23 Eylül 2021, Perşembe
   
Yazı Boyutu

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN (ASİSTANLAR) EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI

 

Sayı     : B.10.0.SEG.0.65.00.04

Konu   : Uzmanlık öğrencilerinin (Asistanlar) eğitim ve çalışmaları

15.04.2011

 GENELGE

 Bilindiği üzere eğitim ve araştırma hastanelerinde sağlık hizmetleri uzmanlık eğitimleri ile birlikte yürütülmektedir. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsuru olan uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) tuttukları nöbetler, eğitimlerine önemli katkı sağlamaktadır. Ancak, zaman zaman asistanlara blok olarak, günaşırı ya da fazla sayıda nöbet tutturulduğu görülmektedir. Bu kabil uygulamalar hasta ve çalışan güvenliği açısından kabul edilemez. Öte yandan asistanların eğitimleri için, ilgili eğitim kurumunun bütün kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması önemlidir. Sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayan asistanların eğitimlerinin daha etkili ve verimli yürütülebilmesinin sağlanması, hasta ve çalışan güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1)      Asistanlara blok şeklinde veya günaşırı nöbet tutturulmayacak, nöbet programları, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

2)      Tutulan nöbet karşılığında izin kullandırılamayan hallerde, nöbet ücretleri en geç müteakip ayın 15 ine kadar ödenecektir.

3)      Eğitim ve araştırma hastanelerinin döner sermaye bütçelerine, asistanlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere eğitim ve araştırma-geliştirme giderlerinin karşılanması için yeteri kadar ödenek konarak, her türlü eğitim giderinin 2004/97 ve 2008/16 sıra nolu genelgeler doğrultusunda döner sermaye kaynaklarından ödenmesine devam edilecektir.

4)      Personelin eğitimine ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak her türlü eğitim araç-gereçleri (kitap, bilimsel içerikli yayın vb.) döner sermaye kaynaklarından temin edilecek ve personelin mesleki eğitim ve bilimsel etkinliklere katılımları sağlanacaktır. Hâlihazırda eğitim ve araştırma hastanelerimizde ücretsiz olarak sağlanmakta olan bilimsel yayınlara elektronik erişim imkânları ile ilgili -varsa-  aksaklılar giderilecek ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özellikle asistanlara, elektronik ortamda veya basılı bilimsel yayın, kitap ve kongre desteği sağlanacaktır.

5)      Bakanlığımız kurumları, ihtiyaç duyduklarında, araştırma ve geliştirme hizmetlerini, 2010/58 ve 2010/82 sıra numaralı genelgeler çerçevesinde yapılacak protokollerle kamu üniversitelerinden temin etmeye devam edecekler ve bu hizmetlerin karşılığını döner sermayeden ödeyeceklerdir.

6)      Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi çerçevesinde, eğitim hastanelerinde teşkil olunan Hastane Konseylerinde, asistanların bilimsel faaliyetleri ve hasta teşhis ve tedavisi ile ilgili hususlarda çalışmalar yapmak üzere komiteler oluşturulacak ve bunların aktif olarak çalışmaları sağlanacaktır.

  7)      Asistanlar, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren iş ve işlemleri klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan veya uzman tabiplerin gözetiminde ve nezaretinde yapmaktadırlar; bundan dolayı bu işlemlerin kayıtlarının nezaret eden ilgili uzmanlar adına yapılması gerekmektedir. Ancak uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve genel olarak tabiplerin ve bu kapsamda asistanların yaptıkları iş ve işlemlerin başka kişiler adına kayıtlara geçirilmesi haksızlık ve adaletsizliğe yol açacağından kabul edilemez. Bu sebeple, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve asistanların bağımsız olarak yaptıkları iş ve işlemler, ilgili uzman veya eğitim personeli adına kaydedilmeyecek ve bu iş ve işlemlerin puanları klinik hizmet puan ortalaması ve hastane hizmet ortalaması hesabına dâhil edilecektir.

8)      Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (e) bendindeki “Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim sorumlularının bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.” hükmünün, “uzmanlık eğitimi takip sistemi”nin devreye girmesinden itibaren titizlikle uygulanması temin edilecektir.

Bilgilerini ve konunun hassasiyetle takip edilerek gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan