Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2017/3851 Esas No.lu ve 2018/3238 Karar No.lu Kararı ile “25/09/2010 tarihli ve 277710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 5 inci maddesiyle eklenen Ek-13 sayılı“Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi”nin tümünün Ek-13 sayılı listenin hazırlanması aşamasında oluşturulan ön komisyonun ve sonrasında Bakanlık nezdinde oluşturulan komisyonun tüm uzmanlık alanlarını temsil kabiliyeti bulunmadığı gerekçesiyle iptaline” karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili taraflarla birlikte bir toplantı yapmayı planladığını Birliğimize iletmiştir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik eki Ek-13 ile ilgili süreci birlikte değerlendirmek ve önerilerimizi ortaklaştırmak için 21 Eylül 2018 Cuma günü bir toplantı yapıldı.