18 Ocak 2021, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE KLİNİK ŞEFİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCISI VE BAŞASİSTAN KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

      

7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE KLİNİK ŞEFİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCISI VE BAŞASİSTAN KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete:1.12.2008 - 27071

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

             Amaç

             MADDE 1 -  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına yapılacak atamalar için uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve bu hastanelerin klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanları ile bu kadrolara aday olan uzman tabipleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 -  (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 43 üncü maddeleri ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

             a) Bakan: Sağlık Bakanını,

             b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             c) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

             ç) Kurum: Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen Eğitim ve Araştırma Hastanesini,

             d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             e) Uzman: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre eğitimini tamamlayarak o dalda mesleğini uygulama hakkı ile uzman doktor unvanını kullanma yetkisini kazanan tıp doktorları ve diş hekimlerini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Başvurabilmek için Gereken Şartlar

             Başvuru şartları

             MADDE 5 - "(1) (Değişik fıkra: 19.1.2010-27467) Adaylar tercih sırası belirterek, ilan edilen kadrolardan aynı kadro unvanında olmak kaydıyla en fazla üçüne müracaat edebilirler."[1]

             (2) İlan edilen kadrolara müracaat için:

             a) İlan edilen dalda uzman olması,

             b) Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmaması,

             c) Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmaması,

             ç) Bu Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olması,

             d) Müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olması

             gereklidir.

             (3) Başasistan kadrosu için; bilimsel çalışma ve eserleri bakımından biri orijinal araştırma makalesi olmak üzere yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak şarttır.

             (4) Şef yardımcısı kadrosu için aranan özel şartlar şunlardır:

             a) Sınav tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az üç yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

             b) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; biri birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak.

             (5) Klinik Şef kadrosu için aranan özel şartlar şunlardır:

             a) Sınav tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az beş yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az dört yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

             b) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; ikisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (6) yayını bulunmak.

             Yabancı dil yeterlilik belgesi

             MADDE 6 - (1) Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan kadrolarına atanmak amacıyla açılacak sınavlara girebilmek için adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dil sınavı yeterlilik belgesinin bulunması şarttır. Belirtilen dillerden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son 5 yıl içinde 100 üzerinden Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı kadroları için 65, Başasistan kadrosu için 60 ve üzeri puan alanlar yeterli kabul edilirler.

"(2) (Ek fıkra:7.2.2010-27486) Doçentlik sınavı başarı belgesi bulunanlar ile profesör ve doçent unvanını haiz olanlardan yabancı dil yeterlilik belgesi istenmez."

"(3) (Ek fıkra:7.2.2010-27486) Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, sözlü sınava alınmaz."

             Bilimsel çalışma ve eserlerin (yayınlar) değerlendirilmesi

             MADDE 7 - (1) Adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlıkça belirlenecek komisyon veya komisyonlar tarafından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ölçütlere göre kontrol edilerek sonuçlar Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Adaylar değerlendirmeye ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz sonrası Bakanlıkça kurulan itiraz komisyonu tarafından yapılan yeni değerlendirmenin sonucu kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Atama

             Yazılı mesleki bilim sınavı

             MADDE 8 - (1) Yazılı mesleki bilim sınavı; açılacak kadrolara göre klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadroları ve ana ve yan dallar için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, Bakanlık ve ÖSYM arasında yapılacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılır.

             (2) ÖSYM'ne yapılan müracaata, 1 (bir) ay içinde cevap verilmemesi veya sınavın 6 (altı) ay içinde yapılamayacağının bildirilmesi durumunda yazılı mesleki bilim sınavı Bakanlıkça yapılabilir ya da Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birine yaptırılabilir.

             (3) Adayın yazılı mesleki bilim sınavında başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 puan alması şarttır.

             Sözlü sınav jürisinin teşkili

             MADDE 9 - (1) Adayların sözlü sınavlarını yapmak üzere Bakanlık tarafından aynı dalda ilan edilen her bir kadro için üçer kişilik bir jüri oluşturulur. İhtiyaç halinde aynı jüri aynı dalda ilan edilmiş birden fazla kadro için görevlendirilebilir. Jüri üyeleri Bakanlıkça oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenir. Jüri havuzu, jüri sayısının iki katından az olmamak üzere Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expended), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az üçü ilk isim olmak üzere yedi yayını olan şef ve/veya profesörler arasından oluşturulur. Jüri havuzunu oluşturmak üzere yan dallarda jüri oluşturacak şef ve profesör sayısı yetersiz ise ana dallardan jüri üyesi alınabilir. Ayrıca, her uzmanlık dalı için aynı şekilde iki yedek üye seçilir. Asil jüri üyelerinin herhangi bir sebeple görev yapamaması durumunda yedek üye görevlendirilir. Jüri üyelerinin görev süreleri, ilgili sınav ile sınırlıdır. Ancak bunlar, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jüri üyeleri kendi arasında oylama ile bir başkan seçerler.

             Sözlü sınavın yapılışı

             MADDE 10 - (1) Sözlü mesleki bilim sınavı adayın uzmanlık alanları konularından yapılır. Jüriler; adayın mesleki bilgisi ile eğitim, öğretim ve araştırma yapabilme yeteneğini değerlendirir. Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır ve belgelendirilir. Jüri üyelerinin ayrı ayrı değerlendirme puanlarının ortalaması 60 ve üzeri ise aday sözlü sınavda başarılı kabul edilir.

             Adayın puanlarının değerlendirilmesi

             MADDE 11 - (1) Sözlü ve yazılı mesleki bilim sınavında alınan puanlar değerlendirmeye esas teşkil eder. Adayın sözlü mesleki bilim sınavından aldığı puanının % 50'si ve mesleki yazılı bilim sınavı puanının % 50'si nin toplanmasıyla adayın "genel sınav başarı puanı" tespit edilir.

             (2) Sınavlar sonucunda adaylar genel sınav başarı puanına göre yerleştirilir. Genel sınav başarı puanlarının eşitliği halinde, yazılı mesleki bilim sınavı puanı yüksek olan aday; yazılı mesleki bilim sınavı puanlarının da eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksek olan aday yerleştirmeye hak kazanmış olur.

            "(3) (Değişik fıkra: 19.1.2010-27467) Yerleştirme neticesinde ilan edilen kadrolardan herhangi bir sebeple boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleşmeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ek yerleştirme yapılır."[2]

             "Atamalar ve görevlendirmeler

             MADDE 12 - (Başlığıyla birlikte değişik fıkra: 19.1.2010-27467) (1) Aynı İlan edilen kadroya atanma hakkı kazanan adayların atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılır.

             (2) 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen birinci ve ikinci bölgelere atanan eğitim personeli, ilanda belirtilmiş olmak kaydıyla, ihtiyaç duyulan dallarda daha alt bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde, sınav puanı en düşük olandan başlayarak bir yıl süreyle görevlendirilir[3].

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.[1] (1) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilirler.

[2] (3) Sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde ataması herhangi bir nedenle yapılamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; o kadroyu tercih ederek, başarılı olan  adaylardan genel sınav başarı puanı yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır.

[3] Atamalar

MADDE 12 - (1) İlan edilen kadroya atanma hakkı kazanan adayların atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılır.