Eğitim Hastanelerinde Siyasi Kadrolaşmaya Hayır!

Basın Açıklaması

24.32007

EĞİTİM HASTANELERİNDE SİYASİ KADROLAŞMAYA HAYIR!

İŞLETME DEĞİL BİLİM YUVASI!

AKP Eğitim Hastanelerini işletmeye dönüştürüyor.

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir alt bileşeni olarak hazırlanan "Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM'ye sunuldu. Artık başhekimler değil, ticaret odası temsilcisinin de içinde yer aldığı yönetim kurulları hastaneleri yönetecektir.Bu hastaneler tamamen piyasanın kurallarına göre işletilecek ve genel bütçeden katkı alamayacaklar.

AKP, Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bileşeni olarak bu hastanelerde destek hizmetlerinden sonra sağlık hizmetlerini de taşeronlaştırıyor. Kartal ve Şişli Etfal ve Göztepe Eğitim Hastanelerinde Radyoloji hizmetlerinin taşeronlaştırılmasından sonra ilk kez bir klinik taşerona verildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin uygulama merkezinde ameliyathanenin tüm anestezi ve diğer sorumlulukları ile yoğun bakım hizmetleri taşeron eliyle yürütülecek. Sıra cerrahi ve dahiliye kliniklerinin taşeronlaştırmasına geliyor. Uzmanlık eğitimi veren bu kurumlarda artık sözleşmeli olarak çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin yanına asistanlar ucuz iş gücü olarak veriliyor. Eğitimin değil daha hızlı ve çok sayıda işlemin  gerçekleşmesi önemseniyor.

Eğitim hastaneleri boşalıyor

Uzman ve başasistanlar görevlerinden ayrılıyorlar. Uzmanlık eğitimi ve hizmetin yükünü omuzlayan bu hekimler geleceklerini karanlık gördükleri ve artık bu denli kötü yönetildiği ve hizmet yükü giderek insanlık dışı hale geldiği için hastanelerden ayrılıyorlar. Yeni başasistan ataması için hiçbir mevzuat engeli yok iken bu kadrolara atama yapılmıyor.

Uzmanlık eğitimi tüzuk değil yönetmeliklerle düzenleniyor!

Torba yasanın maalesef kabul edilen maddelerinden biri olan Tıpta Uzmanlık Kurulunun kuruluş şekli ve çalışma tarzı uzmanlık eğitimini geliştirecek yönde değildir. Artık uzmanlık alanı Danıştay denetiminden geçmesi gereken Tüzük değil Yönetmeliklerle düzenlenecektir. TTB bu Kurula vereceği üye ile kurulun çalışmalarını yakından izleyecek ve sürece müdahil olacaktır.

AKP kadrolaşmak isteğinden vazgeçmiyor

Şef ve şef yardımcılarını bizzat Sağlık Bakanı ve bürokratları atamak istemektedir. Profesör ve doçentleri sınavsız olarak, hiçbir kısıtlama getirmeden şef ve şef yardımcılığına atamaya olanak veren önce Cumhurbaşkanınca veto edilen, daha sonra Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan bu yasa bu kez daha kötü biçimde kapsamı genişletilerek Meclis'ten geçirilmek istendi. Torba yasanın önemli maddelerinden olan bu düzenleme Cumhurbaşkanından geri döndü ve şimdilik rafa kaldırıldı.

 AKP 25 yeni eğitim hastanesi açmak ve buraları yandaşları ile doldurmak istemektedir.

Bu hastanelerde çalışacak 1500'e yakın şef ve şef yardımcısını tamamen keyfi yöntemlerle belirlemek istemektedir. Cumhurbaşkanının torba yasayı veto etmesinin ardından bu tehlike şimdilik durmuştur. Ancak uygun olan en kısa sürede yeniden gündeme getireceklerinden hiç kimse kuşku duymamaktadır.

Danıştay'ın bu konuda yapılan yönetmelik ve tüzük değişiklerini iptal ettiği ve buna bağlı yapılan atamaları hukuk dışı ilan ederek sonuçlarını ortadan kaldırdığı bilinmektedir. AKP hükümeti kesinleşmiş yargı kararlarını uygulamayarak suç işlemektedir. Artık yapılması gereken bu alanın gerçek ihtiyaçlarının bir an önce saptanması ,bilimsel ve nesnel ölçütlerle sınav açılarak bu kadroların bir an önce belirlenmesidir.

Dr.Füsun Sayek adına ikincisini düzenlemiş olduğumuz Eğitim Hastaneleri Kurultayında bu alanda bizzat eğitim veren ve hizmet üreten eğiticiler ve eğitilen asistanlar ile birlikte uzmanlık derneklerinin katkılarıyla konuyu ayrıntılı olarak değerlendireceğiz.

Buradan AKP Hükümetine bir kez daha sesleneceğiz

Artık eğitim hastanelerinden elinizi çekiniz. Bu kurumlar sizin çiftliğiniz değildir. Bu hastaneler yetiştirdikleri uzmanlar ile ülkemizin dört bir yanına nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Bunun için şef ve şef yardımcıları ile başasistanlar sadakata göre değil liyakata göre belirlenmeli ; bu hastaneler piyasa kurallarına işleyen göre, taşeron eliyle hizmet sunan kar amaçlı işletmeler değil , nitelikli hizmeti genel bütçe katkısı ile sunan kamu kurumları olarak kalmalıdır..

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir an önce durdurulmalı ve eğitim hastanelerinde siyasi kadrolaşmaya son verilmelidir.

TTB- UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

İSTANBULTABİPODASI

ANKARA TABİP ODASI