21 Haziran 2018, Perşembe
   
Yazı Boyutu

NÖBET HİZMETLERİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.02.010.06 - 2098

Konu   : Branş Nöbetleri                                                                                         08.02.2006

 

GENELGE

2006/16

 

 

 

İlgi: 16.12.2005 tarih ve 23481 (2005/180) sayılı Genelge.

 

Yataklı tedavi kurumlarında nöbet esasları ve nöbet türleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41 ila 52 nci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca nöbet hizmetlerine ilişkin olarak ilgi genelge yapılmıştır.

 

Ancak, alınan bilgilerden tereddütlerin giderilmesi için bazı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

 

1 - İlgi Genelgenin 1 inci maddesinde belirtilen acil nöbet hizmetlerinin öncelikle İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında planlanması, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Üroloji vb. branşlarda ise yine 4 ve daha fazla uzman hekim bulunması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliklerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde branş nöbet hizmeti verilmesi gerekmektedir.

 

2 - Branş nöbeti uzman başına ayda 5 (beş) nöbetten fazla olduğunda İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimliğin değerlendirmesi ile beş nöbetin üzerindeki nöbetler icapçı olarak tutulabilir. (Örneğin; branş nöbeti olarak bir uzman hekimin ayda 7 (yedi) nöbet tutması gerekiyorsa, bunun 5'ini hastanede branş nöbeti olarak, 2'sini de icapçı olarak tutabilir.)

 

3- Eğitim ve araştırma hastanelerinde, Başhekimin uygun görmesi durumunda, yan dal uzmanlık branşları ana dal içinde değerlendirilerek nöbete dahil edilecektir.

 

 

4 - Acil nöbetine giren uzman hekimler dışında kalan branşlardaki uzman hekimler (FTR, Cildiye, Biyokimya, Radyoloji v.b) idari nöbete dahil edileceklerdir.

 

5 - Uzman hekim tarafından nöbet tuttuğu hastanede yatırılarak tedavi ve ameliyat edilen hastanın takibi taburcu oluncaya kadar aynı hekim tarafından yapılacaktır. Şartlar elverir ve gerekli olursa ilgili hekim hastasını kendi çalıştığı hastaneye nakledebilecektir.

 

6 - Başka ilçe hastanelerinde görevli uzman hekimler ile ilçe hastanelerinden haftanın belirli günlerinde il merkezindeki hastanede görevlendirilmiş bulunan uzman hekimler il merkezindeki nöbet hizmetleri için oluşturulan havuza dahil edilmeyecektir.

 

7 - Nöbet hizmetlerinin ücretlendirilebilen kısmı ücretlendirilecek, aylık 80 saati aşan durumlarda 80 saatin üstü için izin verilecek, ancak kesinlikle gündüz verilen sağlık hizmetleri aksatılmayacaktır.

 

8 - 09.05.2005 tarih ve 9155 (2005/79) sayılı genelgede belirtilen, 25 hizmet yılını doldurmuş personelin "hizmeti aksatmamak kaydıyla" nöbet hizmetlerine dahil edilmemeleri öngörülmüş olmakla birlikte, yeterli hizmet sağlanamaması durumunda bu personelin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi esastır.

 

9 - Hastanelerde boş yatak olmadığı gerekçesi ile hastaların başka hastanelere sevk edilmelerinin önlenmesi amacıyla, her gün akşam başhemşirelik tarafından servislerdeki boş hasta yatakları tespit edilerek listesi acil nöbetçi hekimine verilecek ve tüm boş yataklar gerektiğinde kullanılmak üzere acil'in emrine tahsis edilecektir.

 

10 - Acil nöbeti için havuzun oluşturulduğu hastanede nöbet tutan uzman hekimler nöbetleri esnasında yaptıkları muayene, tedavi ve girişimler neticesinde aldıkları puanlara göre Sağlık Bakanlığı 2. ve 3. Basamak Ek Ödeme Yönergesi esasları çerçevesinde döner sermaye katkı payını nöbet tuttuğu hastane döner sermayesinden alacaktır. Ancak ücretlendirmenin yapılabilmesi için kendi kurumları dışındaki hastanede nöbet hizmeti verecek hekimler için il içi görevlendirme onayı alınması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı :. 16.12.2005/ 23481
Konu : Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri

.. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


GENELGE
2005/180


Yataklı tedavi kurumlarımızın artan hasta yükünün karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda her hekime bir poliklinik muayene odası açılması, performansa dayalı döner sermaye uygulaması, hizmet alımı vb. çok önemli adımlar atılmıştır.

Olağan sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili alınan bu tedbirler büyük ölçüde rahatlamaya yol açmıştır. Aynı şekilde acil sağlık hizmetlerinin rahatlatılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğünce; hizmetin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesi, verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyulan diğer personelin temini konusunda gerekli tedbirlerin alınarak bu kapsamda nöbet ve acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde belirlenmiştir.

1) Acil nöbetleri; aynı branşta dört ve daha fazla uzman hekimin bulunması halinde bunlar tarafından branş nöbeti olarak tutulacaktır.

Branş nöbeti tutan uzman hekimler ayrıca icap nöbeti tutmayacaktır.

2) Sağlık Müdürlüklerince il içerisindeki her hastanede acil sağlık hizmeti sunulmasının gerekliliği ve verimliliği değerlendirilecektir. Hastaneler ayrı ayrı ele alındığında uzman hekim sayısı branş nöbeti tutmaya elverişli olmayan hallerde (bir branşta 4 hekimden az olması), acil hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla uzman hekimler ortak bir havuzda toplanılarak acil hizmetlerinin en yoğun olduğu hastanede branş nöbetine kalmaları sağlanacaktır.

3) Uzman hekimlerin branş nöbeti tuttuğu merkez hastane dışında kalan diğer hastanelerde de eskiden olduğu gibi, acilde görevli pratisyen hekimler acil poliklinik yapmaya devam edecek, uzman müdahalesi gereken komplike durumlarda ilk müdahaleyi takiben hasta derhal ambulansla uzman branş nöbetinin tutulduğu merkez hastaneye ulaştırılacaktır.

4) Uzman hekim sayısının yeterli olması halinde her hastane kendi bünyesi içinde branş nöbeti tesis edecektir.

5) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları gibi özel dal hastanelerinde de uzman sayısı yeterli ise branş nöbeti tutulacaktır.

6) Acil ve normal nöbet listeleri aylık olarak hastane başhekimlikleri tarafından yapılacak ve her ayın ilk günü sağlık müdürlüklerinin elinde olacak şekilde iletişim sağlanacak, uygulama sağlık müdürlüklerince denetlenecektir. Nöbetlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesinden hastane başhekimleri ve sağlık müdürleri sorumludur.

Acil nöbetine iştirak edecek uzman hekim dışında diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin de nöbet listeleri yukarıda belirlenen usuller çerçevesinde hazırlanacak ve sağlık müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

7) Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Tıbbi zorunluluk nedeniyle sevk gerektiğinde de öncelikle sevkin yapılacağı hastane ile iletişim sağlandıktan sonra sevk gerçekleştirilecektir. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç "yatağım yok" şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.

8) Branş nöbeti tutan uzman hekimlere sayı yeterliyse hizmeti aksatmayacak şekilde nöbet ertesi izin verilebilir. Ancak izin verilmesi rutin hizmeti aksatacaksa nöbet ücreti ödenmesi esastır. Bu konuda yetki ve sorumluluk başhekimdedir.

9) Acil servise başvuran acil muayene ve tedaviyi gerektiren kritik hastaların kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal tıbbi müdahaleleri başlatılacaktır.

10) Gereksiz sevklerin önüne geçmek için her hastane başhekimliği kendi bünyesinde "sevk denetleme ve kontrol" birimi kuracak ve belli aralıklarla (ihtiyaca göre haftada - 15 günde veya ayda bir) toplanarak sevkleri değerlendirecek, endikasyon harici gereksiz sevk yapan hekimler uyarılacaktır. Gereksiz sevklere müsamaha gösteren hastane başhekimleri sorumlu olacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde nöbet hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Müsteşar