Tıp ve Uzmanlık Eğitiminde “YÖK’ün Akademik Hareketlilik Projesi” Üzerine Görüşümüz

Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde belirleyici olan, alandaki hekim gereksinimi ve eğitim veren kurumların altyapısıdır. Uzun döneme yayılan bir planlama gerektiren uzmanlık eğitiminde strateji ya da politika değişiklikleri, eğitimi veren kurumların altyapıları, eğitici sayı ve yeterlikleri, alanın gereksinimleri dikkate alınmadan yapılamaz. Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitiminde niteliği çağdaş kriterlerin çok altına düşürerek, sayıları artırmanın açıklaması mümkün değildir. Öğretim üyesi sayısı ve alt yapısı yetersiz tıp fakültelerinin açılması hekimlik mesleğine, bireylerin, toplumun ve gelecek nesillerin sağlığına zarar vermektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve üniversite rektörlüklerine iletilen “Akademik Hareketlilik Projesi” pek çok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Projeyle 2006 sonrasında kurulan üniversitelerin öğretim üyesi gereksinimlerinin “köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimi” kullanılarak çözülmesi amaçlanmaktadır. 57 üniversite 100’ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki gereksinimini YÖK’e bildirmiştir. Öğretim üyesi gereksinimi 20’si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversiteden sağlanacaktır.

Proje kapsamındaki öğretim üyesi görevlendirmelerinin gönüllülük esasına göre yapılacağı, ancak gönüllü olunmayan durumda üniversite yönetim kurulu ve rektör onayıyla bir ile dört yarı yıla kadar görevlendirmelerin yapılacağı belirtilmektedir. Öğretim üyelerinin 2547 sayılı yasanın 41. maddesi kapsamında görevlendirileceği, dolayısıyla görevlendirmeyi kabul etmeyenlerin “istifa etmiş sayılacağı” vurgulanmaktadır. Gönüllülüğe dayanmayan, kriterleri belirlenmeyen, uzun süreli böyle bir zorunlu görevlendirme, öğretim üyelerinin ve anabilim dallarının planlarını bozacağı gibi görevlendirmelerin yapıldığı fakültelerde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini, sağlık hizmetlerini ve kamu yararını da olumsuz etkileyecektir.

Bizler TTB Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve TTB Tıp Eğitimi Çalışma Grubu olarak akademik özerkliğin yok edilmesinin yeni bir örneği olarak gördüğümüz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi