20 Eylül 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

Bu Tüzük, 19 Şubat 2009 tarih ve 27146 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü'nün 63. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Varlığı zamanla sınırlı olmayan TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ Türkiye

Cumhurbaşkanı'nın yüksek himayeleri altındadır.

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 93/4397 - 6 Nisan 1993

(Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 22 Mayıs 1993 - Sayı: 21588)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

MADDE 1 - Dernek, 11 Haziran 1868 tarihinde "Mecruhin ve Mardâ-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adıyla kurulmuş, 14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilâliahmer Cemiyeti", 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra "Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kısaca "KIZILAY" olarak ifade edilir.

Kızılay'ın Genel Merkezi Ankara'dadır.

HUKUKİ STATÜ

MADDE 2 - Kızılay, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir kurumdur. Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç temel ilkeleri olan; İnsaniyetçilik, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterir.

İnsaniyetçilik: Savaş yaralılarına ayırım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Bütün uluslar arasında karşılıklı anlayış, dostluk, iş birliği ve sürekli bir barışı destekler.

Ayırım Gözetmemek: Hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya ve öncelikle ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır. Tarafsızlık: Herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel veya felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.

Bağımsızlık: Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslar arası ilgili mevzuat hükümlerine tâbi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

Hayır Kurumu Niteliği: Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

Birlik: Türkiye'de Türkiye Kızılay Derneği dışında, aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilât kurulamaz.

Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

Evrensellik: Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.

ALAMET

MADDE 3 - Kızılay'ın alâmeti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay"dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay" ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay bayrağı, Türk Bayrağı Kanun ve Tüzüğündeki ölçülere göre yapılır.

Söz konusu alâmet uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan

faydalanan bir tarafsızlık ve koruma belirtisidir.

Kızılay alâmeti Kızılay-Kızılhaç ile ilgili uluslararası sözleşmelerin uygun gördüğü yerlerde

kullanılır. Bu cümleden olmak üzere:

a) Kızılay bayrak, mühür, evrak ve yardım eşyası ambalajları ve rozetleriyle hastahane, ambar,

taşıt araçlarında ve Kızılay mensuplarının gerektiğinde sol kollarına taktıkları kolluklarla personele

verilecek soğuk damgalı fotoğraflı kimlik kartlarında,

b) Genel olarak, hastahane ve dispanserlerle bunlara ait binalarda ve taşıt araçlarında,

c) Savaş zamanında Kızılay-Kızılhaç ile ilgili uluslararası sözleşmelerin sınırları içinde Kızılay'ın

izin vereceği diğer yerlerde, kullanılır.

Kızılay ismi ve alâmeti başkaları tarafından ticarî, sınaî veya başka herhangi bir amaçla

kullanılamaz. Aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE GÖREVLER

AMAÇ

MADDE 4 - Kızılay'ın amaçları şunlardır:

a) Savaşta felâkete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye

Cumhuriyeti Devleti'nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri

görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,

b) Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felâketlere karşı Tüzük

dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,

c) İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayşanışmayı desteklemek, sosyal

refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,

d) Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızıhlaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil

ulusal kuruluşlarla amaç ve iş birliği yapmak.

GÖREVLER

MADDE 5 - Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği

görevleri yapar.

A) SAVAŞTA VEYA HÜKÜMETİN İLANETTİĞİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE:

1 - Hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve

Silâhlı Kuvvetlerine Kızılay amacına uygun yardımlarda bulunur.

2 - Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında

bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır; yerine tazelerini,

yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır.

3 - Silâhlı Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve iş birliği sağlamak için gerektiği kadar Genel Merkez

Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu'nun atayacağı diğer görevlileri Silâhlı

Kuvvetler yanına delege olarak gönderir.

4 - Silâhlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır.

5 - Türk, dost ve düşman savaş tutsakları ile göz altına alınanların ve mültecilerin değiştirilmesine

ve aileleriyle haberleşmelerine, bunlara para ve eşya ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder;

bunun için gerekli araştırma ve heberleşme örgütünü kurar.

6 - Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin Hükümetin göstereceği

yerlere taşınmalarına ve yerleştirilmelerine yardım eder.

7 - Hükümetin isteği üzerine, göstereceği yerlerde hastahaneler açar.

B) BARIŞTA:

1 - Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar yetiştirir.

Dispanserler, sağlık merkezleri, hastahaneler, amaçlarına uygun öğretici merkezler ve

rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.

2 - Kan yardımı ile kan türevleri sağlayacak teşkilâtı kurar, yönetir ve teşkilâtın yurt düzeyinde

gelişmesi için gereken önlemleri alır.

3 - Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı

mücadeleye katılır ve yardım eder.

4 - Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.

5 - Yoksullara yardımlarda bulunur.

6 - Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı

organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin

etmeye çalışır.

7 - Yangın, yer sarsıntısı, su baskını, kuraklık, kıtlık, topluca veya savaş dolayısıyla göçler ve

benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunur.

8 - Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir.

9 - Kızılay gönüllü örgütünü kurar.

10 - Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder.

11 - Kızılay'ın tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri, kamu yararına uygun bir anlayışla

hazırlanacak yönetmelikler uyarınca, ticarî bir kuruluş gibi işletir.

12 - Türk Medeni Kanununa göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay eliyle kurulmak

istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletir.

13- Kızılay'ın amacına uygun Hükümet karar ve isteklerini yerine getirir.

C) ULUSLARARASI YARDIMLAŞMALARDA:

1 - Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu

federasyona dahil ulusal kuruluşların afet, felâket ve acil yardım çalışmalarına katılır. Ekipler

gönderir, acil yardım malzemesi ve para yardımlarında bulunur.

2 - Savaşta ve barışta Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve

bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak çalışmalara katılır ve bunlara temsilci gönderir.

Onların temsilcilerini kabul eder, yabancı heyetlerin sivil ve askerî makamlarla olan ilişkilerini

kolaylaştırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

GELİR KAYNAKLARI

MADDE 6 - Kızılay'ın gelir kaynaklarının başlıcaları şunlardır:

a) Üye aidatı,

b) Mal veya para olarak yapılan her türlü bağışlar,

c) Kızılayca yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları,

konferans ve benzeri sosyal etkinlikler ile pul ve rozet gelirleri,

d) Mabet, hastane, okul ve benzeri yerlere konulacak veya dolaştırılabilecek bağış kutuları veya

servislerinden elde edilecek gelirler,

e) Hükümet, vakıflar, özel idare ve belediyelerle köy bütçelerinden ve diğer kurumlardan

yapılacak yardımlar,

f) İhtiyat ve diğer mevduatın faiz ve gelirleri,

g) Sahibi bulunduğu tekel ve imtiyazlarla işletmelerinin gelirleri,

h) Hükümet, özel idare ve belediyelerle diğer resmî ve özel kuruluşlarca kanunlar ve konmuş

olan usuller dairesinde Kızılay'a ayrılmış ve ayrılacak kaynakların gelirleri,

i) Taşınır ve taşınmaz malların satış ve kira gelirleri,

j) Şubelerden gelecek genel merkez payları,

k) Kızılay amacına uygun hizmetleri geliştirmek için gerçekleştirilen ticarî işlemler gelirleri,

l) Diğer gelirler.

BÜTÇE

MADDE 7 - Kızılay'ın malî yılı takvim yılıdır. Bir yıl içindeki gelir ve giderleri bu süre için yapılacak

bir bütçe ile düzenlenir.

Genel merkez bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Genel Merkez

Kurulu'nca tetkik ve kabulünden sonra Genel Kongre'nin onayına sunulur. Onay işlemini takiben,

ekli yönetmeliğine göre, Genel Merkez Kurulu tarafından veya vereceği yetkiye göre Genel Merkez

Yönetim Kurulu'nca yürütülür.

Şube bütçeleri Şube Yönetim Kurulları tarafından hazırlanır. Şube Kurullarınca tetkik ve

kabullerinden sonra Şube Kongrelerinin onayını takiben Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun da

onayı alınarak yürürlüğe konulur.

Takvim yılı başından Genel Kongre ve Şube Kongreleri tarihine kadarki süreyi kapsayan

dönemde, ilgili kurullarca kongrelerin onayına sunulmak üzere hazırlanmış olan bütçe tasarıları

uyarınca gerekli harcamaları yapmaya Genel Merkez Kurulu ve Şube Kurulları yetkilidir.

Savaş, doğal afetler veya bunlara benzer olağanüstü durumlarda Kızılay amaçlarına uygun

sarfiyat yapmak zorunluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalmayarak

harcamalarda bulunmaya ya da buna göre bütçede değişiklik yapmaya Genel Merkez Kurulu

yetkilidir. Ancak bu durumda yapılacak işlemler ilk toplanacak Genel Kongre'nin bilgi ve onayına

sunulur.

MADDE 8 - Genel Merkez Yönetim Kurulu her yıl kapanacak olan malî yıla ait çalışma raporu,

bilânço ve kesin hesaplar ile gelecek malî yılın bütçe tasarısını hazırlayarak en geç Ekim ayı

sonuna kadar Genel Merkez Kurulu'nca sunar.

MADDE 9 - Şubeler bir takvim yılında elde ettikleri net bütçe gelirlerinin (taşınmaz kiraları dahil)

5 milyon TL. sini ayrık tutarak geri kalanın % 40'ını Genel Merkeze göndermek zorundadırlar.

Geriye kalan kısmın nasıl kullanılacağı yönetmelikle belirlenir.

Pul zayiat karşılıkları mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

MADDE 10 - Şubelerin çalışma esasları, tutacakları muhasebe ve diğer kayıtlar yönetmelikle

belirtilir. Bu amaçla kullanılacak defterlerin noterden onayı şart değildir.

Şubeler tarafından her yıl, Haziran ve Aralık ayları sonunda olmak üzere, hesap özetleri ile genel

merkez paylarının aynı aylarda ve zamanında genel merkeze gönderilmesi gerekir.

MADDE 11 - Şubeler, bölgelerinde genel ve diğer afetlerden birisiyle karşılaşmaları halinde;

Şube Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altında olmak üzere, genel merkez hesabına, Genel

Merkez Kurulu tarafından her yıl belirlenen miktardaki para ve ellerinde mevcut araç ve gereçler

oranında ilk ve acil yardım yaparlar.

MADDE 12 - Şubeler Genel Merkez Kurulu'nca her yıl tespit edilecek miktardaki paraları ile

miktarı ne olursa olsun pul ve kıymetli makbuzlarını kasalarında bulundurur, fazla paralarını ise

Şube Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir banka şubesinde muhafaza ederler.

MADDE 13 - Acil yardım çalışmalarının gerektirdiği olağanüstü hallerde, genel merkez şube

paylarından yardım isteğinde bulunabilir ve bu istekler şubelerce derhal yerine getirilir.

İHTİYATLAR

MADDE 14 - İhtiyatlar aşağıdaki şekilde ayrılır:

a) OLAĞANÜSTÜ İHTİYATLAR: Tüzüğün yayımlandığı günde elde bulunan olağanüstü ihtiyat

akçesi (Altın mevcudu dahil) ile Kızılay'ın savaş kadrosunda bulunan ve kadroya yeniden eklenecek

olan değerlerden meydana gelir. Her yıl safi gelirin % 10'undan aşağı olmamak üzere ayrılacak bir

pay ile beslenir. Olağanüstü ihtiyatlar yalnız savaşta veya savaş tehdidi karşısında, ilk toplanacak

Genel Kongre'nin onayına sunulmak üzere, Genel Merkez Kurulu'nca sarf edilip kullanılabilir.

Savaş ihtiyat eşya ve araçları barışta gerektikçe yenilenir.

Envanter düzenlemesinden ötürü mallarda husule gelen değer artışlarından olağanüstü ihtiyat

ayrılmaz.

b) OLAĞAN İHTİYATLAR: Tüzüğün yayımlandığı günde elde bulunan ihtiyaç akçesiyle yine bu

tarihte Kızılay'ın ambarlarında mevcut yardım eşyası kıymetlerinden ve Kızılay'ın bütün taşınır ve

taşınmaz mallarından meydana gelir ve her yıl bütçesinin gelir fazlalarıyla beslenir. Olağan ihtiyat

Kızılay'ın bir nevi sermayesi işini görür. Bütçenin denkleşmeyip açık vermesi halinde; açıklar, Genel

Merkez Kurulu kararıyla olağan ihtiyat akçesinden kapatılır.

MADDE 15 - Olağanüstü ihtiyat akçesinin beşte birine kadarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

hisse senetleri ve tahvillerinden satın alınmak suretiyle nemalandırılabilir.

MADDE 16 - Olağanüstü ve olağan ihtiyatların kullanılmamış kısımlarının nasıl

nemalandırılacağı mevzuata göre Genel Merkez Kurulu'nca tespit edilir.

MADDE 17 - Kızılay'ı parasal yükümlülüğe sokacak işlemler ve bunlarla ilgili belgeler:

a) Genel Merkezde: Kızılay'ın birinci derecedeki ita âmirlerinden ikisinin veya bir birinci derece

ita âmiriyle bir ikinci derece ita âmirinin,

b) Şubelerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Şube Yönetim Kurul'nca yetki verilen bir yönetim

kurulu üyesinin,

Müşterek imzaları ile imzalanır.

Parasal işler ve diğer konularla ilgili işlem ve yazışmaların şekli yönetmelikle belirlenir.

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALA SAHİP OLMA

MADDE 18 - Dernek alım, vasiyet, bağış veya sair yollarla sınırsız taşınmaz mal ve menkul kıymet

edinebilir ve bunları gerektiğinde satabilir. Koşullu bağışların yükümlülükleri yerine getirilir.

Şubelerin kendi paylarıyla edindikleri her türlü mal ve kıymetler, onayları alınmadıkça satılamaz.

Genel Merkez ve Şubelerde mevcut bütün mallar Kızılay tüzel kişiliğine aittir. Bu mallar ve

alacaklar Dernekler Kanununun 71 inci maddesi uyarınca Devlet malı sayılır.

Bunlara karşı suç işleyenler Devlet Memuru gibi cezalandırılır.

MADDE 19 - Genel merkezce şubelere bırakılan gelir payları ve genel merkez yardımı ile

ortaklaşa ya da bağışlarla edilen taşınmaz mallar Kızılay'ın genel merkezi adına tescil ettirilir ve

tapuları genel merkezde saklanır. Bu gibi malların gelirleri, yararları, değişim, onarım ve sigorta

masraflarıyla vergileri o malı sağlamış olan genel merkez veya şubeye ait olur.

MADDE 20 - Taşınır, taşınmaz mal bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vaziyetlerin kabulü

Genel Merkez Kurul'nun kararına bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİK, HAK VE ÖDEVLER

MADDE 21 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes ırk,

cinsiyet, din ve siyasal kanaat gözetilmeksizin Kızılay'a üye olabilir.

MADDE 22 - Kızılay'ın dört çeşit üyesi vardır:

a) Asıl üye

b) Daimi üye

c) Onursal üye

d) Dost üye

a) Asıl Üye: İlgili şube başkanlığına dilekçeyle bizzat başvurarak iki asıl üyenin vereceği güvence

ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen ve isteği şube yönetim

kurulunca kabul edilen T.C. uyruklu gerçek kişidir.

Yıllık üye aidatı en az 1.200 liradır. Aidatını ödeyip, asıl üyelik sıfatını kazananlar bu tarihten

sonra yapılacak ilk kongreye katılabilirler, fakat bu kongrede oy kullanamazlar. Konuşmalara

katılabilir, seçilemezler.

Ancak bir genel kongre geçtikten sonra şubede kayıtlı bütün asıl üyeler, normal süresi içinda

aidat ödedikleri takdirde, seçmek ve seçilmek hakkına sahip olurlar.

b) Daimi Üye: Bir defada en az 10.000.000 lira veren gerçek, 40.000.000 lira veren tüzel

kişilere, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla daimi üye unvanı verilebilir.

c) Onursal Üye: 10 yıl fiilî ve karşılıksız olarak Kızılay'a hizmet edenlere veya zamanla sınırlı

olmayarak maddî ve manevî yarar sağlayanlara veya para ve malla bir defada 100.000.000 lira

bağışta bulunan gerçek, defada en az 200.000.000 lira bağışta bulunan tüzel kişilere veya para ve

malla peyderpey 200.000.000 lira bağışta bulunan gerçek, peyderpey 400.000.000 lira tutarında

yarar sağlayan tüzel kişilere, Genel Merkez Kurul kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

d) Dost Üye: Kızılay'a yakın ilgi gösteren ve büyük yardımlarda bulunan yabancı gerçek veya tüzel

kişilere, Genel Merkez Kurulu kararı ile dost üye payesi verilebilir.

Dost üyeler kurullarda görev alamaz, kongrelere katılamazlar.

Genel Kongre üyelikle ilgili rakamsal değerleri artırıp eksiltmeye yetkilidir.

MADDE 23 - Üyeler, unvanlarına göre Dernekçe hazırlanmış Kızılay rozetlerini takma hakkına

haizdirler. Onursal üyelere istekleri halinde genel merkezce düzenlenmiş kimlik kartı verilir.

MADDE 24 - İki yıl birbiri ardınca yıllık aidatlarını ödemeyen asıl üyeler seçme ve seçilme hakkını

kaybederler. Ancak ödenmeyen bu iki yıllık aidat kongreden önceki Aralık ayı sonuna kadar

ödendiği takdirde seçme ve seçilme hakkını yeniden kazanırlar.

MADDE 25 - Ağır hapis ve yüz kızartıcı suçlarla mahkûm olanlarla rejim aleyhine suç işlediği

mahkeme kararı ile sabit olanlar, affa uğrasalar dahi, Kızılay'a üye olamazlar. Bu halleri sonradan

meydana gelen veya hüküm giyenlerin üyelik sıfatı kalmaz, verilmiş olan unvan ve alâmetlerin

kullanma hakkı kalkar.

MADDE 26 - Her üye sürekli oturduğu veya işinin bulunduğu yerdeki şubeye kayıtlıdır ve yalnız o

şubede seçme ve seçilme hakkına haizdir. Sürekli oturduğu yeri veya işini nakleden üyenin kaydı

ancak isteği üzerine bulunduğu yerin teşkilâtına geçer. Şubeler bu durumu birbirlerine haber verir

ve kayıtlarını düzeltirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

MADDE 27 - Kızılay'ın Kuruluşu:

a) Genel Merkez,

b) Şubeler,

Olmak üzere iki kısımdır.

a) Genel Merkez Kuruluşu:

1 - Genel Kongre,

2 - Genel Merkez Kurulu,

3 - Genel Merkez Yönetim Kurulu,

4 - Genel Merkez Denetçiler Kurulu;

b) Şube Kuruluşu:

1 - Şube Kongresi,

2 - Şube Kurulu,

3- Şube Yönetim Kurulu,

Organlarından oluşur.

ALTINCI BÖLÜM

GENEL MERKEZ ORGANLARI

GENEL KONGRE

MADDE 28 - Kızılay'ın yüksek organı Genel Kongre'dir. Genel Kongre, Genel Merkez Kurulu ve

Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleriyle şube kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. Her yıl

Nisan ayı içinde olağan, gerektiği zaman da olağanüstü toplanır. Delege seçilmemiş onursal

üyeler Genel Kongre'ye katılabilir, konuşabilir; ancak oy kullanamazlar.

MADDE 29 - Olağanüstü toplantı bir önceki Genel Kongre delegeleriyle yapılır.

MADDE 30 - Genel Kongre'ye seçilen delegelerin herhangi bir Kızılay şubesinde kayıtlı olmaları

ve 22. maddede belirtilen özelliklere sahip bulunmaları gerekir.

MADDE 31 - Şubeler, Genel Kongre'ye yıllık aidatını ödemiş asıl üye oranında ve aşağıdaki

şekilde:

100'den 1000'e kadar üyesi olanlar 1

1001'den 3000'e kadar üyesi olanlar 2

3001'den 5000'e kadar üyesi olanlar 3

5001'den fazla üyesi olanlar 4

Delege gönderirler.

Şubeler, bu oranlara göre seçecekleri delegelerin adları ile birlikte defterlerinde kayıtlı ve

aidatları ödenmiş asıl üye sayısını da genel merkeze bildirirler. Delegelerin yollukları şubelerince

ödenir. Yolluk gerçek yol masrafı ile Genel Merkez Kurulu üyelerine ödenen yurt içi yolluğu

miktarından oluşur ve Genel Kongre süresini geçemez. Genel Kongre'ye mazereti nedeniyle asıl

delege katılamadığı takdirde yerine yedek delege katılır.

MADDE 32 - Genel Kongre'ye delegelerin her biri yazı ile davet olunur. Davet mektubunun

toplantı gününden en az 15 gün önce iadeli taahhütlü olarak postaya veya imza karşılığında

delegeye verilmiş olması gereklidir. Bu mektupla toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündeme

alınmış konularla gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde gelecek toplantının yapılacağı gün,

yer ve saat yazılır. Ayrıca toplantı günü, en az bir hafta önceden Ankara ve İstanbul'da birer gazete

ile de ilân olunur.

Davet mektubuna, genel merkezin geçmiş malî yıla ait çalışma raporu, bilançosu, kesin hesapları

ve gelecek malî yılın bütçe tasarısı ile Genel Merkez Denetçiler Kurulu raporu ve gündemle ilgili

diğer belgeler de eklenir.

MADDE 33 - Genel Kongre, Genel Merkez Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri ile isimleri genel

merkeze şubelerce önceden bildirilen delege sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile çalışmaya

başlayabilir. Çoğunluk hasıl olmadığı takdirde; toplantı, daha önce davet mektubunda bildirilen

güne bırakılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun Kongre teşekkül etmiş sayılır.

MADDE 34 - Genel Kongre, Genel Başkan veya Genel Başkan Vekili tarafından açılır.

Yoklamadan sonra çalışmaları yönetmek üzere: Başkan, iki başkan vekili ve en az iki sekreterden

oluşan bir başkanlık divanı seçilir.

GENEL KONGRE'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 35 - Genel Kongre'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

b) Genel görüşme açılmadan önce Genel Merkez Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile

geçmiş malî yıla ait bilânço ve kesin hesapları, gelecek malî yıl bütçe tasarısını ve tüzük

uygulamasıyla değişikliklerini ilgilendiren işleri incelemek üzere en çok on birer üyeden oluşacak

aşağıdaki komisyonları seçmek:

1- Bütçe Komisyonu

2 - Dilek Komisyonu

3 - Tüzük Komisyonu (Gerektiğinden)

c) Bu komisyonların çalışmalarından sonra verecekleri raporlar üzerine:

1. Genel merkezin geçmiş malî yıla ait çalışma raporu, bilânço ve kesin hesaplarının ve Genel

Merkez denetçiler Kurulu raporunu görüşerek Genel Merkez Kurulu'nu ibra etmek,

2. Genel merkezin gelecek malî yıl bütçe tasarısını inceleyerek onaylamak,

3. Genel Kongre'ye sunulmuş bulunan şube dilekleriyle delegelerce belirtilen dilekleri ve Genel

Merkez Kurulu'nca yapılacak önerileri Tüzük hükümlerine göre karara bağlamak,

4. Gerektiğinde, tüzük uygulaması ve değişikliklerine ait işleri görüşerek karara bağlamak,

d) Genel Merkez Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

e) Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek.

GENEL MERKEZ KURULU

MADDE 36 - Genel Merkez Kurulu, Genel Kongre tarafından seçilen 30 üyeden oluşur.

Üyelerden en az beşinin tıp doktoru ve üçünün de idarî, malî veya ekonomik konulardan deneyimli

olması şarttır.

MADDE 37 - Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü), Sağlık, Milli

Eğitim ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları Kızılay ile işbirliği sağlamak ve görüşlerini bildirmek için

Genel Merkez Kurulu'nda birer delege bulundururlar. Bu delegeler Genel Merkez Kurulu

toplantılarında görüşmelere katılır, fakat oy kullanamazlar.

MADDE 38 - Genel Merkez Kurulu'na üye seçilebilmek için 35 yaşını bitirmek, en az bir yıldan

beri asıl, daimî veya onursal üye olarak bir şubede kayıtlı bulunmak gereklidir.

MADDE 39 - Genel Merkez Kurulu üyeliklerinden kıdem sırasıyla her yıl 5 kişi ayrılır. Ayrılanların

yerine Genel Kongre tarafından ayrı ayrı asıl ve yedek üye adayı gösterilenler arasından 5 asıl ve 5

yedek üye seçilir. Yedek üyelerin yedek üyelik sıfatı ilk olağan genel kongrede sona erer. Kıdem

sırasıyla ayrılacak üyeler 5'den fazla olursa, ayrılacaklar kura ile tespit edilir. Kura Genel Merkez

Kurulu toplantısında çekilerek ayrılacaklar genel kongreden önce belirlenir.

MADDE 40 - İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan Genel Merkez kurulu üyeliklerine

en çok oy alan yedek üyeleri Genel Başkan sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebellüğ

tarihinden itibaren 7 gün içinde yanıt vermeyenlerin hakları düşer.

Yedek üyeler yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar ve olağan genel kongrenin

yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar.

MADDE 41 - Genel Merkez Kurulu ayda bir, ayın ilk haftasında, belli bir günde, Genel Başkanın

başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Kurulu'ndan en az 10 üyenin

göstereceği lüzum üzerine olağanüstü de toplanır.

Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda ise tam üye sayısının

üçte biriyle açılır.

MADDE 42 - Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüşülür.

MADDE 43 - Genel Merkez Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak

altları toplantıda hazır bulunan Genel Merkez Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

GENEL MERKEZ KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 44 - Genel Merkez Kurulu Derneğin yüksek yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla

Kızılay'ın amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genel kongre

kararlarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır:

a) Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu seçer.

b) Kızılay üyelerini çoğaltmak ve amaç ve ilkelerini yaymak içi gereken önlemleri alır.

c) Hastahaneler, sağlık merkezleri, dispanserler, kan merkezleri ve bunlarla ilgili laboratuvarlar,

sağlık meslek lisesi, hastabakıcı okulları, rehabilitasyon merkezleri ve kendi amacına uygun sosyal

ve rant tesisleri açar; yardım işleri için gerekli yerlerde depo ve ambarlar kurar. Şubeler

tarafından bu gibi hizmet birimlerinin kurulmasına izin verir.

d) Genel kongreyi olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.

e) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel merkezin geçmiş malî yıl çalışma

raporu, bilânço ve kesin hesapları ile gelecek malî yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve

gerektiğinde Tüzükle ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme ve düzenlemeyi

yaparak Genel Kongre'ye sunar.

f) Lâyık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Kızılay'a yaptıkları hizmet bakımından

yönetmeliğine göre hak kazanmış kimselere takdirname ve madalya verir.

g) Gereli yönetmelikleri yapar.

h) Taşınır, taşınmaz mal bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vasiyetleri inceleyerek gereğine

karar verir.

i) Bütün Kızılay teşkilâtı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını inceler, teftiş ettirir, kontrol eder,

gerektiğinde soruşturma açar.

J) Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Kızılay Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı,

Genel Müdür Yardımcıları, Müfettişler, Hukuk Müşaviri ile Genel Müdürlük merkez ve taşra

birimleri müdürlerinin atanmasını yapar.

k) Yeni şubeler açılmasına, mevcut şubelerden herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelenlerin

kapatılmasına karar verir.

l) Şube kongreleri hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca verilecek kararalara, alınış

tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlar.

m) Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri, Genel Sekreter ve Genel Merkez Yönetim Kurulu

üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verir. n) Personel kardorlarını düzenler.

o) Uluslararası toplantılara katılmaya karar verir

p) Savaşta ve Hükümetçe olağanüstü hâl ilânında Genel Kongre'nin yetkilerini kullanır.

r) Yetki ve görevlerinden dilediklerini Genel Merkez Yönetim Kurulu'na verir.

MADDE 45 - Genel Merkez Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kongre'ye karşı

sorumludur.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 46 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, sorumlulukları müşterek olmak üzere: Genel

Başkan, 2 Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter ve 3 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda en az 1 tıp doktoru ile 1 de idarî, malî veya ekonomik konularda deneyimli

üye bulunması gerekir.

a) Genel Kongre çalışmalarını bitirdikten sonra Genel Merkez Kurulu hemen toplanarak

aralarından Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

Genel Başkan, Genel Merkez Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

b) Müşterek sorumlulukla beraber Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri gördükleri hizmet

kolunun sorumluluğunu ayrıca taşırlar.

c) Genel Yönetimi düzenlemek amacıyla Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri arasında iş

bölümü yaparak kendilerine bağlanan hizmet birimlerini yazılı olarak bildirir. Genel Başkan

Vekilleri üstlendikleri hizmetleri tam yetki ile yürütürler ve sorumluluğunu taşırlar.

d) Genel Başkan, mazereti halinde Genel Başkan Vekillerinden birini vekil olarak görevlendirir.

e) Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan dört üyenin veya Genel Başkanın ayrılması halinde Genel

Merkez Yönetim Kurul düşer ve yenisi seçilir. Yeni kurul iş başına gelinceye kadar eski kurul

görevine devam eder.

f) Genel Sekreter Kızılay'ın iç ve dış yazışma işlemlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.

g) Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri ve Genel Sekreter Kızılay'ın birinci derece ita âmirleridir.

İkinci derecede ita âmirleri yönetmelikle tespit edilir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 47 - Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Merkez Kurulu'nun yürütme organıdır. Bu

sıfatla:

a) Kızılay'ın işlerini yürütür. Genel merkeze ve şubelere bağlı bütün hizmet birimlerinin

çalışmalarını inceler, yönlendirir ve denetler.

b) 44'üncü maddenin (j) fıkrası dışında kalan personelin atamasını yapar. Bunlardan bir kısmının

Genel Müdürlükçe atanması için düzenlenecek yönetmelik gereğince Genel Müdüre yetki verir.

c) Kızılay adına sözleşmelerin akdi ve feshi hususunda karar verir.

d) Genel Merkez Kurulu'nun vereceği yetki üzerine bütçeyi uygular ve Kızılay'ın mallarını yönetir.

e) Şubelerin seçimlerini ve bütçelerini onaylar.

f) Genel Merkez Kurulu'nu toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.

g) Genel merkezin geçmiş malî yıla ait çalışma raporu, bilânço ve kesin hesapları ile gelecek malî

yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde Tüzükle ilgili değişiklik önerilerini hazırlar

ve Genel Merkez Kurulu'na sunar.

h) Daimî üyelikler verir, onursal üyelikler ile madalya verilmesini uygun gördüğü kişileri Genel

Merkez Kurulu'na önerir.

i) Şubelerce yapılacak her türlü inşaata ve bağış toplanmasına izin verir.

MADDE 48 - Genel Merkez Yönetim Kurulu haftada en az bir defa Genel Başkanın veya Genel

Başkan Vekillerinden birisinin başkanlığında toplanır. Verilen kararlar karar defterine yazılarak

toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

MADDE 49 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, çalışmalarından dolayı Genel Merkez Kurulu'na

karşı sorumludur.

GENEL MERKEZ DENETÇİLER KURULU

MADDE 50 - Genel Merkez Denetçiler Kurulu, genel merkez ve genel merkeze bağlı bütün

hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere Genel Kongre tarafından

malî, idarî ve hukukî konularda deneyimli kişiler arasından bir yıl süre için seçilen 5 asıl üye ve

yedeklerinden oluşur. Üyelerden birisinin tıp doktoru olması gereklidir.

Üye seçilebilmek için 35 yaşını bitirmek ve en az bir yıldan beri asıl daimi veya onursal üye

olarak bir şubede kayıtlı bulunmak şarttır.

Genel Kongre'ce seçilmiş olan üyeler hemen toplanıp aralarından bir başkan seçerek

çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yaparlar.

Denetim amacıyla istenecek her türlü yazı, dosya, defter ve belgeler ile kıymetli evrakı ilgililer

Genel Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerine göstermek zorundadırlar.

Denetim esnasında soruşturmayı gerektiren bir iş veya işlemle karşılaşan Genel Merkez

Denetçiler Kurulu üyeleri gereği için durumu ivedilikle Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirirler.

Genel Merkez Denetçiler Kurulu tarafından hazırlanacak geçmiş malî yıl çalışmalarına ait rapor,

Genel Kongre'ye sunulmak üzere, toplantı tarihinden en az bir ay önce Genel Başkanlığa teslim

edilir.

Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleri, Genel Kongre'de Genel Merkez Kurulu'nun ibrasına

kadar yapılan oylamalarda oy kullanamaz, ancak ibradan sonrakilerde oy kullanabilirler.

Adı geçen Kurul üyeliklerinden çeşitli nedenlerle ayrılmalar olması halinde yerlerine Denetçiler

Kurulu Başkanı tarafından yedekler sırasıyla davet edilir.

MADDE 51 - Genel Merkez Denetçiler Kurulu, çalışmalarından dolayı Genel Kongre'ye karşı

sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

ŞUBELER VE ŞUBE ORGANLARI

YENİ ŞUBE AÇMA

MADDE 52 - Şubeler, 100 Kızılaycının birleşmesiyle il, ilçe ve belde merkezlerinde Genel Merkez

Kurulu kararıyla açılabilir. Kızılaycılık yönünden önemli olan yerlerde ve büyük kurumlarda da aynı

miktardaki Kızılaycının birleşmesiyle şube açılabilir.

İlk açılış girişim; başkan, başkan vekili, sekreter, muhasip ve vezneci üyeden oluşan bir

müteşebbis kurul tarafından yapılır. Söz konusu kurul, kuruluş mazbatasını genel merkeze

gönderir. Genel Merkez Kurulu şubenin açılmasını karara bağladıktan sonra müteşebbis kurula

bildirir. Müşetebbis Kurul da şubenin açıldığını o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile duyurur

ve duyuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde şube kongresini toplayarak görevini seçilecek şube

kuruluna devreder.

ŞUBE KONGRESİ

MADDE 53 - Şube Kongresi şubenin en büyük organıdır. Şubede kayıtlı onursal, daimi ve 22.

maddede belirtilen niteliklere sahip asıl üyelerden teşekkül eder ve her yıl Şubat ayında Şube

Kurulu'nun çağrısı ile toplanır.

Toplantı tarihi, günü, saati ve yeri delegeler yazı ile bildirilmekle beraber 15 gün önce yerel

haberleşme araçlarıyla da duyurulur.

Genel Başkanlık şube kongrelerine gözlemci gönderebilir.

Olağan toplantı için yeterli çoğunluk Şube Kurulu'nun dışında en az 20 üyenin daha katılımıyla

mümkün olabilir. ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertesi güne bırakılır.

Burada yeterli çoğunluk sayısı koşulu aranmaz.

Herhangi bir engel yüzünden şube kongresi toplanamazsa, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun

izni alınarak, Mart ayı içinde toplanmak üzere geri bırakılır. İş başında olan Şube Kurulu bu

toplantı sonucuna kadar görevine devam eder.

MADDE 54 - Şube kongrelerinin işleyişi ve yönetimi, seçimler ve diğer hususlar hakkında genel

kongre yöntem ve hükümleri uygulanır.

Şube Kongresi :

a) Şubenin geçmiş malî yıla ait çalışma raporunu, bilânço ve kesin hesapları ile gelecek malî yıl

bütçe tasarasını, genel merkezin onayına sunulmak üzere, inceleyerek kabul ve Şube Kurulu'nu

ibra eder,

b) Şube Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer,

c) Dilek ve önerileri inceler ve değerlendirir,

d) Onursal üyelik, madalya ve takdirname verilmesini uygun gördüğü kişilerin gerekçesiyle

birlikte genel merkeze önerilmesine karar verir,

e) Genel Kongre'ye gönderilecek delegeler ile yedeklerini seçer.

Genel Merkez Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleri Genel Kongre'ye delege

seçilemez ve şube kurullarında görev alamazlar.

MADDE 55 - Şube kongresinin tüzük hükümlerine uygun olmadığı anlaşılırsa Genel Merkez

Yönetim Kurulu'nca geçersiz sayılarak söz konusu kongre olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü toplantı, duyurusundan sonraki yedi gün içinde yapılır. Burada yeterli çoğunluk sayısı

koşulu aranmaz.

ŞUBE KURULU

MADDE 56 - Şube kurulları, sayıları şube kongreleri tarafından kararlaştırılarak seçilen 9 veya 15

üyeden oluşur.

MADDE 57 - Yeni seçilen şube kurulları, seçimlerin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca

onaylanmasından sonra işe başlarlar. Eski kurullar onay sonucuna kadar görevlerine devam

ederler

MADDE 58 - Şube kurullarına üye seçilebilmek için 22. maddede belirtilen niteliklere sahip

olmak ve en az bir yıldan beri üye olarak o şubede kayıtlı bulunmak gereklidir.

MADDE 59 - Şube kurulları üyelerinden kıdem sırasıyla, kıdemlerin eşitliği halinde kura ile her yıl

1/3'ü ayrılır. Kura, şube kongresinden önceki şube kurulu toplantısında çekilir. Ayrılanlar tespit

olunarak yerlerine şube kongresinden seçim yapılır.

MADDE 60 - İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan şube kurulu üyeliklerine en çok oy

alan yedek üyeleri Şube Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebellüğ tarihinden

itibaren 7 gün içinde yanıt vermeyenlerin hakları düşer.

Yedek üyeler yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar ve olağan şube kongresinin

yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar.

MADDE 61 - Şube kurulları, her ayın ilk haftasında, belli bir günde, Şube Başkanı veya Başkan

Vekillerinin başkanlığında toplanırlar. Gerektiğinde şube yönetim kurullarının göstereceği lüzum

üzerine olağanüstü de toplanabilirler.

Şube Kurulu toplantılarında oturum ekseriyetle açılır.

ŞUBE KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 62 - Şube Kurulları:

a) Şube Yönetim Kurulu'nu seçer,

b) Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçmiş malî yıla ait çalışma raporu, bilânço ve

kesin hesaplar ile gelecek malî yıla ait bütçe tasarısını inceleyerek Şube Kongresi'ne sunar,

c) Şubeye bağlı hizmet birimlerini yönetir,

d) İlk yardım eğitimi ve hasta bakıcılık kursları açar; kan bağışlama kampanyasına katılır ve

Kızılay'ın diğer hizmetleri için gönüllü yetiştirir,

e) Yoksullara yiyecek, giyecek, yakacak, ilâç ve para yardımlarında bulunur,

f) Şube gelirlerinin ve üye sayısının artırılmasına çalışır,

g) Kızılay'ın pul ve makbuzlarıyla defter, evrak ve kayıtlarını, demirbaş eşyasını, taşınır ve

taşınmaz mallarını iyi halde tutar ve korur,

h) Şube kongresini olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve toplantı için gerekli hazırlıkları

yapar,

i) Bütçe ve kadroya uygun olarak, Şube Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine ücret karşılığı

çalıştırılacak personelin atamasını yapar,

j) Şube kongresi sonunda toplantı tutanak özeti ve seçim tutanaklarıyla geçmiş malî yıla ait

çalışma raporu, bilânço ve kesin hesapları ve gelecek malî yıl bütçe tasarısının onbeş gün içinde

onay için genel merkeze gönderilmesini sağlar,

k) Şube yönetim kurulunun önerisi üzerine; onursal üyelik, madalya ve takdirname verilmesini

uygun gördüğü kişileri gerekçesiyle şube kongresine sunar,

l) Şube kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak altları toplantıda

bulunan kurul üyeleri tarafından imzalanır.

MADDE 63 - Şube kurulları, çalışma ve işlemlerinden dolayı şube kongresine ve genel merkeze

karşı sorumludurlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 64 - Şube kongresi çalışmalarını bitirdikten sonra şube kurulları hemen toplanarak 5

kişiden oluşan: Başkan, Başkan Vekili, Sekereter, Muhasip ve Vezneci Üye olmak üzere, birer Şube

Yönetim Kurulu seçerler. Yönetim Kurulu seçim tutanaklarının kongre toplantı tutanağı ile birlikte

onaylanmak üzere genel merkeze gönderilmesi gereklidir.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Kurulu'nun da başkanıdır. Şube Yönetim

Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün ayrılması halinde Yönetim

Kurulu düşer ve Şube Kurulu hemen toplanarak yeni şube yönetim kurulunu seçer. Yeni kurul iş

başına gelinceye kadar eski kurul görevine devam eder.

ŞUBE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 65 - Şube yönetim kurulları şube kurullarının yürütme organıdır. Şube başkanları,

yerel hükümet yetkilileri nezdinde Kızılay'ın gelişimi, Kızılaycılığın halka mal edilmesi, yayılması,

Kızılay'ın çıkarlarının korunması için işin durumuna göre yazılı ve sözlü olarak temas ve

girişimlerde bulunur, gerekli iş birliğini sağlarlar.

Şube Başkanı'nın mazereti halinde görevini Başkan Vekili yapar. Onun da ayrılması durumunda

Şube Yönetim Kurulu'nun kendi içinden seçeceği bir üye bu görevi üstlenir. Şube Yönetim Kurulu:

a) Şubenin bütün işlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ve genel merkez ve şube

kurulu kararlarına göre yürütür, taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir,

b) Şubenin geçmiş malî yıla ait çalışma raporu, bilânço ve kesin hesapları ile gelecek mali yılın

bütçe tasarısını hazırlayarak, kongrece onaylanmak üzere, Şube Kurulu'nun tetkik ve kararına

sunar,

c) Şubeye ait bütün kayıt ve hesapları düzenler, Şube Kurulu'nun vereceği yetkiye göre

hizmetlerin gerektirdiği bütçe harcamalarını yapar,

d) Şube Kurulunu toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar,

e) Şube kongresinin vaktinde toplanması için gereken hazırlıkları yapar ve kongre sonrası genel

merkezin bilgi ve onayına sunulacak belgeleri zamanında gönderir,

f) Şubenin gelir ve giderlerine ait hesap özetlerini ve genel merkez paylarını 10. maddede

belirtilen zamanlarda genel merkeze gönderir,

g) Kızılay'a olağanüstü hizmet ve yardımlarda bulunanlara onursal üyelik, madalya veya

takdirname verilmesini, kongreye önerilmek üzere, gerekçesiyle Şube Kurulu'nun tetkik ve kararına

sunar.

MADDE 66 - Şube Yönetim Kurulu, görevlerinden dolayı Şube Kurulu'na ve genel merkeze karşı

sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KIZILAY'IN TEMSİLİ VE GENEL MERKEZ İDARİ TEŞKİLATI

KIZILAY'IN TEMSİLİ

MADDE 67 - Genel Başkan, Kızılay'ı devlet organları nezdinde mahkemelerde, uluslararası

ilişkilerde temsil edeceği gibi tüzük hükümleri dairesinde üçüncü şahıslara karşı da temsil eder.

Genel Başkan bu konuda başkalarına da vekâlet verebilir.

GENEL MÜDÜRLÜK

MADDE 68 - Genel merkez hizmetlerini Kızılay'ın amaç ve ilkeleri yönünde ilgili mevzuat ile

Genel Merkez Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları uyarınca düzenlemek ve

yürütmek üzere kurulmuş olan Kızılay Genel Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

yönetmelikle tespit olunur.

TEFTİŞ KURULU

MADDE 69 - Kızılay şubeleri ile genel müdürlük teşkilâtının faaliyetlerini denetlemek üzere Genel

Başkana bağlı olarak kurulmuş bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın çalışma şekli, görev, yetki ve

sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

KIZILAY GENÇLİK TEŞKİLATI

MADDE 70 - Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak ilk, ortaokul ve

liseler ile bu derecedeki okullarda Kızılaycı gençlik yetiştirmek amacıyla birer gençlik teşkilâtı

kurulur. Bunların görevleri yönetmelikle belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

MADDE 71 - Kızılay'ın bütün kurulları ve görevlileri ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kongre

ve Genel Merkez Kurulu kararlarına uygun olarak görev yaparlar.

Kızılay'ın seçimle oluşan bütün kurullarında görevler fahridir. Ancak yetkili kurullar tarafından

görev yerleri dışında vazifelendirilenler hakkında Harcırah Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Genel Merkez Kurulu ve Şube Kurullarında görev alan Kızılaycıların kendileri ve bakmakla

yükümlü oldukları kimseler Kızılay'ın taşınmaz mallarından kiracı olarak yararlanamaz ve bunları

satın alamazlar.

MADDE 72 - Hükümet her zaman Kızılay'ın bütün işlemlerini, hesap ve kayıtlarını teftişe yetkilidir.

Bu gibi hallerde teftiş edilen kademece genel merkeze derhal haber verilir.

MADDE 73 - Kızılay tüzüğü ve yönetmelikleri hükümleri ile genel merkez direktiflerine uygun

hareket etmeyen ve yapılan uyarılara bakmayarak Kızılay'ın amaçlarına aykırı hareket eden

kurulları Genel Merkez Yönetim Kurulu görevden uzaklaştırır ve yerine usulü dairesinde yenisi

seçilir.

MADDE 74 - Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca görevden uzaklaştırılan veya herhangi bir

nedenle çalışamaz hale gelen şube kurulları yerine Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından o

şubede kayıtlı asıl üyelerden 3 veya 5 kişiden oluşan, bir "Geçici Kurul" seçilerek görevlendirilir.

Geçici Kurulun görevi şube kongresinin ilk olağan toplantısına kadar devam eder. Ancak

gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bu süre uzatılabilir. Şubeye kayıtlı üye yoksa,

o şube Tüzük hükümlerine göre yeniden açılabilecek hale gelinceye kadar, Genel Merkez Kurul

kararı ile kapatılır. Kapatılan şubelerin bütün para, mal ve eşyasına genel merkez el koyar.

MADDE 75 - Kızılay'ın manevî nüfuzunu kırmaya sebep olan üyeler Genel Merkez Kurulu

kararıyla üyelikten çıkarılır.

MADDE 76 - Kızılay'da seçimler gizli oyla yapılır. Ancak kongrelerin divan başkanlıkları ve

komisyonlarına yapılacak seçimler açık oyla yapılır.

MADDE 77 - Bütün kurulların asıl ve yedek üyelikleri ile kongrelerin divan başkanlıklarına

toplantıda verilen oylardan en çoğunu alanlar sırasıyla seçilir. Aynı sayıda oy alanlar arasında kura

çekilir.

Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.

MADDE 78 - Kongre kararlarında ve kurul toplantılarında oylarda eşitlik halinde başkanın

bulunduğu taraf tercih olunur.

MADDE 79 - Kızılay kurullarında kararlar bulunanların çoğunluğuyla verilir.

a) Ancak Genel Kongrede:

1. Tüzüğün usulü dairesinde yenilenmesi ve değiştirilmesi,

2. Olağanüstü ihtiyat akçesi ve malzemesi sarfının onaylanması,

b) Şube Kongrelerinde:

Onursal üyelik, takdirname ve madalya verilmesi hakkındaki şube kurullarının önerileri;

c) Bütün Kongrelerde:

Toplantı süresinin uzatılması veya kısaltılması;

Durumlarında kararlar hazır bulunanların 2/3 çoğunluğuyla alınır.

MADDE 80 - Kongre toplantılarında gizli oyla yapılacak seçimlerde, oyları tasnif etmek için,

delegeler arasından kura ile üçer kişilik bir veya birkaç seçim komisyonu seçilir.

MADDE 81 - Bütün kongre görüşme ve kararlarının tutanakları başkanlık divanı mensupları

tarafından imzalanır. Seçimlerin tutanakları, seçimden sonra Seçim Komisyonu tarafından

imzalanarak Divan Başkanlığı'na verilir.

MADDE 82 - Kızılay kurullarından süreleri sonunda ayrılanlar ile süreleri içinde çekilenler tekrar

seçilebilirler.

MADDE 83 - Kızılay kurullarında görevli üyeler, özürlerini toplantıdan önce bildirmeksizin, birbiri

ardınca üç kez, belli olan veya kendilerine bildirilmiş bulanan toplantıya gelmezlerse; üyesi

bulundukları kurulların kararıyla çekilmiş sayılırlar.

MADDE 84 - Kızılay kurullarında görevli üyeler kongrelerde kendilerinin ibralarını ilgilendiren

kararlarda oy veremezler.

MADDE 85 - Kızılay hizmetlerinde ücret karşılığında çalışan kişiler kurullarda görev alamaz ve

genel kongreye delege seçilemezler. Bunların herhangi bir nedenle Kızılay'dan ayrılmaları

durumunda ise; aradan 3 yıl geçmedikçe, Genel Merkez Kurulu ile Genel Merkez Denetçiler

Kuruluna üye seçilmeleri olanaksızdır.

MADDE 86 - Kızılay kurullarında görev alacaklarla, kongrelere katılacak asıl üyelerin seçmek ve

seçilmek için bu üyeliklerini kongreden önceki Aralık ayı sonuna kadar kazanmış ve aidatlarını

ödemiş bulunmaları şarttır. Yeni açılacak şubelerin kongrelerine katılacak asıl üyeler, seçmek ve

seçilmek için yukarıda yazılı zaman kaydına tabi olmayıp, şube kongresi tarihinden en az 15 gün

önce senelik aidatını ödemekle bu kongrede seçmek ve seçilmek hakkına sahip olurlar.

MADDE 87 - Genel Merkez Kurulu ve Şube Kurulu üyelerinin çalışmalara engel olacak şekilde

hepsinin veya bir kısmının çekilmeleri halinde, yeni kurullar iş başına gelinceye kadar bu üyeler

görevlerine devam etmek zorundadırlar.

MADDE 88 - Kongrelerin toplantı süresi genel olarak üç gündür. Gerekirse bu süre ilgili kongre

kararıyla uzatılıp kısaltılabilir.

MADDE 89 - Genel Merkez Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası veya hepsinin çekilmeleri

durumunda veya Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerinin ya da genel kongreye katılmaya

yetkili en az 40 delegenin bir arada Genel Başkanlığa yazı ile başvurmaları üzerine Genel kongre

olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantı konusu açıklanarak gündemi, toplantı günü, saati ve

yeri şubelere yazı ile bildirilir ve Yönetim Kurulunca belirlenen gazetelerde de ilân edilir. Adı

geçen toplantı, duyuru tarihinden itibaren 5 günden önce yapılamayacağı gibi 15 günden fazla da

gecikmez.

Olağanüstü toplantılarda gündem dışında herhangi bir konu üzerinde konuşulamaz.

MADDE 90 - Her yıl 11 Haziran, Kızılay'ın kuruluş günü olarak bütün yurtta kutlanır. Her yılın 29

Ekiminden 4 Kasımına kadar olan günlere tesadüf eden hafta "Kızılay Haftası" ve 6-12 Mayıs

tarihileri arasındaki günleri kapsayan hafta ise "Kan Haftası"dır. Bu haftalar içinde Kızılay yararına

yapılacak işler Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

MADDE 91 - Kızılay Tüzüğü'nün yenilenmesi veya bazı maddelerinin değiştirilmesi, Genel Merkez

Kurulu'nun önerisi veya Genel Kongre delegelerinden en az 30 kişinin yazılı isteği üzerine Genel

Kongre tarafından alınacak kararla mümkün olabilir.

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 92 - Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte iş başında bulunan kurullar görevlerine devam

ederler.

Belli oranda meydana gelecek değişikliklerle açık üyeliklere ilk olağan genel kongre ve şube

kongrelerinde seçim yapılır.

MADDE 93 - Bu Tüzük hükümleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve halen yürürlükte

olan Bakanlar Kurulu'nun 17.07.1965 gün ve 6/4940 sayılı kararı ile kabul edilip, 22.09.1973 gün

ve 7-7239 sayı, 22.04.1977 gün ve 7/13348 sayı, 21.03.1985 gün ve 85/9267 sayılı Bakanlar

Kurulu kararları uyarınca bazı maddeleri değiştirilen "TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

yürürlükten kalkar.

MADDE 94 - Bu Tüzük hükümlerini Genel Merkez Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1 - Kızılay'ın ilk Genel Kongresi Nisan 1994, Şube Kongreleri de Şubat 1994 ayı

içinde toplanır.