23 Eylül 2021, Perşembe
   
Yazı Boyutu

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (2013-15)

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 

Sayı:  23824201/823/2013.5363.28015                                                       15.8.2013

Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının

        Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri

 

 

 

VALİLİĞİNE

 

GENELGE 2013/15

 

 

İlgi:    a) 11/11/2011 tarih ve 45208 sayılı 2011/59 Genelge, b) 14/11/2012 tarih ve 30185 sayılı 2012/41 Genelge.

 

Bilindiği üzere, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24 üncü maddesi, "İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup, diğer suretlerle ilan, reklâm ve saire yapmaları memnudur,". Tıbbî Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci maddesi, "Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamaz. Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz.", 9 uncu maddesi, "Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kâğıtlarında ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir." ve 39 uncu maddesi, "Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz." hükümleri ile sağlık kuruluşları ve hekimler tarafından yapılacak olan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin temel çerçeve belirlenmiştir. Bununla birlikte, özel sağlık kuruluşlarını düzenleyen yönetmeliklerde de Kanun ve Tüzük hükümlerine paralel olarak; sağlık kuruluşları tarafından, tıbbî deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbî metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı belirtilmiştir. 1219 sayılı Kanun'un Ek 13 üncü maddesinde insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin hekimlerce veya hekimlerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre uygulanabileceği öngörülmüştür.

Söz konusu hukukî düzenlemelerle; insan sağlığının, ticarî unsur haline dönüştürülmesinin engellenmesi ve temel bir kamu hizmeti niteliği taşıyan sağlık hizmetinin görülmesi sırasında kamu yararının korunması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, mevzuatta belirtilen temel esaslara aykırı bilgilendirme ve tanıtım faaliyetinde bulunulması halinde, özel sağlık kuruluşlarına kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu noktada; bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla, özel sağlık kuruluşları tarafından aşağıda belirtilen temel esaslara uyulması gerekmektedir:

 1. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, genel ahlâka, tıbbî deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun ve doğru olarak yapılır.
 2. Sağlık ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir.
 3. İnternet sitelerindeki bilgilendirmenin, son güncelleme tarihi ile web sayfası editörüne ulaşılabilecek iletişim bilgileri açıkça belirtilir.
 4. Bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşan, örtülü ve/veya açık reklam yapılamaz/yaptınlamaz.
 5. Bilgilendirme ve tanıtımlar, sağlık kuruluşlarının hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastalan kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıracak şekilde yapılamaz.
 6. Bilgilendirme ve tanıtımlarda, hekim tarafından yapılsa dahi, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış ve yerleşik tıbbî metot haline gelmemiş, mevzuatla tıbbî işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tedavi ve yöntemler hakkında açıklamalara yer verilemez, bu metotlarla hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamaz.
 7. "Hasta Taşıma Hizmeti Alımı" konulu 2011/20 sayılı Genelge'de belirtilen esaslar dışında ücretsiz servis ile ücretsiz muayene, ücretsiz check up, ücretsiz sağlık taraması (göz, kemik, kanser vb.) kampanyaları düzenlenemez, benzeri faaliyetlerde bulunulamaz.
 8. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin, hastalıkları ile ilgili olarak veya randevu tarihlerinin bildirilmesi dışında, kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsî telefonları aranamaz, mektup, kısa mesaj ve elektronik posta gönderilemez.

9.    Sağlık turizmi kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin özel sağlık kuruluşları veya
özel sağlık kuruluşları adına tanıtım faaliyeti gösteren aracı kuruluşlar tarafından
aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi zorunludur:

 

a) Tanıtımlar, tanıtım yapılacak ülke dili ve/veya İngilizce dilinde yapılabilir.
Ülke içinde talep oluşturacak şekilde. Türkçe dilinde tanıtım yapılamaz.

b)   Kuruluşun internet sitesinde, sağlık turizmi kapsamında sunulacak
hizmetlere ilişkin bilgiler, detaylı ulaşım bilgileri ve fiyat listesinin son güncelleme
tarihi belirtilerek ilan edilebilir.

c) Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, ruhsat ve faaliyet izin belgesinde kayıtlı
olmayan hizmetler ile meslekî ve etik kurallara aykırı, yanlış, yanıltıcı ve
yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilemez.

 1. İnternet sitesi ve tanıtım gereçlerindeki sağlık ile ilgili bilgilendirmeler, alanında bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılır.
 2. Tanıtımlarda; tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahremiyeti gözetilmek, hasta haklarına uygun olmak ve hasta onayının alındığını belgelendirmek kaydıyla yer verilebilir.
 3. Yürürlükteki mevzuata göre ülkemizde uygulanması yasaklanmış veya izin verilmemiş olan tıbbî işlem ve uygulamalara tanıtımlarda yer verilemez.

 

İlgi Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

 

Keyfiyetin iliniz dahilindeki tüm özel sağlık kuruluşlarına tebliği ile sağlık kuruluşlarının yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan bütün tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin derhal durdurulması ve halka açık alanlarda bulunan ilanların ve tanıtıma yönelik tabelalarının kaldırılması hususunda uyarılması, uygulamanın kişi ve kuruluşların savunma hakkına riayet edilerek yürütülmesi ve konunun titizlikle takip edilerek işbu Genelge ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine