Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın

BASIN AÇIKLAMASI (3 Ocak 2006) Türkiye de Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, uzman hekimlerin %52 sini yetiştirmekte, uluslararası tıp yayınlarının %35 ini sağlamaktadır. Her yıl binlerce uzman hekimin yetiştirildiği bu hastanelerdeki eğitim kadrolarının belirlenmesi bilimsel ve eğitimin temel ilkelerine uygun, siyasi tercihlerden uzak olmak zorundadır. Bu tür bir seçimin en temel yolu da, adaylar arasında bilimsel birikim ve yeterliliğin, bilgi ve becerinin nesnel olarak belirleneceği sınavlardır.

         Sağlık Bakanlığı 7 yıldır Şef ve Şef Yardımcılığı sınavlarını açmamaktadır. Bunun yerine boş olan kadroları kendisi atamaktadır. Bu tür atamalara bir dayanak oluşturması amacıyla, Sağlık Bakanlığı na, doçent ve profesörleri sınavsız olarak ve hiçbir ölçüte bağlı olmadan klinik şefliği ve şef yardımcılıklarına atama yetkisi veren bir yasa, 2005 yılı Temmuz ayında TBMM den geçirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı nca meclise iade edilen yasa aynı şekilde kabul edilerek 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve hemen sonrasında doçent ve profesörlerin Şef ve Şef Yardımcısı olarak atanmalarına başlanmıştır. Bu atamalarda, siyasi bir kadrolaşma hedefinin gözetildiği görülmektedir. Bakanlık, boş olan klinik şefliklerine atama yapmanın yanında, kadro yaratmak amacıyla klinikleri bölerek yeni şeflikler oluşturmuştur. Bütün bu gelişmeler tıp ortamında büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Söz konusu yasanın yürütmesi Anayasa Mahkemesi nce 12.12.2005 tarihinde durdurulmuştur. Ancak, bu tarihten sonra da, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 17.12.2005 gününe kadar atamalar sakınılmadan devam etmiştir. Sağlık Bakanlığının 41 günlük süre içerisinde 175 Şef ve Şef Yardımcısının atamasını yapması ve bu sayının da Şef ve Şef Yardımcılarının toplam sayısının 1/7 sine eşit olması, karşı karşıya olduğumuz durumun boyutları hakkında fikir vermektedir.

         Yıllardır ülkemizde uzmanlık eğitimi alanında büyük bir birikim yaratan Türk Tabipleri Birliği   Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), söz konusu atamaların, uygulama geri alınmazsa, uzmanlık eğitimi alanında telafisi mümkün olmayan büyük bir tahribata neden olacağını düşünmektedir.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu olarak;

    * Anayasa mahkemesi kararıyla yasa dışı hale gelen söz konusu atamaların derhal geri alınmasını,
    * Şef ve Şef Yardımcılığı için bilimsel/ eşitlikçi bir sınavın mümkün olan en kısa sürede açılmasını ve düzenli bir uygulama haline getirilmesini,
    * Eğitim hastanelerindeki tüm boş (ve boşaltılacak olan) Şef/Şef Yardımcılığı kadrolarının bir an önce ilan edilmesini,
    * Sağlık Bakanlığı nın, tıpta uzmanlık eğitimi ve eğiticilerin nasıl belirleneceğine ilişkin kuralları içeren tüzük ve yönetmeliği, konunun tarafları olan Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri, YÖK ile uzlaşarak ve tüzükte tanımlanan kurul, komisyonlarda üç tarafın eşit katılımlarını sağlayarak bir an önce çıkarmasını talep ediyoruz.

     Uzmanlık eğitimi alanında kadrolaşmaya yönelik olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde hekimlik ortamını ve genelde sağlık alanını olumsuz etkileyen, uzmanlık eğitimine ciddi zararlar verecek olan bu uygulamaların bir an önce geriye döndürülmesinin önem ve aciliyetini kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla,
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu