05 Mart 2021, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2014/6572

Ekli “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                   E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                             M. ÇAVUŞOĞLU                                                F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          A. DAVUTOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    L. ELVAN                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                          Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                               L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 2/7/1974 tarih ve 7/8602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 7/8602 - 2.7.1974

Resmi Gazete: 12 Eylül 1974 - 15004

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 - İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu tüzükte belirtilmiştir.

MADDE 2 - Bu Tüzükte geçen "yapı işleri" deyimi maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri inşat, tamirat tadilat ve yıkım işlerini; toprak kazı, yarma ve doldurma işlerini; elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işlerini; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işlerini; bu işlerde kullanılan sabit ve hareketli makina ve tesislerin kullanılmasını kapsar.

MADDE 3 - Her işveren, yapı işyerlerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen koşulları yerine getirmekle ve gerekli araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. İşçiler de bu yoldaki usul ve koşullara uymak zorundadırlar.

MADDE 4 - Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir.

MADDE 5 - İşveren,birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

Yapı iş defteri 4'üncü maddede belirtilen sorumlu kişi tarafından tutulur.

Yapı iş defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli diğer bilgiler işlenir.

Yapı iş defterinin istenmesi halinde işyerini teftiş ve kontrola yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur.

Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler.

İKİNCİ KISIM

YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 6 - Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçitlerinin yeterince ve en uygun biçimde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması gerekir.

MADDE 7 - Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışan işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.

MADDE 8 - Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkca, sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır.

MADDE 9 - Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır.

MADDE 10 - Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.

MADDE 11 - Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır.

MADDE 12 - Yapı işlerinde çalışanların birlikte korunmaları sağlanamadığı hallerde, yapılan işlerin özelliği itibarile gerekli kişisel korunma araçları verilecektir. Bu araçlar işçilerin fizik yapılarına uygun olacaktır.

Bir işçinin kullandığı koruyucu araçlar başka işçilere verilmeden önce uygun şekilde temizlenecektir.

MADDE 13 - Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

MADDE 14 - Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri uygun korkuluklarla donatılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta yapılacaktır.

MADDE 15 - Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.

MADDE 16 - Kuvvetli rüzgar alan işyerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır.

MADDE 17 - Yapı alanında kamyon ve benzeri taşıt ve araçlar kullanıldığında bunların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların bütün manevraları bir gözetici tarafından yönetilecektir.

Ayrıca bu araçların manevra ve park yerleri belirtilmiş olacak, kısa bir süre için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça sürücüsüz bırakılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAZI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 18 - Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandaları içten vurulacak ve bunlar binanın bitimine kadar bu şekilde korunacaktır.

Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniş olması halinde tahta perde yerine kazı sınıra gerisinden başlamak üzere 90-100 santimetre yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır.

MADDE 19 - İşyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılacaktır.

MADDE 20 - Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektirik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre tedbirler alınacaktır.

Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşılan hallerde işçiler,derhal oradan uzaklaştırılacak; gaz çıkışı önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır.

MADDE 21 - Kazıların her bölümü 4'üncü maddede belirtilen sorumlularca her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalışmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar iş durdurulacaktır.

Her iki halde de, durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir.

MADDE 22 - Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.

MADDE 23 - Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılacaktır .

İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.

MADDE 24 - Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarını ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cıdaların altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır.

MADDE 25 - 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdiveni bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.

MADDE 26 - Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır.

MADDE 27 - Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılamaz. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır.

MADDE 28 - İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla yükümlüdür.

İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.

MADDE 29 - Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 30 - Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılamaz. Bu makinaların üzerinde ehliyetli operatörlerden başka kimse bulundurulamaz.

MADDE 31 - Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.

Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.

MADDE 32 - Kazıdan çıkan toprak, kaymasına engel olmak üzere, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır.

MADDE 33 - Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirler alınacaktır.

MADDE 34 - Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı galerilerinde yapılan tahkimat her posta değişiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.

Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır.

MADDE 35 - Dinamit ve diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılacaktır.

Bu maddelerin kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan, kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktır. Bu hususlar yapı iş defterine yazılır.

MADDE 36 - Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında işçilerin sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.

MADDE 37 - Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, açık alevli lamba ve cihazlar kullanılmayacaktır.

MADDE 38 - Kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlerin örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 39 - Kaya kazılmasını gerektiren yeraltı işlerinde, sulu delici makinalar kullanılacak veya tozların işçilerin sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 40 - Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılacaktır.

MADDE 41 - Yeraltı çalışmalarında bucurgat başında devamlı bir işçi bulundurulacaktır. Derinliğin 6 metreyi aştığı hallerde, elle çalışılan bocurgat en az iki işçi tarafından kullanılacaktır.

MADDE 42 - Derinliği 25 metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçle fren tertibatlı olacak ve motorla işleyecektir.

MADDE 43 - Su baskını olasılığı bulunan arazide yapılan galeri çalışmalarında işçilerin hızla boşaltılmasını sağlayacak çıkış yerleri bulundurulacak veya yeterli sayıda yükseltilmiş hücreler yapılması gibi uygun tedbirler alınacaktır.

MADDE 44 - Galerilerin tabanlarında bulunan boşluklar, seviye farkları, daralan geçitler, alçak kemerler, araba veya katarların yolları ve geçitleri gibi işçiler için bir tehlike veya sıkışıklık gösteren engeller, uygun ve yeterli bir şekilde aydınlatılacaktır.

MADDE 45 - Taşıt araçlarının kullanıldığı galerilerde yeterli bir aydınlatmanın yapılamaması halinde çalışılan yerler iyice görülebilecek şekilde ışıklarla işaretlendirilecek ve taşıt katarlarının önünde beyaz, arkasında kırmızı ışıklar yakılacak veya arkalarında aynı rengi aynı derecede yansıtacak kedi gözü veya benzeri işaretler bulundurulacaktır.

MADDE 46 - Yeterli ve sabit bir aydınlatmanın sağlandığı galerilerin ağızlarında taşıt veya katarın durma yolunu uygun şekilde aydınlatmaya yeterli bir projektör bulundurulacaktır.

MADDE 47 - Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde akımın kesilmesi halinde işçilerin boşaltılmalarını sağlayacak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri yahut benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

YAPI İSKELELERİNDE VE MERDİVENLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

İSKELELERDE ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 48 - Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri gözönünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler sık sık en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek sonuçları yapı iş defterine yazılacaktır.

İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir.

MADDE 49 - İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere yüklenmesi yasaktır.

MADDE 50 - İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.

MADDE 51 - İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.

İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.

MADDE 52 - Vinç ve benzeri makinaların kullanılmasında yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

AHŞAP İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 53 - Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste, düzgün sıkı dokulu, çıralı ve sağlam olacak, üzerinde fazla budak bulunmayacaktır.

MADDE 54 - Iskarta, tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar iskele yapımında kullanılamaz.

İskelelerde kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre taşıyabilecekleri en çok yüke dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha çok kesitli kereste kullanılmayacaktır.

MADDE 55 - İskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, buldoğ gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır.

Çiviler tam uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak şekilde çakılacak bu uçlar uygun şekilde gömülecektir.

Yaralı ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılamaz.

MADDE 56 - İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiksiz yanyana ve aralıksız olarak konacaktır.

Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır.

MADDE 57 - Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele genişlikleri 80 cm den dar yapılmayacak, döşemelerinde en az iki adet 5x20 cm kesitten daha küçük kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 cm de bir enine olmak üzere alttan 2,5x5 cm'lik çıtalarla bağlanacaktır.

MADDE 58 - Tuğla, duvar, taş duvar ve kaplama gibi işler için yapılan ve yük taşıyan iskelelerin genişlikleri 120 cm den az ve bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise, 10 cm fazla olmayacak, döşemelerde hiç bir şekilde boşluk ve aralık bırakılmayacaktır.

MADDE 59 - İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5x10 cm den küçük olmayacak ve ara korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50 cm yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir.

MADDE 60 - Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemelerin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtası konulacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşluk bırakılabilir.

MADDE 61 - Yük taşıyanlar hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8x8 cm, 8-24 metre yükseklik arasında bulunan iskele dikmeleri ise 10x10 cm kesitten daha küçük olmayacaktır.

Daha yüksek veya yük taşıyacak olan iskelelerin statik hesabı yapılarak gerekli kesitler saptanacaktır.

MADDE 62 - İki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm den, yük taşamayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacaktır.

MADDE 63 - İskele dikmeleri binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır.

MADDE 64 - İskele esas veya tali dikmeleri, oturma veya kayma yapmayacak şekilde sağlam yer üzerine oturtulacak ve dikme altları birbirine bağlanacaktır.

İskele yapılacak taban, yumuşak veya zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta ahşap veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır.

MADDE 65 - Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eşit olacak, bunların dört yüzüne de aynı genişlikte en az 70 cm uzunluğunda ve 2,5 cm kalınlığında sağlam keresteden hazırlanmış ek tahtalar uzun çivilere çakılacak veya büyük civata (bulon) kullanılmak suretiyle eklenecektir.

MADDE 66 - Taşıyıcı, koruyucu ve takviye edici olarak yapılacak atkılar, kuşaklar, çaprazlar ve mesnetler, dikmelerin iç kısmına uygun şekilde çivilenecek veya usulüne göre tespit edilecektir.

MADDE 67 - Yan kiriş başları, taşıyıcı esas kirişlerden en az 15 cm daha taşkın bırakılacak ve esas kiriş üstüne bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere çivi veya civatalarda bağlanacaktır.

Yük fazlasından ötürü eklenecek ara atkı kirişleri, eşit aralıklarla esas kirişe çivilenmek suretiyle tespit edilecektir.

MADDE 68 - Yan kirişin başlarından duvara gireceği kısımlar en az 10cm olacaktır.

Bunların başları hiçbir şekilde çaptan küçültülemez veya traşlanamaz.

Pencere ve benzeri boşluklara gelen kısımlar ise mesnet ve çapraz yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

MADDE 69 - Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriş başlarının bir tarafı 5x10 cm kesitinde ve 30 cm uzunluğunda tahtalar çivilenerek bina kolunun yüzlerine tespit edilecektir.

MADDE 70 - Köşe denen iskelelere en az bir köşe kirişi eklenecek ve iskelenin bu kısmı en az diğer kısımlar kadar dayanıklı olacaktır.

MADDE 71 - Atkı kirişlerinde ek yapılamaz.

MADDE 72 - Rampa ve geçitlerin iki tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde, eğim en çok 25 derece olacak ve üzerlerine 40 cm de bir kendi genişlikleri kadar çıtalar çakılacaktır.

Rampa ve geçitler 80 cm den, üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 125 cm den dar olmayacak ve bunların geriye kaymaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 73 - İskelelerin geçit ve rampa mesnet aralıkları, kalasların esnemesini, bel vermesini önleyecek ve üzerinde yaylanmadan yürünebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.

MADDE 74 - İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 cmden dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır.

MADDE 75 - İskele sökülmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1- İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.

2- İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülecektir.

3- Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli bir şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.

4- Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) korkulukların alınması mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇELİK BORULU İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 76 - Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır.

MADDE 77 - İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde kullanılmayacaktır.

MADDE 78 - Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

MADDE 79 - Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır.

MADDE 80 - Boru başlarının, tabana yerleştirilen kalas altlıklara batmaması için, özel suretle yapılmış madeni başlık kullanılacak ve bu başlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altıklara tespit edilecektir.

MADDE 81 - Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahşap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır.

MADDE 82 - Boru veya madeni iskeleler statik, elektiriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.

MADDE 83 - Sisli ve alaca karanlık havalarda çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılacaktır.

MADDE 84 - Boru iskelenin bir kısmı ve kısımlarının sökülmesinde gereken güvenlik tedbirleri alınacak ve 75'inci madde hükümlerine uyulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ASMA İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERDE

MADDE 85 - Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makina, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve yetkili teknik elemanlarca kullanılmaya başlamadan önce düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanacaktır.

MADDE 86 - Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak şekilde tespit edilecektir.

MADDE 87 - Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye bundan fazlası yüklenmeyecektir.

Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır.

MADDE 88 - Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün işe başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özürü olup olmadığı hususu yapı iş defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır.

MADDE 89 - Asma iskelelerin, iniş çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmayacaktır.

MADDE 90 - İskeleler yapılacak işe göre en ağır yüke dayanıklı olacaktır. Tuğla duvar ve sıva işlerinde kullanılacak asma iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16 lık I putrel veya aynı dayanıklılıkta diğer malzemeden yapılacaktır.

Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri halka, başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir.

MADDE 91 - Asma iskele platformu için kullanılacak çift köşebent kesiti, 50x50x5 milimetre veya bu özellikte diğer profilli malzemeden yapılacaktır.

MADDE 92 - Asma iskele venç çerçevesini platformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak civataların çapı 5/8 parmaktan (inch) daha küçük olmayacaktır.

MADDE 93 - Askı, kirişi bina tavan döşemesine veya bina çevresine U civataları ile uygun ve dayanıklı bir şekilde tespit edilecektir.

Civata arkalarına 10 milimetre kalınlığında çelik bir levha konulacak ve civatalar çift somunlu olacak ve yaylı ve düz pullarda birlikte sıkılacaktır.

MADDE 94 - Yapı tavan döşemesine tespit edilecek askı kirişinin, iskele ve tespit için bırakılacak aralıkları birbirine eşit olacak ve U civatasının boşluğunu almak için I demiri üstüne, 10x15 santimetre kesitinde ahşap yastıklar konacaktır.

MADDE 95 - Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80'cm den duvar işlerinde 120 cm'den az olmayacaktır.

MADDE 96 - İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerini aşağıya düşmesini önleyecek şekilde olacaktır.

MADDE 97 - İskele işlerinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2,5 santimetre kalınlığında tahtadan yapılmış koruyucu bir tavan bulunacaktır.

MADDE 98 - Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla işçi çalıştırılmayacaktır.

MADDE 99 - Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır.

MADDE 100 - Asma iskele korkulukları, en az 100cm yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacak etek tahtaları ise en az 15 cm yükseklikte olacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SIPA İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 101 - Sıpa iskeleler dayanıklılık ve taşıyacağı yükler bakımından yeterli sağlamlıkta ve uygun malzemeden yapılacaktır.

MADDE 102 - Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

1- İskele genişliği 50 cm az, yüksekliği 120 cm çok

2- Platformların kalınlığı 5 cm az ve genişliği 40cm den az,

3- İskele kirişleri ve bacakları 5x10 cm kesintiden küçük

4- Takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar 2,5x10 cm kesitinden küçük,olmayacaktır.

MADDE 103 - Sıpa iskelelerde bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacaktır.

MADDE 104 - İki sıpa iskele arası merkezden merkeze 250 cm den çok olmayacak ve iskele ayak açıklığı, yüksekliğinin yarısını geçmeyecektir.

MADDE 105 - Sıpa iskele bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacaktır.

Bunun mümkün olmadığı hallerde, düzgünlüğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ahşap yastıkların yüksekliği 10 cm den çok olmayacaktır.

MADDE 106 - Duvar işlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

1- Genişlikleri 125 cm den az

2- Yükseklikleri 300 cm den çok

3- Platform kalınlığı 5 cm den az

4- İskele bacak ve kirişleri 10x10 cm kesitinden küçük,

5- Takviye ve çaprazlar 2,5x10 cm veya 5x10 cm kesitinden küçük, olmayacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

BETONARME KALIBI YAPIMI VE SÖKÜMÜNDE ALINACAK TEDBİRLER

MADDE 107 - Betonarme platformalarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır.

Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.

MADDE 108 - Betonarme kalıbı taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konulduktan sonra çalışmaya başlanacaktır.

Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır.

Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

MADDE 109 - Betonarme kalıplarının, kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.

MADDE 110 - Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş kiriş tabanına basılarak çalışılmayacaktır.

MADDE 111 - Bu Tüzükte, iskeleler hakkında öngörülen tedbirlerden, duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen uygulanacaktır.

Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır.

MADDE 112 - Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1- Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak, saha temizlenecektir.

2- Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.

3-Sökme işini yaparken işçiler, dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.

4- Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.

5- Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.

6- Dış yüz ve boşluk kısımlarında düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

7- Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan bağlanacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

MERCİVENLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 113 - Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çıralı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir cm çapından büyük budaklar bulunmayacaktır. Basamaklar en çok 30 cm ve eşit aralıklı olacaktır.

MADDE 114 - Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın gireceği lambalarda aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

1- Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 cm den az

2- Kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 cm uzunluğundan ve 2 cm çapından küçük, olmayacaktır.

MADDE 115 - Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır.

Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır.

Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda civata ile bağlanacaktır. Civata başı ve somun ile ahşap arasında rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.

MADDE 116 - El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.

MADDE 117 - Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden bir tarafı eklemli, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır.

Civata başı ve lama ile ahşap arasında rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.

Taşınır merdivenlerin üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır.

Bağlantılar taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, menteşe civata çapından daha büyük olmayacaktır. Civatalarda kontrsomun kullanılacaktır.

Taşınır merdivenlerin son basamağında çalışılamaz.

MADDE 118 - Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtıllı lastik veya mantar eklenecektir.

Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirine eklenemez.

4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.

MADDE 119 - İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır.

MADDE 120 - Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60cm den dar yapılmayacaktır.

Merdivenin bir veya her iki kolu çıkılacak yerin platformunu, en az 90 cm aşmış olacak ve merdivenin son basamağı ile platform arası 30 cm yi geçmeyecektir.

MADDE 121 - 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır.

MADDE 122 - Yapının duvar boşlukları kapatılamayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısımlarında merdiven kullanılmayacaktır.

MADDE 123 - Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır.

MADDE 124 - Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır.

BEŞİNCİ KISIM

YIKIM İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

MADDE 125 - Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır.

MADDE 126 - Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde bunlar, yapı dışında özel koruyucular içine alınacaklardır.

MADDE 127 - Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerine yığılmayacaklardır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır.

MADDE 128 - Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla ve benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanılan olukların üstleri kapalı olacak ve çalışma sırasında aşağı bırakılan malzeme, oluktan alınmadıkça başka bir malzeme bırakılmayacaktır.

MADDE 129 - Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri kitle halinde yıkılamaz. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılması yasaktır.

MADDE 130 - Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 131 - Yıkılacak kısmın etrafında en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir.

Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümün yerine getirilmesi olanağı yoksa, yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.

MADDE 132 - Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır.

MADDE 133 - Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.

MADDE 134 - Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.

MADDE 135 - Yıkımda çalışan işçilere gözlük, korunma başlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi kişisel korunma araçları verilecektir.

ALTINCI KISIM

YAPI İŞLERİNDE KULLANILAN MAKİNE VE TEÇHİZATTA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MADDE 136 - Yapı işlerinde kullanılan makinalarda, hareketi ileten, kavrama ve dişlikler uygun şekilde korunacaktır.

MADDE 137 - Gırgır vincin kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1- Vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.

2- Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter devreyi kesecektir.

3- Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olacaktır.

4- Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenecektir.

5- Kullanılacak çelik halatın çapı 12 mm den az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış olacaktır.

6- Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet U klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.

7- Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulundurulacaktır.

8- Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20x20 cm den küçük olmayacak ve kolon sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.

9- Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.

10- Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak her hangi bir engel bulundurmayacaktır.

11- İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.

12- Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vincine uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.

13- Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.

14- Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir.

15- Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde kapısı bulunacak diğer tarafları ise en az 90 cm yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.

16- Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili alan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.

17- Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere korunma başlığı (baret) giydirilecektir.

18- Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değiştirmesinde kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.

YEDİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

138 - Bu Tüzükte belirtilmemiş olan hususlarda işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer tüzüklerin yapı işlerine uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.

MADDE 139 - Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri, önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede tedbirlerdir.

MADDE 140 - 25 Ağustos 1971-1475 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

MADDE 141 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.