TTB ve Sağlık Emek Örgütleri: Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol’un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

Pandeminin başından bu yana bilimsel verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan ve bilim insanlarını hedef alan bilim/aşı karşıtları, saldırılarını son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol’u ölümle tehdit etmeye vardırdı.

TTB; bilimin ve sağlığın tarafı, Dr. Esin Şenol’un ve bilim insanlarının yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek üzere 5 Ağustos 2022 günü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklaması öncesi TTB Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Dr. Esin Şenol’u bölümünde ziyaret etti ve dayanışma duygularını iletti.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, COVID-19 pandemisinin hem hakikati inşa edenleri hem de hakikati yok sayanları görünürleştirdiğini söyledi. Kamu otoritesinin vaka ve ölüm sayılarını gizleyerek pandemiyi seyretmesi gibi, bilim insanlarına dönük tehdit ve saldırıları da seyrettiğini belirten Korur Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz seyretmiyoruz. Biz halk sağlığını tehdit edenlere karşı omuz omuza, dimdik durmaya, mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Hakikati inşa etmeye de devam etme sözü veriyoruz.”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömrüm Uzun, Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi üzerine yaptıkları eylemden bir ay sonra bu defa gerçekleşmemiş bir cinayet üzerine bir araya geldiklerine dikkat çekti. Sağlıkta şiddeti doğuran yapısal sorunlardan ve cezasızlık politikasından söz eden Uzun, “Susmak, başımıza gelecekleri kabul etmektir. Martin Luther King’in sözüyle; insan olmanın ölçüsü rahat ve kolay anlarda değil, zorluk ve anlaşmazlık zamanlarında nerede durduğuyla ölçülür” dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı Sağlık Bakanlığı’nın ve tüm siyasi partilerin bir komisyon kurarak çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi. CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ise Dr. Esin Şenol şahsında özgür, bağımsız, bilimsel düşüncenin hedef aldığını, saldırganın cezasız bırakılmasının suç teşkil ettiğini ifade etti.

Basın açıklamasında son sözü Dr. Esin Şenol aldı. 45 dakika farkla kaçırılmış bir cinayetin faili olarak konuştuğunu söyleyen Şenol, son günlerde pandemi gündemiyle ilgilenemediğini çünkü cinayete teşebbüs etmiş bir zanlının elini kolunu sallayarak gezmemesi için çabaladığını aktardı. Şenol konuşmasını şöyle noktaladı: “Genç meslektaşlarım; bilime ve aşıya sahip çıkın. Korkuya asla teslim olmayın. Susmadan yola devam edin. Her zaman olduğu gibi bilim kazanacak, karanlık kaybedecek!”

Basın açıklamasına TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Ankara Tabip Odası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın yöneticileri de katılarak destek verdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde:

Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol'un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

Bizler, sağlık-emek meslek örgütleri olarak dünyayı ve ülkemizi saran pandeminin yönetilmediğini, sözde alınan önlemlerin bir karşılığının bulunmadığını defalarca dile getirdik. COVID-19 süreci, halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit ederken kamu otoritesi maalesef insan yerine sermayeyi önceleyen amaçlarla bu durumu seyretti. Bu seyir, tüm toplumunun tükenmesine, yoksullaşmasına, sağlığını yitirmesine yol açtı, dahası yurttaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Geldiğimiz aşamada bu hakikati dile getiren ve toplum sağlığını korumak için hem sahada hem akademide birikimini seferber eden sağlık-emek meslek örgütleri, bilim insanları ve sağlık emekçileri, bilim düşmanı ve aşı karşıtları tarafından sürekli tehdit edildi, hedef gösterildi ve kamu otoritesinin görmezden gelmesiyle gittikçe pervasızlaştı. Yaşadığımız yıkımdan hakikat sorumlu tutuldu, hakikat ile bağımızı kurmaya çabalayanlar günah keçisi ilan edildi.

Bilimsel bilgiyi yok sayan, araştırmaları ve verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan bu yaklaşımın son örneğini meslektaşımız, yol ve mücadele arkadaşımız Prof. Dr. Esin Şenol’un açık biçimde tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesi ile yaşadık. Kuşkusuz bu olayın faili kadar, buna sebep veren toplumsal koşullar, koşulları hazırlayan pandemi yönetimi ve siyasal iktidar da yaşadıklarımızdan sorumludur. Ne yazık ki, siyasi iktidarın pandemi ve aşı konusunda gerçekleri ifade etmeyen açıklamaları, bilim insanlarını ve hekimleri değersizleştiren, bilimsel önerilerini yok sayan söylemleri, etkili ve yeterli ceza yaptırımı olan cezalandırıcı bir şiddet yasasının olmayışı bilim düşmanı ve aşı karşıtı grupları daha fazla cesaretlendirmektedir. Şiddet, sağlık alanında her geçen gün artarken, bilim karşıtlarının hakaret ve tehditleri karşılıksız kalmakta, herhangi bir yasal girişim ve takip yapılmamaktadır. Tüm bunların sonucunda, doğrudan bilim insanlarımızın canına kastedilmiş, Esin hocamız tehdit edilmiştir.

Söylediklerimiz yetkililer tarafından ciddiye alınmalıdır. Nefret diliyle, bilim insanlarını hedef göstererek örgütlü bir faaliyet yürüten aşı karşıtı çevrelere karşı İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı görmezden gelen tutumlarından vazgeçmeli, gerekli girişimleri bir an önce başlatmalıdır, zira Prof. Dr. Esin Şenol nezdinde aslında bilime, akla, hakikate, yurttaşlarımızın sağlığına, yaşam hakkına saldırılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği olarak kamu otoritesi somut önleyici adımlar atmadıkça pervasızlaşan bu şiddet eyleminin daha da olumsuz sonuçlara yol açmaması için bilimsel gerçekleri savunmaktan asla vazgeçmeyen ve toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan Pandemi Çalışma Grubumuzun üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'un yanında olduğumuzu, ölüm tehditlerine karşı birlikte mücadele edeceğimizi tekrar vurguluyoruz.

Bilimin, sağlığın ve bilim insanlarımızın tarafındayız!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu