TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)

TTB-UDEK Genel Sekreteri Orhan Odabaşı açılışı yaptıktan sonra Divan Başkanı ve Yazman seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Ali Özyurt, Yazman olarak Pınar Koşar seçildi.

TTB-Merkez Konsey Başkanı yerine, 2. Başkan Sinan Adıyaman konuşma yaptı. UDEK’in 1994 yılından beri faaliyet gösterdiği, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek iyi uzmanlar yetiştirmek için, uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu 2. Başkanı Muzaffer Başak, TTB-UDEK’in 70 Asil-34 Gözlemci Üyesi ile tüm uzmanlık ve yan dal derneklerini birleştiren bir çatı olduğunu söyledi. Buradaki çalışmaların nitelikli uzmanlık eğitimi konusunda ciddi bir birikim oluşturduğunu ve oluşturulan UDEK standartlarının birçok kurumda ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarında kaynak olarak kullanıldığını belirtti.

TTB-UDEK Genel Sekreteri Orhan Odabaşı, Yürütme Kurulunun 2015-2017 Dönemi Çalışma Raporunu sundu. Bu süre içerisinde 10 tane Yürütme Kurulu toplantısı, Eğitim Kurultayları, elektronik ortamda paylaşımlar yaptıklarını anlattı.  ‘Asistan ve genç uzman hekimler grubu Toplantısı’,  ‘Ölümüne Çalışmaya Hayır!’ ‘TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı’ örnek olarak gösterdi. Ayrıca TUS ile asistan alınan bazı uzmanlık alanlarının doktora eğitimine kaydırılması çalışmalarından bahsetti. Toplum Sağlığı ile ilgili olarak:  Suriyeli Hekimler (Eylül 2016), Sağlıkta Uçurum, Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı (25 Şubat 2016) toplantıları yapıldığını belirtti. 2016 yılında insan hakları ihlalleri ile ilgili çalışmalar, Tütün ve benzeri ürünleri kontrol yasa teklifi, sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili 03.07.017 tarihinde yapılan 6.Ulusal Sağlık Çalışanları Sağlığı Kongresinden bahsetti. Aile Hekimleri Kolu ile  yapılan ortak çalışmalar olarak,  Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı (02.12.2016), Toplum Temelli Kanserler Toplantısı (24.11.2017) afişlerini gösterdi. TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı çalışmaları, Referans Tarifesi ile ilgili tartışmaların üzerinde durdu. Bilirkişilik Kanun Tasarısı ve TTB Bilirkişilik eğitimlerinin başladığını duyurdu. Geleneksel Alternatif Tıp Uygulamaları ile ilgili TTB Toplum ve Hekim Dergisi Ocak-Şubat 2017 sayısında bilgi verildiğini anlattı. 09 Aralık 2017 tarihinde XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay’ını yapacaklarını duyurdu. Geçen yılki kurultayda Uzmanlık Dernekleri İyi Uygulama Örnekleri sunumlarının anlatıldığını ve bu seneki kurultayda da bu sunumların yapılacağını belirtti. 28.05.2016 tarihinde UDEK-UYEK Yeterlik Sınavları Toplantısı yapıldığını söyledi ve kredi puanları ile ilgili merkezi bir kayıt sistemi oluşturduklarını ve toplantı sırasında mobil uygulamalar üzerinden puan alınabileceğini vurguladı. 2018 yılından itibaren yeterlik belgelerinde Ulusal Yeterlik Kurulu Başkanı’nın ismi olacağını söyledi. Yeniden Belgelendirme ve STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu çalışmalarından bahsetti. Uzaktan eğitim ölçütlerinin konuşulduğu e-öğrenme kursunun (17.05.2017) çok verimli geçtiğini kaydetti. Ayrıca ziyaret programları, Uzmanlık Alanı Uzlaşı Kurulu çalışmalarından bahsetti. TTB-UDEK katkı payını yatıran uzmanlık derneklerine teşekkür etti.

Umut Akyol, ATUB (UEMS) ile ilişkiler hakkında bilgi verdi. Uzmanlık Derneklerinden UEMS temsilcilerinin (2 üye) bilgilerini güncellemelerini ve 2 üyenin en fazla birinin değiştirilerek bilgi aktarımının sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

TTB-UDEK 2015-2017 dönemi Mali Raporunu Bülent Erbil sundu.

Raporlar Genel Kurul tarafından tartışmaya açıldı. Biyoetik ve Tıp Tarihi Uzmanlık Derneğinden temsilci Önder İlgili söz aldı: Board sınavları, yeterliliklerin sürekli denetlenmesi ve denetim mekanizmalarının arttırılmasının fazladan bir baskı ortamı yaratacağını ve günlük iş yükü içerisinde ekstra bir yük ve stres getireceğinden bahsetti. İkinci olarak da ‘İyi Öğretim’in yüzyüze olması gerektiği ve Tıp eğitiminde rol model ilişkisinin önemli olduğunu kaydetti. Uzaktan eğitimin daha az kaliteli olarak değerlendirildiğini söyledi. İnternet üzerinden verilen derslerde rekabet unsurunun öne çıkması, daha küresel bir gücün etkisi altında kalmamıza neden olabilir endişesini dile getirdi. Bu şekilde daha fazla gücü olan kurumların devreye girmesi ve iş güvenliği açısından riskli bir ortamın doğabileceğini söyledi.

Muzaffer Başak, uzmanlık eğitiminin asimetrik ve heterojen veriliyor olması, nitelikli insan gücü ve cihaz parkı, teknik alt yapı gibi olanakların farklı olması nedeniyle standardizasyon ve ortaklaşmaya ihtiyaç olduğunu anlattı. Sınavların gönüllülük temelinde yapılıyor olması ve sonuçların kişiye özel gönderilmesi nedeniyle baskı ortamı yaratmadığını söyledi. Radyoloji alanında 12 yıldır yeterlik sınavlarının yapıldığını, oluşan birikimin değerli olduğunu ve 3 senedir de Avrupa Board Sınavının Türkiye’de yapıldığını belirtti. 1. Asistan Gelişim Sınavı yaptıklarını ve yılda 2 kere yapılacak olan bu sınavlarla asistanların ve eğiticilerin kendi programlarını özdeğerlendirme fırsatı bulacaklarını anlattı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Derneğinden Fitnat Dinçer, son sene asistanlarının ve genç uzmanların Yeterlik Sınavına girdiklerini ve kişilerin bu şekilde kendilerini güncellediklerini, 10-15 senedir Avrupa Board Sınavına girdiklerini ve çok başarılı olduklarını söyledi.

Cerrahi Derneği delegesi Neşet Göksal, Yeterlik Sınavlarını güç odakları yerine sivil toplum örgütlerinin yapmasının farklı olduğunu ve halk sağlığına daha kaliteli bir hizmet olarak katkı sunduğundan bahsetti.

Türk Cerrahi Derneği delegesi Faik Özçelik, sivil toplum örgütlerinin yaptığı sınavların bütün dünyada rağbet gördüğünü, kaliteyi güncel bilgi ile ölçmeye yarayan gönüllü uygulamalar olduğunu söyledi. Avrupa’da cerrahi alanında ihtisasın standart olmaması nedeniyle yeni bir uygulamaya gidileceğini, ufak bir sınav veya dosya üzerinden değerlendirme sonrası bir board sınavına girileceği ve bunun bütün dünyada geçerli olacağını anlattı.

Orhan Odabaşı, hekimlerin ilk günden son güne kadar kendilerini geliştirmesi gerektiğini, bunun bir hak olduğunu ve talep edilmesi gerekliliğini vurguladı. Yine meseleye sadece sınav gözüyle bakılmaması gerektiğini, yetişkin eğitimi çerçevesinde uzmanlık derneklerinin alanın gereksinimlerini iş edinmiş olduğunu söyledi. Doğal olarak buna uygun eğitim ortamı var mıdır sorgusuyla,  kongre, sosyal programlar, küçük toplantılar, kurslar, uzaktan eğitim  ile eğitim ortamı desteklenmekte olup eksik ve geliştirilmesi gereken yanlar tespit edilerek uygulanan programların, katılanlar ve toplumdaki katkılarının hissedileceğini belirtti.

ATO delegesi Emel Bayrak söz alarak, özel sektörde çalıştığını, özel sektörde hem gelişim hem de standardizasyon için sınavın yapılması gerektiğini, hatta sınavların zorunlu olabileceğini söyledi. Türkiye’de çalışan 78.620 uzmanın, yaklaşık yarısının Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 16.000 kadarının  Üniversite hastanelerinde ve özel sektörde de 22.000 civarında  olduğunu belirtti. Standardizasyona ihtiyaç olduğunun ve bunun kişilerin vicdanına bırakılamayacağının üzerinde durdu. Hekim-hasta ilişkisinin eşitsiz bir ilişki olduğu ve özel sektörde  hekimin bilgisizliği, hastane baskısı olabileceği ve bu nedenle standardizasyonun önemine vurgu yaptı.

Türk Dermatoloji Derneğinden Ertan Yılmaz, uzmanlık öğrencilerinin son yıllarında, 5 günlük bir Beceri Okulu eğitimi aldıktan sonra Yeterlik Sınavına girdiklerini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Derneği delegesi Bülent Atilla, diplomanın ömür boyu geçerli olduğunu, ama hesap verilebilirlik ölçüsünde belge ile denetlenmesinin de gerekli olduğunu belirtti. Bunun bir stres ve yük olduğunun doğru olduğunu ama kişilerin de bilgilerini güncelleştirmeleri gerektiğini, bunun kendi meslekleri adına ve uzmanlık derneklerine katılımları adına önemli olduğunu vurguladı.

Muzaffer Başak tekrar söz alarak, ziyaret kurullarında UDEK temsilcisinin bulunmasının gerekli olduğunu, ancak bu konuda talebin artması ve resertifikasyonların başlaması nedeniyle sorun yaşandığını söyledi. Uzmanlık Derneklerinden bu konuda isim havuzu oluşturarak UDEK ile paylaşmaların istedi.

Söz alan Vedat Bulut, sağlık turizmi, sigorta şirketleri, malpraktis davalarında yeterlik belgesinin sorgulanabileceğinden bahsetti. Çok iyi bir sistem oluşturulabilirse Sağlık Bakanlığı’nın da örnek alabileceğini söyledi.

Raporların Genel Kurul tarafından tartışılmasında sonra oylamaya geçildi. Çalışma Raporu ve Mali Rapor oybirliğiyle onaylandı.

Dernek üyelik başvuruları Genel Kurul Üyeleri tarafından değerlendirildi. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği oybirliği ile asil üyeliğe kabul edildi. Gözlemci üyelik için başvuran Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneğinin başvuruları oybirliği ile onaylandı.

TTB-UDEK 2017-2019 Dönemi Yürütme Kurulu seçimi yapıldı. 52 oy kullanıldı. 51 oy geçerli sayıldı.

TTB Genel Sekreter adayı  Gülriz Erişgen oldu.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Temsilcisi olarak Umut Akyol asıl üye, İskender Sayek yedek üye olarak seçildi.

Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan Odabaşı (37 oy), Bülent Erbil (33 oy), Bülent Atilla (32 oy), Bülent Önal (30 oy), Ertan Yılmaz (30 oy), Meram Can Saka (29 oy), Ersin Yarış (17 oy) oldu.

Emel Bayrak (16 oy), Pınar Koşar (10 oy), Yasemin Yalım (9 oy), Vedat Bulut (9 oy), Faik Özçelik (9 oy), Fatih Akbıyık (8 oy), Neşet Köksal (4 oy) yedek üyeler oldu.

Kapanışta Umut Akyol ve Orhan Odabaşı, görevi biten Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

Muzaffer Başak, bu anlamlı ve önemli görevde 6 sene görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi ve yeni Yürütme Kurulu’na başarılar dileyerek sözlerini bitirdi.