222 Kişilik Kadrolaşmaya Sözde Sınav Kılıfı

Basın Açıklaması

23.05.2006

222 KİŞİLİK KADROLAŞMAYA SÖZDE SINAV KILIFI 

Danıştay kararlarını hiçe sayan Sağlık Bakanlığının  yeni bir kadrolaşmanın adımı olarak açtığı yan dal sınavları durdurulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs 2006 tarihinde gazetelere, Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Yan Dal Uzmanlık Klinikleri için Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açılacağına dair ilanlar vermiştir. Giriş sınavının 31 Mayıs 2006'da,  yazılı bilgi sınavının da 03 Haziran 2006'da olacağı belirtilerek başvuru tarihleri 18-26 Mayıs 2006 olarak belirtilmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız ilanla ilgili değerlendirmelerimiz aşağıdadır:

  • Sınav Duyurusu: Sınav duyurusu sınavdan 15 gün önce yapılmış olup, KPDS ve ÜDS sınavlarının yapılması beklenmemiştir. Böylece yabancı dil sınavına giremeyenler baştan elenmişlerdir. Ayrıca 15 günlük bir sürede adaylardan gerek bilim gerekse de sözlü sınava hazırlanmaları beklenmektedir. Bu kadar acele edilmesinin nedenleri anlaşılamamaktadır.
  • Kadroların Belirlenmesi: 14 Eğitim Birimine 222 kadro belirlenmiştir. Her kliniğe ortalama 16 asistan düşmektedir. Kadrolar daha önceleri klinik şeflerin görüşleri alındıktan sonra belirlenirdi. Şimdi ise kadro açılan kliniklerin bu asistanların eğitimi için yeterli eğitici, altyapı olanakları ve bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri yeterli eğitim düzeyine bakılmadan rasgele olarak belirlendiği görülmektedir. Bu da asistanların eğitiminde ciddi nitelik sorunlarına yol açacaktır.
  • Jüri oluşumu: Sınav jürileri oluşturulmasında hiçbir ölçüt göz önüne alınmamıştır. Sınavların yan daldan yapılacağı belirtilmesine rağmen o yan dal ile ilgisi olmayan ana dal Şefleri de jüri üyesi olabileceklerdir. Daha önce jürilerin ikisi üniversite öğretim üyelerinden seçilirken bu kez bu uygulama da kaldırılmıştır. Tüm bunlar adayların seçiminde ana belirleyici olan jüriler üzerinde kuşku bulutlarının dolaşmasına yol açmaktadır.
  • Sınavlar

a. Yazılı Sınav: İlgili yan daldan seçilen 50 sorunun kimler tarafından ve hangi gizlilik kurallarına uyularak hazırlanacağı ve hangi konuları kapsayacağı belirtilmemiştir. Ayrıca sınavın baraj niteliğinde olmaması sınavı göstermelik hale getirmiştir. Yazılı sınavın Danıştay' ın olası iptal gerekçelerine bir kılıf uydurmak amacıyla yapıldığı izlenimi oluşmuştur.

b. Sözlü sınav: Sözlü sınavın sadece ilgili yan daldan yapılacağı belirtilmekte, sınavın süresi, pratik yapılıp yapılamayacağı açıklanmamaktadır. Ayrıca sözlü sınavda da bir baraj olmayıp yazılı sınavdan yüksek not alan birisi sözlüden 0 (sıfır) alsa da başarılı sayılabilecektir.

c. Başarı ölçütü: Kılavuz incelendiğinde adayların sınavı kazanmaları için sadece sıralamada ilk 222'ye girmelerinin yeterli olduğu görülecektir. Teorik olarak baktığımızda eğer yeterli başvuru yapılmazsa 0 (sıfır) puan alan bir aday bile sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Önerilerimiz;

Tıpta uzmanlık eğitiminin çerçevesini çizen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü bir kenara bırakılarak, tüzükte uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm kararları alacak olan gerek tıpta uzmanlık kurulu gerekse eğitim birimlerini değerlendirme ve uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları göz ardı edilerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve eğitici özelliği taşımayan kişilerce hazırlanan bu sınav tümden iptal edilmelidir.  Sınav aşağıdaki şartlar yerine getirildikten sonra açılmalıdır.

  • Sınav YÖK'ün, TTB-UDEK'in, uzmanlık derneklerinin ve uzmanlık dernekleri yeterlik kurullarının önerileri alındıktan sonra açılmalıdır. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüşler alınana kadar sınav ertelenmelidir.
  • Kadrolar kadro standartlarına göre belirlenmeli, kadro belirlenirken kliniğin eğitim ve fizik altyapısı dikkate alınmalıdır. İlgili yan dala ait tam gün çalışma kapasitesinde yeterli sayıda eğitimci olmayan yerlere asistan alımı yapılmamalıdır.
  • Jüri üyeliği için belirli ölçütler aranmalı ve kura yoluyla seçilmelidirler. Ayrıca jüri üyelerinin ilgili yan dalın uzmanı olmasına azami gayret gösterilmelidir. Üniversite öğretim üyeleri de jüriye üye olarak alınmalıdır.
  • Yabancı dil sınavı için baraj 60 (altmış) puan olmalıdır.
  • Yazılı bilim sınavı eğer varsa ilgili uzmanlık alanının yeterlik kurulunun ilgili komisyonu veya ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Sınavda belli bir baraj olmalıdır.
  • Sözlü sınav için belirli bir süre ayrılmalı sınavın nasıl olacağı ve değerlendirmesi nesnel kurallara bağlanmalıdır. Bu konuda yeterlik sınavlarında da uygulamaya giren nesnel yapılandırılmış klinik sınavlar (OSCE) örnek alınmalıdır. Bu sınavda da belli bir baraj olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU YÜRÜTME KURULU