22 Haziran 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİSAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI

YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete : 26.10.1994 - 22093

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatındaki sağlık ve diğer hizmet kurum ve kuruluşlarının, hizmet amaçlarına, tiplerine, yatak kapasitelerine göre sınıf­landırılması, yataklı kurumlara ait hasta yataklarının ve bu kurum ve kuruluşlarda görevlen­dirilecek personelin dağılımı, ilgili standartların tespiti ve kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 -Bu Yönetmelik; 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak­kında Kanun Hükmünce Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-25/6/2010-27622)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM): Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ileri tetkik ve tedavilerin uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açabilen müstakil sağlık kurumlarını,

b) Aile Hekimliği Birimi: Bir Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarından oluşan Aile Hekimliği pozisyonlarını,

c) Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından Aile Hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarını,

ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Devlet Hastanesi: Yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, her türlü acil vakaları, bünyelerindeki klinik veya servislerin uzmanlık dalları ile ilgili hastaların ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis ve tedavilerini yapan yataklı tedavi kurumlarını,

f) Dispanser: Verem, sıtma ve lepra gibi hastalıklara karşı alınması gereken tedbirleri yürüten ve bu hastalıklara yakalananların tedavisini yapan yataksız tedavi kuruluşlarını,

g) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını,

ğ) Ek Hizmet Binası: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılabilen, diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi işlemler gibi günübirlik uygulamaların yapılabildiği, çalışma saatleri dışındaki sağlık hizmetlerinin mesai dışı poliklinik uygulaması ile verildiği 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, gerektiğinde hastaların müşahede amaçlı yatırılabildiği uzman düzeyinde sağlık hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

h) Hastane Rolleri ve Grupları: Bölgesel sağlık yapılanması içerisinde; mevcut ve yatırım planlamasında olan yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve bunların belirlenen rollere göre gruplandırılması, hizmet verdikleri nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak Bakanlıkça yeniden yapılandırılan ve gruplandırılan yataklı sağlık tesislerini,

ı) İlçe Hastanesi (Entegre): Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak karşılaşılan; acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi teşhis ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri ve benzeri sağlık hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre dializ ünitesi de bulundurabilen, güçlendirilmiş olarak kurulan entegre sağlık kurumunu,

i) İlgili Birim: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların Bakanlık merkez teşkilatında bağlı ve ilgili olduğu genel müdürlüğü veya müstakil daire başkanlığını,

j) Kurum Amirliği: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşları sevk, idare ve temsile yetkili makamı,

k) Kurum veya Kuruluş: Yataklı veya yataksız sağlık, eğitim ve destek hizmet kurum ve kuruluşlarını,

l) Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet grubu hastalıkları ile belirli bir hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı tedavi kurumlarını,

m) Özellikli Birimler: Hastane bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilmiş, fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifika sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren sağlık hizmet birimlerini,

n) Sağlık Merkezi: Acil vakaları, doğumları, ateşli hastaları, küçük cerrahi müdahaleleri ve kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayaktan veya yatırarak kabul veya tedavi eden ve ameliyathanesi bulunmayan tedavi kurumlarını,

o) (Mülga:RG-21/9/2011-28061)

ö) Sağlıkevi: Köy veya mahallelerde kurulan ve bu alanlarda ikamet eden hastaların takibini, hastalıklara karşı alınan koruyucu tedbirleri yürüten ve takip eden yataksız tedavi kuruluşlarını,

p) Semt Polikliniği: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak (Cezaevi Semt Poliklinikleri de dahil) açılabilen, uzman düzeyinde ayaktan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

r) (Değişik:RG-29/9/2010-27714) Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan ve görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığın onayıyla toplum sağlığı merkezi birimi/birimleri veya sağlık istasyonu/istasyonları kurabilen sağlık kuruluşunu,

s) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK): Akraba dışı hematopoetik kök hücre nakli gereken hastaların tedavisi için, gönüllü verici olmak isteyenlerin doku tipleme sonuçlarının saklanması ve bunların kemik iliği nakli için gönüllü verici ihtiyacı olan hastalarla eşleştirilmesi işlemlerini yapmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren kurumu,

ş ) (Ek:RG-29/9/2010-27714) EI Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren, tabiplerce 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre hizmet veren, ihtiyaç halinde D grubu hastaneye dönüştürülebilen hastaneleri,

t) (Ek:RG-29/9/2010-27714) EII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre tabip düzeyinde hizmet veren hastaneleri,

u) (Ek:RG-29/9/2010-27714) EIII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bine kadar olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren hastaneleri,

ü) (Ek:RG-29/9/2010-27714) Bağlı Hastane: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir hastaneye bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak yataklı sağlık tesislerini,

v) (Ek:RG-29/9/2010-27714) Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir sağlık tesisine veya diş hastanesine bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tesisleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Kadro Standardı ve Kurumların Sınıflandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kadrolara Dair Genel Esaslar

Kadro Standartları ve Kadroların Sabitliği

Madde 4 -Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde kurum ve kuruluşların azami kadro standartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde veya dışında standart arttırımına veya değişikliğine gidilemez ve personel ataması yapılamaz.

(Değişik ikinci fıkra:RG-14/9/2004-25583)Birinci fıkradaki yasak, eğitim hastanelerinde eğitim verilmeyen birimlerinde istihdam edilecek laboratuar uzmanları ile konsültan uzmanlar bakımından uygulanmaz. Bu birimlerde hangi sayıda laboratuar uzmanı ile konsültan uzmanı bulunacağı eğitim hastanelerinin fiili yatak sayısı ve yatak işgal oranı göz önünde bulundurularak branşlar itibariyle beşi ve her semt polikliniği için biri geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir.

(Mülga üçüncü fıkra fıkra:RG-14/9/2004-25583)

(Mülga dördüncü  fıkra:RG-14/9/2004-25583)

Kadro ve Görev Unvanları

Madde 5 -Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde, kurumlar bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro ve görev unvanları belirtilmiş olup, bu unvanları taşımayan perso­nelin ataması yapılamaz.

Ancak, bu unvanlara atanabilecek personelin bulunmaması halinde, nitelik itibarı İle en yakın eğitim ve öğretim şartlarını taşıyan ve aynı kurum veya ilde görevli bulunan persone­lin geçici olarak görevlendirilmesi yoluna gidilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sa­yısı, kurumdaki toplam standart personel sayısının °/o 5'inigeçemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yataklı Tedavi Kurumları ile İlgili Hükümler

Kadro Standardının Tesbiti

MADDE 6 – (Değişik:RG-25/6/2010-27622)

Yataklı Tedavi Kurumlarından;

a) Yataklı Tedavi Kurumları Bölümü Ek (3) sayılı,

b Kan Merkezleri, Cezaevi Semt Polikliniği, 15 Yataklı Sağlık Merkezi, Entegre İlçe Hastaneleri, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi Ek (3-A) sayılı,

c) Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-a) sayılı,

ç) Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-b) sayılı,

d) Devlet Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-B-2) sayılı,

e) A Grubu Hastaneler - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-C) sayılı,

f) Özel Dal Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-D) sayılı,

g) Genel ve Dal Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Baştabip Yardımcısı ve Hastane Müdür Yardımcısı Standartları Ek (3-E) sayılı,

ğ) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (Ana Dal ve Yan Dal) Eğitim Personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan ve Asistan) Bölümü Ek (3-F) sayılı,

h) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip Bölümü Ek (3-G) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Yatak Standartları

Madde 7- (Değişik:RG-25/6/2010-27622) Yataklı tedavi kurumlarının tiplerine göre klinik/servisleri ile bunların yatak dağılım standartları Ek (3-F) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bu kurumlarda, Bakan onayı alınmaksızın yeni klinik/servis açılamaz; klinik ve servisler için belirtilen yatak sayısında değişiklik yapılamaz.

Ancak, uzman tabip ve tabibi olmayan veya yatak işgal oranı düşük olan servislerin boş yataklarından ihtiyacı olan diğer servislerin yararlanması, kurum amirince düzenlenir.

Özel Dal Hastanesi Bulunan Yerlerdeki Kurumların Servisleri

Madde 8 -İl ve İlçe merkezlerinde, doğum ve çocuk bakımevi, çocuk, göğüs, kemik hastalıkları hastaneleri ve benzeri özel dal hastanesi mevcut ise, eğitim hastaneleri dışındaki Devlet hastanelerinde bu dallara ait servis veya servisler faaliyet gösteremez ve uzman tabib istihdam edilemez. Bu servislerin yatakları, kurum amirince, hasta sirkülasyonu yoğun olan servislere tahsis edilir.

Eğitim Hastanelerindeki Yatak Standardı

Madde 9 -Eğitim hastanelerinin eğitim verilen kliniklerinin fiili yatak sayısı, Taba­bet Uzmanlık Yönetmeliğinde belirtilen yatak sayısının altında olamaz. Bu hastanelerde, fi­zik kapasitesinin uygun olması halinde, kliniklerin yatak sayısı Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinde belirtilen sayıya çıkarılır ve durum Bakanlığa bildirilir.

Yatak Standartlarında Değişiklik

Madde 10 -Kurumların fizik yapı olarak gelişmelerine bağlı olarak, İlave yeni yatak­larla birlikte toplam yatak sayısı kurumun standart yatak sayısına ulaştığı takdirde; bundan sonra ilave edilecek olan yataklar, kurum amirince, ihtiyacı olan servislere veya standardında bulunup da halen açılmamış servislere tahsis edilir.

Ancak, kuruma ilave edilen yatak sayısı, kurumu standart yatağı üzerindeki bir kuru­mun standart yatak sayısına ulaştırması veya tipinin değiştirilmesini gerektirecek şekilde ku­rumun yatak sayısında standardının altına düşüş olması veya kurumun tipinde değişiklik yapılması halinde; ilgili birimce Bakan Onayı alınır.

Eğitim Hastanelerindeki Yatak İşgal Oranı

Madde 11-Yatak işgal oranları % 70'in altına düşen eğitim hastanelerindeki klinik­lerin durumları, hastanelerin Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurullarınca incelenir ve ya­tak işgal oranlarının düşük olmasının sebepleri araştırılır. Klinik şefliğinin ihmali olmaksızın ve elinde olmayan sebeplere bağlı olarak yatak işgal oranının düşük kaldığı anlaşılır ise; bu durumu giderici tedbirler Bakanlık ve kurum amirliğince alınır.

Aksi takdirde, kurum amirliği, kliniğin kapatılması hususunda Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin uygulanması için Bakanlığa teklifte bulunur. Bu kliniklerin kapatılması halinde, eğitim personeli hakkında Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği hü­kümlerine göre, asistanlar diğer eğitim hastanelerine, eğitim personeli ise diğer yataklı tedavi kurumlarına uzman hekim olarak atanırlar.

Diğer Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatak İşgal Oranı

Madde 12-Eğitim hastaneleri dışındaki yataklı tedavi kurumlarında, yatak işgal oranı%50'nin altına düşen servislerin durumları, polikliniklerin yoğunluğu ve döner sermaye kat­kıları da dikkate alınarak, kurum amirlerince incelenir. Yatak işgal oranının düşmesinde ge­çerli gerekçeleri olmayan servislerin ilgilileri hakkında genel hükümlere göre gerekli işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yataklı Tedavi Kurumlan Dışındaki Kadro Standartları

 

Sağlık Müdürlükleri ile Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlıklarının Kadro Stan­dardının Tesbiti

Madde 13 -İl Sağlık Müdürlüklerinin kadro standartları, ildeki mevcut toplam ya­tak sayısı, ayakta veya yatarak tedavi edilen hasta sayısı, yapılan ameliyat sayısı, nüfus yo­ğunluğu kriterleri dikkate alınarak Ek (1/A-a, b ve c) sayılı cetvellerde gösterildiği üzere üç tipde hazırlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlıklarının kadro standartları Ek (l/B) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Diğer Kurumların Kadro Standardının Tesbiti

MADDE 14 – (Değişik:RG-25/6/2010-27622)

Yataklı tedavi kurumları dışındaki kadro standartları;

a) (Yürürlükten kaldırılmıştır – RG:04.01.2012 – 28163) [1]

b) (Yürürlükten kaldırılmıştır - RG:20.05.2012 - 28298) [2]

c) (Yürürlükten kaldırılmıştır - RG:20.05.2012 - 28298) [3]

b) A, B ve C Grubu İlçelerde Uygulanacak Sağlık Grup Başkanlığı İdari Bölümü Ek (1-B) sayılı,

c) Acil Sağlık Hizmetleri Kurumları Ek (1-C) sayılı,

ç) Yataksız Tedavi Kurumları Bölümü Ek (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Ortak Hükümler

Ek Bölüm ve Birimlerde Görevlendirme Usulü

Özellikli birimlerde görevlendirme usulü

MADDE 15 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-25/6/2010-27622)

Bu Yönetmelik ekinde yer alan listelerde belirtilen kurumların bünyelerinde veya bunlara bağlı olarak açılmış veya açılması Bakanlıkça planlanan ancak Yönetmeliğe ekli cetvellerde kadro standardı belirlenmiş olan; kalp damar cerrahisi merkezi, yanık merkezi, nükleer tıp, radyoterapi, onkoloji, yoğun bakım servisi, yeni doğan yoğun bakım servisi, acil servis, üremeye yardımcı tedavi merkezi, anjiyo merkezi, perinatal merkez, genetik ve benzeri özellikli birimlerde görevlendirilecek personelin sertifikasyon durumu, unvan ve sayıları ilgili birim tarafından belirlenerek Bakan onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir.

Bakanlıkça belirlenmiş standartlar ve ilgili mevzuatına göre özellikli birimlerde görev yapması gereken sertifika sahibi personel Bakan onayı ile belirlenecek standarda göre bu birimlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilir.

Yeni açılacak, birleştirilecek ve kapatılacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 16 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-25/6/2010-27622)

Bu Yönetmeliğin yayımından sonra, kurum ve kuruluşlar Bakan Onayı ile hizmete açılır veya kapatılır.

