Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler EK-13 Listesi Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere Uzmanlık Derneklerinin bilimsel ve profesyonel görüşleri alınarak hazırlandı.

Bu liste muayenehanelerde yapılabilecek işlemler ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere uzmanlık derneklerinin bilimsel ve profesyonel görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanmasında aşağıdaki kalıcı, temel prensipler esas alınmıştır:

  1. Uygulanabilecek tıbbi girişimler esas olarak hasta güvenliği göz önüne alınarak listeye eklenmelidir. Hasta güvenliğini riske atabilecek, olası komplikasyonları emniyetle yönetilemeyecek girişimlerin listede bulunması uygun değildir.
  2. Liste bu konuda uzman olan hekimlerin bir araya geldiği profesyonel kuruluşlar olan ekte isimleri yazılı tıpta uzmanlık derneklerinin bilimsel görüşü alınarak hazırlanmıştır.
  3. Bu liste tek bir seferde hazırlanabilecek kalıcı bir liste olamaz. Bu çalışma bilimsel ve teknik gelişmelere paralel her gün yeni uygulamaların geliştiği bir dünyada, dinamik bir süreç oluşturmaktadır, düzenli olarak gözden geçirilmeli, güncellenmelidir.
  4. Listenin temelini ciddi eksiklikleri olan SUT tek başına oluşturamaz, HUV baz alınmalıdır. Her iki listede de var olmayan girişimler dernekler tarafından eklene bilinir.
  5. Tüm alanlarda çok kısıtlı bir süre içerisinde çalışmaya katılan derneklerin listeye kattıkları sadece muayenehanede yapılabilecek işlemlerin ismini içermektedir. Bu işlemleri hangi uzmanın yapabileceği, yapması gerektiğine dair hiçbir bilgi, veri içermez. Hiçbir surette bir alanın yetkinliğini genişletmek, çakışan alanlarda her hangi bir üstünlük sağlamak amacı ile kullanılamaz.
  6. Listeye katkı sunan he bir derneğin önerileri ve gelişen listenin son hali tüm meslektaşlarımız tarafından TTB UDEK web sitesindeki ilgili sekmede görüle bilinir. Üye derneklerimiz ekleme, düzeltme, itiraz ve görüşlerini TTB UDEK’ e gönderebilir, sürece katkı sunmaya devam etmelerini beklemekteyiz. 
  7. Üye derneklerimizden TARD’ın cerrahi işlemlerde anestezi ile ilgili derlediği prensipler de ekte yer almaktadır.

Listenin hazırlanmasında kısa sürede katkı sunan tüm meslektaşlarımız ve derneklere teşekkür eder, bu süreç içerisinde sürekli olarak yer almalarının önemini bir kez daha hatırlatırız.

               TTB UDEK

Derneklerden gelen listeler

TARD Genel Prensipler