Uzmanlık Eğitiminde Niteliği Düşürerek Sayıyı Artırmak Kabul Edilemez!

18 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM sayfasında 2022 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları yayımlanmıştır. Bazı alanlarda (radyoloji, dermatoloji, plastik cerrahi gibi) daha belirgin olmak üzere, herhangi bir bilimsel ve rasyonel dayanağı olmayan yüksek artışlar yapıldığı görülmektedir. Açıklanan sayılar ve mevcut alt yapı ile nitelikli uzmanlık eğitimi verilemez.

Tıpta uzmanlık eğitiminde belirleyici olan, alandaki uzman hekim ihtiyacı ve eğitim veren kurumların alt yapısıdır. Uzun döneme yayılan bir planlama gerektiren uzmanlık eğitiminde strateji ya da politika değişiklikleri, eğitimi veren kurumların alt yapıları, eğitici sayı ve yeterlikleri, alanın gereksinimleri dikkate alınmadan yapılamaz. Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitiminde niteliği çağdaş kriterlerin çok altına düşürerek, sayıları artırmanın açıklaması mümkün değildir.

Uzmanlık öğrencisi sayısında bu şekilde gerçekleşen plansız bir artış, uzmanlık eğitiminin niteliğini düşürecek, asistan hekimlerin özlük haklarını geriletecek, tıpkı hızla açılan alt yapısı yetersiz tıp fakültelerinin neden olacağı gibi hekimlik mesleğine, bireylerin, toplumun, gelecek nesillerin yaşamına ve sağlığına zarar verecektir. Tıp ve uzmanlık eğitiminin nitelik ve niceliğinin belirlenmesiyle ilgili karar hakkı bu alanın sahipleri ve temsilcileri olan profesyonel meslek kuruluşları (uzmanlık dernekleri) ve tıp fakültelerinde olmalıdır. Ülkemizde gerek tıp fakülteleri gerekse de uzmanlık dernekleri ve oluşturdukları birlikler yıllardır bu konuda çalışmalar yapmakta ve çözüm önerileri getirmektedir.

Bizler TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, UDEK üyesi uzmanlık dernekleri ve tıpta uzmanlık yeterlik kurulları olarak siyasi otoritenin yaptığı bu vahim ve kabul edilemez hatadan geri dönerek konunun özneleri olan tıp fakülteleri ve tıpta uzmanlık derneklerinin önerilerini uygulamaya geçirmesini ısrarla talep ediyoruz. Tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları nitelikli uzman hekim yetiştirilmesini sağlayacak şekilde derhal azaltılmalıdır.

UDEK Yürütme Kurulu

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Kontinans Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Algoloji Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği̇

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nefroloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu Derneği

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği