Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tehlikede!

Uzman hekimlerin neredeyse üçte ikisinin yetiştirildiği Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, niteliği ve niceliği yüksek sağlık hizmeti üreterek sağlık alanında önemli katkılar sunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, bu hastanelere gerçekleştirdiği sınavsız şef ve şef yardımcılığı atamaları yoluyla, uzmanlık eğitimine zarar verici uygulamalarını yıllardır sürdürmektedir. Bu uygulamaların bir örneği, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Haziran 2008 günü Eğitim ve Araştırma Hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atamak üzere 201 kadro ilan etmiş olmasıdır. Geçtiğimiz aylarda bu atamaların büyük bir oranda gerçekleştirilmesinin ardından, bu kez de 17 Ekim 2008 tarihinde, 221 profesör ve doçentin klinik şef ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanacağı duyurulmuştur.

Yapılan uygulamaların daha iyi anlaşılması için, kadro ilanları ve atamalar konusunda aşağıda maddeler halinde sıralamaya çalıştığımız durumlara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

1. İlan edilen kadroların önemli bir kısmı, son iki yıl içinde devlet hastanesi iken mevzuata aykırı bir biçimde eğitim ve araştırma hastanesi olarak tabelası değiştirilen ve eğitim kurumu özelliği taşımayan hastanelere aittir.

2. Jüri üyeleri kura yöntemi ile belirlenmemektedir. Jürilerin oluşturulması ve adayların bilimsel çalışmalarının ve eğitici niteliklerinin değerlendirilmesinde hangi ölçütlerin temel alınacağı, bu kurulun değerlendirmelerini hangi esaslara göre yapacağı açıklanmamış; atama yapılacak kadronun gerektirdiği eğitici niteliklerini bilimsel ve nesnel olarak ölçecek bir değerlendirme yöntemi oluşturulmamıştır.

3. Jüri değerlendirme sonuçları başvuran bütün adayları içerecek, saydam bir biçimde ilan edilmemekte; adaylara ilişkin jüri raporları açıklanmamaktadır. Aynı kadroya başvuran çok sayıda adayın değerlendirme sonuçları ilan edilmeden, atamalar gerçekleştirilmekte; adaylar, kendileri hakkındaki değerlendirme sonucunu, başvurdukları kadroya başka bir hekimin atandığını görerek öğrenebilmektedirler.

4. Sadece doçent ve profesör unvanına sahip hekimlerin başvurusuna açık tutulan şeflik ve şef yardımcılığı kadro ilanları ve sonrasındaki uygulamalarla, olağandışı koşullarda, zorunlu olunca yapılması gereken sınav dışı eğitici seçme yöntemi, kural haline getirilmiştir. 

5. Atamalarda kullanılan yöntem, Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan 5413 Sayılı Yasa uyarınca yapılan atamalarla aynı özelliği taşımaktadır. Bilindiği gibi, Danıştay, bu yasaya göre yapılan atamaların, yasa maddesinde öngörülen yetkinin hiçbir hukuki sınıra tabi olmaksızın kullanılması anlamına geldiğini ifade ederek, hukuka aykırı olduğu kararına varmıştır.

TTB-UDEK olarak, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayanan bir sınav sistemini içermeyen, hekimler arasında adil olmayan bir rekabet ortamına ve hak kayıplarına neden olan, şeffaf olmayan, tıpta uzmanlık eğitimi ve hizmet kalitesini düşürerek toplum sağlığını olumsuz etkileyen bu atama sistemine karşı olduğumuzu bildiririz.

Temel işlevi öğretim, eğitim ve araştırma yapmak ve uzman yetiştirmek olan eğitim ve araştırma hastanelerinde, şef ve şef yardımcısı olarak atanacak hekimler belirlenirken, akademik unvana sahip olsun ya da olmasın uzman, başasistan ve şef yardımcısı hekimlerin tümüne atanma olanağı tanınmalı, bunun için de nesnelliği ve bilimselliği temel alan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmeti, tıpta uzmanlık eğitimi ve  çalışma ortamını olumsuz etkileyen uygulama işlemlerini geri çekmesi, nesnel ve bilimsel bir yöntemle eğitici atamasına ilişkin düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. 30.11.2008

TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞDÜDÜM KURULU