Kapatılan kurum, kuruluşlar ve bağlı birimler ile eğitim yetkisi kaldırılan kliniklerde görevli personelin görev yeri değişiklikleri, genel hükümlere ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaç durumuna göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Uzmanlık öğrencileri kendi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

Eğitim hastanesi ile hizmete açılan kurum, kuruluşlar ile bağlı birimlerin personel ihtiyacı ilgili genel müdürlüğün talebi doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır. (Değişik ibare:RG-29/9/2010-27714) Kuruluş ve açılış onayı alınmamış kurumlara personel atanamaz.

Kurumların kuruluş çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel ile arızı sebeplerden dolayı istihdamı gereken personel, en yakın ve uygun görülecek kurumlardan geçici görevlendirme yoluyla sağlanır.

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılan her bir semt polikliniği ve ek hizmet binası için birer Sorumlu Tabip görevlendirilir.

Kadroların Temini

Madde 17-Kadrolar, genel hükümlere göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nce sağlanır.

Kurumların Standart Kadro Değişikliği

Madde 18 -Sınıf, tip, yatak ve ayakta veya yatarak tedavi edilen ortalama yıllık has­ta sayısı kriterlerinin değişmesi halinde, kadro standardı da Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğe ekli cetvellere göre değiştirilir.

Standart Kadrolarda Değişiklik Usulü(1)

Madde 19-Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen personel standartlarında, kurumun hizmet yükünün, görev fonksiyonlarının ve bu­lunduğu yerdeki hizmeti etkileyen şartların değişmesi gibi gerektirici sebeplere bağlı olarak de­ğişiklikler yapılabilir.

(Değişik:RG-15/5/2008-26877) Bu değişiklik; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Strateji GeliştirmeBaşkanı,1. Hukuk Müşaviri, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri ve Personel Genel Müdürleri ile kadro standardı değiştirilecek sağlık kurum ve kuruluşlarının bağlı bulunduğu merkez birim amirlerinin katılımı ile oluşturulacak komisyon kararı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakan onayını müteakip Resmî Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konulur.

Standart kadro üstü personeli bulunan kurumların durumu

MADDE 19/A – (Ek:RG-25/6/2010-27622)

Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmaları halinde; boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kliniği personeli standardı

MADDE 19/B – (Ek:RG-25/6/2010-27622)

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim verilen kliniklerin yatak sayısı ile personel sayısı bu Yönetmelik ile belirlenen standardı aşmamak kaydıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayanların kadroları

MADDE 19/C – (Ek:RG-25/6/2010-27622) (Değişik:RG-29/9/2010-27714)

Aile Hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda belirtilen hakları saklı kalma kaydıyla, sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezine aktarılır.

Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaksızın atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Geçici Madde 1-(Değişik:RG-24/7/2001-24472)

Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmaları halinde; boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

Ancak, tıpta uzmanlık eğitiminde aksama olmaması ve yeterli sayıda uzman tabip yetiştirilebilmesi için; fiilen mevcut olan asistan kadrolarının uygulanmasına devam edilir ve Bakanlık atamaya müsait fiili kadro bulunması halinde; bu Yönetmelik ile öngörülen standart asistan kadrosu toplamının dörtte biri kadar ilave asistan kadrosunu her yıl kullanabilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, eğitim hastanelerinde 6ncımadde de öngörülen yatak standardının altında yatağı olup da, haklarında 11 inci madde hükmü uygulanamayan kliniklerin şefleri varsa; yeni açılacak eğitim hastanelerine nakledilirler. Aksi takdirde uzman hekim olarak çalışırlar. Bu durumda olan klinik şefleri, İlk açılan eğitim has­tanelerine veya ilk boşalan klinik şef kadrolarına atanırlar.

Geçici Madde 3-(Değişik:RG-24/7/2001-24472)

Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, atama yapılabilecek mevcut serbest kadrolarını bu Yönetmelikle öngörülen standart kadrolara oranlamasını yapar ve illerin durumları ve hizmetteki önem ve önceliklerini de dikkate alarak, bu Yönetmelikte belirtilen standartlar aşılmamak kaydı ile mevcut kadroların dengeli bir şekilde illere tahsisi ve dağılımını yapar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 20-24/11/1974 tarih ve 15072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabipliği, Yardıma Tıp Personeli Teknik Personel, Hizmetliler ve Yatak Kadro Yönetmeliği" ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

-------------------

(1) 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı" ibaresi "Strateji Geliştirme Başkanı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız.

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK (1-A) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır: RG:04.01.2012 – 28163)

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK (1-B) ve EK (1-C) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır: RG:20.05.2012 - 28298

 [1] a) Sağlık Müdürlüğü İdari Bölümü Ek (1-A) sayılı,

[2] b) A, B ve C Grubu İlçelerde Uygulanacak Sağlık Grup Başkanlığı İdari Bölümü Ek (1-B) sayılı,

[3] c)Acil Sağlık Hizmetleri Kurumları Ek (1-C) sayılı,