygun olarak yürütülmesinde hekimler için yol gösterici metinler, meslek örgütleri tarafından hazırlanan Etik Bildirgelerdir. Bu bağlamda hem toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hekimlik uygulamalarını geliştirmek hem de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni işlevsel kılmak amacıyla oluşturulan “Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Etik Bildirgesi”, 2019 tarihli TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Son olarak, 2021 yılında gerçekleştirilen TTB 73. Büyük Kongresi’nde, kadın hekimlerin çok büyük emeği ve deneyimleriyle oluşturulan “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi” oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu yönergenin amacı; hekimlerin, meslektaşlarına veya hastaları da içinde olmak üzere üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini; cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bunların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmektir.

TTB bugüne kadar hem sağlık ortamının, hem de hekimlerin, aklı, sözü, eylemi, rehberi, güvencesi, vicdanı ve etiği olmuştur. Bu nedenle, meslek örgütümüzün masasında olmak, onun itibarını zedelemeyecek bir liyakati gerektirmektedir. Biz kadın hekimler, yıllardır sürdürdüğümüz haklı mücadelenin bir parçası ve gereği olarak, yaşamında cinsiyetçi pratik gösteren insanların TTB kurullarında görev almasına rıza göstermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Yaklaşan 76. Büyük Seçimli Kongre’de kurullara aday olacak hekimlerin 71. Olağanüstü Büyük Kongre’de kabul edilen etik bildirge gereği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi’ne uygunluk konusunda sorumluluğu olduğunu hatırlatır ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesini beklediğimizi bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu