Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 16.12.2020 tarih ve 89432283-010.06.99 sayılı “Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi” başlıklı yazısı ile 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 9. maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu ile müştereken hazırlanıp 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Bakanlığı’na Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müştereken tip protokol hazırlanır.” hükmünün yer aldığını ve bu çerçevede hazırlanan tip protokol Sağlık Bakanlığı Makamının 07/05/2020 tarihli ve

89432283-010.01-625 Sayılı onayı ile bu kapsamda bazı üniversiteler ile hastanelerimiz arasında “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalandığını duyurmuştur.

Mezkûr Protokolün ‘Sözleşmelerin niteliği, süresi ve feshi’ başlıklı 14. maddesinde yer alan “Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından, üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personel ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak, ayrı ayrı bireysel sözleşme imzalanabileceği, birlikte kullanımdaki üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki üniversite personeli ile de rektörün görüşü alınarak sözleşme imzalanabileceği” hükmü çerçevesinde, Bakanlık Makamının 16.12.2020 tarihli ve 89432283-010.06.99-1704 Sayılı onayı ile sunulacak hizmetin niteliği, personelin hak ve yükümlülükleri, performans hedefleri ve süresinin de yer aldığı tip hizmet sözleşmenin yürürlüğe konulduğunu açıklamıştır.

Esasen Tip Sözleşmenin pek çok hükmü Sağlık Bakanlığı tarafından 4.3.2020 gün ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerini uygulamaya koymaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği, söz konusu Yönetmeliğin de iptali için Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve Yönetmeliğin dayanağı 3359 Sayılı Kanun’un Ek.9. maddesinin kimi düzenlemelerinin Anayasaya aykırılığı savı ile iptal davası açmıştır. Yürütmeyi durdurma talebinin görüşülmesi önümüzdeki günlerde beklenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalayan devlet üniversitelerinin tıp fakültesi öğretim üyelerine imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili hukuka aykırılıkları 8 maddede özetlemiştir.

Yönetmeliğin, YÖK’ün görüşü dikkate alınmadan yayımlanmış olması,

Bireysel sözleşme zorunluluğunun öğretim elemanlarının güvenceleri ile akademik işleyişi ihlal edeceği,

Uzmanlık eğitimi ile ilgili standartların bakanlığın belirsiz kriterlerine bağlı kılındığı,

Başhekimlere tanınan yetkinin tıpta lisans ve uzmanlık eğitimini olumsuz etkileyeceği,

Kongre de dahil izin ve benzeri işlemler için öngörülen onay zorunluluğunun hakkın özünü zedeleyeceği,

Müşterek tıp protokolünün yasal dayanağı bulunmadığı,

Ön değerlendirme raporunun içeriği yönetmelikte düzenlenmediği,

Bireysel sözleşmeye ilişkin yasa normunun Anayasa’nın 130. maddesine aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Bu nedenle TTB Sağlık Bakanlığı’nın tip sözleşmelerinin ağır hukuka aykırılığı nedeniyle ivedilikle geri alınması gerektiği belirtilen bir açıklama yaparak, rektörlere de meslektaşlarını hukuka aykırı bir sözleşmeyi imzalama konusunda zorlamama ve böyle bir sözleşmenin imzalanamayacağı konusunda bakanlık ile iletişim kurma çağrısı yapmıştır.

Gelinen noktada Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü21.01.2021 tarih ve E-E-89432283-659 Sayılı “Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi Hakkında” başlıklı yazısı ile sözleşme içerisinde bulunun iki maddenin (MADDE 7- Sağlık Bakanlığı (bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır) tarafından görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen personel hakkında, gündelik ve yol giderlerinin ödenmesi bakımından 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 13- Öğretim elemanı, Bakanlıkça bilimsel komisyonlarda ve bilimsel çalışmalarda görevlendirilebilir. Ayrıca Başhekimliğin düzenleyeceği kongre, sempozyum, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görevlendirilebilir. Üniversite tarafından yapılacak benzer görevlendirmeler için Başhekimliğin uygun görüşü alınır.) üniversitelerimizin yöneticileri ile öğretim elemanlarımızla yapılan görüşmeler ve geri bildirimlerden, maksadı aşan yorumlara ve tartışmalara konu edindiği ve bu iki maddenin maksadına matuf hükümler ilgili mevzuatta yer aldığından sözleşme metninden çıkarılması bakımından bir mahzur bulunmadığı açıklanmıştır.

Sözleşmenin Harcırah Kanununa atıf yapan 7. maddesi ile zarar tazminini konu edinen 13. maddelerinin sözleşmeden çıkarılması sözleşmenin özünde bir değişikliğe yol açmamakta, Dekan ve Başhekimin yetki ve sorumluluk sınırlarının netleştirilmemesi, birbiri ile çelişkili maddelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna göre eğitim sorumlusunun, dekanın görüşü alınarak başhekim tarafından görevlendirileceği, klinik derslerin zaman çizelgesinin Başhekimce planlanacağı, Başhekimin eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için her türlü tedbiri almaya yetkili olduğu tanımlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın, birlikte kullanım protokolünü imzaladığı Devlet Üniversiteleri öğretim üyelerine yönelik imzalanması için gönderdiği tip sözleşmeleri ağır hukuka aykırılıklar devam etmektedir. Üniversite Rektörleri, meslektaşlarını hukuka aykırı bir sözleşmeyi imzalama zorlamasında bulunmamalı, böyle bir sözleşmenin imzalanamayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile gerekli iletişimi kurmalıdır.

UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU YÖNETİM KURULU

Konu ile ilgili açıklama için