TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

37. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

03 ARALIK 2016, ANKARA

37. Olağan Genel Kurul TTB Merkez Konseyi’nde 03.12.2016 tarihinde saat 10:00’da 31 kişinin katılımı ile başladı.

1. Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi

Açılışın ardından Divan Başkanı ve Yazman Seçimi yapıldı. Oybirliği ile Divan Başkanı Prof. Dr. Cem Oktay ve Yazmanlığa Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu seçildi.

2. TTB Merkez Konseyi Konuşması

TTB Merkez Konseyi adına 2. Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman konuştu.

3. TTB UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

TTB UDEK Yürütme Kurulu adına Prof. Dr. Tunçalp Demir konuştu.

4. TTB UDEK Yürütme Kurulu’nun 2015-2016 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

TTB UDEK Yürütme Kurulu adına genel Sekreter Doç. Dr. Orhan Odabaşı konuşmasını yaptı. 

UDEK Yürütme Kurulu’nun 2015-2016 Dönemi Çalışma Raporu Sunumu

5. TTB UDEK Bilançosunun Sunumu

TTB UDEK Bilançosunu Muhasip Üye Doç. Dr. Bülent Erbil yaptı.

6. Dernek Üyelik Başvuruları Değerlendirmesi

a. Kontinans Derneği’nin Gözlemci Üye Başvurusu “Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik Gözlemci Üye Madde 10- (3) TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek yeterlik kurulunun olması ilkesine bağlı kalmayı yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak taahhüt etmesi zorunludur.” yazılı beyanı alınması koşulu ile   1 karşı, 2 çekimser oy almak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 (4) Gözlemci üye olan derneklerden, tek yeterlik kuruluna bağlı olma koşuluna sahip olmayan ya da bu koşulu sonradan yitirenlerin üyeliklerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile son verilir.

b. Türk Tıp Eğitimi Derneği’nin Gözlemci Üye Başvurusu “Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik Gözlemci Üye Madde 10- (3) TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek yeterlik kurulunun olması ilkesine bağlı kalmayı yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak taahhüt etmesi zorunludur.” yazılı beyanı alınması koşulu ile oy birliği ile kabul edildi.

c. Türk Tıbbi Rehabilitasyon Derneği’nin Asıl Üye Başvurusu, “Ortak Yeterlik Kurulu çalışmalarına katılım yazılı beyanı alınması” koşulu ile 1 karşı, 2 çekimser oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanması

a. Türkiye Acil Tıp Derneği’nin başvurusu üzerine TTB UDEK Yürütme Kurulu’nun Yönergedeki hükmü uygulama yönündeki görüşü Genel Kurul üyelerinin görüş önerilerine sunuldu. Yürütme Kurulu’nun yönergedeki ilgili maddeyi uygulaması uygun görüldü.

b. Asıl statüde TTB UDEK Üyesi derneklerden katkı payı borcu olan derneklerin ATUB’a bildirilecek üye dernek listesinden çıkartılması konusundaki önerisi uygun görüldü.

c. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. M. Hamid Boztaş tarafından verilen muayene süreleri ile ilgili önerileri oy birliği ile kabul edildi.

d. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. M. Hamid Boztaş tarafından verilen KHK ile görevine son verilen dernek üyelerinin faaliyetleri hakkındaki dilekçelerinin TTB Hukuk Bürosu tarafından değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Önerisi: “Sağlık Bakanlığı’nın ilk sağlık müdürlükleri vasıtasıyla yaptıkları tamimler ile muayene sürelerinin 5-10 dakika ile kısıtlaması kabul edilemez. Muayene süreleri temel muayenenin olmazsa olmazı kabul edilen anemnez almada dahil dünya normlarında kabul edilen en az 20 dakika olmalıdır.”

8. Dilek ve Beklentiler

37. Genel Kurul saat 13.45’te sonlandı.

Prof. Dr. Cem Oktay           Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu

Divan Başkanı                    Yazman 

Adı Soyadı Uzmanlık Dernek
Cem Oktay  Türkiye Acil Tıp Derneği 
Güneş Gür Aksoy  Türk Dermatoloji Derneği 
Ertan Yılmaz  Türk Dermatoloji Derneği 
H. Murat Özdemir  Türk Kardiyoloji Derneği 
Fitnat Dinçer  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Derneği 
Ayşe Bora Tokçaer  Türk Nöroloji Derneği 
Aylin Okan Heper  Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu
Burcu Tokuç  HASUDER 
Süleyman Görpelioğlu  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 
Bülent Önal  UDEK YK 
Nilay Çöplü  KLİMUD 
Gökhan Demirtaş  Pediatrik Üroloji Derneği 
Gürkan Yılmaz  TRASD 
Gülriz Erişgen  Ankara Tabip Odası 
Arzu Aral  Türk İmmünoloji Derneği 
Melda Türkoğlu  Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 
Necla Tülek  KLİMİK 
Özkan Alataş  Türk Klinik Biyokimya Derneği 
Deniz Evcik  Türkiye Fiziksel Tıp ve Reh. Derneği 
Oytun Portakal  TBD 
Hamid Boztaş  Türk Psikiyatri Derneği 
Oya Bayındır  Türk Klinik Biyokimya Derneği 
Vesile Sepici  Türkiye Fiziksel Tıp ve Reh.ve Uzman Hekimleri  Derneği 
Dilek Toprak  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 
Aysel Ülker  Gastreentroloji Derneği 
Meram Saka  UDEK YK 
Bülent Erbil  UDEK YK 
Nurper Erberk Özen  Türkiye Psikiyatri Derneği 
Orhan Odabaşı  UDEK YK 
Tunçalp Demir  UDEK YK